Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Tribunal Constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm 1401-2016, contra la Llei de Catalunya 8/2015, de 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà.

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm 1450-2016, contra els articles 4 i 7 del Reial decret 1058/2015, de 20 de novembre, pel qual es regulen les característiques generals de les proves de l'avaluació final d'educació primària, establertes en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

                                     Amunt             

Departament de la Presidència

ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/1003/2016, de 18 d'abril, per la qual es resol la convocatòria pública de subvencions destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

RESOLUCIÓ ENS/1005/2016, de 7 d'abril, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat El Seminari, de Vic.

RESOLUCIÓ ENS/1006/2016, de 7 d'abril, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Joan XXIII, de Tarragona.

RESOLUCIÓ ENS/1007/2016, de 7 d'abril, per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat de primer cicle Els Petits Somriures, de Reus.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/991/2016, de 13 d'abril, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del POUM en relació amb el sector de sòl no urbanitzable delimitat PPU 1, al terme municipal de Calders (exp. OTAACC20150046).

RESOLUCIÓ TES/1000/2016, de 12 d'abril, per la qual s'atorga el Premi Catalunya d'Ecodisseny.

RESOLUCIÓ TES/1009/2016, de 21 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació de l'explotació porcina Granja Joanet, situada al polígon 1, parcel·la 211, del terme municipal d'Os de Balaguer (exp. L1CS140221).

RESOLUCIÓ TES/1010/2016, de 21 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una activitat ramadera porcina, situada al polígon 4, parcel·les 577 i 495, al terme municipal de Camarasa (exp. L1AAI140367).

RESOLUCIÓ TES/1011/2016, de 12 d'abril, d'ampliació del termini per realitzar i justificar les actuacions subvencionades que estableix la Resolució TES/2642/2015, de 13 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a l'any 2015.

EDICTE de 29 de març de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona referent al municipi de Salou.

EDICTE d'1 d'abril de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona referent al municipi de Mont-roig del Camp.

EDICTE d'1 d'abril de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona referent al municipi de Mont-roig del Camp.

                                     Amunt             

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/1008/2016, de 15 d'abril, de modificació de la Resolució JUS/820/2016, de 31 de març, de delegació de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament.

                                     Amunt             

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

ORDRE TSF/82/2016, de 6 d'abril, de modificació de l'Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016.

RESOLUCIÓ TSF/992/2016, de 14 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió de l'empresa Banc de Sang i Teixits al I Conveni col·lectiu de treball d'hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental (codi de conveni núm. 79100015022016).

RESOLUCIÓ TSF/993/2016, de 18 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte de la Mesa sectorial de negociació de sanitat de mobilitat voluntària, de personal estatutari, oberta de manera permanent per a l'atenció primària de l'empresa pública lnstitut Català de la Salut (codi núm. 79100042132016).

                                     Amunt             

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ORDRE ARP/83/2016, de 15 d'abril, per la qual es modifica la convocatòria de l'Ordre ARP/278/2015, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) i es convoquen els corresponents a l'any 2015/2016.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7105

(22/04/2016)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC