Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultados y ficha
 
Añade a mi selección y suscríbeme
Añade a mi selección
Datos del documento
  • Tipo de documento Anuncio

  • Fecha del documento 19/03/2018

  • Número de control 18078127

  • Organismo emisor Ayuntamiento de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-B-18078127-2018

Datos del DOGC
  • Número 7586

  • Fecha 26/03/2018

  • Sección ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Descriptores relacionados
Materias Geográficos
Autenticidad e integridad
Lupa
Accede a la búsqueda

ANUNCIO sobre aprobación de las bases específicas que deberán regir el proceso para la selección mediante oposición libre de 150 plazas de agente de la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona.


La Comissió de Govern, actuant per delegació de l'Alcaldessa, va aprovar en sessió celebrada el 15 de març de 2018 la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés per a la selecció mitjançant oposició lliure de les següents places:

 

- 150 places d´Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure, corresponents al grup C, subgrup C2, escala d'Administració especial, sotsescala de serveis especials i règim funcionarial.

 

De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://ajuntament.barcelona.cat, accedint des de l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció a la Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci.

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l´endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Les bases de la convocatòria són les que s'adjunten a continuació.

 

Barcelona, 19 de març de 2018

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 150 PLACES D'AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE

 

1. Objecte de convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel procediment d'oposició, de 150 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, incloses en l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2018.

Les característiques de la convocatòria són les següents:

Núm. de places convocades: 150

Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

Escala: Administració especial, sotsescala de serveis especials

Categoria: Agent de la Guàrdia Urbana

Grup de titulació: Grup C, subgrup C2

Nivell: 16

La present convocatòria es regirà pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que s'insereix en el marc normatiu de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en concordança amb el text refós de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic (TREBEP).

Així mateix, i pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases contemplen allò que disposa l'Ajuntament de Barcelona en el 2n Pla d'Igualtat d'Oportunitats pel període 2015-2019 en quant a la promoció d'una presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

De les 150 places convocades, 77 places s'ofereixen en concepte de taxa de reposició respecte a la categoria d'agent de la guàrdia urbana, de les quals 11 es corresponen al 15% addicional que es preveu que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat incorpori a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018, que es podran cobrir atenent a les vacants sobrevingudes que es produeixin durant el present any. Si no s'incorporés el 15% esmentat, s'aplicarà el 10% addicional que preveu el Text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i pel qual correspondran 7 places, afectant al nombre total de places convocades. El nombre restant de 73 places, fins a les 150 places, s'ofereixen en concepte de taxa de reposició respecte d'altres categories diferents de la pròpia Guàrdia Urbana, també condicionades a les previsions de la Llei General de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2018.

No obstant això, aquest nombre podrà incrementar-se si en el transcurs del desenvolupament d'aquest procés selectiu s'aproven disposicions normatives que permetin la jubilació anticipada d'aquest col·lectiu, o bé un increment legal per damunt del 15% addicional abans esmentat. En tot cas s'estarà al que disposin aquestes normes en relació al nombre final de places a incorporar. L'increment de places no suposarà l'obertura d'un nou termini de presentació de sol·licituds.

 

2. Sistema de selecció i torn de la convocatòria

El sistema de selecció d'aquesta convocatòria és el d'oposició, i s'articula en torn lliure.

 

3. Requisits de participació

3.1. Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

d) Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i de 1,70 m els homes, la qual cosa serà comprovada en les proves mèdiques.

g) No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

h) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.

i) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. La presentació d'aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

j) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana.

k) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.

l) Haver satisfet la taxa d'inscripció per a la categoria corresponent, d'acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base 4.4.

3.2. Tots els requisits anteriors han de complir-se l'últim dia de presentació de sol·licituds llevat dels requisits especificats a l'apartat i). En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants.

 

4. Sol·licitud de participació

4.1. Presentació de sol·licituds

De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://ajuntament.barcelona.cat, accedint des de l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció a la Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas i a efectes d'admissió, les persones aspirants hauran de declarar que compleixen tots els requisits de participació de la convocatòria, consignar a la seva sol·licitud les dades requerides per poder participar i presentar la documentació necessària segons s'indica en els següents punts d'aquestes bases.

La relació de les esmentades OAC així com les seves corresponents adreces s'especifiquen a l'annex 5 de la present convocatòria. Igualment, en l'annex 6 s'indica la relació de punts wi-fi de l'Ajuntament de Barcelona en els quals es podrà connectar telemàticament per efectuar el tràmit.

4.2. Termini de presentació de sol·licituds

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

4.3. Dades consignades a la sol·licitud

4.3.1. Per tal d'emplenar la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran de triar la convocatòria anomenada “150 places d'agent de la Guàrdia Urbana-2018”.

4.3.2. Les persones aspirants hauran d'assenyalar en la sol·licitud l'acompliment dels requisits que s'indiquen a la base 3.1.

A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barcelona de qualsevol canvi de les mateixes.

Serà responsabilitat de les persones aspirants la veracitat de les dades consignades, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el Tribunal Qualificador pugui requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

La presentació de la sol·licitud de participació implica l'acceptació de la realització de les notificacions, que sigui necessari realitzar en el marc del present procés, mitjançant l'adreça electrònica indicada en la mateixa.

4.3.3. Aquelles persones que acreditin tenir aprovat el curs de Formació Bàsica de Policies Locals, ho hauran d'indicar en l'apartat corresponent.

4.3.4. Les persones aspirants indicaran a l'apartat “Titulació” de la sol·licitud, la titulació acadèmica oficial que al·leguen per participar a la convocatòria, d'acord amb el que assenyala la base 3.1.

4.3.5. És necessari indicar i acreditar, quan sigui el cas, estar exempt de la realització de la prova de nivell de català, en els termes previstos a la base 4.5 del procés de selecció.

4.3.6. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants:

a) Atorguen l'autorització expressa per a que la Guàrdia Urbana o l'Ajuntament de Barcelona demani, respecte a la persona interessada, els antecedents que d'aquesta puguin constar al Registre Central de Penats i Rebels.

Només en cas que no s'hagi donat el consentiment per tal que l'Ajuntament consulti d'ofici als organismes competents, s'haurà de presentar la documentació que acrediti aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent.

b) Exigida la satisfacció d'una taxa d'inscripció com a requisit de participació, donen el consentiment per tal que l'Ajuntament de Barcelona consulti d'ofici a altres Administracions les dades necessàries per verificar els extrems que donen dret a l'exempció/bonificació de la taxa, en el cas que l'hagin sol·licitada.

En el cas de no donar el seu consentiment per consultar d'ofici les dades necessàries, ho hauran d'indicar expressament marcant-ho amb una creu en l'apartat corresponent de la vostra sol·licitud on diu: “no dono el consentiment a què l'Ajuntament consulti d'ofici a altres administracions les meves dades, als efectes d'exempció o bonificació de la taxa”.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal de les persones aspirants s'incorporaran al fitxer “Gestió R.H. de l'Ajuntament de Barcelona” del qual és titular la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona i que té per finalitat la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades personals per a la finalitat indicada. Les persones incloses en dit fitxer poden exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament, plaça St. Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte: “ Tutela de drets LOPD.

4.4. Abonament de la taxa de participació en el procés selectiu

4.4.1. D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l'Ajuntament de Barcelona i, a l'efecte del compliment del requisit que preveu la base 3.1.l, per inscriure's a la convocatòria, les persones aspirants hauran d'abonar per cada sol·licitud que presentin l'import de 16,12 € si ho fan de forma telemàtica, o bé 32,24 € si ho fan de forma no telemàtica.

En l'annex 4 de la present convocatòria s'estableix els mitjans que es poden utilitzar per efectuar el pagament de la taxa d'inscripció, així com la descripció del procediment a seguir segons la modalitat de pagament escollida per efectuar-lo.

En cap cas, el pagament a l'entitat bancària substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant de l'Ajuntament de Barcelona en el termini i en la forma prevista en aquesta convocatòria.

4.4.2. Exempció del pagament de la taxa d'inscripció

D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l'Ajuntament de Barcelona i amb la indicació prèvia de la seva situació, estaran exemptes del pagament d'aquesta taxa les persones que es trobin en situació d'alta com a demandants d'ocupació i que no percebin cap prestació econòmica, les que tinguin la condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de membre de família monoparental de categoria especial.

4.4.3. Bonificació del 50% en l'abonament de la taxa d'inscripció

D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l'Ajuntament de Barcelona i amb la indicació prèvia de la seva situació, tindran una bonificació del 50% d'aquesta taxa les persones que tinguin la condició de membre de família nombrosa de categoria general o de membre de família monoparental de categoria general.

4.4.4. Documentació necessària per restar exempt de forma total o parcial del pagament de la taxa d'inscripció.

En cas de trobar-se en situació d'alta com a demandant d'ocupació i no percebre cap prestació econòmica, haurà d'indicar-ho en la sol·licitud telemàtica de participació en el procés selectiu, seleccionant l'opció “Situació de desocupació (reducció del 100% de l'import de la taxa)”.

Només en cas que no s'hagi donat el consentiment per tal que l'Ajuntament consulti d'ofici als organismes competents, s'haurà de presentar una certificació acreditativa d'aquesta situació, expedida per la corresponent Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i/o pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Aquesta certificació s'haurà de presentar dins del termini improrrogable de presentació de sol·licituds, annexada com a document PDF a un correu electrònic enviat a l'adreça seleccio@bcn.cat tot indicant en l'assumpte el text: “150 places agent GUB-2018: Exempció taxa”, o bé adjuntada a una instància que es presentarà a qualsevol dels registres indicats a l'annex 5. Aquesta certificació ha d'estar actualitzada dins del termini de presentació de sol·licituds.

En cas de tenir la condició de membre de família nombrosa o monoparental, de categoria especial o general, s'haurà d'indicar en la sol·licitud telemàtica de participació en el procés selectiu, seleccionant l'opció corresponent.

Només en cas que no es doni el consentiment per tal que l'Ajuntament consulti d'ofici als organismes competents, la persona interessada haurà de presentar una còpia del corresponent títol de família nombrosa o monoparental, de categoria especial o general, que ho acrediti. Aquesta certificació s'haurà de presentar dins del termini improrrogable de presentació de sol·licituds, annexada com a document PDF a un correu electrònic enviat a l'adreça seleccio@bcn.cat tot indicant en l'assumpte el text “150 places agent GUB-2018: Exempció taxa”, o bé adjuntada a una instància que es presentarà a qualsevol dels registres indicats a l'annex 5. Aquesta acreditació ha d'estar actualitzada dins del termini de presentació de sol·licituds.

4.4.5. Devolució de la taxa.

No serà procedent en cap cas la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.

4.4.6. Exclusió de persones aspirants.

La manca de pagament, el pagament incomplet o la no acreditació documental a efectes de l'exempció o la bonificació de la taxa en el termini establert, comportaran l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

4.5. Exempció de la prova de coneixements de llengua catalana que preveu la base 7.1.3

Les persones aspirants han d'estar en possessió dels coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Als efectes d'aquesta exempció les persones aspirants hauran de presentar un dels documents següents:

- Certificat de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior de la Direcció General de Política lingüística o de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Per a més informació, es pot consultar l'apartat sobre legislació de Funció Pública de la pàgina web: http://llengua.gencat.cat/

- Documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció o provisió de personal per accedir a l'Administració local o a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en aquesta convocatòria, o que hagi superat la prova esmentada en altres processos de selecció de la mateixa oferta pública d'ocupació.

- Documentació que acrediti que la persona aspirant ha superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic.

Les persones aspirants podran efectuar aquesta acreditació documental:

- Durant el termini de presentació de sol·licituds, ja sigui annexant-la directament en el moment de tramitar la inscripció telemàtica, o bé, un cop tramitada la sol·licitud, accedint de nou al tràmit i adjuntant-la en el mateix apartat.

- Fins a 7 dies naturals previs a la data de realització de la prova:

a) Enviant-la per correu electrònic a l'adreça seleccio@bcn.cat indicant en l'assumpte: “150 places agent GUB-2018: Català”. Aquesta adreça de correu només restarà habilitada exclusivament per a les comunicacions que s'indiquin específicament en aquestes bases.

b) Presentant-la en qualsevol dels Registres Municipals situats en les OAC indicades a l'annex 5 de la present convocatòria.

- El mateix dia de la prova de coneixements de llengua catalana, abans que aquesta comenci, aportant la corresponent fotocòpia.

 

5. Llista de persones admeses i excloses (provisional i definitiva)

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses.

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

Les persones aspirants excloses podran esmenar telemàticament seleccionant l'opció “Convocatòria en període de subsanació” i modificant el camp corresponent. En cas de no haver utilitzat mitjans telemàtics per fer la sol·licitud de participació, hauran de esmenar presentant còpia de la documentació en qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, les adreces dels quals estan indicades a l'annex 5 d'aquestes bases, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, d'1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional de persones admeses ni en la d'excloses, haurà de presentar instància en suport paper en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, del 1 d´octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. I, a l'hora de formular la reclamació corresponent, l'haurà d'acompanyar d'una fotocòpia de la sol·licitud presentada.

Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en la qual s'indicarà també quines persones aspirants hauran de realitzar les proves de llengua catalana i/o castellana.

Les llistes de persones aspirants admeses i excloses, així com els successius anuncis de la convocatòria, es publicaran al web de l'Ajuntament de Barcelona (http://ajuntament.barcelona.cat).

 

6. Convocatòria de proves

El dia, hora i lloc de realització de cadascuna de les proves, així com els resultats de les mateixes es publicaran al web de l'Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat

 

7. Procés selectiu

El procés selectiu constarà de les tres fases següents: 1. Fase d'oposició, 2. Fase de formació (curs selectiu) i 3. Fase de pràctiques.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin al llarg de tot el procés selectiu i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del mateix.

7.1. Fase d'oposició

Aquesta fase estarà formada per sis proves obligatòries i eliminatòries assenyalades als punts 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, i 7.1.6 d'aquesta convocatòria (prova cultural i teòrica, tests aptitudinals, prova de català, prova d'aptitud física, proves de personalitat i competències, i proves mèdiques).

El Tribunal podrà determinar la realització de dos o més exercicis en una sola sessió i la seva execució en l'ordre que consideri més adient. En aquest cas, la correcció de cada exercici restarà condicionada a la superació de les proves anteriors d'acord amb l'ordre establert en aquestes bases.

L'ordre d'actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'iniciarà per la primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra establerta de conformitat amb el darrer sorteig públic que a tal efecte s'hagi realitzat.

En aquelles proves que ho requereixin, es realitzarà una única crida. Les personers aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu.

En el cas que el dia i hora de realització d'alguna de les tres primeres proves del procés selectiu (proves cultural i teòrica, aptitudinal i/o de coneixement de la llengua catalana) alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada per embaràs de risc, causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el Tribunal articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar-li la realització de la prova/es en el recinte hospitalari on es trobi, dins el límit territorial de la província de Barcelona, sempre i quan sigui factible que aquesta execució es dugui a terme el mateix dia i hora en que ho facin la resta de persones aspirants convocades.

Per tal que el Tribunal habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin trobar-se el dia/dies de realització de les 3 primeres proves en la situació esmentada a l'anterior paràgraf, hauran d'informar del seu estat al Tribunal mitjançant correu electrònic enviat a l'adreça seleccio@bcn.cat tot indicant en l'assumpte: “150 places agent GUB-2018: Aspirant en previsió de part”. En aquest correu hauran d'especificar les seves dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte), així com la data i l'hospital previst pel part. El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

Igualment, en el cas que alguna de les dones aspirants sigui mare lactant i consideri que durant la realització d'alguna de les proves li coincidirà amb la lactància del seu nadó, haurà de notificar-ho a l'adreça electrònica seleccio@bcn.cat tot indicant en l'assumpte: “150 places agent GUB-2018: Aspirant amb nadó lactant”. En aquest correu hauran d'especificar les seves dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte). El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

En relació a les proves d'aptitud física, les aspirants que el dia de la prova estiguin embarassades o que no hagin complert les 16 setmanes des del naixement del fill/a:

- Podran realitzar la prova, prèvia presentació el dia de la seva execució d'un certificat mèdic on consti expressament que la realització de les proves d'aptitud física recollides a l'annex 1 no representa cap perill per al seu estat físic i/o de gestació. Aquest certificat serà obligatori i haurà d'estar emès com a màxim fins a 7 dies hàbils abans de la realització de les proves d'aptitud física.

- Podran sol·licitar l'ajornament de la realització de la prova física fins a la següent convocatòria, mitjançant instància presentada en qualsevol dels Registres Municipals situats en les OAC indicades a l'annex 5 de les presents bases. En aquests casos, la instancia haurà d'anar obligatòriament acompanyada d'un certificat mèdic, expedit com a màxim 7 dies hàbils anteriors al registre de la instància, que acrediti la condició d'embarassada o en situació de postpart de fins a les 16 setmanes de l'aspirant sol·licitant. El termini màxim per formalitzar aquesta petició serà de fins a 7 dies hàbils abans de la realització de les proves d'aptitud física. La presentació d'aquesta documentació en temps i forma correctes serà obligatòria per tal d'acceptar l'ajornament de la prova.

En cas d'ajornament, les aspirants podran mantenir fins la següent convocatòria la nota de les proves ja realitzades. Aquesta reserva quedarà condicionada a que les proves efectuades mantinguin, al següent procés de selecció, els mateixos barems i condicions que tenen en l'actual. Les aspirants amb reserva de nota hauran de fer, a la propera convocatòria, la resta de proves no realitzades, seguint l'ordre i condicions que recullin les bases de la nova convocatòria.

7.1.1. Primera prova: Cultural i teòrica (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consistirà en desenvolupar i superar cadascun dels dos exercicis que es descriuen a continuació.

a) Primer exercici: Cultura General.

Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria.

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat política, econòmica, social i cultural.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta.

Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 6 punts, i per tant ja no es puntuarà el segon exercici.

b) Segon exercici: Teòric.

Consistirà en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 75 preguntes) relaciones amb el temari que figura a l'annex 2.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta.

Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 6 punts.

Les persones aspirants tindran un termini de cinc dies naturals, comptadors des del dia següent a la data de publicació del solucionari de la prova, per tal de formular les al·legacions que considerin oportunes.

Les al·legacions s'hauran de realitzar per escrit mitjançant instància presentada en alguna de les oficines d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona que apareixen relacionades a l'annex 5.

7.1.2. Segona prova: Tests aptitudinals (obligatòria i eliminatòria)

Consisteix en l'administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l'aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte, respectivament. Les proves aplicades estan formades per tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremades, estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts.

La nota final serà la mitjana de la puntuació aconseguida en els tres tests que seran valorats cada un d'ells de 0 a 10 punts. En aquest sentit, per accedir al càlcul de la mitjana, la persona aspirant haurà d'obtenir una valoració igual o superior als 5 punts en cadascun d'ells; en cas contrari, restarà exclosa del procés de selecció.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

Les persones aspirants tindran un termini de cinc dies naturals, comptadors des del dia següent a la data de publicació del solucionari de la prova, per tal de formular les al·legacions que considerin oportunes.

Les al·legacions s'hauran de realitzar per escrit mitjançant instància presentada en alguna de les oficines d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona que apareixen relacionades a l'annex 5.

7.1.3. Tercera prova: Prova de català. (obligatòria i eliminatòria)

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Quedaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5. d'aquesta convocatòria.

La prova consta de dues parts:

Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.

Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat.

La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts, per la primera part, i de 10 minuts per la segona part.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

7.1.4. Quarta prova: Prova d'aptitud física (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les tres proves anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació en funció del sumatori de les qualificacions obtingudes a les proves puntuables. Un cop ordenades, només passaran a la 4a prova les 900 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat de puntuació a la posició 900, passaran a la 4a prova totes aquelles persones empatades en aquesta puntuació.

7.1.4.1. Objecte de la prova. Aquesta prova consta de 3 exercicis físics que tenen per objecte comprovar, entre d'altres, la força estàtica màxima, la potència aeròbica màxima i l'agilitat de les persones aspirants.

7.1.4.2. Realització de la prova

- Per a la realització d'aquesta prova, el mateix dia de la seva execució, les persones aspirants hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de les mateixes. En aquest ha de constar explícitament que: “es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de l'Annex 1 de la convocatòria per a la cobertura de 150 places d'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona-2018”. La no presentació de l'esmentat certificat comportarà l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.

- L'ordre de realització dels diferents exercicis vindrà determinat per l'organització de les persones aspirants en els grups que determini el Tribunal. No obstant l'anterior, i per a tots els grups, la cursa llançadora (course navette) es realitzarà en darrera posició i deixant abans de la realització d'aquesta prova un període, com a mínim, de 30 minuts des de la finalització de la prova anterior.

- No es podrà provar cap element o material abans de la realització d'una prova física.

- És obligatori portar roba i calçat esportiu.

- En aquesta prova, el Tribunal ha de comptar amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació física.

7.1.4.3. Valoració de la prova

- Les característiques de cada exercici i els barems de puntuació segons edat i sexe es troben a l'annex 1 d'aquestes bases.

- A efectes del barem, l'edat de càlcul serà la que tingui la persona aspirant el dia de la realització de la prova.

- El sistema de puntuació tindrà una distribució del 30% en la pressió sobre banc, 40% en la cursa llançadora i 30% en circuit d'agilitat, que representa la valoració de la importància relativa de cada factor i de cada test en la puntuació final. Cadascun d'aquests exercicis serà valorat de 0 a 6 punts i després, la nota obtinguda es transformarà d'acord amb els percentatges indicats en aquest paràgraf. En cadascun dels exercicis dels que consta la prova, la persona aspirant haurà d'arribar a les marques d'exigència d'1 punt, segons barem, per tal que la seva nota sigui considerada.

- En l'exercici en el que hi hagi més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots.

- Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada prova suposarà la consideració de NUL de la prova corresponent ( NUL= 0 ).

- Una vegada finalitzades les proves físiques, el Tribunal podrà determinar la realització de proves antidopatge entre les persones que les superin. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional, o el fet de negar-s'hi, seran motius d'exclusió del procés selectiu.

- Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i l'aprovaran les persones que aconsegueixin, en nota transformada, un mínim de 4 punts en una escala de 0 a 6.

7.1.5. Cinquena prova: Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les quatre proves anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables. Un cop ordenades, només passaran a la 5a prova les 500 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat a la posició 500, passaran a la 5a prova totes aquelles persones empatades en aquesta posició.

Aquesta prova consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes, interès i iniciativa, flexibilitat i polivalència i autocontrol i resistència a la pressió.

Els qüestionaris que s'administraran són: Un de competències professionals, un de trets de personalitat i un de trets clínics. Realitzats els qüestionaris, els elements explorats en aquests s'integraran i es contrastaran en la posterior entrevista per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en aquestes bases.

Cada una de les competències avaluades serà valorada amb 0 punts, 1 punt o 2 punts. Per tal de superar la prova la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

- Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.

- Obtenir una puntuació igual a 2 punts en tres o més competències.

Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Les persones aspirants tindran un termini de cinc dies naturals, comptadors des del dia següent a la data de publicació dels resultats de la prova, per tal de formular les al·legacions que considerin oportunes.

Les al·legacions s'hauran de realitzar per escrit mitjançant instància presentada en alguna de les oficines d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona que apareixen relacionades a l'annex 5.

7.1.6. Sisena prova: Proves mèdiques (obligatòries i eliminatòries)

Del total de persones aspirants declarades com a aptes a la 5a prova, realitzaran les proves mèdiques les el nombre de persones que el tribunal determini, classificades segons l'ordre de puntuació a que fa referència el primer paràgraf de la base 7.1.5. d'aquesta convocatòria.

En cas d'empat en la darrera posició, l'ordre de classificació s'establirà a favor de l'aspirant el gènere del qual sigui menys representat en el col·lectiu professional objecte d'aquesta oposició. Si persisteix l'empat l'ordre s'establirà d'acord amb la puntuació obtinguda en la primera prova de la fase d'oposició (prova cultural i teòrica). Si continua l'empat, aquest es resoldrà a favor de la persona que hagi obtingut major puntuació en la segona prova (prova aptitudinal). Si malgrat tot segueix l'empat, el següent criteri serà la major puntuació en la quarta prova (proves d'aptitud física). Finalment, si els anteriors criteris no resolen la situació d'empat, el desempat es dirimirà en favor de la persona de major edat.

També podran ser convocades a realitzar-les les persones aspirants amb puntuacions immediatament inferiors, que quedaran en situació de reserva, per si es produís alguna desqualificació o baixa voluntària. No obstant això serà el Tribunal el que establirà el nombre de persones a convocar per a la sisena prova.

Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Consistirà en un reconeixement mèdic, realitzat per personal mèdic col·legiat, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

 

8. Qualificacions de les persones aspirants i proposta de nomenament

El Tribunal proposarà a l'Alcaldia el nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques de les 150 millor classificades, o en el seu cas, el nombre que finalment hagués resultat convocat atenent al que disposa el darrer paràgraf de la base 1 d'aquesta convocatòria, tenint en compte que l'ordre de qualificació estarà determinat per la suma de les puntuacions atorgades en la fase d'oposició.

En cas d'empat en la darrera posició per passar a la fase de pràctiques, l'ordre de classificació s'establirà d'acord amb els criteris de desempat indicats a la base 7.1.6.

Les persones aspirants proposades hauran de presentar al Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona (c/ Escar 1, 2a planta), en el termini màxim de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci final de la fase d'oposició, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base 3, a excepció feta del permís de conduir A2 que serà lliurat segons s'indica al punt 3.1.i.

Si dins del termini esmentat i amb les excepcions assenyalades en l'apartat anterior, les persones aspirants proposades no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no seran nomenades com a funcionàries en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

 

9. Fase de formació (curs selectiu)

9.1. Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Queden exempts de fer-lo les persones aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb anterioritat. En el seu cas, aquest document acreditatiu s'haurà d'entregar en el termini màxim dels vint dies naturals a que fa referència l'anterior base 8.

El Tribunal podrà disposar de la incorporació de la persona coordinadora del curs impartit a l'Escola de Policia de Catalunya com assessora especialista.

Durant el curs a l'Escola de Policia de Catalunya les persones alumnes poden ser sotmeses a les proves mèdiques que s'estimin oportunes, entre les quals es durà a terme una analítica de sang i/o d'orina, per comprovar que cap d'elles no es troba inclosa en alguna de les causes d'exclusió mèdica.

9.2. El curs selectiu el valorarà l'Escola de Policia de Catalunya. Qui no el superi, quedarà exclòs/a del procés selectiu.

Per resoldre empats que puguin aparèixer en la classificació definitiva es tindrà en compte, en primer lloc, la nota del curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya (EPC), en segon lloc la nota obtinguda a l'anomenat “mòdul 8: pràctiques” al darrer curs impartit, o el seu equivalent al curs 2018-2019; en el cas que l'empat no hagi estat resolt s'optarà finalment per la persona de major edat.

En cas d'infracció del Reglament Interior de l'Escola de Policia de Catalunya, la Direcció del Centre proposarà al Tribunal les sancions corresponents. Si el Tribunal acorda la interrupció definitiva del curs, es perdrà el dret a seguir en l'oposició, així com la pèrdua de la condició de funcionari/ària en pràctiques.

En els casos en què s'hagin obert diligències prèvies o s'hagi incoat un procediment penal contra una persona aspirant, es procedirà a la suspensió de la realització del curs selectiu o de les pràctiques, o al seu ajornament si encara no s'han iniciat, fins a conèixer els resultats de les diligències o del procediment penal. Amb posterioritat i atenent a aquest resultat, el Tribunal resoldrà en conseqüència.

9.3. Les aspirants que acreditin estar embarassades podran demanar l'ajornament de la realització d'aquesta fase fins a la següent convocatòria mitjançant instància presentada en qualsevol dels Registres Municipals situats en les OAC indicades a l'annex 5 de la present convocatòria.

En aquests casos, la instancia haurà d'anar obligatòriament acompanyada d'un certificat mèdic, expedit com a màxim 7 dies hàbils anteriors al registre de la instància, que acrediti la condició d'embarassada de l'aspirant sol·licitant. El termini màxim per formalitzar aquesta petició serà de fins a 7 dies hàbils després de la publicació de la proposta de nomenament de les persones aspirants com a funcionàries en pràctiques, comptadors a partir de l'endemà de l'esmentada publicació.

La presentació d'aquesta documentació en temps i forma correctes serà obligatòria per tal d'acceptar l'ajornament de la fase de formació (curs selectiu).

9.4. Durant el curs selectiu, les persones aspirants percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C2 i es trobaran en situació d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.

Aquelles persones aspirants que ja tinguin la condició de persones empleades d'alguna Administració pública podran optar en aquesta fase entre percebre les retribucions establertes a l'apartat anterior o bé les corresponents al seu lloc de procedència i a càrrec de l'Administració d'origen.

Aquesta opció s'ha d'adoptar previ l'inici del curs selectiu mitjançant un document normalitzat que haurà de ser entregat a la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona.

 

10. Fase de pràctiques

10.1. Les persones aspirants que hagin aprovat el curs de l'Escola de Policia de Catalunya (EPC), hauran de superar un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignades.

Per tal de determinar el destí de pràctiques, l'ordre de prelació vindrà determinat pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició més la de la fase de formació, ordenades de major a menor.

Al llarg d'aquest temps, l'avaluació es desenvoluparà en dos períodes i dues Unitats diferents. En cada cas, les persones aspirants disposaran d'un tutor/a per tal d'avaluar el seu procés de pràctiques.

Les persones aspirants seran avaluades al final de cada període pel seu tutor/a mitjançant un informe d'avaluació que recollirà el nivell de coneixements assolits per la persona aspirant en el seu lloc de treball, així com les característiques personals d'adaptació a l'organització i a la tasca policial; en aquest sentit es valorarà les competències següents: Habilitats socials, transmissió d'informació, solució de problemes, interès i iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i polivalència, dedicació, autocontrol i resistència a la pressió i capacitat tècnica. Aquesta darrera es desglossarà en les competències tècniques: Policia administrativa, seguretat ciutadana, policia de trànsit i policia assistencial.

Finalitzada la fase de pràctiques, la valoració final de cada persona aspirant serà exposada al Tribunal, que establirà la qualificació d'apte/a o no apte/a.

10.2. Per poder iniciar aquesta fase, les persones aspirants hauran presentat al Departament de Recursos Humans-Desenvolupament Professional, el permís de conduir A2 en els terminis assenyalats a la bases 3.1.i) amb el compromís de tenir-lo vigent mentre mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana. La no presentació d'aquest permís comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

Durant aquesta fase de pràctiques o a la seva finalització, les persones aspirants poden ser sotmeses a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d'exclusions mèdiques de l'annex 3 de la convocatòria.

Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, el Tribunal ha de proposar, d'acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l'òrgan competent per efectuar els nomenaments adoptar la resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a indemnització.

10.3. El període de pràctiques és obligatori i eliminatori i la qualificació final serà d'apte/a no apte/a. El personal funcionari en pràctiques que obtingui la qualificació de no apte quedarà exclòs del procés selectiu i perdrà el dret a ser nomenat funcionari/a de carrera.

Per a la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal comptarà amb l'assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una proposta de valoració basada en els següents aspectes: Els coneixements de les diferents àrees policials i les competències genèriques (les actituds, les habilitats socials i la comunicació entre d'altres).

Quan les persones aspirants no puguin ser avaluades en la fase de pràctiques per trobar-se en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant la lactància i paternitat, el Tribunal qualificador acordarà interrompre dita fase, i una vegada finalitzada la situació corresponent acordarà la seva reincorporació al període de pràctiques, per tal de completar-lo.

En els casos de persones aspirants que no han pogut ser avaluades en la fase de pràctiques per haver estat suspeses de funcions com a conseqüència del compliment d'una sanció, per l'adopció d'una mesura cautelar en un procediment disciplinari o perquè se li hagin obert diligències prèvies o se li hagi incoat un procediment penal, el Tribunal qualificador podrà acordar la seva reincorporació al període de pràctiques finalitzada la sanció o quan s'hagi deixat sense efectes la mesura cautelar. En qualsevol cas, i atenent a la transcendència del fet sancionat, el Tribunal podrà proposar la seva exclusió del procés de selecció.

10.4. Retribució. Durant aquesta fase de pràctiques, els aspirants percebran les retribucions bàsiques i les complementàries establertes pels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona en situació de pràctiques segons catàleg vigent i estaran donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.

 

11. Nomenament definitiu, jurament o promesa del personal funcionari i presa de possessió

11. 1. Les persones funcionàries en pràctiques que hagin superat la fase de pràctiques seran ordenades de major a menor puntuació d'acord amb el sumatori de puntuacions de les fases del procés selectiu d'oposició i formació. Respectant aquesta classificació, les 150 persones aspirants, o en el seu cas, el nombre que finalment hagués resultat convocat atenent al que disposa el darrer paràgraf de la base 1 d'aquesta convocatòria, seran proposades a l'Alcaldessa pel seu nomenament com a personal funcionari de carrera.

11. 2. L'Alcaldessa nomenarà personal funcionari de carrera en la categoria d'agent a les persones aspirants proposades en els termes de la base 11.1, resolució que serà publicada a la Gaseta Municipal.

11.3. Les persones nomenades funcionàries de carrera, de conformitat amb l'article 84 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposaran del termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del seu nomenament a la Gaseta Municipal per fer el jurament o promesa i prendre possessió. En aquest moment, hauran de signar declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir actualitzats els diferents permisos de conduir referenciats en aquestes bases mentre mantinguin la relació laboral amb la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La manca de jurament, promesa o de la presa de possessió comportarà la pèrdua de tots els drets.

 

12. Tribunal de la convocatòria

12.1. El Tribunal qualificador actuarà amb un/a president/a, vocals i un/a secretari/a i tindrà la següent composició:

- Un terç integrat per membres o persones funcionàries de l'Ajuntament de Barcelona.

- Un altre terç integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.

- El terç restant integrat per persones proposades pel Departament d'Interior, entre els quals hi haurà, com a mínim una persona de l'ISPC i una altra de la Direcció General d'Administració de Seguretat.

De conformitat amb els criteris de l'article 60 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic es preservarà la paritat entre homes i dones en la seva composició.

Per a cadascun dels membres titulars li serà designat un membre suplent.

Per Decret d'Alcaldia es nomenarà a les persones titulars i suplents d'aquest Tribunal d'acord amb els criteris exposats en aquesta base. La composició nominal del Tribunal serà oportunament publicada al DOGC amb caràcter previ a l'inici de la fase d'oposició.

A més dels membres que formen part del Tribunal de selecció, a les sessions que s'estableixin hi podran assistir, amb veu però sense vot, una persona observadora titular i una persona suplent, designades conjuntament per la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa.

12.2. Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, notificant-ho a la Gerència de Recursos Humans i Organització, quan concorrin circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Igualment, les persones participants podran recusar els membres del Tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes per l'article 24 de la mateixa llei.

12.3. Per a l'execució de proves que s'hagin de realitzar per professionals especialistes, caldrà només la presència d'un membre del Tribunal per assegurar-ne la correcta realització.

12.4. El Tribunal podrà disposar de la incorporació a les seves tasques de personal tècnic especialista per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

12.5. A l'efecte de comunicacions i altres incidències, el Tribunal tindrà la seva seu al Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona (c/ Escar núm. 1, 2a planta, 08039 de Barcelona), la qual facilitarà el suport material i tècnic necessari per a la seva actuació.

12.6. El Tribunal qualificador podrà excloure del procés selectiu qualsevol participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

12.7. En els casos en que s'hagin obert diligències prèvies o s'hagi incoat un procediment penal contra una persona aspirant, el Tribunal podrà acordar, en funció de la gravetat del fet imputat, la suspensió del curs selectiu o de les pràctiques, o el seu ajornament si encara no s'haguessin iniciat, fins a conèixer els resultats de les diligències o del procediment penal.

 

13. Recursos

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència, contra els actes de l'autoritat convocant els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació.

Els actes i resolucions del Tribunal Qualificador es poden impugnar per les persones interessades mitjançant recurs d'alçada davant la Regidoria de Presidència en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva notificació o publicació.

 

Contra aquestes bases es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

 

 

ANNEX 1

PROVES FÍSIQUES

 

1.- PRESSIÓ SOBRE BANC

Objectiu: mesurar la força i la resistència de la musculatura de l'extremitat superior de la persona participant

Descripció de l'exercici:

a) La persona participant inicia l'exercici en posició decúbit supí sobre el banc de pressió amb els peus recolzats a terra.

b) Quan el testador fa el senyal, es posa en marxa el cronòmetre i la persona participant inicia l'exercici, des de la posició de braços estirats.

Ha d'aixecar el pes, de 40 kg per als homes i de 30 kg per a les dones, el nombre més elevat de repeticions possible en un temps màxim de 45 segons.

L'aixecament s'ha de fer amb les dues mans, amb una separació lleugerament més gran que la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical.

c) L'exercici finalitza un cop transcorregut el temps màxim de 45 segons o bé per voluntat de la persona participant.

Normes de l'exercici:

a) La repetició no és vàlida si no s'estenen els colzes totalment o la barra no toca el pit en la flexió dels colzes.

b) No està permès fer rebots amb la barra.

c) Les repeticions es compten en veu alta, utilitzant el mateix número que l'anterior en cas d'una repetició no vàlida.

d) No es poden utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.

Valoració de l'exercici: se'n fa un sol intent, i es registra el nombre total de repeticions vàlides realitzades durant un temps màxim de 45 segons.

La puntuació d'aquest exercici serà del 30% de la nota total.

 

2.- CIRCUIT D'AGILITAT

L'objectiu d'aquesta prova és valorar l'agilitat.

Descripció:

- La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb les cames flexionades 90 graus, i amb recolzament de mans i peus i glutis, darrera la línia de sortida.

- Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant haurà de recórrer un circuit que consta de les següents habilitats:

a) Es desplaçarà fins a situar-se entre dos cons col·locats davant un matalàs, realitzant una tombarella agrupada frontal amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs.

b) Es dirigirà cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins a ultrapassar-la, girarà cap a l'esquerra i passarà per sota d'ella. Correrà després cap el plint, que haurà de sobrepassar amb tot el cos (amb recolzament o sense) i entre dues barres verticals situades als extrems del plint.

c) Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrera, girarà cap a la dreta i passarà per sota d'ella.

d) Anirà ara frontalment cap a la primera tanca, que haurà de saltar sobrepassant-la amb els dos peus amb fase de vol prolongada (homes 90 cms i dones 80 cms)

e) Recollirà un sac per les nanses o extrems (homes 20 kg i dones 15 kg) que es posarà sobre les espatlles (ben col·locat abans de continuar la cursa) i transportar-ho amb el que realitza un recorregut d'anada i tornada (sense tocar el con) fins traspassar la línia d'arribada i s'aturarà el cronòmetre.

Normes:

- Es podran realitzar dos intents.

- Qualsevol incompliment d'algun dels elements de la prova descrits anteriorment serà considerat nul (NUL=0).

- No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici (NUL=0).

- En el desenvolupament de l'exercici no es pot desplaçar ni tombar cap obstacle vertical i horitzontalment (NUL=0).

- La tombarella s'ha de realitzar sobre l'eix transversal del tronc i ultrapassar el con que marcarà el final d'aquesta habilitat.

- El sac haurà d'estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar una línia d'arribada.

- La persona aspirat haurà d'assolir la puntuació d'1 punt per tal que no resti exclosa del procés de selecció.

Valoració:

- La persona aspirant disposarà de dos intents no consecutius, i serà vàlid el millor temps obtingut (en segons i dècimes de segon) entre ambdós. En cas que els dos siguin nuls no hi haurà possibilitat d'un tercer intent i la persona aspirant quedaria exclosa de les proves físiques.

- La puntuació d'aquest exercici serà el 30% de la nota total.

 

3.- COURSE NAVETTE o CURSA LLANÇADORA

L' objectiu d'aquesta prova és valorar la potència aeròbica màxima i la capacitat d'adaptació a l'esforç.

Descripció:

- La persona aspirant se situarà darrera d'una de les dues línies paral·leles pintades a terra i distants entre sí 20 metres.

- Quan senti el senyal d'inici de la prova, la persona aspirant ha de córrer cap a l'altra línia, fins a trepitjar-la, i esperar a sentir un altre senyal que emetrà el magnetòfon.

- Cada senyal sonor indicarà que s'ha d'iniciar el desplaçament cap a la línia contrària, intentant seguir el ritme del magnetòfon, que serà progressivament (cada minut) més ràpid al llarg de la prova.

- La persona aspirant repetirà constantment aquest cicle d'anada i tornada fins que no sigui capaç de trepitjar la línia quan senti el senyal del magnetòfon, moment en el qual acabarà la prova.

Normes:

- Només es podrà realitzar un únic intent.

- La persona aspirant haurà de trepitjar les línies cada 20 m.

- La persona aspirant trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després del mateix.

- En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s'ha de pivotar.

- La persona aspirat haurà d'assolir la puntuació d'1 punt per tal que no resti exclosa del procés de selecció.

Valoració:

- Es farà un sol intent, i es registrarà el número de l'últim palier anunciat.

- La puntuació d'aquest exercici serà del 40% de la nota total.

 

BAREMS HOMES

 

PRESSIÓ SOBRE BANC HOMES (Repeticions)

 

Fins a 24 anys

De 25 a 30 anys

A partir de 31 anys

Pts

<20

<18

<16

0

20

18

16

1

24

22

20

2

28

26

24

3

32

30

28

4

34

32

30

5

36

34

32

6

 

 

AGILITAT (segons i dècimes de segon)

 

Fins a 24 anys

De 25 a 30 anys

A partir de 31 anys

Pts

> 19,6

> 20,1

> 20,3

0

≤19,6

≤ 20,1

≤ 20,3

1

≤ 19,0

≤ 19,5

≤ 19,7

2

≤ 18,6

≤ 19,0

≤ 19,3

3

≤ 18,3

≤ 18,6

≤ 18,9

4

≤ 18,0

≤ 18,3

≤ 18,6

5

≤ 17,6

≤ 17,9

≤ 18,2

6

 

 

COURSE NAVETTE (paliers)

 

Fins a 24 anys

De 25 a 30 anys

A partir de 31 anys

Pts

< 8,5

< 8,0

< 7,5

0

≥ 8,5

≥ 8,0

≥ 7,5

1

≥ 9,0

≥ 8,5

≥ 8,0

2

≥ 9,5

≥ 9,0

≥ 8,5

3

≥ 10,0

≥ 9,5

≥ 9,0

4

≥ 10,5

≥ 10,0

≥ 9,5

5

≥ 11,0

≥ 10,5

≥ 10,0

6

 

 

BAREMS DONES

 

PRESSIÓ SOBRE BANC DONES (Repeticions)

 

Fins a 24 anys

De 25 a 30 anys

A partir de 31 anys

Pts

<8

<6

<4

0

8

6

4

1

11

9

7

2

14

12

10

3

17

15

13

4

20

18

16

5

23

21

19

6

 

 

AGILITAT (segons i dècimes de segon)

       

Fins a 24 anys

De 25 a 30 anys

A partir de 31 anys

Pts

> 23,0

> 23,7

> 23,8

0

≤ 23,0

≤ 23,7

≤ 23,8

1

≤ 22,3

≤ 22,9

≤ 23,1

2

≤ 21,8

≤ 22,3

≤ 22,6

3

≤ 21,4

≤ 21,8

≤ 22,2

4

≤ 21,0

≤ 21,4

≤ 21,8

5

≤ 20,6

≤ 20,9

≤ 21,3

6

 

 

COURSE NAVETTE (paliers)

       

Fins a 24 anys

De 25 a 30 anys

A partir de 31 anys

Pts

< 5,5

< 5,0

< 4,5

0

≥ 5,5

≥ 5,0

≥ 4,5

1

≥ 6,0

≥ 5,5

≥ 5,0

2

≥ 6,5

≥ 6,0

≥ 5,5

3

≥ 7,0

≥ 6,5

≥ 6,0

4

≥ 7,5

≥ 7,0

≥ 6,5

5

≥ 8,0

≥ 7,5

≥ 7,0

6

 

 

ANNEX 2 

TEMARI

 

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat: “Principis generals i l'Administració Local”.

2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.

3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.

4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.

6. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.

7. Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2017: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.

8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.

9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L'Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.

11. L'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.

12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.

13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d'habeas corpus.

14. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Principis d'actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.

15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l'ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d'ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El II Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona 2015-2019. La violència de gènere i els delictes d'odi.

 

 

ANNEX 3

PROVES MÈDIQUES

 

La persona aspirant no ha de patir cap malaltia orgànica, cap seqüela d'accident ni cap altra deficiència o anomalia física o psíquica que pugui constituir una dificultat en la pràctica professional, tenint com a base els criteris que s'indiquen a continuació:

 

1. Talla mínima

Dones: 1,60 m.
Homes: 1,70 m.

 

2. Exclusions circumstancials

Malalties i lesions agudes de solució mèdica o quirúrgica actives en el moment del reconeixement, que potencialment puguin produir seqüeles que dificultin, limitin o impedeixin el desenvolupament de les funcions exigides per al lloc sol·licitat. En aquest cas el Tribunal qualificador de l'oposició, amb l'assessorament convenient, podrà fixar un nou termini per comprovar l'estat de la persona aspirant. Finalitzat aquest termini, l'assessoria mèdica valorarà si persisteix la situació, si resten seqüeles o si han desaparegut els motius d'exclusió circumstancial.

 

3. Exclusions definitives de caràcter general

Defectes físics congènits o adquirits de qualsevol tipus i localització que menyscabin o dificultin la funció pública i les realitzacions específiques del lloc al qual aspiren, encara que sigui parcialment.

Malalties agudes o cròniques de qualsevol aparell o sistema amb possible repercussió sobre les realitzacions específiques del lloc al qual aspiren, encara que sigui parcialment.

 

4. Exclusions definitives de caràcter específic

4.1. Alteracions de l'aparell locomotor

Es valoraran les alteracions de l'aparell locomotor (amputació de mà o peu o d'algun dit; retraccions o limitacions funcionals de causa muscular, òssia o articular; peu pla i els seus defectes, deficiències en l'estàtica de la columna vertebral prescindint de la seva intensitat, etc.) i seran causa d'exclusió les que limitin o dificultin la realització del servei encomanat, o que puguin agreujar-se, a judici del Tribunal mèdic, amb el desenvolupament del lloc de treball.

En cas necessari i a judici del facultatiu es realitzaran les proves complementàries necessàries.

4.2. Sistema càrdiovascular

Cardiopaties congènites, valvulopaties, insuficiència cardíaca, trastorns de la conducció i del ritme cardíac, insuficiència coronària i hipertensió arterial. I en general, qualsevol cardiopatia que dificulti l'exercici de la funció.

Es realitzarà ECG i en casos de dubtes el Tribunal mèdic podrà realitzar qualsevol exploració que cregui necessària per aclarir el diagnòstic.

Tensió arterial. Serà motiu d'exclusió presentar, en el moment de la revisió mèdica, una o les dues xifres iguals o superiors a 140/90.

Varius o insuficiència vascular perifèrica, prescindint de la seva intensitat.

4.3. Aparell respiratori

Insuficiència respiratòria que dificulti l'exercici de la funció. Es valorarà l'espirometria.

4.4. Aparell digestiu

Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants, hepatopaties de qualsevol etiologia (seran causa d'exclusió les elevacions de les transaminases per sobre dels valors normals), pancreopaties cròniques o recidivants, malaltia crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.5. Dermatologia

Cicatrius i/o lesions permanents de la pell que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.

Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat bàsica operativa (UBO) de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

4.6. Audició

L'agudesa auditiva ha de ser superior al 75% de l'agudesa normal en ambdues oïdes. No s'admetrà audiòfon. Es realitzarà audiometria.

4.7. Ull i visió

Serà causa d'exclusió una agudesa visual inferior a 0'7 a l'ull millor i 0'3 a l'ull pitjor, mesurada sense corregir (agudesa visual pel test de Snellen) i no tenir alteracions del camp visual ni de la visió cromàtica.

4.8. Neuropsiquiatria

Epilèpsies. Alcoholisme crònic. Tremolors. Dèficits neurològics que dificultin l'exercici normal de la funció.

Anormal desenvolupament intel·lectual, i haver patit malaltia o trastorn psíquic de qualsevol classe que menyscabi o incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

4.9. Analítica

Hemopaties i malalties infecto-contagioses i malalties immunològiques sistemàtiques. Diabetis (en el cas de glucèmies altes es farà determinació de hemoglobina glicosilada). Consum de substàncies il·legals o de psicofàrmacs no prescrits.

 

I en general, qualsevol alteració compatible amb patologia de base.

 

El laboratori designat pel Tribunal recollirà doble mostra de sang i orina i precintarà una de cada per possibles comprovacions posteriors.

La comprovació i valoració de les diferents exploracions a què fa referència aquest quadre es farà únicament i exclusiva al centre mèdic designat pel Tribunal qualificador i els seus resultats sempre han de referir-se al moment de l'exploració.

Durant el procés de pràctiques a l' Institut de Seguretat Pública de Catalunya podran realitzar-se les proves mèdiques necessàries per tal de garantir que l'estat de salut de la persona aspirant s'adequa al nivell exigit a las bases.

 

 

ANNEX 4

TAXA PER DRETS D'EXAMEN

 

L'abonament de la Taxa de participació en processos selectius:

 

Què és, Com es pot abonar i On es pot abonar.

 

Títol

Taxa per drets d'examen en convocatòries d'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona. El formulari de sol·licitud de participació telemàtica us indicarà automàticament l'import de la taxa.

 

Definició

El pagament de la taxa per drets d'examen és un requisit previ per poder participar en els processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Barcelona, quan les bases de la convocatòria així ho especifiquin.

 

Atenció

Estan exempts de pagar la taxa les persones que es trobin en algun dels casos següents:

- Membres de famílies nombroses de categoria especial o membres de família monoparental de categoria especial.

- Persones que es trobin en situació de desocupació, que aquesta no sigui per millora d'ocupació i que no percebin cap prestació econòmica.

Estan exempts de l´abonament del 50% de la taxa les persones que es trobin en el cas següent:

- Membres de família nombrosa o monoparental, de categoria general.

Igualment, caldrà justificar el trobar-se en alguna d'aquestes circumstàncies, en els termes que s'estableix en el tràmit per a la presentació telemàtica de la sol·licitud, de conformitat amb allò que disposa la base 4.4. de la convocatòria.

 

Com es pot tramitar i fer l'abonament

 

· Sol·licitud presentada per mitjans telemàtics

Com es fa?

Des del portal de tràmits del web de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora d'emplenar les dades per tramitar la sol·licitud de participació en la convocatòria haureu de seleccionar una de les següents opcions:

a) “A l'instant per internet”.

b) “Més endavant de forma presencial en una entitat col·laboradora”.

Segons l'opció seleccionada, podreu fer el pagament de la taxa en el mateix moment “on line” o optar pel pagament posterior i presencial, imprimint l'autoliquidació per fer el pagament en una entitat bancària col·laboradora.

La mateixa aplicació us anirà indicant els passos que heu de seguir en funció de l'opció de pagament escollida.

 

· Sol·licitud presentada per mitjans NO telemàtics (“en suport paper”)

Com es fa?

La persona aspirant haurà de desplaçar-se a l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona on se li generarà l'autoliquidació de la taxa d'exàmens per tal que faci el pagament en una entitat bancària i, posteriorment, haurà de fer la sol·licitud en suport paper aportant el comprovant del pagament. Aquesta inscripció s'ha de fer en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Dates

La taxa s'ha de pagar en el termini que estableix les bases de la convocatòria per tramitar la sol·licitud d'inscripció a les proves de selecció i no s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.

La manca de pagament de la taxa dins del termini comportarà la no admissió de la persona aspirant a les proves selectives.

 

Preu

- Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups A1 i A2 amb presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 26,08 euros.

- Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups B, C1, C2 i altres amb presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 16,12 euros.

- Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups A1 i A2 sense presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 52,16 euros.

- Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups B, C1, C2 i altres sense presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics: 32,24 euros.

 

Marc Legal

· Ordenança fiscal 3.1

· Bases de les convocatòries

 

ENTITATS BANCÀRIES COL·LABORADORES

· Banc de Sabadell · Banco Santander · La Caixa (Caixa Bank)

· Bankia · BBVA · Banco Popular Español

· Catalunya Caixa (Catalunya Banca)

 

 

ANNEX 5

OFICINES D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

 

- Horari general (excepte OAC Sant Miquel): De dilluns a dimecres i divendres de 8:30h a 14:30h. Dijous de 8:30h a 19:30. Excepte el 24 i 31 de desembre de 8:30h-15:30h.

- Horari general OAC Sant Miquel: De dilluns a dissabte de 8:30h a 19:30.

- Horari estiu (excepte OAC Sant Miquel) del 24 de juny al 24 de setembre: De dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h.

- Horari estiu OAC Sant Miquel de l'1 al 31 d'agost: De dilluns a divendres de 8:30h a 20:00h. Dissabte de 9:00h a 14:00h.

- Relació d'oficines:

- Oficina d'Atenció Ciutadana de Ciutat Vella, c/ Ramelleres, 17

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de l'Eixample, c/ Aragó, 328

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sants -Montjuïc, c/ Creu Coberta, 104

- Subseu Marina: Pg. Zona Franca, 185-219

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Les Corts, Pl. Comas, 18

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, c/ Anglí, 31

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Gràcia, Pl. Vila de Gràcia, 2

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte d'Horta-Guinardó, c/Lepant, 387

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Nou Barris, Pl. Major Nou Barris, 1

- Subseu Zona Nord: c/ Costabona, 3-5

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Andreu, c/ Segre, 24-32

- Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Martí , Pl. Valentí Almirall, 1

- Oficina d'Atenció Ciutadana Pl. Sant Miquel, Pl. Sant Miquel núm. 3

 

NOMÉS PER INFORMACIÓ

- http://ajuntament.barcelona.cat

- Telèfon gratuït d'Informació “010” .

- Telèfon 931537010 per a informació des de fora de l'àrea metropolitana.

 

 

ANNEX 6

PUNTS WIFI DE LA CIUTAT DE BARCELONA

 

Amunt