Accés al contingut Accés al menú de la secció
nova_imatge.jpg
 

Pressupost vigent

El Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) aprova el seu pressupost anual, el qual s’incorpora al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant la Llei 4/2017, del 28 de març, varen ser aprovats els pressupostos de la Generalitat per al 2017, (actualment prorrogats d’acord amb la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018).

D’acord amb el que estableix la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l’EADOP, i el Contracte programa formalitzat entre l’Entitat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2017-2019 (aprovat per Acord del Govern de 20 de desembre de 2016), els seus recursos econòmics consisteixen actualment en:

a) Els ingressos procedents de la taxa per la publicació d’anuncis oficials al DOGC.
b) Els ingressos derivats de la venda de publicacions pròpies i de la participació en la venda de publicacions d’organismes de la Generalitat de Catalunya.
c) Els ingressos generats pels serveis de producció editorial i del Portal Jurídic.
d) La transferència del Govern de la Generalitat de Catalunya per la realització de serveis corporatius.
e) Els recursos procedents del seu patrimoni.

En l’apartat Enllaços es poden consultar els pressupostos corresponents a les darreres anualitats.

Data d'actualització: 19.05.2017