Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 11/05/2016

 • Número del document ENS/1245/2016

 • Número de control 16139082

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-16139082-2016

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7124

 • Data 20/05/2016

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1245/2016, d'11 de maig, relativa a l'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional no sostinguts amb fons públics.


Atès que la Resolució 776/X del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern, adoptada pel Ple del Parlament en la sessió de 17 de setembre de 2014, va instar el Govern a “ampliar les mesures per a facilitar l'accés als cicles de grau superior des dels cicles de grau mitjà”.

Atès que, fruit d'aquesta Resolució, el Departament d'Ensenyament va organitzar i convocar, per primer cop, proves d'accés a celebrar el setembre de 2015, a les quals podia concórrer l'alumnat que va obtenir el títol de tècnic en el curs immediatament anterior, i que, vistes les dificultats derivades del calendari disponible per a l'execució de les proves i posterior inscripció als cicles, resulta millor opció organitzar itineraris d'accés que permetin a l'alumnat que ha superat el cicle de grau mitjà en el curs immediatament anterior la inscripció als cicles de grau superior de famílies afins en el procés d'admissió de setembre.

Atès que, en els darreres convocatòries de les proves d'accés, els tècnics titulats amb 18 anys d'edat mitjançant les proves han pogut accedir als cicles formatius de grau superior d'algunes famílies professionals, atenent a criteris d'afinitat.

Atès que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix a l'article 41.3.a) que el títol de tècnic és un dels requisits d'accés als cicles formatius de grau superior i, a l'article 44.2, que el títol de tècnic permet l'accés als cicles formatius de grau superior de la formació professional, prèvia superació d'un procediment d'admissió i que, ja que no s'ha dut a terme el desplegament reglamentari que concreti aquell procediment d'admissió, es poden establir les precisions oportunes.

Per tal que l'alumnat que accedeix al grau superior de formació professional únicament amb el títol de tècnic tingui opcions d'elecció anàlogues a les d'aquell que hi accedeix per la superació de la prova d'accés amb el títol de tècnic i 18 anys d'edat, s'estableixen en aquesta Resolució els criteris d'afinitat entre famílies professionals als efectes de promoció del grau mitjà al superior de formació professional en cicles no sostinguts amb fons públics.

Per tant,

 

Resolc:

 

En els ensenyaments de formació professional no sostinguts amb fons públics, l'alumnat que posseeixi el títol de tècnic de formació professional pot accedir als cicles formatius de grau superior, de les famílies professionals o títols que corresponguin al mateix itinerari segons es detalla tot seguit:

 

Itinerari A

Arts gràfiques

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Energia i aigua

Fabricació mecànica

Fusta, moble i suro

Imatge i so

Indústries extractives

Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment

Marítimopesquera

Tèxtil, confecció i pell

Transport i manteniment de vehicles

Vidre i ceràmica

CFGS: Prevenció de riscos professionals

 

Itinerari B

Activitats físiques i esportives

Agrària

Imatge personal

Indústries alimentàries

Química

Sanitat

Seguretat i medi ambient

Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGS: Prevenció de riscos professionals

 

Itinerari C

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Hoteleria i turisme

Informàtica i comunicacions

Serveis socioculturals i a la comunitat

Seguretat i medi ambient

CFGS: Prevenció de riscos professionals

 

CFGS: cicle formatiu de grau superior.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 11 de maig de 2016

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

Amunt