Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultados y ficha
 
Añade a mi selección y suscríbeme
Añade a mi selección
Datos del documento
  • Tipo de documento Resolución

  • Fecha del documento 01/09/2015

  • Número de control 15244045

  • Organismo emisor Universidad de Lleida

    CVE CVE-DOGC-B-15244045-2015

Datos del DOGC
  • Número 6950

  • Fecha 04/09/2015

  • Sección CARGOS Y PERSONAL

Descriptores relacionados
Materias
Autenticidad e integridad
Lupa
Accede a la búsqueda

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2015, por la que se convocan plazas de profesorado adjunto doctor/lector, en régimen laboral (relación 62).


D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, el Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, els Estatuts de la Universitat de Lleida, la normativa per a la provisió i contractació de professorat lector, i la resta de normativa vigent.

Aprovades per Consell de Govern de 23 de juliol de 2015, la relació de places de professorat contractat de la Universitat de Lleida,

 

Resolc:

 

Convocar concurs públic per cobrir les places de professorat lector, que figuren a l’annex 3 d’aquesta convocatòria i que es regiran per les bases que figuren a l’annex 1.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva executivitat immediata, les persones interessades poden interposar d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a partir del dia següent a la seva publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Lleida, 1 de setembre de 2015

 

Roberto Fernández Díaz

Rector

 

 

ANNEX 1

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

1. Característiques de les places

La selecció de professorat es farà per concurs públic entre persones de qualsevol nacionalitat que compleixin els requisits legals de capacitat establerts a la LOU. La decisió selectiva s’ha de basar en criteris acadèmics, i els òrgans de selecció s’han d’ajustar estrictament als principis d’especialitat, valoració de mèrits i objectivitat.

El professorat lector és el professorat ajudant doctor, i és contractat per la Universitat amb l’objecte de desenvolupar tasques docents i de recerca, en la fase inicial de la seva carrera acadèmica.

 

2. Requisits dels candidats

2.1. Caràcter general

a) Nacionalitat. D’acord amb el que estableix l’article 45 de la LUC, podran participar en aquesta convocatòria ciutadans de qualsevol nacionalitat. Els ciutadans estrangers no comunitaris i les persones que no puguin ser incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals, celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran de disposar del permís de treball i de residència abans de la formalització dels corresponents contractes.

b) Edat. Tenir l’edat mínima exigida per la normativa vigent i no haver superat l’edat de jubilació.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física i/o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament normal de les funcions docents.

d) No estar separat, per causa d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.

e) Acreditar el grau de coneixement lingüístic de la llengua catalana amb el nivell de suficiència (Nivell C1) de la Generalitat de Catalunya o equivalent. Aquestes equivalències estan publicades a la pàgina web de concursos: http://www.udl.es/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats.html

Tot això sens perjudici de les peculiaritats que es puguin establir en concret per a cada plaça, segons consta a l’annex 3 per a cadascuna d’elles.

f) Els candidats i candidates que no hagin cursat estudis oficials a l’estat espanyol, o en altres països que tinguin l’espanyol com a llengua oficial, hauran d’acreditar, a més, el coneixement suficient de la llengua espanyola, amb els mitjans següents:

- Diploma Espanyol com a llengua estrangera expedit per l’Instituto Cervantes (nivell intermedi o equivalent)

- Certificat que acrediti que l’aspirant ha participat i ha obtingut plaça en processos anteriors de selecció i d’accés de professorat per accedir a una universitat en què havia establerta una prova d’espanyol del mateix nivell o superior.

Tot això sens perjudici de les peculiaritats que es puguin establir en concret per a cada plaça, segons consta a l’annex de cadascuna d’elles.

Per aquells aspirants que no puguin acreditar documentalment el nivell de suficiència catalana i/o castellana, l’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida organitzarà un test de nivell per tal que els aspirants puguin examinar-se, a efectes exclusivament, d’aconseguir el nivell de suficiència exigit en aquesta convocatòria.

2.2. Caràcter específic

a) Estar en possessió del títol oficial de doctor, o la homologació o reconeixement del corresponent títol estranger d’acord amb la normativa vigent.

b) Disposar de l’informe favorable de l’òrgan competent d’avaluació externa, als efectes de l’avaluació positiva establerta per l’article 50 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

2.3. Les condicions per poder ser admesos al concurs s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint durant tot el procés selectiu.

 

3. Sol·licituds

3.1. Els interessats que compleixin els requisits establerts i que desitgin participar en aquest concurs, hauran de dirigir una sol·licitud al rector de la Universitat de Lleida, segons el model de l’Annex 2. Aquest document es pot obtenir al Servei de Personal de la UdL o descarregar-lo de la pàgina web de concursos, adreça http://www.udl.cat/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats.html.

3.2. Les persones que desitgin optar a més d’una plaça hauran de presentar una sol·licitud, individual i independent, per a cadascuna d’elles i adjuntar-hi, en cada cas, la documentació corresponent.

3.3. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat de Lleida, ubicat a l’Edifici del Rectorat (Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 de Lleida) o als Registres Auxiliars de la Universitat, en els horaris que s’indiquen a l’enllaç: http://www.udl.cat/serveis/registre.html

També es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.4. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

3.5. Documentació que cal presentar:

   a) Sol·licitud d’admissió a la convocatòria. (annex 2)

   b) Fotocòpia del DNI/NIE

   c) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de coneixement de la llengua catalana i/o llengua castellana, si escau.

   d) Fotocòpies compulsades dels documents que acreditin els requisits específics establerts al punt 2.2. de les bases d’aquesta convocatòria.

   e) Currículum acadèmic i professional amb els documents acreditatius corresponents.

   f) Breu projecte docent i investigador sobre la matèria/es a impartir relacionada/es amb la plaça a la qual es concursa.

   g) Els aspirants han d’abonar a la Universitat de Lleida la quantitat de 47,50 euros en concepte de taxes de drets d’inscripció a la convocatòria. L’ ingrés o transferència bancària s’ha de fer al compte corrent amb núm. d’IBAN: ES31 0049 1886 7222 1064 1214, del Banc Santander Central Hispano. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar una fotocòpia del rebut de pagament. En cap cas, el pagament no pot substituir el tràmit de presentació de la sol·licitud, dins del termini i en la forma escaient.

La manca d’abonament d’aquests drets durant el termini de presentació de sol·licituds no es pot esmenar, la qual cosa determinarà l’exclusió de l’aspirant.

 

4. Comissions i criteris de valoració

La composició de les comissions de selecció i els criteris d’avaluació són els que figuren a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

 

5. Procediment de resolució

5.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el rector de la Universitat de Lleida dictarà una resolució per la qual es farà pública la relació provisional d’admesos i exclosos, indicant les causes d’exclusió. Aquesta resolució es publicarà a l’espai web e-tauler de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/AvisEntradaeSEU.php?t=/etauler.php

5.2. Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos, per presentar possibles reclamacions per tal d’esmenar els defectes de la sol·licitud i els motius d’exclusió.

5.3. En aquesta resolució, també es farà públic el nom dels aspirants exclosos per no presentar el certificat de suficiència de la llengua catalana, i si s’escau de la castellana, així com la data per a que els aspirants que ho necessitin, puguin fer el test de nivell de suficiència lingüística, tal i com estableix el darrer paràgraf del punt 2.1 de les bases de la convocatòria.

El resultat d’aquest test es publicarà, dins del termini dels 5 dies hàbils següents al de la seva realització, quedant exclosos del concurs els aspirants que no l’hagin superat.

Tot això, sens perjudici de les peculiaritats que es puguin establir en concret per a cada plaça, segons consta a l’annex 3, per a cadascuna d’elles.

5.4. Finalitzat el termini de reclamacions, el rector dictarà una resolució per la qual aprovarà la llista definitiva d’admesos i exclosos, que es publicarà de la forma anteriorment establerta.

No es procedirà a la devolució de les taxes quan l’exclusió es produeixi per causes imputables a l’interessat.

5.5. Els errors materials podran ser esmenats en qualsevol moment.

 

6. Desenvolupament del concurs

6.1 El desenvolupament del concurs s’ajustarà al que preveu la normativa específica per a la provisió i contractació de professorat lector de la Universitat de Lleida.

6.2 A partir de l’endemà de la publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, s’iniciarà el termini per a que la comissió de selecció pugui resoldre el concurs. Aquest termini finalitzarà als tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. El còmput dels terminis establerts en aquesta convocatòria es realitzarà excloent el mes d’agost.

 

7. Resolució del concurs

7.1. L’acta de la comissió de selecció es farà pública a l’espai web e-tauler de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/AvisEntradaeSEU.php?t=/etauler.php

7.2. Al mateix temps, s’obrirà un termini de deu dies per a impugnacions a la proposta de la Comissió, que s’haurà d’adreçar al rector. El rector resoldrà la reclamació en el termini de quinze dies, escoltada la Comissió de Reclamacions. Passat aquest termini, es farà pública la resolució del concurs i es procedirà a la contractació.

7.3. La resolució del rector de provisió de les places exhaureix la via administrativa i contra aquesta, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el rector, en el termini d’un mes a partir del dia següent a la seva notificació (articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).

 

8. Contractació

D’acord amb el que estableix la normativa per a la provisió i contractació de professorat lector, per tal de formalitzar el contracte, les persones concursants proposades hauran de presentar a la Secció de Personal Docent i Investigador, en el termini màxim de 8 dies naturals, a comptar des del dia següent de la data de publicació de la proposta de la Comissió de Selecció (Acta), la següent documentació:

a) 2 fotocòpies del DNI/NIF

b) 2 fotografies mida carnet

c) Fotocòpia de la targeta sanitària o cartilla de règims específics (Muface/Munpal/Mujegu...)

d) Dades bancàries: Banc, adreça i codi del compte (IBAN).

 

9. Recuperació de la documentació

Transcorreguts sis mesos, a partir de la resolució del concurs, els interessats podran recuperar la documentació presentada. En cas de recurs jurisdiccional la documentació romandrà a la Secció de Personal Docent i Investigador fins que hagi sentència ferma.

 

10. Dades de caràcter personal

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les persones interessades tenen dret en qualsevol moment, a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se mitjançant carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a l’adreça següent: Secretaria General de la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, núm. 1, 25003 Lleida.

 

11. Norma final

Per tal de notificar als interessats les resolucions i actes administratius que afectin els seus drets i interessos, d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb l’article 12 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Universitat de Lleida efectuarà la publicació d’actes i comunicacions, al tauler d’anuncis de la seva seu electrònica, que es s’accedeix per l’adreça: https://seuelectronica.udl.cat/AvisEntradaeSEU.php?t=/etauler.php

 

 

ANNEX 2

Sol·licitud d’admissió a la convocatòria de places de professorat ajudant doctor/professorat lector.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

ANNEX 3

 

Departament de Dret Públic

 

Plaça núm. : 1

Categoria: Professorat Lector

Dedicació: Temps complet

Àrea coneixement: Dret Administratiu

Perfil: Dret administratiu: part general i part especial

Assignatures: 101810 Dret Administratiu I (9,75 crèdits); 101818 Dret Administratiu II (4,80 crèdits); 101805 Comparative Introduction to Legal Systems (1,80 crèdits); 100614 Bioètica i deontologia (4,90 crèdits); 917 Dret Públic de l’Esport. Noves tendències en investigació (Màster en Dret Esportiu) (0,30 crèdits); 101624 Gestió de bioempreses i aspectes legals i ètics (2,50 crèdits); Dret Administratiu aplicat a la Gestió Administrativa (Màster en Gestió Administrativa) (9 crèdits).

 

Criteris de valoració (barem total 100 punts)

   1. Estar acreditat/da per participar en els concursos d'accés a què es refereix l'article 48.3 de la LOU: 1 punt

   2. Experiència docent: 20 punts

   3. Experiència professional: 2 punts

   4. Adequació del candidat al perfil docent de la plaça: 9 punts

   5. Cursos de formació: 5 punts

   6. Títols acadèmics que no siguin els exigits per participar en la convocatòria i que estiguin relacionats amb la funció docent i la matèria a impartir: 5 punts

   7. Publicacions: 40 punts

   8. Altres activitats de recerca: 8 punts

   9. Domini d’un idioma estranger, preferentment l’anglès, d’acord amb el Document de Política de Personal Acadèmic de la UdL: 10 punts

 

Comissió de selecció

 

Titulars

Cognoms, Nom

Universitat/Organisme

Cos

Àrea de coneixement

President

Juan Pemán Gavín

Universitat de Lleida

CU

Dret Administratiu

Secretari

Antonio Ezquerra Huerva

Universitat de Lleida

TU

Dret Administratiu

Vocal

César Cierco Seira

Universitat de Lleida

TU

Dret Administratiu

Vocal

José Luis Bermejo Latre

Universidad de Zaragoza

TU

Dret Administratiu

Vocal

Vicenç Aguado Cudolà

Universitat de Barcelona

TU

Dret Administratiu

Suplents

Cognoms, Nom

Universitat/Organisme

Cos

Àrea de coneixement

President

Antoni Blanc Altemir

Universitat de Lleida

CU

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Secretari

Ignacio de Alós Martín

Universitat de Lleida

TU

Dret Constitucional

Vocal

Mercè Castillo Solsona

Universitat de Lleida

TU

Dret Financer i Tributari

Vocal

Elisa Moreu Carbonell

Universidad de Zaragoza

TU

Dret Administratiu

Vocal

Judith Gifreu Font

U. Autònoma de Barcelona

TU

Dret Administratiu

 

Departament d’Infermeria

 

Plaça núm. : 2

Categoria: Professorat Lector

Dedicació: Temps complet

Àrea coneixement: Infermeria

Perfil: Infermeria de la Infància i l’Adolescència, Filosofia Científica i Envelliment Saludable

Assignatures: Infermeria de la Infància i l’Adolescència (13 crèdits); Filosofia Científica (5 crèdits);

Treball Fi de Grau (3 crèdits); Envelliment Saludable (3 crèdits)

 

Criteris de valoració (barem total 100 punts)

   1. Estar acreditat/da per participar en els concursos d'accés a què es refereix l'article 48.3 de la LOU: 1 punt

   2. Experiència docent: 10 punts

   3. Experiència professional: 8 punts

   4. Adequació del candidat al perfil docent de la plaça: 27 punts

   5. Cursos de formació: 5 punts

   6. Títols acadèmics que no siguin els exigits per participar en la convocatòria i que estiguin relacionats amb la funció docent i la matèria a impartir: 4 punts

   7. Publicacions: 20 punts

   8. Altres activitats de recerca: 15 punts

   9. Domini d’un idioma estranger, preferentment l’anglès, d’acord amb el Document de Política de Personal Acadèmic de la UdL: 10 punts

 

Comissió de selecció

 

Titulars

Cognoms, Nom

Universitat/Organisme

Cos /Categoria

Àrea de coneixement

President

Colell Brunet, Ramon

Universitat de Lleida

TU

Infermeria

Secretari

Escobar Bravo, Miguel Àngel

Universitat de Lleida

Col·laborador permanent doctor

Infermeria

Vocal

Roca Llobet, Judith

Universitat de Lleida

Col·laboradora permanent doctora

Infermeria

Vocal

Acebedo Urdiales, M. Sagrario

U. Rovira i Virgili

TEU

Infermeria

Vocal

Martorell Poveda, M. Antonia

U. Rovira i Virgili

TU

Infermeria

Suplents

Cognoms, Nom

Universitat/Organisme

Cos /Categoria

Àrea de coneixement

Presidenta

Nuin Orrio, Carmen

Universitat de Lleida

TU

Infermeria

Secretària

Torres Penella, Carme

Universitat de Lleida

TU

Infermeria

Vocal

Botigué Satorra, Ma. Teresa

Universitat de Lleida

Col·laboradora permanent doctora

Infermeria

Vocal

Germán Bes, Concepción

Universidad de Zaragoza

TU

Infermeria

Vocal

Juvinyà, Canal, Dolors

Universitat de Girona

CEU

Infermeria

 

Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

 

Plaça núm. : 3

Categoria: Professorat Lector

Dedicació: Temps complet

Àrea coneixement: Tecnologia Electrònica

Perfil: Integració de sensors i actuadors en sistemes basats en microcontroladors

Assignatures: Integració de Sistemes I (6 Crèdits); Integració de Sistemes II (6 Crèdits); Integració de Sistemes III (6 Crèdits); Disseny de Sistemes de Control i Robòtica (6 Crèdits)

 

Criteris de valoració (barem total 100 punts)

   1. Estar acreditat/da per participar en els concursos d'accés a què es refereix l'article 48.3 de la LOU: 1 punt

   2. Experiència docent: 10 punts

   3. Experiència professional: 5 punts

   4. Adequació del candidat al perfil docent de la plaça: 20 punts

   5. Cursos de formació: 4 punts

   6. Títols acadèmics que no siguin els exigits per participar en la convocatòria i que estiguin relacionats amb la funció docent i la matèria a impartir: 5 punts

   7. Publicacions: 5 punts

   8. Altres activitats de recerca: 10 punts

   9. Domini d’un idioma estranger, preferentment l’anglès, d’acord amb el Document de Política de Personal Acadèmic de la UdL: 10 punts

   10. Publicacions en revistes de primer quartil en els últims 5 anys: 30 punts

 

Comissió de selecció

 

Titulars

Cognoms, Nom

Universitat/Organisme

Cos/Categoria

Àrea de coneixement

President

Clarià Sancho, Francesc

Universitat de Lleida

CEU

Tecnologia Electrònica

Secretari

Palacín Roca, Jorge

Universitat de Lleida

TU

Tecnologia Electrònica

Vocal

Oleagordía Aguirre, Iñigo

U. del País Vasco

TU

Tecnologia Electrònica

Vocal

Martínez García, Herminio

U. Politècnica de Catalunya

Agregat

Tecnologia Electrònica

Vocal

Pardo Martínez, Antonio

Universitat de Barcelona

Agregat

Tecnologia Electrònica

Suplents

Cognoms, Nom

Universitat/Organisme

Cos

Àrea de coneixement

President

Herms Berenguer, Atilà

Universitat de Barcelona

CU

Electrònica

Secretari

Nogués Aymami, Miquel

Universitat de Lleida

TU

Enginyeria Mecànica

Vocal

Marco Colás, Santiago

Universitat de Barcelona

TU

Electrònica

Vocal

Manuel Puig Vidal

Universitat de Barcelona

TU

Electrònica

Vocal

Carmona Flores, Manuel

Universitat de Barcelona

Agregat Interí

Tecnologia Electrònica

 

Departament de Medicina Experimental

 

Plaça núm. : 4

Categoria: Professorat Lector

Dedicació: Temps complet

Àrea coneixement: Anatomia i Embriologia Humana

Perfil: Docència en Anatomia Humana

Assignatures: Aparell Locomotor, Grau en Medicina (6,30 crèdits); Aparell Cardiorespiratori, Grau en Medicina (2 crèdits); Aparell Digestiu i Genitourinari, Grau en Medicina (6crèdits); Anatomia Humana, Grau en Nutrició Humana i Dietètica (7,50 crèdits); Comunicació i funció cel·lular, Màster Universitari en Investigació Biomèdica ( 0,20 crèdits)

Criteris de valoració (barem total 100 punts)

   1. Estar acreditat/da per participar en els concursos d'accés a què es refereix l'article 48.3 de la LOU: 1 punt

   2. Experiència docent: 20 punts

   3. Experiència professional: 2 punts

   4. Adequació del candidat al perfil docent de la plaça: 25 punts

   5. Cursos de formació: 5 punts

   6. Títols acadèmics que no siguin els exigits per participar en la convocatòria i que estiguin relacionats amb la funció docent i la matèria a impartir: 2 punts

   7. Publicacions: 15 punts

   8. Altres activitats de recerca: 10 punts

   9. Domini d’un idioma estranger, preferentment l’anglès, d’acord amb el Document de Política de Personal Acadèmic de la UdL: 10 punts

   10. Experiència postdoctoral a l’estranger: 10 punts

 

Comissió de selecció

 

Titulars

Cognoms, Nom

Universitat/Organisme

Cos

Àrea de coneixement

Presidenta

Medina Hernández, Loreta Mª

Universitat de Lleida

CU laboral

Anatomia i Embriologia Humana

Secretari

Casanovas Llorens, Anna M.

Universitat de Lleida

TU

Anatomia i Embriologia Humana

Vocal

Esquerda Collel, Josep Enric

Universitat de Lleida

CU

Biologia Cel·lular

Vocal

Prats Galino, Alberto

Universitat de Barcelona

CU

Anatomia i Embriologia Humana

Vocal

Carrera Burgaya, Anna

Universitat de Girona

TU

Anatomia i Embriologia Humana

Suplents

Cognoms, Nom

Universitat/Organisme

Cos

Àrea de coneixement

President

Martínez Pérez, Salvador

Universitat Miguel Hernández

CU

Anatomia i Embriologia Humana

Secretari

Solà Marti, Roman

Universitat de Lleida

TU

Anatomia i Embriologia Humana

Vocal

Tarabal Mostazo, Olga

Universitat de Lleida

TU

Biologia Cel·lular

Vocal

Aroca Tejedor, Pilar

Universidad de Murcia

TU

Anatomia i Embriologia Humana

Vocal

Martínez Marcos, Alino

U. de Castilla-La Mancha

TU

Anatomia i Embriologia Humana

 

Departament de Pedagogia i Psicologia

 

Plaça núm. : 5

Categoria: Professorat Lector

Dedicació: Temps complet

Àrea coneixement: Didàctica i Organització Escolar

Perfil: Didàctica i Organització Escolar

Assignatures: Informàtica i Estadística, Grau d’Educació Social (3,90 crèdits); Comunicació lingüística i digital, Grau d’Educació Social (3,90 crèdits); Projectes per a la inserció social i laboral, Grau d’Educació Social (2,60 crèdits); Prevenció del risc social en la infància i la adolescència, Grau d’Educació Social (6 crèdits); Informàtica i Estadística, Grau en Treball Social ( 3,90 crèdits); Educació i Comunicació, Grau en Treball Social (3,90 crèdits)

 

Criteris de valoració (barem total 100 punts)

   1. Estar acreditat/da per participar en els concursos d'accés a què es refereix l'article 48.3 de la LOU: 5 punts

   2. Experiència docent: 10 punts

   3. Experiència professional: 5 punts

   4. Adequació del candidat al perfil docent de la plaça: 15 punts

   5. Cursos de formació: 5 punts

   6. Títols acadèmics que no siguin els exigits per participar en la convocatòria i que estiguin relacionats amb la funció docent i la matèria a impartir: 5 punts

   7. Publicacions: 15 punts

   8. Altres activitats de recerca: 15 punts

   9. Qualitat del projecte docent i investigador: 15 punts

   10. Domini d’un idioma estranger, preferentment l’anglès, d’acord amb el Document de Política de Personal Acadèmic de la UdL: 10 punts

 

Comissió de selecció

 

Titulars

Cognoms, Nom

Universitat/Organisme

Cos/Categoria

Àrea de coneixement

President

Salinas Ibañez, Jesus

U. de les Illes Balears

CU

Didàctica i Organització Escolar

Secretari

Coiduras Rodríguez, Jordi

Universitat de Lleida

Agregat

Didàctica i Organització Escolar

Vocal 1

Balsells Bailón, M. Àngels

Universitat de Lleida

TU

Didàctica i Organització Escolar

Vocal 2

Carrera Farran, F. Xavier

Universitat de Lleida

TU

Didàctica i Organització Escolar

Vocal 3

Ponce Alifonso, Carmen

U. Rovira i Virgili

TU

Didàctica i Organització Escolar

Suplents

Cognoms, Nom

Universitat/Organisme

Cos/Categoria

Àrea de coneixement

President

Bartolomé Pina, Antonio

Universitat de Barcelona

TU

Didàctica i Organització Escolar

Secretari

Jové Monclús, Glòria

Universitat de Lleida

TU

Didàctica i Organització Escolar

Vocal 1

Soldevila Benet , Anna

Universitat de Lleida

Agregada

Didàctica i Organització Escolar

Vocal 2

Del Arco Bravo, Isabel

Universitat de Lleida

TU

Didàctica i Organització Escolar

Vocal 3

Parcerisa Aran, Artur

Universitat de Barcelona

TU

Didàctica i Organització Escolar

 

 

Amunt