Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/02/2018

  • Número del document SLT/0210/2018

  • Número de control 18047034

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18047034-2018

Dades del DOGC
  • Número 7562

  • Data 20/02/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/210/2018, de 2 de febrer, de convocatòria per a l'assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa dependent de l'Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Verge de la Cinta de Tortosa–01/18).


Atesa la necessitat de procedir a la cobertura dels llocs de cap de servei d'urologia i de cirurgia general i de l'aparell digestiu de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa dependent de l'Institut Català de la Salut.

De conformitat amb el que disposa l'article 162.5 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i del sector públic (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014); el que preveu l'Ordre de 25 d'agost de 1986 (DOGC núm. 743, de 22.9.1986), per la qual es regula el sistema de promoció a les places de caps de servei i caps de secció de la Seguretat Social a Catalunya, modificada parcialment per l'Ordre de 26 d'octubre de 1990 (DOGC núm. 1364, de 7.11.1990), i posteriorment per les ordres d'11 de març de 1992 (DOGC núm. 1572, de 23.3.1992) i de 17 de març de 1992 (DOGC núm. 1579, de 6.4.1992), i d'acord amb els preceptes que conté la Llei 55/2003, de 16 de desembre (BOE núm. 301, de 17.12.2003), de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 10.e) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007) i l'article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

 

Resolc:

 

Article 1

Fer pública aquesta convocatòria per a l'assignació de les funcions dels llocs de cap de servei dels serveis jerarquitzats de les institucions hospitalàries gestionades per l'Institut Català de la Salut, corresponent a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, d'acord amb les bases que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Article 2

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la seva publicació al DOGC; o directament un recurs contenciós administratiu a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 2 de febrer de 2018

 

Candela Calle i Rodríguez

Directora gerent

 

 

Annex 1

Bases

 

-1 Llocs objecte de convocatòria

La denominació i les característiques dels llocs a proveir són les que s'especifiquen en l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

 

-2 Característiques generals

El personal facultatiu que obtingui l'assignació de les funcions de cap de servei no podrà compatibilitzar l'exercici de les funcions de cap de servei amb un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, llevat dels supòsits excepcionals que preveu la normativa vigent en aquesta matèria.

D'acord amb el Decret 284/1990, de 21 de novembre, del Departament de Salut, el professional que obtingui l'assignació de les funcions de cap de servei està obligat a desenvolupar les seves funcions en l'àmbit d'actuació territorial i/o funcional que determinin els plans directors d'integració d'especialitats corresponents.

En cas que algun del plans directors no estigui aprovat, el professional que obtingui l'assignació de les funcions de cap de servei estarà sotmès a les previsions que el pla director continguin en el moment de la seva aprovació.

Els llocs objecte de convocatòria estan dotats amb les retribucions establertes reglamentàriament.

 

-3 Procés de selecció

El sistema de selecció és el de concurs i consta de les fases següents:

3.1 Valoració de mèrits

Consisteix en la valoració dels mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el barem que figura a l'Ordre del Departament de Salut, de 22 de maig de 1996, per la qual es regula el sistema de provisió de places vacants de facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries gestionades per l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996), modificada per l'Ordre de 24 de desembre de 2004 (DOGC núm. 4293, de 3.1.2005).

La valoració de l'experiència professional del personal facultatiu que van obtenir el títol d'especialista d'acord amb el Reial decret 1497/1999, de 24 de setembre, es farà d'acord amb el que disposa l'article 56 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE núm. 313, de 31.12.2003).

L'esmentat barem figura com a annex 4 de la Resolució.

3.2 Fase d'exposició pública

Consisteix en l'exposició davant el tribunal d'una memòria explicativa sobre l'organització i el funcionament de la unitat de què es tracti, amb una durada màxima de 45 minuts, i d'una entrevista per competències per a la qual es comptarà amb el suport tècnic d'experts en processos de selecció de la Direcció de Recursos Humans o òrgan equivalent.

A l'efecte d'elaborar la memòria, la persona aspirant sol·licitarà a la Gerència de l'Hospital la fitxa de la unitat de què es tracti, on constarà el perfil professional del lloc i les dades bàsiques de la unitat corresponent. També podrà demanar qualsevol altra dada relacionada amb el contingut de la memòria que consideri necessari.

La memòria ha de fer referència als projectes i objectius que la persona interessada tingui previst desenvolupar en el quadrienni, en l'àmbit assistencial i de gestió i en l'àmbit docent i d'investigació i innovació. Ha d'incloure el pla d'acció corresponent per a l'assoliment dels esmentats objectius operacionals i els indicadors corresponents per a la valoració periòdica del seu assoliment. El contingut i l'estructura de la memòria s'ha d'ajustar a allò que preveu l'annex 3.

La persona aspirant disposa de 10 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència en què consta la data, l'hora i el lloc de l'exposició de la memòria, per enviar a la presidència del tribunal una còpia de la memòria per a cada membre del tribunal.

La valoració màxima d'aquesta fase és de 15 punts.

3.3 Fase de prova pràctica

Consisteix en una prova o més d'una o casos pràctics adequats al contingut del lloc al qual s'opta. En el cas que les proves o els casos hagin de ser escrits, el tribunal pot acordar que siguin llegits per la persona aspirant i els membres del tribunal podran formular les qüestions que considerin oportunes.

El tribunal pot fixar un mínim per a la superació d'aquesta fase, que no pot sobrepassar els 7,5 punts de puntuació final. La valoració màxima d'aquesta fase és de 15 punts.

Si la resolució de les proves o els casos pràctics és oral, o si el tribunal en requereix la lectura, la valoració de la prova s'ha de fer pública en el transcurs de la mateixa sessió.

En el cas que la resolució de les proves o els casos sigui escrita, el tribunal ha de vetllar perquè la correcció es faci sense que cap membre del tribunal conegui la identitat dels concursants.

3.4 Els membres del tribunal han de qualificar la persona aspirant amb la puntuació que considerin adequada d'acord amb els apartats 3.2 i 3.3. La puntuació final de cada persona aspirant es fixarà, en ambdues fases, d'acord amb la mitjana aritmètica de les qualificacions que cada membre del tribunal atorgui.

3.5 El resultat final està determinat per la suma de la puntuació obtinguda de cada persona aspirant en les fases successives.

3.6 El tribunal decidirà el moment i l'ordre en que s'han de dur a terme l'exposició pública i la prova pràctica. El tribunal amb 15 dies naturals d'antelació, com a mínim, ha de publicar als llocs web del Centre Corporatiu i de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa la data, l'hora i el lloc de aquestes fases.

3.7 El president del tribunal ha de demanar a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut que ordeni la constitució de la Comissió de Credencials de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A continuació ha de trametre a la Comissió de Credencials la còpia de les sol·licituds, els currículums i documents acreditatius aportats per les persones aspirants, per tal que aquesta Comissió elabori l'informe individualitzat sobre la idoneïtat de cada persona aspirant per a l'exercici del lloc a proveir, segons l'historial professional respectiu. L'informe ha de ser tramès a la presidència del tribunal en un termini màxim de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la recepció de la documentació indicada.

 

-4 Requisits

4.1 Requisits generals

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o tenir reconegut aquest dret per norma legal.

També poden ser admesos, tinguin la nacionalitat que tinguin, el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols com dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb l'establert als articles 2 i 3 del Reial decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre l'entrada i permanència a l'Estat espanyol de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats segons l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.

En qualsevol cas, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu ni tinguin el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Estat espanyol o tinguin reconegut aquest dret per norma legal han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti:

La seva nacionalitat.

El vincle de parentiu amb el nacional d'un estat membre de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents més grans de 21 anys, el fet de viure a càrrec del nacional d'un estat membre de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Declaració jurada o promesa feta pel nacional de l'estat membre de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per l'Estat espanyol o de norma legal els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.

b) Haver complert els 16 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el corresponent títol oficial que l'habilita per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc per al qual es concursa.

d) Aptitud psicofísica per a l'exercici professional de la categoria corresponent, acreditada per reconeixement mèdic realitzat al centre que l'Institut Català de la Salut determini. Aquest requisit s'ha de formalitzar un cop adjudicat el lloc, de manera que la presa de possessió està condicionada a la superació d'aquest requisit.

e) No trobar-se inhabilitat per a l'exercici professional o per ocupar llocs en el Sistema Nacional de la Salut. Si es tracta de nacionals d'altres estats membres de la comunitat europea, aquests hauran d'acreditar que no estan sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l'accés a la funció pública.

f) Fer efectiu el pagament de la taxa de 69,25 euros, en concepte de drets d'examen. Aquest pagament es pot fer per via telemàtica en el moment de realitzar la inscripció en el compte corrent núm. 2100-3000-13.2500056192 de l'agència núm. 3000 de CAIXABANK, c. de Jaume I, 2, Barcelona.

g) Coneixement oral i escrit de la llengua catalana. Aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un certificat de nivell C o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o organisme equivalent. En el cas que no es tingui el certificat acreditatiu, el tribunal avaluarà adequadament els coneixements de llengua catalana segons el lloc a proveir.

h) Coneixement oral i escrit de la llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola). El tribunal avaluarà adequadament els coneixements de llengua castellana segons el lloc a proveir.

Aquests requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir fins a la presa de possessió.

4.2 Requisits específics.

Haver exercit en un lloc de l'especialitat de què es tracti durant un període no inferior a cinc anys, en qualsevol de les situacions següents:

a) En els serveis jerarquitzats d'institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut amb nomenament en propietat.

b) En hospitals amb un programa acreditat per a la docència per la comissió nacional de l'especialitat corresponent.

c) En un centre estranger amb un programa reconegut de docència per a postgraduat en l'especialitat corresponent.

A l'efecte del còmput dels períodes esmentats a l'apartat anterior, se sumaran els terminis en què s'ha exercit el lloc en els diversos serveis i centres sanitaris. Així mateix, es comptabilitzaran com un de sol els períodes de temps en els quals s'hagi exercit simultàniament a més d'un lloc.

Aquest requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació sol·licituds. La comprovació dels requisits correspon al tribunal, a l'efecte les persones aspirants han d'adjuntar, a la sol·licitud, l'acreditació documental corresponent.

 

-5 Inscripció

La sol·licitud d'inscripció s'ha de fer per via telemàtica al lloc web de l'Institut Català de la Salut (www.ics.gencat.cat/). Un cop la persona s'hagi identificat i accedeixi al Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), ha de fer clic a l'opció “Convocatòries de selecció”, un cop a la “Fitxa de l'aspirant”, dins de l'apartat “Llista de convocatòries obertes” ha de clicar a “Inscriure's” a la convocatòria.

El termini per fer la inscripció és de 30 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

La consignació de dades falses en la inscripció o en la documentació aportada serà sancionada amb la pèrdua del lloc, a més de les mesures legals que corresponguin.

El domicili que consti a la inscripció es considera l'únic a l'efecte de notificació. És responsabilitat exclusiva de la persona aspirant els errors o les inexactituds en aquestes dades i l'actualització en la sol·licitud d'inscripció de qualsevol canvi.

Un cop completada la inscripció, confirmada i tramitada per via telemàtica, la persona aspirant pot guardar el justificant o imprimir-lo, amb el número de registre corresponent.

 

-6 Documents que cal presentar

Les persones aspirants, dins del termini d'inscripció a la convocatòria i en un dels llocs que figuren a l'annex 3, hauran de presentar en format original o fotocòpia compulsada:

a) Documentació acreditativa dels requisits a què fa referència la base 4. El facultatiu en actiu amb nomenament estatutari fix a l'Institut Català de la Salut no caldrà que acrediti aquells requisits necessaris per obtenir-la.

b) Rebut d'haver ingressat a l'Institut Català de la Salut la quantitat de 69,25 euros, només en el cas d'haver fet l'ingrés mitjançant “Carta de pagament”.

c) Historial professional en què constin els mèrits a valorar d'acord amb el barem d'aplicació, en el qual es farà constar expressament les dades següents:

- Formació universitària.

- Formació especialitzada.

- Experiència professional.

- Altres activitats.

En relació amb els treballs i les publicacions científiques, se'n podrà aportar una fotocòpia, sempre que s'especifiqui la ressenya de la publicació o, en cas que es tracti d'aportacions a reunions científiques de les quals no hagi existit publicació, la certificació acreditativa del centre o la institució organitzadora.

El tribunal pot sol·licitar a la persona aspirant els aclariments i la documentació addicional que consideri necessaris per a la comprovació o valoració dels requisits i mèrits al·legats. En el cas que la persona aspirant no compleixi els requisits podrà ser exclosa motivadament de la convocatòria en qualsevol moment, sense perjudici de les actuacions que li puguin recaure.

El tribunal només pot valorar o sol·licitar aclariments sobre els mèrits al·legats per les persones aspirants.

 

-7 Admissió de les inscripcions.

Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut publicarà al lloc web la llista provisional de persones admeses i excloses, amb motiu de l'exclusió.

La persona aspirant disposa de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per formular les al·legacions que consideri oportunes, per esmenar els aspectes relacionats amb les dades que consten a la seva sol·licitud d'inscripció i els requisits que motiven l'exclusió.

Si la persona no presenta al·legacions dins del termini previst, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, i quedarà definitivament exclosa del procés, sense cap altre tràmit.

Si la persona interessada no consta a les llistes provisional com a persona admesa o exclosa, a l'hora de formular reclamació haurà d'adjuntar una còpia del justificant d'inscripció.

Contra la resolució que aprova la llista definitiva es poden interposar els recursos que s'especifiquen a la base 11 d'aquesta convocatòria.

 

-8 Tribunal

La relació dels seus membres es publicarà al DOGC.

Les quanties que han de percebre els membres del tribunal són les previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó de servei, DOGC núm. 5170, de 10.7.2008.

Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir-hi, i notificaran això a l'autoritat convocant, si concorre alguna de les circumstàncies que preveu la llei.

A l'efecte de comunicacions i altres incidències, els tribunals tenen la seu a la Unitat de Selecció i Provisió de l'Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona), la qual prestarà el suport material i tècnic necessari per a la seva actuació.

 

-9 Resolució del concurs

El tribunal no pot deixar de cobrir el lloc objecte de convocatòria si les persones aspirants compleixen les condicions que estableix la convocatòria i, feta la prova pràctica, superen els mínims prèviament establerts.

Un cop finalitzades les actuacions oportunes, el tribunal farà públics els resultats del concurs, que s'exposaran al lloc web del Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut i del centre sanitari corresponent.

Les persones aspirants tindran accés als expedients de qualificació valorats pel tribunal durant un termini de 15 dies comptadors a partir de la data de publicació dels resultats.

En el cas que, abans de la publicació de la resolució d'adjudicació, una persona adjudicatària renunciï al lloc, aquest es podrà adjudicar a la següent en dret, i caldrà només la certificació del president del tribunal i del secretari.

Un cop transcorregut el termini que preveu l'apartat anterior, el tribunal trametrà a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut la proposta d'adjudicació. La proposta del tribunal té caràcter vinculant, tret que no s'hagin complert els requisits formals i de procediment establerts.

En el cas que cap de les persones aspirants no superi els mínims prèviament establerts pel tribunal per a la superació de la prova o supòsit pràctic, el lloc objecte de convocatòria es declararà desert.

 

-10 Nomenaments

La Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, mitjançant una resolució que s'ha de publicar al DOGC, nomenarà la persona aspirant seleccionada, amb expressió del lloc concret adjudicat el qual serà avaluat cada quatre anys d'acord amb el que preveu l'article 162.6 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i del sector públic (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014).

En el termini de 30 dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació del nomenament al DOGC, l'interessat haurà d'incorporar-se a la seva destinació, i perdrà els drets del concurs en el supòsit que deixi passar el termini esmentat per incorporar-s'hi.

 

-11 Norma final

S'autoritza la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional per aprovar tots els actes de tràmit que, de conformitat amb les bases d'aquesta convocatòria, corresponguin a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut.

 

Recursos

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015, i el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, contra els actes derivats de l'autoritat convocant, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la seva notificació o publicació, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de la notificació o publicació a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així mateix, contra els actes de tràmit del tribunal que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació o notificació.

 

 

Annex 2

 

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Lloc: cap de servei.

Especialitat: urologia.

Nombre de llocs: 1.

 

Perfil professional

Experiència en la gestió d'un servei d'urologia.

Experiència en docència de pregrau i de postgrau.

Experiència en recerca bàsica i clínica.

Experiència en projectes de millora i innovació.

Coneixement en gestió de processos i nous sistemes organitzatius.

Orientació a la qualitat percebuda per les persones malaltes i els seus familiars.

Desenvolupament de persones i d'equips.

Lideratge i direcció de persones i equips.

Adequació al canvi i flexibilitat.

Treball en equip i cooperació.

Comunicació i persuasió.

Efectivitat i assoliment de resultats.

Resolució de problemes i presa de decisió.

Pensament estratègic.

 

 

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Lloc: cap de servei.

Especialitat: cirurgia general i de l'aparell digestiu.

Nombre de llocs: 1.

 

Perfil professional

Experiència en la gestió d'un servei de cirurgia general i de l'aparell digestiu.

Experiència en docència de pregrau i de postgrau.

Experiència en recerca bàsica i clínica.

Experiència en projectes de millora i innovació.

Coneixement en gestió de processos i nous sistemes organitzatius.

Orientació a la qualitat percebuda per les persones malaltes i els seus familiars.

Desenvolupament de persones i d'equips.

Lideratge i direcció de persones i equips.

Adequació al canvi i flexibilitat.

Treball en equip i cooperació.

Comunicació i persuasió.

Efectivitat i assoliment de resultats.

Resolució de problemes i presa de decisió.

Pensament estratègic.

 

 

Annex 3

 

-1 Anàlisi de l'entorn:

Anàlisis de la població de referència.

Objectius del Pla de salut.

 

-2 Anàlisi interna del servei:

Activitat assistencial, la recerca i la docència.

Àrees d'excel·lència.

Les persones: plantilla, clima i organització.

Els aspectes econòmics.

DAFO.

 

-3 Posicionament del servei dins i fora de l'hospital:

Assistència.

Recerca i innovació.

Docència.

Àrees d'excel·lència.

 

-4 Cartera de serveis:

 

-5 Recursos:

Professionals.

Organitzatius.

Tècnics.

 

-6 Objectius d'activitat i projectes que es proposen:

Objectius del servei.

Objectius de les unitats/seccions.

Projectes a desenvolupar i pla d'acció.

L'extensió de la memòria no pot ser superior als 30 fulls (per una cara, Arial 10, interlineat simple). S'hi pot incloure un apartat final d'annexos, sense límit d'extensió.

 

 

Annex 4

Barem d'aplicació en la fase de concurs.

 

-1 Formació universitària (màxim 7,50 punts).

1.1 Estudis de llicenciatura: màxim 4 punts.

a) Per cada matrícula d'honor: 4 punts.

b) Per cada excel·lent: 3 punts.

c) Per cada notable: 1 punt.

La suma de les puntuacions es dividirà pel nombre d'assignatures de la carrera; s'expressaran els resultats amb els dos primers decimals obtinguts (no s'han de considerar assignatures susceptibles de valoració: religió, formació política, educació física i idiomes).

1.2 Grau de llicenciat: màxim 1 punt.

a) Grau de llicenciat amb aprovat o notable: 0,50 punts.

b) Grau de llicenciat amb premi extraordinari o excel·lent: 1 punt.

1.3 Doctorat: màxim 2,50 punts.

a) Per haver superat les assignatures o els cursos monogràfics de doctorat, o disposar dels crèdits que permetin la presentació de la tesi doctoral: 0,50 punts.

b) Grau de doctor: 1 punt.

c) Grau de doctor cum laude o excel·lent: 2 punts.

 

-2 Formació especialitzada.

2.1 Formació com especialista: màxim 17,50 punts.

a) Per haver completat el període de formació com a resident en l'especialitat de què es tracti, segons la Resolució de la directora gerent de l'Institut Català de la Salut, de 31 d'octubre de 1990 (DOGC núm. 1364, de 7.11.1990), o per haver completat el període de formació com a resident en un centre estranger amb un programa reconegut de docència per a postgraduats en l'especialitat de què es tracti i amb el títol validat pel Ministeri d'Educació i Ciència: 17,50 punts.

b) Per haver completat el període de formació en l'especialitat de què es tracti per qualsevol altra via de les que no preveu la lletra a) anterior, llevat que una disposició legal o reglamentària limiti la validesa d'aquesta formació als exclusius efectes d'accés al títol de metge especialista: 10 punts.

Les puntuacions obtingudes als apartats 2.1.a) i 2.1.b) s'exclouen entre elles i es computa únicament la puntuació més alta assolida mitjançant l'aplicació d'aquests apartats.

 

-3 Experiència professional (màxim 17,50 punts).

3.1 Serveis prestats: màxim 8 punts.

a) En serveis jerarquitzats de l'especialitat corresponent d'institucions sanitàries gestionades o administrades per entitats gestores de la Seguretat Social o d'institucions sanitàries d'un país estranger a l'empara de conveni o d'acords internacionals en matèria d'assistència sanitària i, en aquest supòsit, sempre que la persona interessada hagi estat expressament autoritzada a aquest efecte per l'administració sanitària competent en cada cas, per cada mes: 0,10 punts.

b) En serveis jerarquitzats de l'especialitat corresponent de centres de la xarxa hospitalària d'utilització pública, sempre que el lloc s'hagi assolit per concurs públic, i la composició del tribunal i el barem aplicat s'ajustin essencialment als criteris establerts pel sistema de provisió de places de facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social, per cada mes: 0,10 punts.

c) En serveis jerarquitzats de l'especialitat corresponent d'institucions hospitalàries concertades amb una entitat gestora de la Seguretat Social, per cada mes: 0,05 punts.

d) Pels serveis prestats com a metge adjunt d'urgències hospitalàries en institucions sanitàries gestionades per l'Institut Català de la Salut, per cada mes: 0,05 punts.

e) En serveis no jerarquitzats de la Seguretat Social, en l'especialitat corresponent, per cada mes: 0,05 punts.

Les puntuacions obtingudes als apartats 3.1.a), 3.1.b), 3.1.c), 3.1.d) i 3.1.e) s'exclouen entre elles en el cas que s'hagin dut a terme alhora.

3.2 Docència: màxim 1,50 punts.

Serveis prestats en institucions sanitàries amb un programa acreditat per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracti, per cada mes: 0,025 punts.

3.3 Lloc de treball: màxim 8 punts.

a) Cap de departament o servei de l'especialitat de què es tracti, dels serveis jerarquitzats d'institucions sanitàries de la Seguretat Social, entitats gestores o hospitals amb un programa acreditat per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracti: 8 punts.

b) Cap de secció de l'especialitat de què es tracti, dels serveis jerarquitzats d'institucions sanitàries de la Seguretat Social, entitats gestores o hospitals amb un programa acreditat per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracti: 6 punts.

c) Facultatiu especialista o adjunt de l'especialitat de què es tracti, dels serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social, entitats gestores o hospitals amb un programa acreditat per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracti: 4 punts.

d) Cap del departament o servei de l'especialitat de què es tracti, dels serveis no jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social o entitats gestores, no acreditades per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracti: 4 punts.

e) Cap de servei o secció de l'especialitat de què es tracti, dels serveis no jerarquitzats de les institucions hospitalàries concertades amb la Seguretat Social o entitats gestores, no acreditades per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracti: 3 punts.

f) Facultatiu especialista o adjunt de l'especialitat de què es tracti, dels serveis no jerarquitzats d'institucions hospitalàries concertades amb la Seguretat Social o entitats gestores, no acreditades per a la docència per la Comissió Nacional de l'especialitat de què es tracti: 2 punts.

g) Metges o farmacèutics inspectors del cos sanitari de la Seguretat Social, per a llocs de facultatiu especialista de medicina preventiva i farmàcia hospitalària, respectivament: 4 punts.

h) Metge especialista dels serveis no jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social i metge d'urgència hospitalària: 2 punts.

i) Catedràtic de les facultats universitàries, en l'especialitat de què es tracti : 8 punts.

j) Professor numerari de les facultats universitàries, en l'especialitat de què es tracti: 6 punts.

A l'efecte de poder valorar els mèrits a què fa referència aquest apartat, s'haurà d'acreditar una permanència mínima d'un any i una ocupació del lloc amb propietat o contracte indefinit.

Les puntuacions obtingudes als apartats 3.3.a), b), c), d), e), f), g), h), i) i j) s'exclouen entre elles i es computa únicament la puntuació més alta assolida mitjançant l'aplicació d'aquests apartats.

 

-4 Altres activitats (màxim 7,50 punts).

El tribunal valorarà de forma conjunta i fins al màxim de puntuació abans esmentada:

Els treballs científics publicats i aportacions a reunions científiques sobre l'especialitat de què es tracti.

Les beques i premis que facin referència a l'especialitat de què es tracti.

Les activitats docents en cursos relatius a l'especialitat de què es tracti.

L'assistència a cursos o estades a l'estranger a hospitals, amb un programa reconegut de docència per a postgraduats, d'una durada igual o superior a 30 hores, i que en tots els casos facin referència a l'especialitat de què es tracti.

Aquesta valoració ha de ser motivada.

 

-5 Les referències d'aquest barem a organismes de l'Estat espanyol s'entenen com a fetes als organismes equivalents dels restants estats membres de la comunitat europea, si s'escau.

 

 

Annex 5

Llocs de presentació de la documentació

 

Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona).

Gerències territorials, institucions hospitalàries i àmbits d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut.

Igualment, la persona aspirant pot obtenir informació i consultar la seva situació en el procés de selecció a través de la pàgina d'Internet de l'Institut Català de la Salut: www.ics.gencat.cat/

També es pot obtenir informació sobre aquesta convocatòria en els telèfons 934 824 292 i 934 824 370 i l'adreça electrònica seleccio.ics@gencat.cat.

Amunt