Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/07/2018

  • Número del document TSF/1608/2018

  • Número de control 18191060

  • Organisme emissor Agència Catalana de la Joventut

    CVE CVE-DOGC-A-18191060-2018

Dades del DOGC
  • Número 7662

  • Data 12/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1608/2018, de 6 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2018 (ref. BDNS 407538).


La Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut, estableix que aquesta Agència és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, l'objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que l'Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria. Entre les seves funcions, consta la d'executar els programes d'interès per a la joventut per encàrrec del departament competent en matèria de joventut i d'acord amb el Pla nacional de joventut de Catalunya. En aquest sentit, desenvolupa les activitats de l'Observatori Català de la Joventut, que es dedica, entre altres qüestions, a l'estudi de la realitat juvenil catalana, així com a dinamitzar i enfortir la recerca sobre joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut de Catalunya.

En aquest context, es considera necessari fer una convocatòria de suport a la recerca en matèria de joventut. L'objectiu d'aquesta convocatòria és el de contribuir a millorar el coneixement de la realitat en matèria de joventut a Catalunya i facilitar l'orientació i l'actualització de les polítiques de joventut i les actuacions adreçades a la joventut que es fan des de les administracions públiques i la societat civil; enfortir i dinamitzar la xarxa de persones investigadores sobre temes de joventut que existeix a Catalunya; afavorir i promoure la formació de joves investigadors i investigadores en temes de joventut; i visualitzar i dignificar la recerca en matèria de joventut. L'any 1999, la Direcció General de Joventut va iniciar la primera convocatòria en diferents instruments jurídics, convocatòries que al llarg d'aquests anys s'han anat ampliant i consolidant entre la comunitat investigadora a Catalunya. L'any 2008, l'Agència Catalana de la Joventut va incorporar aquesta convocatòria que es desenvolupa dins de les funcions de l'Observatori Català de la Joventut.

La Llei 7/2001, de 31 de maig, de creació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, estableix que l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar, adscrita al Departament d'Economia i Coneixement, que, amb l'objectiu de modernitzar i flexibilitzar l'organització de l'Administració i amb la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, administra i distribueix els recursos econòmics de gestió dels programes de beques i els ajuts universitaris i de recerca, així com d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica de Catalunya.

La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), pel seu caràcter bàsic té afectacions sobre les normes reguladores de bases de subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que preveuen el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018;

D'acord amb la Resolució TSF/2886/2016, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al suport a la recerca en matèria de joventut;

En data 28 de maig de 2018, l'Agència Catalana de la Joventut i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca signen un conveni de col·laboració per tal que l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca esdevingui entitat col·laboradora en la gestió dels procediments administratius dels ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut a Catalunya i el Premi Joventut que convoqui l'Agència Catalana de la Joventut;

En virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut de 28 de juny de 2016,

 

Resolc:

 

–1 Obrir convocatòria per a l'any 2018 dels ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, de les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i del Premi Joventut.

L'annex d'aquesta Resolució descriu les prioritats d'àmbits de recerca dels ajuts a projectes d'estudi en matèria de joventut, d'acord amb la base 1 de l'annex 1 de la Resolució TSF/2886/2016, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al suport a la recerca en matèria de joventut.

 

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com l'objecte, les entitats destinatàries, els conceptes subvencionables, els requisits de participació, la documentació que s'ha d'aportar, l'avaluació i la justificació de les subvencions, els regeixen les bases reguladores que aprova la Resolució TSF/2886/2016, de 14 de desembre.

 

–3 Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria estan dotades amb 26.000,00 euros, a càrrec del pressupost de l'Agència Catalana de la Joventut per a l'any 2018 i distribuïts de la forma següent:

3.1 Per als ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, la quantitat màxima disponible és de 20.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 480.0001. Aquest import es correspon als imports màxims següents:

a) Projectes de recerca sobre la realitat juvenil o les polítiques de joventut a Catalunya, amb un import màxim de 10.000,00 euros per ajut.

b) Projectes de recerca sobre la interseccionalitat de les desigualtats socials entre les persones joves, amb un import màxim de 2.500,00 euros per ajut.

c) Projectes de recerca que realitzin explotacions de la matriu de dades de l'Enquesta a la joventut de Catalunya (en endavant, EJC) de l'any 2017, de l'ACJ, amb un import màxim de 2.500,00 euros per ajut.

3.2 Per a les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut, la quantitat màxima disponible és de 4.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 480.0001. L'import màxim per a cada ajut és de 2.000,00 euros.

3.3 Per al Premi Joventut, la quantitat màxima disponible és de 2.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 483.0001.

 

–4 D'acord amb la base 2.1.a) de l'annex 2 de la Resolució TSF/2886/2016, de 14 de desembre, és requisit per tal de ser beneficiari de les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut estar matriculat per al curs 2018-2019 en un programa de doctorat d'una universitat del Sistema Universitari Català i haver inscrit el projecte de tesi doctoral en el termini màxim dels dos anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

 

–5 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació requerida a les bases reguladores, s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 14 de setembre de 2018.

 

–6 Aquestes subvencions se sotmeten al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment del seu atorgament.

 

–7 El termini per resoldre i notificar la concessió de les subvencions és de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, transcorregut aquest termini sense que se n'hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada.

 

–8 La tramitació de les sol·licituds d'aquestes subvencions correspon a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, com a entitat col·laboradora, i la resolució, a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut.

 

–9 La resolució que finalitza el procediment de subvenció es farà pública al Tauler electrònic de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Per tal de fer-ne més difusió, i amb efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució en les respectives pàgines web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i de l'Agència Catalana de la Joventut.

 

Contra la resolució de concessió o denegació de beca, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o davant la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació al DOGC, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 6 de juliol de 2018

 

Francesc Poch i Ros

Director general

 

 

Annex

Prioritats d'àmbits de recerca dels ajuts a projectes d'estudi en matèria de joventut

 

L'any 2017 es va elaborar l'Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC), estadística oficial de la Generalitat de Catalunya centrada en l'anàlisi de la situació i necessitats de les persones joves a Catalunya. L'EJC s'elabora quinquennalment amb el suport de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Amb l'objectiu d'explotar la matriu de dades de l'EJC per tal de generar coneixement rellevant, actualitzat i fiable respecte a la realitat juvenil catalana que contribueixi a l'orientació de les polítiques de joventut, es prioritzaran les investigacions que es basin en l'explotació de la seva matriu de dades i que tinguin en compte els aspectes següents:

Que els projectes basats en l'explotació de la matriu de l'EJC es diferenciïn d'altres explotacions de l'EJC ja realitzades o previstes per l'ACJ.

Que les explotacions de l'EJC se centrin exclusivament en la matriu de dades de 2017. En aquest sentit, l'ACJ cedirà la matriu de l'EJC a l'equip investigador beneficiari de l'ajut per a la realització expressa i exclusiva del projecte, amb la signatura prèvia d'una declaració de compromís d'utilització de la matriu en el moment d'acceptació de l'ajut.

Que la recerca versi sobre les desigualtats socials entre les persones joves a partir de les estadístiques obtingudes.

Que els projectes d'investigació siguin viables tècnicament tenint en compte les limitacions mostrals de l'EJC17. S'entén per no viables els projectes d'investigació basats en submostres que no tinguin prou efectius per assolir els objectius de la recerca i, consegüentment, seran exclosos de valoració.

Les persones interessades poden consultar la informació sobre explotacions ja realitzades o previstes a l'adreça electrònica: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_
catala_de_la_joventut/recerques_en_curs/
.

Així mateix, la informació sobre les característiques tècniques i mostrals de l'EJC17 i el qüestionari i es poden consultar a l'adreça electrònica: http://gencat.cat/joventut/informacio-tecnica-EJC17.

Amunt