Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/06/2017

  • Número del document ARP/1426/2017

  • Número de control 17171057

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-17171057-2017

Dades del DOGC
  • Número 7396

  • Data 22/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Afectacions
Afectacions passives (2)
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/1426/2017, de 13 de juny, per la qual es convoca la XVI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 351740).


El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.1, a l'article 3.13.2 i a l'article 3.13.8 l'exercici de la competència en matèria de polítiques d'agricultura, ramaderia, pesca, indústria agroalimentària i alimentació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en el seu article 39, disposa com a funcions de la Direcció General de Qualitat i Indústries Agroalimentàries planificar els plans i programes de transferència tecnològica i innovació del sector agroalimentari i definir les mesures de foment.

Mitjançant l'Ordre de 31 de maig de 2001 (DOGC núm. 3424, de 5.7.2001), es va crear i convocar el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes pel que fa a la incorporació de tecnologia en el sector agrari a Catalunya.

En virtut de l'Ordre AAR/343/2009, de 2 de juliol (DOGC núm. 5419, de 13.7.2009), per la qual es convoca el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponent a l'any 2009, es va modificar la denominació del premi que va passar a anomenar-se Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària.

D'acord amb l'Ordre ARP/92/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (DOGC núm. 7375 de 23.05.2017) s'estableixen tres tipus de premis, un per a l'empresa agrària; un per a l'agroindústria, i un per al/a la jove emprenedor/a innovador/a, i també tres nominacions.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agroalimentari mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar la XVI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/92/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (DOGC núm. 7375 de 23.05.2017).

 

2. El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

 

3. Els premis que preveu aquesta Ordre, per un import total de 24.000,00 euros, són a càrrec de la partida pressupostària AG06D/483000100/5740 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2017.

S'estableixen tres tipus de premis, un per a l'empresa agrària, un per a l'agroindústria i un per al/a la jove emprenedor/a innovador/a, dotats amb 6.000,00 euros cadascun, i també tres nominacions amb una dotació econòmica de 2.000,00 euros cadascuna. En el cas de persones físiques, s'efectuarà la corresponent retenció i ingrés a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en concepte de premis.

 

4. L'òrgan instructor de les candidatures presentades al premi és la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

 

5. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre la concessió dels premis i de les nominacions és la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. A aquests efectes, estarà assistit pel jurat, la composició del qual es detalla a l'apartat 10 de les bases reguladores a què fa referència l'apartat 1 d'aquesta Resolució.

 

6. El termini màxim per emetre la resolució de concessió dels premis i les nominacions serà l'1 de novembre de 2017. Aquesta resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

7. Contra la resolució del conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució de concessió, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

 

8. Els premis i les nominacions concedides es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 13 de juny de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt