Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Departament d'Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/2791/2015, de 27 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i el Goethe Institut per a la realització de diverses activitats en llengua alemanya destinades a professorat no universitari i alumnat durant l'any 2015 (núm. de registre 2015/P/043).

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/2793/2015, de 25 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 27 de març de 2015, que va declarar la nul·litat del tercer paràgraf de la disposició transitòria quarta de les Normes del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l'Alt Empordà, aprovat definitivament per l'Acord GOV/254/2010, de 23 de novembre.

RESOLUCIÓ TES/2795/2015, de 13 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació de l'activitat ramadera de porcí d'engreix Granja Ocaña Biel, promogut per l'empresa OCABI, SCP, situada al polígon 25, parcel·les 191 i 196, del terme municipal d'Alguaire (exp. L1AAI130482).

RESOLUCIÓ TES/2796/2015, de 15 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'implantació d'una activitat ramadera de porcí de producció de garrins, promogut per l'empresa Suisjer, SL, situada al polígon 3, parcel·la 301, del terme municipal d'Anglesola (exp. L1AAI140066).

EDICTE de 10 de novembre de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 184/2011.

                                     Amunt             

Departament de Cultura

RESOLUCIÓ CLT/2792/2015, de 20 de novembre, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Ocupació

ORDRE EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7013

(07/12/2015)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC