Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultados y ficha
 
Añade a mi selección y suscríbeme
Añade a mi selección
Datos del documento
  • Tipo de documento Anuncio

  • Fecha del documento 20/12/2018

  • Número de control 18354106

  • Organismo emisor Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

    CVE CVE-DOGC-B-18354106-2019

Datos del DOGC
  • Número 7779

  • Fecha 03/01/2019

  • Sección ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Descriptores relacionados
Materias Geográficos
Autenticidad e integridad
Lupa
Accede a la búsqueda

ANUNCIO sobre convocatoria para la constitución de dos bolsas de personal auxiliar de soporte logístico.


Mitjançat decret 5780/2018 de data 18 de desembre s'han aprovat les bases i la convocatòria per la constitució de dues borses de personal auxiliar de suport logístic.

Les bases per participar es poden consultar a al Butlletí Oficial de la Província del mateix dia en que es publica aquesta convocatòria, al tauler d'edictes municipal i la pàgina web municipal: www.santcugat.cat.

Les sol·licituds per participar en les convocatòries es poden presentar a la seu electrònica de l'Ajuntament (Tràmits–Oferta pública d'ocupació– Convocatòries d'Ocupació Pública–sol·licitar ) dins del termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació.

La presidència de la Corporació dictarà resolució aprovant les llistes provisionals del personal aspirant que s'admet i s'exclou, que es publicarà a la pàgina web municipal.

 

Sant Cugat del Vallès, 20 de desembre de 2018

 

Carmela Fortuny Camarasa

Alcaldessa

Amunt