Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions  > Protecció de dades  > Informació detallada dels tractaments
 

Informació detallada dels tractaments


Qui és el responsable del tractament de les dades?

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
av. de Josep Tarradellas, 20
08029 Barcelona
Bústia de contacte

Amb quina finalitat tractem les dades?

Tractem les dades personals exclusivament en l’exercici de les funcions que el marc legal vigent atribueix a l’Entitat. Les raons per les quals, segons el cas, necessitem tractar les dades personals són les següents:

  1. El tractament de les dades és necessari per a l’execució d’un contracte.
  2. És necessari per al compliment d’una obligació legal de l’Entitat o per a l’exercici de la funció de publicació oficial que correspon a l’Entitat.
  3. Cal facilitar informació sobre els serveis i els productes de l’Entitat a les persones interessades i amb el seu consentiment.

Altrament, podem utilitzar les vostres dades personals de manera anònima, sense cap característica que permeti identificar les persones titulars de les dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis i estudis estadístics.

Durant quant de temps conservarem les dades?

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recollir, d’acord amb la finalitat del tractament, d’acord amb les previsions següents:

  1. Quan hagin estat facilitades amb motiu d’un contracte, durant el període necessari per a la seva execució i per al compliment de les obligacions legals que se’n derivin.
  2. Quan hagin estat facilitades per a la gestió d’ordres d’inserció de documents per publicar al DOGC trameses per signatura electrònica, fins que no hagi estat comunicada a l’Entitat la baixa de les persones facultades per trametre-les.
  3. Quan hagin estat facilitades per a finalitats que requereixin el vostre consentiment, mentre aquest no sigui retirat.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La legitimació dels tractaments de dades personals efectuats per l’Entitat deriva, segons els casos, del consentiment de la persona, de l’existència d’un contracte per a l’execució del qual és necessari el tractament de les dades o del compliment d’una funció realitzada en interès públic.

A quins destinataris comunicarem les dades?

No cedim les vostres dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats a fer-ho per llei o sigui necessari per al compliment de funcions de l’Entitat i amb el vostre consentiment previ.

Quins són els vostres drets i com es poden exercir?

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha?

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o bé on s’hagi produït el presumpte incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, podeu adreçar un escrit a aquest ens o us hi podeu posar en contacte a través de la seva seu electrònica: https://seu.apd.cat.


Data d'actualització: 28.06.2018