Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Alertes DOGC

Alertes DOGC és un servei que us permet escollir la informació que voleu rebre d’entre la que cada dia publica el DOGC. Així, podeu escollir el tipus de document (per exemple, decrets, anuncis, etc.), la secció del DOGC, l’organisme emissor, una matèria, el nom d’un municipi, etc. També us permet escollir la freqüència amb què voleu rebre els avisos: diària (abans de les 8.00 h), setmanal o mensual.

També podeu escollir d’entre les Alertes predefinides (’Anuncis de licitació’, ’Convocatòries de personal’, ’Convenis col·lectius’, ’Bases i convocatòries de beques...’).

Les Alertes ’Anuncis de licitació’, ’Convocatòries de personal’ i ’Bases i convocatòries de beques’ donen avís de l’acte administratiu inicial de convocatòria dels respectius procediments.

Per fer ús d’aquest servei heu de ser un/a usuari/ària registrat/ada.

Data d'actualització: 25.06.2018