Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Tribunal Constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5332-2017, contra els articles 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) i k), 37.2, 38.5 i 6, 69, 72.1 b), i disposició transitòria primera de la Llei de Catalunya 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

                                     Amunt             

Ministeris del Govern de l'Estat

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

RESOLUCIÓ VEH/2965/2017, de 20 de desembre, del titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (per substitució, el ministre d'Hisenda i Funció Pública), per la qual s'autoritza la venda directa de l'antic Hotel Panorama, situat a la Travessia del Raig, s/n, de Sant Feliu de Guíxols, propietat de la Generalitat de Catalunya per herència intestada (Resolució de 20 de desembre, publicada al BOE núm. 316, de 29 de desembre).

RESOLUCIÓ VEH/2966/2017, de 18 de desembre, per la qual s'acorda la redempció anticipada del cens emfitèutic que grava la finca ubicada al carrer de Costa i Cuxart, 14-22, del terme municipal de Barcelona, per un màxim de 4.751.991,60 euros més els interessos que es produeixin fins al dia del seu pagament, calculats a un tipus del 3,8750% anual i amb un topall màxim de 15.344,97 euros, i la seva alienació directa, a favor de l'Ajuntament de Barcelona, per un preu de 8.000.000,00 d'euros, impostos exclosos, per ser destinat al finançament de determinades actuacions en el tram II de la Línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona (Resolució de 18 de desembre, publicada al BOE núm. 316, de 29 de desembre).

Ministeri de Justícia

ORDRE JUS/266/2017, de 26 de desembre, per la qual s'estableixen els mòduls d'indemnització econòmica per les actuacions professionals dels Procuradors dels Tribunals a Catalunya en matèria d'assistència jurídica gratuïta per a l'any 2018 (Ordre de 26 de desembre, publicada al BOE núm. 316, de 29 de desembre).

ORDRE JUS/267/2017, de 26 de desembre, per la qual s'estableixen els mòduls d'indemnització econòmica per les actuacions professionals dels Advocats a Catalunya en matèria d'assistència jurídica gratuïta per a l'any 2018 (Ordre de 26 de desembre, publicada al BOE núm. 316, de 29 de desembre).

Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials

REIAL DECRET 1066/2017, de 22 de desembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Sant Just Desvern i d'Esplugues de Llobregat (publicat al BOE núm. 316, de 29.12.17).

REIAL DECRET 1067/2017, de 22 de desembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Sant Quintí de Mediona i de Mediona (publicat al BOE núm. 316, de 29.12.17).

REIAL DECRET 1068/2017, de 22 de desembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Granera i de Gallifa (publicat al BOE núm. 316, de 29.12.17).

REIAL DECRET 1069/2017, de 22 de desembre, pel qual es denega l'alteració dels termes municipals de Lluçà i de Prats de Lluçanès (publicat al BOE núm. 316, de 29.12.17).

                                     Amunt             

Departament de la Presidència

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Nota informativa

                                     Amunt             

Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

RESOLUCIÓ EXI/2968/2017, de 12 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la incentivació a la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries europees d'R+D+I en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (acrònim INTCO).

Institut Català Internacional per la Pau

RESOLUCIÓ EXI/2967/2017, de 28 de novembre, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern mitjançant el qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2017-2018) (ref. BDNS 373066).

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/2971/2017, de 21 de desembre, per la qual s'autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Sant Josep de Calassanç, de Terrassa.

RESOLUCIÓ ENS/2972/2017, de 21 de desembre, per la qual s'autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Jaime Balmes I, de Rubí.

RESOLUCIÓ ENS/2973/2017, de 19 de desembre, per la qual s'autoritza el cessament d'activitats del centre d'educació infantil privat Els Infants, de Girona.

RESOLUCIÓ ENS/2974/2017, de 19 de desembre, per la qual s'autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat María Inmaculada, de Tremp.

                                     Amunt             

Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/2980/2017, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que han realitzat actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies durant l'any 2017 (ref. BDNS 378096).

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

EDICTE de 19 de desembre de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Santa Bàrbara.

                                     Amunt             

Departament de Cultura

Institut Català de les Empreses Culturals

RESOLUCIÓ CLT/2969/2017, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

RESOLUCIÓ CLT/2970/2017, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de quarta modificació de les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

                                     Amunt             

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ TSF/2989/2017, de 19 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 en relació amb les actuacions del programa d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades, Línia 1, en col·laboració amb agències de col·locació (ref. BDNS 377612).

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Coneixement

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

RESOLUCIÓ EMC/2979/2017, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT).

                                     Amunt             

DOGC núm. 7525

(29/12/2017)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC