Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 25/07/2017

  • Número del document VEH/0172/2017

  • Número de control 17208042

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-17208042-2017

Dades del DOGC
  • Número 7423

  • Data 31/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.


El 23 de juny de 2008 es va aprovar, mitjançant l'Ordre ECF/313/2008, l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública. Aquesta aplicació, en el marc de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, neix amb la finalitat de constituir l'eina d'informació i prestació de serveis relacionats amb la contractació pública a Catalunya, així com de ser el punt central d'informació en els aspectes relacionats amb les licitacions, adjudicacions i altres relacionats amb la contractació pública.

Posteriorment, mitjançant l'Ordre ECO/58/2012, de 22 de febrer, de modificació de l'Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública, i s'incorpora el servei de Sobre digital, es va anar dotant la Plataforma amb noves funcionalitats, en el marc de les bones pràctiques proposades pel Golden Book of e-procurement practices. Les funcionalitats més destacades que es van introduir van ser la creació del perfil de licitador i la presentació electrònica de proposicions, com són la presentació telemàtica de les proposicions i el Sobre digital, en la seva primera versió.

En paral·lel, l'evolució normativa sectorial ha tingut impacte en la informació que cal publicar a la Plataforma, que l'ha anat evolucionant fins a disposar dels continguts actuals. Les normes més rellevants que han tingut impacte a la Plataforma són la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

Ara, amb el nou paquet de directives comunitàries en matèria de contractació pública, aprovades pel Parlament Europeu i el Consell el 26 de febrer de 2014 i pendents de transposició a la normativa estatal es dona un impuls definitiu a la contractació pública electrònica i s'estableix una transició gradual a la utilització exclusiva de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública dels estats membres de la Unió Europea, que ha de culminar l'últim trimestre del 2018.

D'altra banda, transcorreguts uns anys des de l'aprovació de la primera versió de l'eina del Sobre digital, i tenint en compte les previsions de les directives comunitàries esmentades, es considera convenient evolucionar l'eina del Sobre digital a la versió 2.0. Aquesta nova solució de Sobre digital, plenament integrada amb la Plataforma de serveis de contractació pública, es basa en una solució web mitjançant la qual es realitza el xifratge de les proposicions abans de ser enviades i són els licitadors els que en custodien les claus. Així, les empreses licitadores disposen d'una eina més intuïtiva, usable i estandarditzada per a la presentació electrònica de les proposicions.

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 12.1 del Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb els informes emesos per la Direcció General de Contractació Pública, pel Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i pel Consorci Administració Oberta de Catalunya i en ús de les atribucions que ens han estat conferides pel Decret esmentat i pel Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 40/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i pel Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència;

D'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a proposta conjunta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i del conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència,

 

Ordeno:

 

Capítol I. Disposicions generals

 

Article 1

Objecte

1.1. S'aprova l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya (en endavant, PSCP) amb l'objectiu d'oferir un punt de referència únic i complet de les licitacions i dels seus resultats a les persones licitadores i contractistes de l'Administració de la Generalitat, els ens que integren l'Administració local a Catalunya, les universitats públiques de Catalunya i els ens del sector públic que en depenen o s'hi vinculen i als gestors públics de la contractació, en els termes establerts en aquesta Ordre. Així mateix, s'aprova l'aplicació del Sobre Digital en els termes previstos en el Capítol II de la present Ordre.

1.2. Les aplicacions han estat desenvolupades d'acord amb els estàndards de programació de la Generalitat de Catalunya i resideixen en les instal·lacions del proveïdor de serveis d'aquesta.

 

Article 2

Àmbit material

2.1 L'Administració de la Generalitat i els ens del sector públic que en depenen o s'hi vinculen, incloses les universitats públiques de Catalunya, han de publicar els seus perfils de contractant mitjançant la PSCP.

2.2 Els ens que integren l'Administració local a Catalunya, així com els ens del seu sector públic, d'acord amb les previsions de la normativa en matèria de transparència, han d'informar a la PSCP els contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals. Així, les Entitats Locals poden optar per la publicació de la convocatòria de les licitacions i dels seus resultats en la PSCP, bé directament o bé per interconnexió amb dispositius electrònics d'agregació de la informació de les diferents administracions i entitats públiques locals, sempre que compleixin els requisits que estableix la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.

 

Article 3

Accés i contingut de l'aplicació

3.1 La PSCP és accessible a l'adreça electrònica https://contractaciopublica.gencat.cat.

3.2 L'autenticació de totes les persones usuàries que accedeixen a la part de l'aplicació d'ús de l'Administració (gestió interna) es realitza a través del Gestor d'identitats i control d'accés a recursos corporatiu de la Generalitat (GICAR) o a través de l'eina de gestió d'identitats de l'extranet de les administracions catalanes, l'EACAT, que gestiona el Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, Consorci AOC).

Les funcions de publicació d'informació requereixen accés amb certificat digital qualificat o reconegut de treballador públic, emès o admès pel Consorci AOC.

L'accés al Portal (gestió externa) no està subjecte a control d'accés, excepte pel que fa al perfil de licitador. L'accés a l'alta i les gestions específiques des d'aquest perfil requereix l'autenticació amb certificat digital qualificat o reconegut admès pel Consorci AOC.

3.3 La PSCP consta dels mòduls següents:

 

Gestió interna (back-office)

Manteniment i publicació de la informació general de contractació.

Perfil de contractant.

. Manteniment de dades bàsiques del perfil.

. Manteniment d'adreces i contactes del perfil.

. Gestió i publicació de documents associats al perfil.

. Gestió i publicació de notícies i avisos del perfil.

. Gestió i publicació d'enllaços d'interès del perfil.

. Arxiu: gestió/consulta d'històrics.

Espais virtuals de licitació (expedients)

. Manteniment i consulta de les dades bàsiques de l'espai.

. Gestió i publicació dels documents d'un espai virtual de licitació: alerta futura i consulta de mercat, anunci previ, anunci de licitació, adjudicació, formalització i anul·lacions.

. Sol·licitud de publicació a una data i hora concreta.

. Gestió de comunicats

- Tauler d'anuncis a nivell d'expedient publicat a l'espai virtual, amb visibilitat pública o privada (amb identificació prèvia al perfil de licitador): avisos i recursos

- Intercanvi de preguntes/respostes amb les empreses licitadores.

- Enviament de notificacions i comunicacions electròniques relatives a l'expedient publicat a l'espai virtual.

. Gestió de licitadors

- Consulta de persones subscrites a l'espai virtual

- Consulta d'empreses convidades

- Enviament de publicacions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

. Gestió i recepció de proposicions electròniques.

. Consultes: bústia d'innovació i licitadors.

 

Administració del sistema

. Estadístiques d'ús i d'accés als espais virtuals de licitació.

. Manteniment dels àmbits organitzatius, òrgans de contractació i unitats de contractació dependents.

. Manteniment dels estils personalitzats del perfil, per als òrgans d'àmbit local i universitats.

. Manteniment de les persones usuàries associades a un òrgan de contractació: administrador/a, editor/a i validador/a.

. Gestió de registre d'incidències.

. Gestió d'històrics. Enviament de la informació d'expedients tancats a la plataforma d'iArxiu.

. Gestió de les propostes innovadores enviades per les empreses licitadores.

 

Gestió externa (front-office). Portal de contractació pública

Consulta d'informació general

. Consulta dels perfils de contractant.

. Cerca de perfils de contractant.

. Consulta de les dades associades al perfil de contractant.

. Consulta dels documents publicats associats al perfil de contractant.

. Cerca, consulta i intercanvi de documents en l'espai virtual per a licitacions obertes.

Cercador

. Cerca d'expedients actius independentment de la seva fase.

. Filtrat d'expedients per una o diverses fases a la vegada.

. Possibilitat de cerca d'expedients de la Plataforma de contractació del sector públic de l'Estat.

. Exportació a Excel dels resultats de les cerques.

Serveis de subscripció

. Sistema proactiu d'avisos de noves licitacions a través de subscripció i comunicació mitjançant correu electrònic.

. Sistema proactiu d'avisos, en cas de canvis en un espai virtual de licitació.

Consulta i intercanvi de documents en l'espai virtual per a licitacions.

. Consulta de totes les fases, esmenes i publicacions de l'espai virtual.

. Consulta del tauler d'anuncis.

. Enviament de preguntes sobre la licitació i consulta de respostes publicades per l'organisme contractant.

Presentació de proposicions

Consulta de documents a partir del codi segur de verificació (CSV)

Perfil de licitador

. Consulta i manteniment de les dades corporatives i de contacte del licitador.

. Manteniment de la llista d'expedients d'interès de cada empresa licitadora.

. Punt de trobada entre empreses licitadores:

- Mostra de disponibilitat de les empreses licitadores per a col·laborar en un expedient.

- Consulta de les empreses licitadores que han mostrat interès de col·laboració en un expedient.

. Bústia d'innovació: permet l'enviament de les propostes que les empreses licitadores considerin innovadores les quals són visibles en l'eina de gestió de la PSCP (back-office).

. Proposicions telemàtiques que el licitador ha fet a través de la PSCP.

 

Serveis d'integració

. Serveis web per a l'intercanvi de dades i documents de contractació entre gestors d'expedients i la PSCP.

. Sindicació amb la Plataforma de contractació del sector públic de l'Estat: enviament de les publicacions realitzades a PSCP i recepció de les publicacions realitzades a la Plataforma de contractació del sector públic de l'Estat.

. Generació de fitxer XML amb les dades més rellevants de les publicacions actives per tal de ser consultable des del portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i del Consorci AOC.

 

Article 4

Integracions amb altres sistemes d'informació

4.1 La PSCP considera la integració amb les aplicacions corporatives de la Generalitat de Catalunya i del Consorci AOC següents:

. GICAR (Gestor d'identitats i control d'accés a recursos), per a l'autenticació de persones usuàries i, en l'àmbit local, IDP d'EACAT (Gestor d'identitats del Consorci AOC)

. PSIS (Plataforma de serveis d'identificació i signatura), del Consorci AOC, per a la validació de signatures i l'obtenció del segell de temps per al procés de certificació de la publicació d'informació.

. S@rcat (registre d'entrada i sortida) per al registre de presentació de documents i proposicions i, en l'àmbit local, MUX (Multiplexor de registre telemàtic del Consorci AOC).

. GEEC (Gestor electrònic d'expedients de contractació), TEEC (Tramitador electrònic d'expedients de contractació) i altres gestors d'expedients de contractació, per a l'intercanvi de dades i documents de contractació.

. iArxiu (Plataforma d'arxiu de documents electrònics del Consorci AOC), per a l'arxivat i conservació de les publicacions realitzades a la PSCP.

. Plataforma electrònica del DOGC, per enviar sol·licituds de publicació d'anuncis des de la PSCP i altres publicacions oficials que resultin necessàries.

. eNotum, per enviar notificacions i comunicacions electròniques relatives als expedients de contractació.

. Mòduls de licitació electrònica: Sobre digital i subhasta electrònica.

. Antivirus corporatiu de la Generalitat de Catalunya, per detectar possibles infeccions en la documentació dels expedients.

4.2 Les aplicacions de les entitats d'àmbit local i universitats poden integrar-se amb la PSCP mitjançant la interfície única que proporciona el Consorci AOC.

4.3 La PSCP està sindicada amb la Plataforma de contractació del sector públic de l'Estat amb una integració bidireccional mitjançant la qual la informació publicada a la PSCP es publica, també, a la Plataforma estatal i a l'inrevés, de forma que des de la PSCP, amb una única cerca, es poden recuperar les publicacions d'ambdues plataformes.

 

Article 5

Mesures de seguretat

5.1 La PSCP constitueix la seu electrònica de contractació pública per als òrgans de contractació que tenen publicat el seu perfil de contractant, amb els efectes que descriu l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Pel que fa a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya aquesta és una subseu electrònica. La PSCP utilitza per a identificar-se i garantir una comunicació segura un certificat de seu electrònica emès o admès pel Consorci AOC. D'aquesta manera, la comunicació entre les persones usuàries i la PSCP es fa mitjançant URL xifrat pel protocol segur de comunicacions SSL, el qual xifra les dades intercanviades entre les parts, garantint-ne la confidencialitat.

Per a la comunicació entre l'aplicació i altres sistemes d'informació amb què s'integra, s'utilitza un protocol segur de xifratge SSL que garanteix la confidencialitat de la informació amb autenticació certificada de les dues parts. A aquest efecte, l'aplicació empra un certificat de dispositiu d'aplicació digitalment assegurada (CDA) emès o admès pel Consorci AOC o una paraula de pas.

5.2 La modalitat de signatura electrònica admesa, d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en els sistemes de transmissió i recepció electrònica de proposicions i recepció electrònica de sol·licituds de participació, és la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

5.3 El sistema disposa de sonda de disponibilitat, que envia alertes en cas de caiguda del servei del Portal i permet actuar amb la màxima celeritat per restablir el servei. En aquests casos es publica la incidència en l'apartat Registre d'incidències del Portal.

 

Article 6

Publicació amb efectes jurídics

6.1 La PSCP disposa dels mecanismes necessaris per garantir fefaentment el moment de la difusió de la informació que s'hi publica. Concretament:

. Manté un registre (log o traça) de les publicacions realitzades.

. Cada entrada d'aquest registre incorpora un segell de data i hora emès per la Plataforma de serveis d'identificació i signatura (PSIS) del Consorci AOC.

. Cada entrada del registre incorpora un resum criptogràfic de l'entrada anterior per garantir l'ordre de publicació, de manera que no sigui possible eliminar entrades intermèdies ni tampoc inserir entrades falses.

Els rellotges dels sistemes que formen la PSCP se sincronitzaran amb una font fiable de temps.

6.2 S'utilitzen diferents mecanismes per assegurar la inviolabilitat de la informació publicada, així com les mesures per a la seva auditoria següents:

. Polítiques de seguretat física en el Centre de Processament de Dades, que garanteixen que la PSCP resideix en un lloc segur i d'accés restringit.

. Mecanismes de seguretat per garantir que les comunicacions entre el servidor de base de dades només es pot realitzar des del servidor d'aplicacions de la PSCP.

. Auditoria de la base de dades.

. L'aplicació impedeix que un document publicat pugui ser modificat. Tota la informació publicada queda registrada en el registre de publicacions amb el resum criptogràfic de les dades publicades.

 

Capítol II. Sobre digital

 

Article 7

Aprovació de l'aplicació de Sobre digital

7.1 S'aprova l'aplicació de Sobre digital integrat a la PSCP, amb l'objectiu de dotar l'Administració de la Generalitat, els ens que integren l'Administració local a Catalunya, les universitats públiques de Catalunya i els ens del sector públic que en depenen o s'hi vinculen, així com a les empreses, d'eines per realitzar el procés de licitació per mitjans electrònics amb garanties jurídiques i tècniques, en els termes establerts en aquesta Ordre.

7.2 L'aplicació de Sobre digital es basa en un desenvolupament a mida, d'acord amb els estàndards de programació de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 8

Àmbit material

Mitjançant el servei de Sobre digital es creen els mecanismes d'enviament i custòdia de les proposicions dels procediments de licitació de contractes públics de forma segura fins que es donin les condicions d'obertura que permetin l'accés al seu contingut.

 

Article 9

Accés i contingut

9.1 El servei de Sobre digital és accessible per a les empreses licitadores des de l'adreça electrònica de la PSCP. Des d'aquesta adreça, l'empresa licitadora pot accedir a l'eina de presentació de proposicions que li permet preparar i presentar les proposicions mitjançant Sobre digital. En el moment de fer l'enviament de la proposició, l'empresa licitadora s'identifica i signa l'oferta amb un certificat digital de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica emès o admès pel Consorci AOC. En l'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de serveis d'identificació i signatura (PSIS) del Consorci AOC.

9.2 La presentació de proposicions per mitjà del Sobre digital es basa en una aplicació web mitjançant la qual es realitza el xifratge de les proposicions abans de ser enviades i són les empreses licitadores les que custodien les claus amb les quals s'inicia el procés de desxifrat de les proposicions presentades.

9.3 El servei de licitació electrònica de Sobre digital ofereix les funcionalitats següents:

 

- Eina de gestió. Configuració de sobres. Aquesta eina permet:

Definir i actualitzar l'estructura de sobres d'una licitació i fer esmenes, si escau.

Activar l'opció de presentació d'oferta electrònica amb Sobre digital.

Identificar les persones que han de participar en l'obertura dels sobres. Identificar els membres de la mesa en les licitacions en què escaigui constitució de mesa de contractació.

Determinar les dates i intervals d'obertura de cada sobre de l'expedient.

Publicar la licitació.

Fer seguiment de les proposicions presentades.

 

- Eina web de presentació de proposicions. Aquesta eina permet:

Fer la inscripció a la licitació, amb perfil de licitador o sense, mitjançant un formulari web amb què l'empresa licitadora es dona d'alta a la licitació i defineix les persones de contacte.

Preparar la documentació de l'oferta en diferents moments temporals o des de diferents estacions de treball.

Enviar la documentació de forma xifrada a mesura que es va preparant.

Generar el document de resum de l'oferta. Aquest document es descarrega del sistema i conté un índex amb els documents presentats. Les empreses licitadores han de signar aquest document fora de l'eina.

Enviar el resum de l'oferta signat. Es considera efectuada la presentació de les proposicions amb la recepció, al registre d'entrada de l'òrgan de contractació, del resum signat de les ofertes.

Finalitzar l'enviament de documents seleccionats prèviament en les 24 hores posteriors a la presentació del resum signat de l'oferta.

Rebre el certificat de presentació de l'oferta, amb la data i hora de presentació i el número de registre d'entrada.

Enviar les paraules de pas que inicien el procés de desxifrat dels documents de cada sobre un cop passat el termini de presentació de proposicions i amb el requeriment previ de l'organisme contractant.

En el cas que l'empresa tingui perfil de licitador, aquesta pot:

. Consultar l'estat de les seves proposicions enviades.

. Consultar els justificants de les proposicions enviades.

 

- Eina d'obertura de proposicions. Aquesta eina permet:

Autenticar les persones que han de participar en l'obertura dels sobres.

Demanar paraules de pas a les empreses licitadores.

Consultar l'estat de la recepció de les paraules de pas de les empreses licitadores.

Consultar la informació de les empreses i dels signants dels resums de les proposicions.

Obrir les proposicions segons les condicions establertes en la configuració de sobres.

Consultar l'estat d'obertura dels sobres.

Consultar les proposicions obertes i el seu contingut.

Rebutjar proposicions i informar-ne el motiu.

Readmetre proposicions rebutjades.

Adjuntar les actes de les meses de contractació.

Enviar sol·licituds d'aclariments.

Consultar el registre d'accions de l'obertura de sobres, mitjançant un document que conté la relació de les accions produïdes al llarg del procés d'obertura dels sobres.

Consultar els resums de les proposicions.

Filtrar i ordenar les proposicions segons diversos criteris.

 

Article 10

Integracions amb altres sistemes d'informació

10.1 El servei de Sobre digital disposa de la integració amb les aplicacions corporatives següents:

- GICAR (Gestor d'identitats i control d'accés a recursos), per a l'autenticació amb usuari i paraula de pas per als usuaris registrats al LDAP corporatiu o al de l'EACAT, o per mitjà del certificat digital acceptat pel Consorci AOC.

- PSIS (Plataforma de serveis d'identificació i signatura, del Consorci AOC), per a la validació de la signatura dels sobres digitals i certificació de temps en el moment de l'enviament de l'oferta.

- S@rcat (registre de entrada i sortida), per al registre de presentació de documents i proposicions i, en el cas del món local, el MUX (Multiplexor de registre telemàtic) del Consorci AOC.

- Antivirus corporatiu de la Generalitat de Catalunya, per a la detecció de possibles infeccions de les proposicions presentades quan es procedeix a l'obertura de sobres.

- eNotum, a través dels serveis que ofereix la PSCP, per a l'enviament de notificacions i comunicacions electròniques relatives als expedients de contractació.

 

Article 11

Mesures de seguretat

11.1 El servei Sobre digital és accessible en els mateixos termes que els previstos per a la Plataforma en l'article 3 d'aquesta Ordre.

11.2 La modalitat de signatura electrònica admesa és la prevista en l'article 5.2 d'aquesta Ordre.

11.3 La comunicació dels gestors públics i els licitadors amb el servei de Sobre digital es fa mitjançant URL xifrat pel protocol SSL. Per a la comunicació entre l'aplicació i altres sistemes d'informació externs a la Generalitat amb els quals s'integra, s'utilitza el mateix protocol segur de xifrat SSL a què es fa referència en l'article 5.1 d'aquesta Ordre.

11.4 Les proposicions electròniques a presentar per les empreses licitadores són xifrades en origen (al navegador de l'ordinador de l'empresa licitadora) abans de ser enviades. L'aplicació garanteix que la longitud de la clau utilitzada per al xifrat satisfà els requisits de complexitat mínims, que combinat amb la utilització d'un joc d'algorismes de xifrat criptogràficament robustos, assegura la confidencialitat de les proposicions presentades.

Les proposicions xifrades es custodien en un repositori segur amb mecanismes d'alerta en cas d'accés indegut. L'obtenció de les claus de desxifrat de les proposicions, custodiades per les empreses licitadores, només es pot realitzar una vegada es donen les condicions temporals i d'identificació de les persones que han d'obrir els sobres que s'han configurat per a cada licitació i, en tot cas, a partir de les 24 hores després del termini de presentació de proposicions.

Un cop desxifrades, les proposicions passen per un antivirus. Si l'antivirus detecta un document infectat, aquest document no es pot descarregar ni obrir en les instal·lacions de l'Administració.

 

Article 12

Procés tècnic per a la presentació de proposicions

12.1 La informació relativa a les dates d'obertura de les proposicions, que s'ha definit prèviament a l'eina de Sobre digital, se certifica en el moment de la seva publicació a la PSCP, juntament amb la resta de les dades de l'expedient, d'acord amb el mecanisme descrit a l'article 6.1 d'aquesta Ordre.

12.2 Les proposicions es xifren al navegador de l'ordinador de les empreses licitadores utilitzant mecanismes estàndards de xifrat, i s'envien posteriorment per canal segur i es dipositen al repositori segur, on es custodien de manera que només es poden recuperar amb els drets d'accés necessaris. Aquests drets d'accés només els tenen les persones designades i únicament els poden exercir, amb l'autenticació prèvia, quan es compleixi el moment d'obertura establert.

12.3 En el moment en què l'empresa licitadora genera el resum de l'oferta, el sistema comprova si s'ha seleccionat algun document que encara no s'ha xifrat i enviat a l'espai de presentació de proposicions. Si és així, el sistema dona un avís informatiu, demanant confirmació al licitador per continuar amb el procés de generació del resum de l'oferta, on queda constància dels documents pendents de xifrar i enviar. En aquests casos, el sistema es guarda també el resum criptogràfic d'aquests documents pendents de xifrar i enviar per poder garantir-ne posteriorment la integritat.

12.4 En el moment de demanar el resum de l'oferta, el sistema també comprova si s'ha incorporat la documentació definida com a obligatòria per l'òrgan de contractació i dona avís en cas que falti algun document. Si l'empresa decideix procedir a la presentació, el sistema li permet la presentació de l'oferta, i en queda constància.

12.5. El resum criptogràfic de cada oferta, signat per l'empresa licitadora, permet comprovar que el seu contingut no s'ha alterat des del moment de l'enviament per part d'aquella.

12.6 En el moment de la presentació de l'oferta es validen les signatures de les empreses licitadores mitjançant la Plataforma de serveis d'identificació i signatura (PSIS) del Consorci AOC.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen les ordres ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública i ECO/58/2012, de 22 de febrer, de modificació de l'Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública, i s'incorpora el servei de Sobre digital.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 25 de juliol de 2017

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

Raül Romeva i Rueda

Conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Amunt