Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultados y ficha
 
Añade a mi selección y suscríbeme
Añade a mi selección
Datos del documento
  • Tipo de documento Anuncio

  • Fecha del documento 25/08/2017

  • Número de control 17244012

  • Organismo emisor Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès

    CVE CVE-DOGC-B-17244012-2017

Datos del DOGC
  • Número 7449

  • Fecha 06/09/2017

  • Sección ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Descriptores relacionados
Autenticidad e integridad
Lupa
Accede a la búsqueda

ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria, las bases y el proceso selectivo de una plaza de técnico/a de archivo municipal, incluida en la oferta pública de empleo para el año 2017.


La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 d'agost de 2017, ha adoptat, entre d'altres, el següent acord:

 

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió definitiva de la següent plaça:

 

Categoria

Grup

Núm. Vacants

Sistema selecció

Tècnic/a Arxiu Municipal

A1

1

Concurs

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ARXIU MUNICIPAL VACANT A LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE L' AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

 

1. Objecte de la convocatòria.

Constitueix l'objecte d'aquestes bases la provisió d'1 plaça vacant a la plantilla de personal laboral, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017, adscrita a l'Àrea de Serveis Centrals i Hisenda, amb les següents característiques d'acord amb la plantilla i el el Catàleg de Llocs de Treball:

Plantilla de personal laboral.

Denominació : Tècnic/a Arxiu Municipal

Grup: A, subgrup A1. Complement de Destinació nivell 22

Adscripció orgànica: Àrea de Serveis Centrals i Hisenda

Tipologia de jornada: Jornada ordinària

Nombre de places: 1.

Sistema de selecció: Concurs

Tasques del lloc de treball

1. Coordinar la gestió documental de la Corporació i estableix criteris i instruccions per al seu funcionament.

2. Planificar i dissenyar els sistemes de gestió documental i el tractament de la documentació administrativa i històrica en qualsevol suport.

3. Establir i elaborar els instruments reguladors propis de la disciplina arxivística especialment quadres de classificació i instruments de descripció.

4. Encarregar-se de la conservació i protecció dels documents de l'arxiu de la Corporació.

5. Garantir l'accés i facilitar la informació i difusió de l'arxiu de la Corporació.

6. Col·laborar en la implantació dels diferents procediments i projectes vinculats a l'Administració electrònica. Desenvolupament efectiu de les previsions de la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern de les administracions públiques, i concretament dels àmbits que són propis de l'Ajuntament.

7. Coordinació i impuls del Portal de Transparència (transparència activa), de manera que la ciutadania pugui accedir telemàticament, de forma clara, estructurada i entenedora, a la documentació pública municipal.

8. Estructuració dels procediments d'accés efectiu per part de la ciutadania a tota la informació i documents, en qualsevol suport, de què disposi l'Ajuntament, tret dels supòsits legalment exceptuats i amb coordinació amb les instruccions establertes pel Servei Jurídic.

Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça i la categoria professional i les retribucions vigents a l'Ajuntament.

 

2. Requisits de participació

Els i les aspirants hauran de reunir, amb referència a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, els requisits següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea o d'Estats als quals, en virtut de Tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran accedir, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents o els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o majors, dependents.

b) Tenir 16 anys i no haver complert 65 en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

c) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes per accedir a l'ocupació pública.

e) Tenir el títol de llicenciat o el grau corresponent a una d'aquestes llicenciatures o a més d'una: història, filosofia i lletres en qualsevol de les seccions d'aquesta llicenciatura, dret, ciències polítiques, filologia, documentació, pedagogia, humanitats, sociologia o ciències de la informació. Si es tracta d'un títol obtingut a

l'estranger, cal disposar, si escau, de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

f) Estar en possessió del certificat de nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

 

3. Presentació de sol·licituds.

Les instàncies per sol·licitar de prendre part en el procés selectiu aniran adreçades al president de la Corporació i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. En el cas que no es presenti cap candidat/a es podrà ampliar el termini de presentació d'instàncies mitjançant l'anunci corresponent. La convocatòria i les bases també s'exposaran al tauler d'anuncis de la Corporació.

A les instàncies els/les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions que s'exigeixen a la base segona de la convocatòria, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació, i s'hi adjuntarà un currículum vitae, un informe de vida laboral i la documentació acreditativa dels mèrits que s'indiquin, així com fotocòpia del DNI, del títol acadèmic exigit, i del certificat del nivell de català, si s'escau.

Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

 

4. Admissió de les persones aspirants i inici de les proves.

4.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan competent aprovarà, mitjançant resolució, la llista provisional de persones admeses i excloses i la llista provisional de persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana. La resolució, amb les llistes completes i certificades, es publicarà a la pàgina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

4.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, per a presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se'ls imputa, la seva sol·licitud s'arxivarà sense cap altre tràmit.

4.3 Transcorregut un termini no superior a un mes des de la finalització del termini anterior, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, farà publica la resolució amb les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, que serà objecte de publicació a la pàgina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Si el termini conclou sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. En el cas de no presentar-se reclamacions es considerarà elevada a definitiva la llista provisional, sense necessitat de nova publicació.

4.4 Paral·lelament a la resolució prevista en el punt anterior, l'Ajuntament indicarà la data, hora i lloc de realització de la primera prova i detallarà els noms de les persones que formaran part de l'òrgan de selecció.

4.5 Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves restants es publicaran al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

4.6 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés.

4.7 Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del seu DNI o document anàleg d'identificació. La manca de presentació d'aquest document determinarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procediment selectiu.

 

5. Tribunal qualificador.

El tribunal qualificador que es nomenarà per fer la valoració del concurs serà constituït pels membres següents:

President: El Director de l'Àrea de Serveis Centrals i Hisenda o persona en qui delegui

Secretari : Un empleat/ada públic/a de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vocals : El Cap del Servei de Recursos Humans i Organització.

Un/a Tècnic amb qualificació professional adient que sigui empleat/ada públic d'una Administració Local.

Un/a Tècnic/a amb qualificació professional adient a proposta de l'Escola d'Administració Pública, la pertinença del mateix serà sempre a títol individual, sense exercir, per tant, cap mena de representació.

A més integraran el tribunal els membres suplents respectius que, simultàniament amb els titulars, hauran de designar-se perquè es constitueixi.

El tribunal podrà disposar que s'hi incorporin assessors especialistes. Aquests es limitaran a exercir les seves especialitats tècniques.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels membres, titulars o suplents. Sempre serà necessària la presència del/de la president/a i del/ de la secretari/ària. Les decisions s'adoptaran per majoria i, en cas d'empat, decidirà el/la president/a mitjançant el vot de qualitat.

Els membres del tribunal s'hauran d'abstenir d'intervenir, i els/les aspirants podran recusar-los, quan concorrin les circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

6. Començament i desenvolupament del procés selectiu.

a) Primera fase: prova de coneixements de llengua catalana.

Aquesta prova consistirà en l'acreditació de coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C. Queden exemptes les persones aspirants que acreditin, documentalment, estar en possessió del nivell de C de llengua catalana o superior, mitjançant la presentació del títol corresponent expedit per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o de títol equivalent. La qualificació de la prova serà d'apte o no apte. Les persones aspirants que siguin declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu.

b) Fase de concurs.

a) Per experiència professional (fins a 7 punts com a màxim en total)

a.1) Per experiència professional al servei d'administracions locals que prestin serveis a una població de més de 30.000 habitants, en llocs de treball de caràcter tècnic relacionats directament amb les funcions a desenvolupar: 1 punt per any sencer o fracció superior a 6 mesos.

a.2) Per experiència professional al sector privat en llocs de treball de caràcter tècnic relacionats directament amb les funcions a desenvolupar: 0,75 punts per any sencer o fracció superior a 6 mesos.

En els supòsits previstos en els punts a.1 i a.2, en el cas de treball a temps parcial només es tindrà en compte el % de jornada. En cas de reducció de jornada per conciliació de la vida familiar i personal, es computarà d'acord amb el percentatge de dedicació horària originària, havent-se d'acreditar aquest extrem mitjançant documentació acreditativa.

b) Per formació complementària (fins a 5 punts com a màxim en total).

b.1) Postgrau, Grau superior o Màster en matèries relaciones amb les funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 1 punt per cada mestratge o postgrau fins un màxim de 2 punts.

b.2) Per cursos, seminaris o jornades relacionats amb algun dels següents coneixements:

- Arxiu i gestió documental: gestió documental i sistemes arxivístics, organització i gestió d'arxius, elaboració de quadres de classificació i sèries documentals, gestió de documents electrònics, conservació i eliminació de documents, gestió de documentació audiovisual, desenvolupament de fons i col·leccions documentals i sistema informàtic de registre d'entrades i sortides.

-Transparència i dades obertes: coneixements elevats en la normativa d'aplicació, reutilització de dades, gestió d'arxius públics, protecció de dades, govern obert, canvi organitzacional i infonomia. 

- Normatius: intermedis de llenguatge jurídic, intermedis de dret administratiu, intermedis d'organització administrativa.

- Aplicació a la gestió: elevats de protecció de dades de caràcter personal, elevats de gestió per processos, intermedis de tècniques d'organització, intermedis de sistemes de gestió de la qualitat, intermedis de gestió de projectes i programes i intermedis de redacció i presentació d'informes.

- Informàtica: cultura, participació i civisme digital, tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital, tractament de la informació escrita, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, tractament de la informació numèrica, tractament de les dades i presentació de continguts (nivell mitjà).

En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit.

De 60 fins a 120 hores acumulades, 1 punts; de 121 a 240 hores acumulades, 2 punts; més de 240 hores acumulades, 3 punts.

c) Elaboració i presentació d'un pla d'acció

Un cop realitzada la fase de concurs, els membres del Tribunal invitaran als/les 10 persones aspirants, com a màxim, que hagin tret més puntuació en la fase anterior, sempre que en aquesta hagin obtingut un mínim de 5,5 punts, que hauran d'elaborar un pla d'acció amb el títol “Proposta de Pla Estratègic de l'Arxiu Municipal de Vilafranca del Penedès”.

L'extensió màxima de pla serà de 20 pàgines, sense incloure possibles annexos.

El pla es lliurarà dins del termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de les puntuacions de la fase de concurs.

El pla s'haurà de presentar davant del Tribunal de Selecció durant un temps màxim d'una hora, prèvia citació de les persones aspirants admeses en el procés. Finalitzada la presentació, la comissió podrà plantejar a les persones aspirants tot allò que cregui oportú en relació al pla presentat i requerir tots els aclariments que consideri necessaris.

La qualificació màxima que es podrà obtenir en aquesta fase serà de 10 punts i tindrà en compte, especialment, les aptituds de sistematització d'informació, planificació i organització de l'activitat derivades del contingut del pla, així com l'habilitat de comunicar-les adientment. Les persones aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts en aquesta prova resultaran eliminades del procés.

 

7. Qualificació definitiva.

Per obtenir la puntuació final de cada candidat/a, se sumaran la totalitat dels punts obtinguts. El tribunal no podrà declarar que han superat el procés selectiu un nombre superior d'aspirants/es al de les places convocades.

 

8. Relació d'aprovats, presentació de documents i nomenament o contractació.

Un cop finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, el tribunal publicarà la llista d'aprovats/ades, per ordre de puntuació, i l'elevarà a l'òrgan competent de la Corporació, perquè formuli la corresponent proposta de contractació de caràcter fix.

En el supòsit que la proposta de nomenament o de contractació no coincideixi amb els/les candidats/tes que actualment ocupen les places amb caràcter temporal, de forma prèvia, hauran de superar un examen mèdic que serà qualificat com a apte o no apte. En cas que d'entre els cridats a la prova mèdica es produís alguna baixa voluntària o per desqualificació, s'avisarà als següents de la llista seguint l'ordre de puntuacions.

Els/les concursants proposats/des presentaran davant el Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament, dintre del termini de 20 dies naturals des que es faci pública la llista d'aprovats/des, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits a la base segona de la convocatòria. Llevat dels casos de força major, aquella persona que dintre del termini indicat no presenti la documentació, no podrà ser contractada i s'anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici de tenir en compte la responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat en la instància. En aquest cas, l'òrgan competent formularà una proposta a favor de qui, havent superat el procés selectiu, tingui accés a la plaça convocada com a conseqüència de l'esmentada anul·lació.

L'òrgan competent al qual s'hagi elevat la proposta de candidats/es es formalitzarà per escrit el contracte en el termini d'un mes.

Els/les aspirants que no hagin estat aprovats/ades en el procés selectiu, passaran a formar part d'una borsa de treball de l'Ajuntament per fer nomenaments interins i/o contractacions laborals temporals amb una vigència temporal de 2 anys, seguint l'ordre de puntuació obtinguda, si escau.

 

9. Període de prova.

De conformitat amb el que preveu l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors, s'estableix dins del procés de selecció un període de prova de 6 mesos de durada, per tal de garantir la idoneïtat del candidat a la plaça convocada. Aquest període començarà a comptar des de l'inici de la prestació de serveis efectius.

Si l'aspirant que supera el concurs és personal que presta serveis a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ocupant una plaça relacionada amb les funcions de la plaça a cobrir i amb una antiguitat mínima de sis mesos, quedarà exempt/a d'aquest període de pràctiques.

 

10. Règim de servei.

La persona aspirant que resulti guanyadora del concurs s'adscriurà al lloc de treball objecte de la convocatòria, amb les retribucions corresponents i amb les condicions descrites a la base primera.

 

11. Incidències.

El tribunal és competent per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords necessaris per aconseguir el bon ordre i el normal desenvolupament del procés selectiu, de conformitat amb aquestes bases i amb les disposicions de general aplicació.

 

12. Impugnacions.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit dictats per l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament o per l'òrgan municipal delegat, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés de selecció, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació.

Contra les resolucions no definitives i els actes de tràmit del Tribunal de Selecció, si aquests últims no decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant l'Alcaldia-Presidència de la corporació o òrgan delegat.

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Vilafranca del Penedès, 25 d'agost de 2017

 

Aureli Ruiz i Milà

Tinent d'alcalde de Serveis Centrals i Hisenda

 

Amunt