Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 18/12/2015

  • Número del document ARP/0372/2015

  • Número de control 15362028

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-15362028-2015

Dades del DOGC
  • Número 7028

  • Data 30/12/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ARP/372/2015, de 18 de desembre, d'inspeccions periòdiques d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris.


La maquinària, en el seu ús, està sotmesa a esforços i treballs que desgasten i deterioren part dels seus components, i que poden comprometre la seguretat, eficiència i eficàcia del conjunt de l'equip.

El bon estat i el manteniment de l'equip d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) és fonamental per aconseguir un correcte funcionament i evitar avaries dels seus components que puguin ocasionar fuites o vessaments de productes fitosanitaris. Una adient regulació de l'EAPF, a més de distribuir uniformement el producte fitosanitari, permetrà una correcta aplicació de les dosis aconsellades amb la finalitat d'evitar danys a la salut humana i al medi ambient.

La fabricació i comercialització dels nous equips d'aplicació de fitosanitaris estan subjectes a la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig, i a la seva posterior modificació per la Directiva 2009/127/CE, de 21 d'octubre. Aquestes directives estableixen els requisits que han de complir les màquines en referència a la protecció de la salut i la seguretat de les persones i a la protecció del medi ambient. Aquestes directives, limitades exclusivament a la comercialització de màquines noves, no garanteixen que aquests requeriments essencials es mantinguin al llarg de la vida útil dels equips.

L'article 116.1 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat competències en matèria d'agricultura.

L'article 8 de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària a Catalunya, estableix com a objectiu en el camp de la producció agrícola i la sanitat vegetal l'establiment de programes obligatoris d'inspecció tècnica i control de característiques de maquinària agrícola, a fi de millorar el rendiment del sòl i prevenir riscos en matèria de salut i seguretat de l'activitat agrària.

La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, és el marc legal bàsic de la normativa que regula tots els aspectes i activitats relacionats amb la prevenció i control de les plagues i malalties, així com els mitjans de defensa fitosanitaris, inclosos els equips d'aplicació dels productes fitosanitaris.

Per contribuir al correcte funcionament dels equips d'aplicació de fitosanitaris, es van iniciar l'any 2000 a Catalunya les primeres campanyes d'inspeccions voluntàries, per a polvoritzadors hidràulics i hidropneumàtics.

Posteriorment, les inspeccions s'han emmarcat dins dels programes de producció integrada de diferents cultius, de conformitat amb l'article 14 del Decret 413/2006, de 31 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes generals de producció integrada a Catalunya, d'acord amb els quals els equips d'aplicació de fitosanitaris han de passar una inspecció periòdica. En aquesta mateixa línia es poden esmentar les inspeccions realitzades dins d'entitats que acullen programes de certificació de la qualitat.

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un ús sostenible dels plaguicides, fixa determinats requisits de compliment obligatori en aquesta matèria i, entre ells, l'obligatorietat de les inspeccions periòdiques als equips d'aplicació de productes fitosanitaris.

Mitjançant el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, relatiu a inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris, que és normativa bàsica, es transposen l'article 8 i l'annex II de la Directiva 2009/128/CE, que estableix que per prevenir riscos és necessari, entre altres requisits, utilitzar equips d'aplicació de productes fitosanitaris que funcionin correctament, garantint l'exactitud en la distribució i dosificació del producte, així com l'absència de fuites en l'ompliment, el buidat i el manteniment.

D'acord amb l'esmentat Reial decret 1702/2011, les comunitats autònomes han de desenvolupar una sèrie de funcions amb relació a la inspecció dels equips d'aplicació de fitosanitaris en el seu àmbit territorial.

Mitjançant l'Ordre AAA/1053/2012, de 16 de maig de 2012, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va designar el Centre de Mecanització Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) com a laboratori nacional de referència d'inspeccions d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris, amb funcions d'harmonització i contrast dels mètodes i tècniques d'inspecció i amb l'encàrrec de realitzar anàlisis o assaigs amb finalitat arbitral o d'altra mena que se li encomanin, segons el que estableix l'apartat 4 de l'article 47 de la Llei 43/2002, de sanitat vegetal.

D'acord amb l'article 22.1 c) i m) del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, correspon a la Subdirecció General d'Agricultura la coordinació en matèria de productes fitosanitaris i de les actuacions i inspeccions en matèria de maquinària agrícola.

La disposició final tercera del Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal, faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria d'agricultura per regular les inspeccions periòdiques d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris.


Per això, en ús de les atribucions que m'han esta conferides, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia,


Ordeno:


Article 1

Objecte

Aquesta ordre té per objecte:

a) Regular la inspecció dels equips d'aplicació de fitosanitaris en ús.

b) Establir els requisits mínims i el règim d'autorització de les estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris.

c) Determinar l'òrgan competent responsable del control i l'aplicació del programa d'inspeccions periòdiques.

d) Determinar el cens dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris a inspeccionar.

e) Establir les unitats de formació de la inspecció acreditades per impartir i certificar els cursos de formació dels directors i inspectors de les estacions.

 

Article 2

Definicions

Als efectes d'aquesta ordre s'entén per:

a) Equip d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF): qualsevol màquina destinada específicament a l'aplicació de productes fitosanitaris, inclosos els elements i dispositius que siguin fonamentals per al correcte funcionament de l'equip esmentat.

b) Gènere de màquina: concepte previst a la norma UNE 68051 "Tractors i maquinària agrícola i forestal. Classificació i terminologia. Part 0: Classificació detallada", per classificar les màquines utilitzades en la producció agrària.

c) Polvoritzador hidràulic (Codi 06.3.03.1 de la norma UNE 68051): equip d'aplicació de productes fitosanitaris per a la distribució de preparats en estat líquid en els quals la polvorització es produeix per la pressió hidràulica que proporciona una bomba, de forma que el fluid és impulsat fins a un o diversos broquets, on es disgrega en fines gotes.

d) Polvoritzador hidropneumàtic (Codi 06.3.03.2 de la norma UNE 68051): polvoritzador hidràulic en què les gotes formades pels broquets són transportades fins a l'objectiu a tractar per un corrent d'aire generat per una unitat d'aire.

e) Polvoritzador pneumàtic (Codi UNE 06.3.03.3 de la norma UNE 68051): equip d'aplicació de productes fitosanitaris en què la formació i el transport de les gotes es realitza exclusivament per un corrent d'aire a gran velocitat.

f) Polvoritzador centrífug (Codi UNE 06.3.03.4 de la norma UNE 68051): equip d'aplicació de productes fitosanitaris en què la formació de gotes s'obté mitjançant un element dotat de moviment de rotació, i la seva força centrífuga és la que indueix la polvorització del líquid.

g) Empolsador (Codi UNE 06.3.03.8 de la norma UNE 68051): equip per aplicar productes fitosanitaris preparats en estat sòlid, que crea un núvol de pols i el projecta mitjançant un flux d'aire.

h) Estació ITEAF (Estació d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Fitosanitaris): entitat autoritzada per l'òrgan competent per realitzar les inspeccions dels equips d'aplicació de fitosanitaris esmentats a l'article 3, dotada de personal amb el corresponent certificat d'aptitud, i amb l'equipament i la instrumentació mínima que requereix aquesta Ordre.

 

Article 3

Àmbit d'aplicació

3.1 Estan inclosos dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre:

a) Els equips mòbils d'aplicació de productes fitosanitaris (en endavant, EAPF) de qualsevol capacitat o pes, i que corresponguin a alguns dels gèneres de màquines següents:

-Polvoritzadors hidràulics.

-Polvoritzadors hidropneumàtics.

-Polvoritzadors pneumàtics.

-Polvoritzadors centrífugs.

-Empolsadors.

-Equips d'aplicació de fitosanitaris per injecció al sòl.

b) Equips d'aplicació instal·lats en aeronaus.

c) Equips d'aplicació instal·lats en hivernacles, en altres locals tancats o a l'aire lliure.

3.2 No estan inclosos dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre els polvoritzadors de motxilla, els polvoritzadors d'arrossegament manual (carretons) amb dipòsit de fins a 100 litres, i altres equips, mòbils o fixos, no recollits a l'article 3.1.

3.3 Els EAPF inclosos dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre s'han de sotmetre a la corresponent inspecció periòdica. Els EAPF a inspeccionar inclosos en l'article 3.1.a han d'estar inscrits al Registre oficial de maquinària agrícola (en endavant, ROMA) o, en el cas dels equips descrits a l'article 3.1.b i c, han d'estar inclosos en el cens corresponent.

 

Article 4

Òrgan competent

L'òrgan competent responsable del control i l'aplicació del programa d'inspeccions periòdiques que es duen a terme a Catalunya és la subdirecció general competent en matèria d'agricultura.

L'òrgan instructor és el servei competent en matèria d'agricultura.

 

Article 5

Cens d'equips a inspeccionar

5.1 La subdirecció general competent en matèria d'agricultura és la responsable d'elaborar i gestionar el cens dels equips a inspeccionar en l'àmbit territorial de Catalunya, format per tots els equips inclosos a l'article 3.1, d'acord amb la informació existent en el ROMA, i del cens dels equips instal·lats en aeronaus i del cens dels equips d'aplicació instal·lats en hivernacles, en altres locals tancats o a l'aire lliure.

5.2. Els equips d'aplicació instal·lats en aeronaus i els equips d'aplicació instal·lats en hivernacles i altres locals tancats o a l'aire lliure s'inclouran en el respectiu cens a instàncies del seu titular, que tindrà l'obligació de sol·licitar-ne la inclusió al cens.

Aquest cens s'integra en el ROMA, d'acord amb que estableix l'annex II k) del Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola.

5.3 El cens serà actualitzat a 31 de desembre de cada any, amb la incorporació dels nous equips.

 

Article 6

Prioritats i periodicitat de les inspeccions

6.1 La subdirecció general competent en matèria d'agricultura ha d'establir un programa d'inspeccions per tal que els EAPF hagin estat inspeccionats, almenys una vegada, per una estació ITEAF, abans del 26 de novembre de 2016. Aquest programa ha d'incloure els criteris i equips la inspecció dels quals es prioritza, la relació d'estacions ITEAF autoritzades en el territori de Catalunya i una estimació de les inspeccions que es realitzaran. Aquest Programa és de compliment obligatori per tots els titulars dels EAPF

La subdirecció general competent en matèria d'agricultura, prèvia sol·licitud de la persona interessada, pot autoritzar la realització de la inspecció fora del període establert en el programa d'inspeccions.

6.2 Per tal de prioritzar la inspecció dels equips de més utilització o que ofereixin un risc més alt, es tindrà en compte:

a) Respecte a la titularitat dels equips:

Empreses de serveis de treballs agraris.

Agrupacions de defensa vegetal (ADV), agrupacions de defensa sanitària (ADS) o altres associacions similars.

Cooperatives agràries i altres agrupacions d'agricultors, així com les comunitats de béns que agrupin més de deu productors.

b) Respecte a les característiques pròpies de l'equip:

Equips més antics

Equips de més capacitat de treball

Equips automotrius

També seran prioritaris els equips que s'utilitzen en zones especialment sensibles o protegides i els de les zones on hi ha un nombre més alt de màquines i es fan més aplicacions fitosanitàries.

6.3 L'interval entre les inspeccions no serà superior a cinc anys fins al 2020 ni a tres anys a partir d'aquesta data. En el cas dels equips la titularitat dels quals sigui la que preveu l'apartat 6.2 a), el període entre inspeccions serà sempre com a màxim de tres anys.

6.4 En el cas dels equips nous, han d'inspeccionar-se, almenys una vegada, dins del termini dels cinc primers anys.

6.5 A partir del 26 de novembre de 2016 només es poden utilitzar per a usos professionals aquells EAPF que hagin passat favorablement la inspecció.

 

Article 7

Titulars i requisits de les estacions ITEAF

7.1 Les estacions ITEAF poden pertànyer a unitats pròpies de l'Administració, a departaments d'universitats especialitzats en mecanització agrària, a centres de formació agrària, a centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica, regulats pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, i es crea el Registre de tals centres, a cooperatives agràries o a empreses privades.

7.2 Les empreses dedicades a la fabricació, comercialització o reparació d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris només poden tenir participació en les estacions ITEAF quan l'òrgan competent a què es refereix l'article 4 consideri que el nombre d'estacions ITEAF existent en el territori és insuficient per a la realització de les inspeccions previstes. Per a l'autorització d'aquestes empreses es requereix que disposin d'un programa específic de control.

7.3 Les estacions ITEAF que no pertanyin a l'Administració pública han de subscriure, amb anterioritat a l'inici de la seva activitat, pòlisses de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres, atorgades per una entitat degudament autoritzada, que cobreixin els riscos de la seva responsabilitat, respecte a danys ambientals, materials i personals a tercers. La quantia mínima de la pòlissa serà de 100.000 euros per sinistre de suma assegurada davant de danys ambientals, materials i personals, incloses despeses de reparació complementària i compensatòria, i serà proporcional a la naturalesa i abast del risc cobert, sense que la quantia de la pòlissa limiti aquesta responsabilitat.

7.4 Les instal·lacions i equipament de què han de disposar les estacions ITEAF per poder realitzar correctament les inspeccions dels EAPF s'estableix a l'article 10 de la present Ordre.

7.5 Els requisits que s'han d'exigir al personal de les estacions ITEAF s'estableixen a l'article 11 de la present Ordre.

7.6 Les estacions ITEAF, a causa de les especials característiques de mobilitat de la maquinària agrícola, han de garantir que les distàncies màximes a recórrer per part de l'EAPF a inspeccionar no excedeixin els 15 km.

 

Article 8

Sol·licituds i documentació a presentar per a obtenir l'autorització de les estacions ITEAF

8.1 Poden ser autoritzades com a estacions ITEAF aquelles que estan ubicades i exerceixen la seva activitat a Catalunya.

8.2 Les sol·licituds d'autorització de l'estació ITEAF s'han de formalitzar en un imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web https://seu.gencat.cat o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en matèria d'agricultura i es presentarà preferentment als serveis centrals del departament competent en matèria d'agricultura, dirigida a la subdirecció general competent en matèria d'agricultura, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableixen la Llei 30/1192, de 26 de novembre, i la Llei 26/2012, del 3 d'agost.

8.3 A les sol·licituds s'hi ha d'adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que s'hagi presentat anteriorment al departament competent en matèria d'agricultura i les dades de la qual no hagin variat i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan s'iniciï el procediment administratiu en una oficina del DARP diferent d'aquella on es va presentar la documentació, caldrà indicar en l'imprès de la sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del departament competent en matèria d'agricultura es va aportar la documentació requerida.

a) Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el departament competent en matèria d'agricultura a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 8.4.

b) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques o al registre de cooperatives, el departament competent en matèria d'agricultura ho verificarà d'ofici.

c) Memòria tècnica en compliment del que disposen els articles 10 i 11 de la present Ordre, d'acord amb el model normalitzat disponible a l'adreça d'Internet indicada al punt 8.2 d'aquesta ordre.

d) Documentació relativa a l'acreditació de la formació del personal de la ITEAF, d'acord amb el que estableix l'article 11.

e) Proposta d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil a què es refereix l'article 7.3.

8.4 La presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada comportarà l'autorització al departament competent en matèria d'agricultura per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de la sol·licitud a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

 

Article 9

Autorització de les estacions ITEAF

9.1 Si una vegada examinada la documentació de sol·licitud es comprova la falta d'algun requisit, s'ha de requerir a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aporti els documents preceptius, i si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la seva petició.

9.2 Una vegada acceptada la sol·licitud, el sol·licitant ha de justificar en un termini de dos mesos davant l'òrgan competent la memòria tècnica presentada per tal d'obtenir la corresponent autorització com a estació ITEAF.

9.3 La resolució de l'autorització corresponent serà a càrrec del/de la subdirector/a competent en matèria d'agricultura.

9.4 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de sis mesos des de la data de sol·licitud d'autorització a l'òrgan competent. En cas de manca de resolució expressa en el termini establert la persona interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud.

9.5 Contra la resolució esmentada es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la direcció competent en matèria d'agricultura en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

9.6 Les estacions ITEAF autoritzades per a realitzar inspeccions a Catalunya s'inclouen en un cens, que serà gestionat per l'òrgan competent a què es refereix l'article 4 i que es publicarà i mantindrà actualitzat en el web agricultura.gencat.cat.

9.7 Qualsevol variació de les dades o condicions de l'estació ITEAF ha de ser comunicada per aquesta a l'òrgan competent. En qualsevol cas, les variacions han de complir amb els requisits esmentats a l'article 7 d'aquesta Ordre.

9.8 L'òrgan competent pot autoritzar estacions ITEAF que no realitzin inspeccions en algun gènere de màquina quan l'estació ITEAF estigui ubicada en zones amb absència manifesta del gènere de màquina corresponent.

9.9 L'autorització té una durada indefinida. En cas d'incompliment d'algun dels requisits i obligacions definits en la present Ordre, s'ha de procedir a retirar l'autorització prèvia audiència de la persona interessada. En el cas de renúncia, la persona interessada ha de presentar-la amb tres mesos d'antelació.

9.10 Per tal de no deixar cap part del territori de Catalunya sense servei d'inspecció, a requeriment de l'òrgan competent, les estacions ITEAF hauran de portar a terme inspeccions en una zona geogràfica concreta.

9.11 L'autorització de l'estació ITEAF té validesa en tot el territori estatal.

9.12 Les estacions ITEAF que estiguin autoritzades en una altra comunitat autònoma, si desitgen realitzar inspeccions als EAPF a Catalunya, ho han de comunicar amb anterioritat i acreditar-ho adequadament a l'òrgan competent de Catalunya, perquè pugui ser controlada la seva activitat.

 

Article 10

Instal·lacions i equipaments de les estacions ITEAF

10.1 Les estacions ITEAF han de disposar de domicili social, per a la seva relació amb els titulars dels EAPF i amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració General de l'Estat, i d'una unitat mòbil, com a mínim, per a la realització de les inspeccions a fi de facilitar la inspecció.

10.2 Les inspeccions es poden fer també en instal·lacions fixes ubicades en locals totalment separats de qualsevol altre en què es realitzi una altra activitat diferent de la inspecció.

10.3 Les estacions ITEAF han de disposar dels equips i aparells de mesura necessaris per a la realització de les inspeccions objecte d'aquesta Ordre, d'acord amb el que estipula l'annex II d'aquesta Ordre.

10.4 Els equips i aparells de mesura s'han de sotmetre a un programa de calibratge, específicament definit, per assegurar el seu correcte funcionament i fiabilitat.

10.5 Les estacions ITEAF han de disposar de sistemes electrònics per a la transmissió dels resultats de les inspeccions a la subdirecció general competent en matèria d'agricultura.

 

Article 11

Personal de les estacions ITEAF

11.1 Les estacions ITEAF han de tenir el personal necessari per realitzar totes les funcions d'inspecció i han de comptar almenys amb un director tècnic i un inspector.

És responsabilitat del director tècnic la correcta realització de les següents funcions:

a) Assessorament als agricultors usuaris dels EAPF de la seva idoneïtat en el control de plagues i malalties característiques de la comarca on treballa, així com dels productes utilitzats.

b) Implantació dels manuals d'inspecció atenent els equips indicats a l'article 3.

c) Valoració dels defectes resultants de cada inspecció, tant per a la salut de l'aplicador com per al medi ambient.

d) Control de qualitat, calibratge i manteniment de l'instrumental de l'estació ITEAF.

e) Elaboració de la memòria resultant de les inspeccions i tramesa d'aquesta a la subdirecció general competent en matèria d'agricultura.

f) Formació del personal d'inspecció, la seva coordinació i resolució dels problemes que es puguin presentar en les inspeccions.

g) Signatura del vistiplau del corresponent certificat emès per l'inspector encarregat de la inspecció de l'equip.

11.2 Per exercir adequadament la responsabilitat i les funcions indicades en el punt anterior, el director tècnic ha de disposar de titulació universitària o de formació professional de grau superior. Aquestes titulacions hauran d'incloure en els seus programes d'estudis matèries relatives a la sanitat vegetal, a la producció agrària o a la fabricació i caracterització de maquinària. En el cas que la titulació universitària o de formació professional de grau superior no inclogui cap de les matèries anteriors, caldrà acreditar una formació de 300 hores en una o més de les matèries esmentades. En qualsevol cas, haurà de disposar de la formació addicional exigible, acreditada per una de les unitats de formació de la inspecció, definides a l'article 12 d'aquesta Ordre.

11.3 És responsabilitat de l'inspector la revisió directa dels EAPF, que comprèn les funcions següents:

a) Tipificació de l'equip d'aplicació i la seva identificació individual.

b) Recomanació a l'usuari de regulacions i ús més aconsellable en les aplicacions fitosanitàries.

c) Execució de la inspecció d'acord amb el manual d'inspeccions. Relació dels defectes trobats i la seva valoració.

d) Elaboració del butlletí de resultats i del certificat, utilitzant l'aplicació informàtica disponible per l'estació ITEAF, i la seva signatura, per al seu lliurament a l'interessat.

11.4 Per exercir adequadament les funcions indicades en el punt anterior, l'inspector ha de disposar de formació professional adequada, o acreditar una formació de 150 hores en matèries relatives a la sanitat vegetal, a la producció agrària o a la fabricació i caracterització de maquinària. En qualsevol cas, haurà de disposar de la formació addicional exigible, acreditada per una de les unitats de formació de la inspecció, definides a l'article 12 d'aquesta Ordre, de la qual es pot eximir quan acrediti una experiència de tres anys, com a mínim, en la realització d'inspeccions d'EAPF.

11.5 En totes les inspeccions hi ha de ser present, almenys, un inspector que reuneixi les característiques indicades en l'article 11.4.

11.6 El personal de l'estació ITEAF ha d'estar identificat en tot moment durant la realització de les inspeccions dels EAPF.

 

Article 12

Unitats de formació de la inspecció

12.1 Amb l'objectiu de garantir que el personal encarregat de les inspeccions realitzi aquesta activitat en les condicions idònies de qualitat, tots els directors tècnics i inspectors de les estacions ITEAF han de disposar d'un certificat d'aptitud emès per una unitat de formació, després de cursar i superar el corresponent programa de formació. Aquest certificat s'ha de renovar cada cinc anys, per a la qual cosa és necessari realitzar una activitat formativa d'actualització de coneixements.

12.2 Es designen com a unitats de formació dins l'àmbit territorial de Catalunya la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Lleida, sens perjudici que l'òrgan competent en pugui designar d'altres d'acord amb el que preveu l'article 13 del Reial decret 1702/2001, de 18 de novembre.

12.3 Amb l'objectiu que aquesta formació tingui validesa en tot el territori espanyol, els programes dels cursos corresponents han de tenir un contingut mínim, el qual es recull a l'annex III d'aquesta Ordre.

12.4 Previ a la realització del curs, la unitat de formació informarà l'òrgan competent de les dates de la seva realització, programa previst i personal docent que l'impartirà.

12.5 En finalitzar cada curs, la unitat de formació ha de trametre a l'òrgan competent un llistat de tots els alumnes que hagin superat els diferents cursos i, per tant, hagin obtingut el corresponent certificat d'aptitud.

 

Article 13

Realització de les inspeccions

13.1 Les inspeccions periòdiques es realitzaran mitjançant estacions fixes o unitats mòbils de les estacions ITEAF, d'acord amb el que estableix l'article 11 del Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, i amb el procediment de gestió que determini l'òrgan competent.

13.2 Els titulars dels equips són els responsables de sotmetre el seu EAPF a inspecció dins del termini establert.

13.3 Les estacions ITEAF han d'atendre qualsevol sol·licitud dels titulars d'EAPF dins del territori de Catalunya, tenint en compte el que preveu l'article 7.6.

13.4 Les estacions ITEAF han de presentar una declaració del nombre d'inspeccions que estan en disposició de realitzar durant l'any següent abans del 31 de desembre de cada any.

13.5 En la inspecció dels EAPF s'han de complir els requisits que estableix l'annex I d'aquesta Ordre, amb l'objectiu d'aconseguir un elevat nivell de protecció de la salut humana i el medi ambient. S'accepta que els EAPF que compleixin les normes harmonitzades elaborades segons l'article 20, apartat 1, de la Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre, del Parlament Europeu i del Consell, compleixen els requisits fonamentals de salut i seguretat, i de medi ambient. A aquests efectes, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d'acord amb les comunitats autònomes, ha elaborat un manual d'inspeccions de conformitat amb els requisits enunciats en l'annex II de l'esmentada Directiva i de les normes tècniques harmonitzades, d'acord amb el qual s'han de fer les inspeccions. L'esmentat manual pot ser consultat en el web agricultura. http://agricultura.gencat.cat i a l'adreça https://seu.gencat.cat/

13.6 Els titulars dels EAPF hi poden ser presents durant el procés d'inspecció.

13.7 En la realització de les inspeccions les estacions ITEAF no podran realitzar cap altra activitat diferent de la d'inspecció.

13.8 Per poder dur a terme el programa de control i seguiment de les estacions ITEAF que realitzen inspeccions a Catalunya, cal que aquestes presentin la previsió d'actuació d'acord amb la periodicitat i les especificacions establertes per l'òrgan competent i que notifiquin qualsevol canvi que amb posterioritat es pugui produir.

 

Article 14

Resultat de les inspeccions.

14.1 Una vegada realitzada la inspecció de l'EAPF, l'estació ITEAF emetrà un certificat que tindrà validesa en tot el territori de l'Estat espanyol i que serà lliurat a l'interessat juntament amb un butlletí de resultats. Aquests documents han de contenir la informació mínima que figura a l'annex IV de l'Ordre. Una còpia d'ambdós documents, així com qualsevol altre document generat durant la inspecció, ha d'estar disponible a la mateixa estació ITEAF durant cinc anys; també es podrà conservar en format electrònic.

14.2 Totes les estacions ITEAF que realitzin inspeccions en l'àmbit de Catalunya han de trametre periòdicament a l'òrgan competent un llistat informàtic dels equips inspeccionats amb el resultat de la inspecció, favorable o desfavorable, i amb indicació dels defectes trobats. El suport informàtic i la periodicitat de la tramesa de dades serà definit per l'òrgan competent.

14.3 El resultat de la inspecció és favorable quan no s'ha detectat cap defecte greu. S'entén com a defecte greu el que afecta la qualitat de la distribució del producte, la seguretat de l'operari o el medi ambient, i està tipificat com a tal en el manual d'inspeccions corresponent.

14.4 Quan el resultat de la inspecció sigui favorable, l'estació ITEAF ha de proporcionar a l'interessat el corresponent certificat juntament amb un distintiu adhesiu, que s'ha de col·locar en un lloc visible de l'equip. En el distintiu s'hi ha d'indicar, almenys, l'any límit en què ha de passar la propera inspecció i la identificació de l'estació ITEAF que ha realitzat la inspecció.

14.5 Quan el resultat de la inspecció sigui desfavorable, l'estació ITEAF emetrà un certificat on s'indicarà el termini màxim per a la realització de la nova inspecció, que serà de 30 dies a comptar des de la data de la primera inspecció, i que haurà de ser realitzada per la mateixa estació ITEAF. Les estacions ITEAF hauran de garantir que la nova inspecció es pugui realitzar en el termini establert, tenint en compte, a més, el que estableix l'article 7.6.

 

Article 15

Incompliments i règim sancionador

15.1 L'Administració, mitjançant la subdirecció general competent en matèria d'agricultura, realitzarà les comprovacions que estimi convenients per tal de garantir:

a) que els EAPF hagin superat favorablement la inspecció dins dels terminis establerts.

b) el compliment per part de les estacions ITEAF dels requisits necessaris per exercir la seva funció, així com que la realització de les inspeccions s'ajusti als criteris tècnics establerts.

15.2 Les estacions ITEAF facilitaran el control i seguiment portat a terme per la subdirecció general competent en matèria d'agricultura.

15.3 L'incompliment del que preveu aquesta Ordre serà sancionat d'acord amb el que preveu la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.Disposició transitòria

A tots els equips inspeccionats a partir del 10/11/2011, d'acord amb el Reial decret 1702/2011, se'ls reconeixerà la inspecció realitzada sempre que compleixin amb la periodicitat establerta a l'article 6 d'aquesta Ordre, i estiguin inscrits al ROMA i identificats mitjançant el número de bastidor o el número d'identificació facilitat pel ROMA.Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 18 de desembre de 2015


Jordi Ciuraneta i Riu

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióAnnex I

Requisits de salut i seguretat i de medi ambient per a la inspecció dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris (Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre. Annex II).


La inspecció dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris ha de cobrir tots els aspectes importants per aconseguir un elevat nivell de seguretat i protecció de la salut humana i del medi ambient. S'ha d'assegurar la plena eficàcia de l'aplicació mitjançant el correcte funcionament dels dispositius i la bona execució de les funcions de l'equip, per assolir els objectius següents:

Els equips d'aplicació de productes fitosanitaris han de funcionar de forma fiable i utilitzar-se com correspongui a la seva finalitat, assegurant que els productes fitosanitaris es puguin dosificar i distribuir correctament. Els equips s'han de trobar en unes condicions que permetin l'ompliment i el buidat de forma segura, senzilla i completa, i impedeixin fugues dels productes esmentats.

També han de permetre una neteja fàcil i completa. A més, han de garantir la seguretat de les operacions i poder ser controlats i aturats immediatament des de la posició de l'operador. Si s'escau, els ajustos han de ser simples, precisos i reproduïbles.

S'ha de prestar una especial atenció al següent:


1) Elements de transmissió de la potència.

La carcassa protectora de la transmissió de la presa de força i la protecció de la connexió de la presa de força han d'estar ajustades i en bon estat, i els dispositius de protecció i qualsevol part de la transmissió que siguin mòbils o giratoris no han d'estar afectats en el seu funcionament, de manera que s'asseguri la protecció de l'operador.


2) Bomba.

La capacitat de la bomba ha de correspondre a les necessitats de l'equip i la bomba ha de funcionar adequadament per garantir un volum d'aplicació estable i fiable. La bomba no ha de tenir fugues.


3) Agitació.

Els dispositius d'agitació han d'assegurar l'adequada recirculació per aconseguir que la concentració de tot el volum de la barreja líquida de polvorització que es trobi en el dipòsit sigui uniforme.


4) Dipòsit de líquid per a la polvorització.

Els dipòsits de líquid per a la polvorització, inclosos l'indicador de nivell, els dispositius d'ompliment, les malles i filtres, els sistemes de buidat i esbandida i els dispositius de mescla han de funcionar de manera que es redueixin al mínim els vessaments accidentals, distribucions irregulars de la concentració, l'exposició de l'operador i el volum residual.


5) Sistemes de mesura i de regulació i control.

Tots els dispositius de mesura, de connexió i desconnexió, d'ajust de la pressió o del cabal han d'estar calibrats adequadament i han de funcionar correctament i sense fugues. Durant l'aplicació ha de ser fàcil controlar la pressió i utilitzar els dispositius d'ajust de la pressió. Els dispositius d'ajust de la pressió han de mantenir una pressió constant de treball amb un nombre constant de revolucions de la bomba, per garantir que el cabal d'aplicació és estable.


6) Tubs i mànegues.

Els tubs i mànegues han d'estar en bon estat per evitar fallades que alterin el cabal de líquid o que es produeixin vessaments accidentals en cas d'avaria. No hi ha d'haver fugues dels tubs o mànegues quan l'equip estigui funcionant a la pressió màxima.


7) Filtratge.

Per evitar turbulències i heterogeneïtat en el repartiment de la polvorització, els filtres han d'estar en bones condicions i la seva mida de malla ha de correspondre al calibre dels broquets instal·lats en el polvoritzador. Si s'escau, ha de funcionar correctament el sistema d'indicació de l'obturació dels filtres.


8) Barra de polvorització (en cas d'equips que polvoritzin productes fitosanitaris, per mitjà d'una barra disposada horitzontalment, situada a prop del conreu o objectiu que es vagi a tractar).

La barra de polvorització s'ha de trobar en bon estat i ser estable en totes les direccions. Els sistemes de fixació i ajust i els dispositius per esmorteir els moviments imprevistos i compensar la inclinació han de funcionar de forma correcta.


9) Broquets.

Els broquets han de funcionar adequadament per evitar el degoteig quan s'aturi la polvorització. Per garantir l'homogeneïtat del repartiment de la polvorització, el cabal de cada un dels broquets no s'ha de desviar significativament dels valors de les taules de cabal subministrades pel fabricant.


10) Distribució.

Han de ser uniformes la distribució transversal i vertical (en cas d'aplicacions a conreus en altura) del líquid de polvorització en la superfície objectiu, quan correspongui.


11) Ventilador (en cas d'equips d'aplicació que distribueixen productes fitosanitaris amb assistència d'aire).

El ventilador ha d'estar en bon estat i ha d'assegurar un flux d'aire estable i fiable.Annex II

Equips i aparells de mesura de les estacions ITEAF


Per a la realització de les inspeccions, l'estació ITEAF ha de disposar com a mínim dels equips i aparells de mesura següents i que compleixin amb els requisits establerts en les normes tècniques harmonitzades d'inspecció:

A. Amb caràcter general:

1. Instrumental elemental de mesura de longitud, volum i temps.

2. Contrastador de manòmetres.

3. Manòmetres de precisió, per determinar les pèrdues de pressió o càrrega en el circuit hidràulic.

4. Eines i conjunt de ràcords que permetin la connexió de l'instrumental als diferents equips d'aplicació.

5. Sistema informàtic per al processament de dades i l'elaboració del certificat i butlletí de resultats.

6. Equips de protecció individual (EPI)

 

B. Polvoritzadors per a conreus baixos:

Per a la comprovació de la distribució transversal es pot escollir entre:

1. Dispositiu per mesurar el cabal individual de cada broquet, que pot ser:

a) Equips que realitzen la lectura sobre la mateixa màquina.

-Aparells de mesura manuals individuals. Recipient graduat i cronòmetre, cabalímetre.

-Banc per a la determinació del cabal dels broquets (automàtic o de maneig manual).

b) Equips que requereixen extreure els broquets de la màquina. Banc de comprovació del cabal dels broquets.

2. Dispositiu per a la determinació de la distribució horitzontal de la polvorització. Banc de distribució horitzontal per determinar la uniformitat de la distribució.


C. Polvoritzadors per a conreus arboris:

1. Dispositiu per mesurar el cabal individual de cada broquet, que pot ser:

a). Equips que realitzen la lectura sobre la mateixa màquina.

-Aparells de mesura manuals individuals. Recipient graduat i cronòmetre, cabalímetre.

-Banc per a la determinació del cabal dels broquets (automàtic o de maneig manual).

b) Equips que requereixen extreure els broquets de la màquina. Banc de comprovació del cabal dels broquets.

2. Dispositiu per a la determinació de la distribució vertical de la polvorització. Banc de distribució vertical per determinar la uniformitat de la distribució (opcional).Annex III

Criteris bàsics dels programes de formació del personal pertanyent a les estacions ITEAF


S'estableixen dos programes: cursos formatius per a inspectors i cursos formatius per a directors tècnics de les estacions d'inspecció.


1. Durada.

En els dos casos els cursos tenen una durada de 40 hores amb una distribució aproximada d'un 60% de continguts teòrics i un 40% de pràctiques.


2. Contingut.

L'estructura del curs i la distribució genèrica del temps es detalla a les taules 1 i 2. La taula 1 correspon a la distribució de continguts mínims per al director tècnic i la taula 2, per a l'inspector encarregat de les inspeccions.

D'acord amb el que estipula l'article 11.4, juntament amb el programa desenvolupat en aquest annex, en els dos cursos s'hi han d'afegir les matèries de formació indicades a l'annex I de la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre.


3. Certificat d'aptitud.

Per poder ser admès a les proves finals per a l'obtenció del certificat d'aptitud, l'aspirant ha d'haver assistit, almenys, al 70% dels continguts del curs. L'organització, els continguts i els criteris de les proves teòriques i pràctiques són els següents:

Mòdul A. Formació tecnicoteòrica.

Comprèn una trentena de preguntes tipus test amb resposta múltiple a respondre en 90 minuts. Es resta per pregunta mal contestada segons criteri estadístic habitual.

La qualificació és sobre 10 punts. Per poder seguir el recorregut formatiu, i obtenir el certificat, el candidat ha d'obtenir una qualificació superior a 7. Si la prova no se supera, es proposarà una segona oportunitat al candidat en un termini breu.

Mòdul B. Formació tecnicopràctica.

Després d'haver superat l'avaluació del mòdul A i per obtenir el certificat, s'avalua el candidat simulant les condicions de treball:

Realitza sol una inspecció completa d'un polvoritzador i emplena l'informe. Aquest polvoritzador és d'un dels tipus següents: polvoritzador hidràulic o polvoritzador hidropneumàtic.

Se li pregunta oralment sobre l'exercici de la tasca d'inspecció, sobre el bon funcionament de la instrumentació d'inspecció i sobre la realització de la inspecció de l'altre tipus de polvoritzador diferent de la que ha inspeccionat en l'examen.

El candidat obté el certificat si respon correctament el 80% de les qüestions incloses en una plantilla d'avaluació, algunes de les quals són eliminatòries.

En cas de no superar la prova, el candidat s'ha de tornar a inscriure en el curs per poder-se presentar de nou a l'avaluació.


TAULA 1

Contingut mínim i hores lectives per al curs de formació de directors tècnics de les estacions ITEAF


Tema

Tipus

Durada

Criteris generals sobre l'aplicació de fitosanitaris i la seva influència sobre l'eficàcia del tractament, la seguretat de l'operari i el medi ambient.

Teoria

3 hores

Característiques dels equips d'aplicació de fitosanitaris: classificació, components, característiques constructives, criteris de funcionament i selecció.

Teoria

8 hores

Criteris de regulació i determinació del volum d'aplicació. Diagrames de distribució dels diferents equips. Exercicis pràctics.

Teoria + Pràctica

5 hores

La inspecció periòdica d'equips d'aplicació de fitosanitaris: finalitat, objectius i organització.

Teoria

3 hores

Aspectes normatius, gestió de documents i responsabilitat de la unitat d'inspecció.

Teoria

3 hores

Control de qualitat i calibratge de la instrumentació: criteris i planificació en la unitat d'inspecció.

Teoria

2 hores

Equips i instrumentació necessaris per a la inspecció: característiques tècniques i requisits mínims previstos.

Teoria + Pràctica

4 hores

Elements i/o aspectes a examinar durant la inspecció dels equips d'aplicació. Criteris d'acceptació o rebuig d'acord amb la normativa establerta.

Teoria

3 hores

Exemples pràctics de com efectuar la inspecció de les diferents tipologies d'equips (conreus arboris i conreus herbacis).

Pràctiques

6 hores

Emplenament de la documentació i emissió d'informes. Organització i planificació de la transmissió dels resultats al centre oficial responsable de les inspeccions.

Teoria

3 hores

La distribució final de les hores és responsabilitat final de la unitat de formació. Aquest quadre és una guia de mínims a complir en cada un dels aspectes. 40 hores  

 

 

 

TAULA 2

Contingut mínim i hores lectives per al curs de formació d'inspectors de les estacions ITEAF

 

Tema

Tipus

Durada

Criteris generals sobre l'aplicació de fitosanitaris i la seva influència sobre l'eficàcia del tractament, la seguretat de l'operari i el medi ambient.

Teoria

3 hores

Característiques dels equips d'aplicació de fitosanitaris: classificació, components, característiques constructives, criteris de funcionament i selecció.

Teoria

8 hores

Criteris de regulació i determinació del volum d'aplicació. Diagrames de distribució dels diferents equips. Exercicis pràctics.

Teoria + Pràctica

5 hores

Manteniment dels equips i la seva relació amb la qualitat de l'aplicació de fitosanitaris.

Teoria

2 hores

La inspecció periòdica d'equips d'aplicació de fitosanitaris: finalitat, objectius i organització.

Teoria

3 hores

Equips i instrumentació necessaris per a la inspecció: característiques tècniques i requisits mínims previstos.

Teoria + Pràctica

4 hores

Elements o aspectes a examinar durant la inspecció dels equips d'aplicació. Criteris d'acceptació o rebuig d'acord amb la normativa establerta.

Teoria

3 hores

Exemples pràctics de com efectuar la inspecció de les diferents tipologies d'equips (conreus arboris i conreus herbacis).

Pràctiques

8 hores

Maneig d'aplicacions informàtiques específiques per a la realització de les inspeccions.

Pràctiques

2 hores

Emplenament de la documentació i emissió d'informes.

Teoria + Pràctiques

2 hores

La distribució final de les hores és responsabilitat final de la unitat de formació. Aquest quadre és una guia de mínims que s'ha de complir en cada un dels aspectes. 40 hores  Annex IV

Certificat i butlletí de resultats de la inspecció


CERTIFICAT DE LA INSPECCIÓ.

El certificat ha de constar, almenys, dels apartats següents:

A. Identificació de l'estació ITEAF.

B. Identificació del titular de l'equip inspeccionat.

C. Identificació de l'equip, incloent-hi el seu gènere de màquina, marca i model, número de bastidor i data de la seva primera inscripció en el ROMA.

D. Resultat de la inspecció: Favorable o desfavorable.

E. Quan el resultat sigui favorable s'ha d'assenyalar l'any límit en què ha de passar la pròxima inspecció.

F. Quan el resultat sigui desfavorable, s'han d'assenyalar els defectes greus detectats i el termini màxim per a una nova inspecció


BUTLLETÍ DE RESULTATS DE LA INSPECCIÓ.

S'indiquen els elements de l'equip inspeccionats, d'acord amb el tipus de màquina, i la descripció i qualificació dels defectes trobats, i es distingeixen, almenys, les següents parts de l'equip:

– Elements de transmissió de la potència.

– Bomba.

– Agitació.

– Dipòsit de líquid per a la polvorització.

– Sistemes de mesura i de regulació i control.

– Tubs i mànegues.

– Filtratge.

– Barra de polvorització, en equips que la incorporin.

– Broquets.

– Distribució.

– Ventilador, en equips que l'incorporin.

A més, s'hi han d'incloure les mesures efectuades en els punts de control següents:

– Precisió del manòmetre.

– Diferència de pressions.

– Cabal dels broquets.

 

Amunt