Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 27/01/2015

  • Número del document TES/0021/2015

  • Número de control 15033026

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15033026-2015

Dades del DOGC
  • Número 6803

  • Data 04/02/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TES/21/2015, de 27 de gener, per la qual es creen i es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pels consorcis del transport públic de les àrees de Girona, Lleida i el Camp de Tarragona, autoritats territorials de mobilitat.


L’article 156 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, disposa que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de protecció de dades de caràcter personal respecte a les garanties dels drets fonamentals. Aquesta competència executiva s’exerceix respecte de la competència exclusiva que l’article 169 del mateix Estatut atribueix a la Generalitat en matèria de transports.

El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona (creat per l’Acord CPT/73/2006, de 25 de juliol), el de Lleida (creat per l’Acord del Govern de 30 d’agost de 2005, Resolució PTO/2552/2005, de 6 de setembre) i el del Camp de Tarragona (creat per l’Acord del Govern de 28 d’abril de 2003, Resolució PTO/3843/2003, de 4 de desembre), constitueixen entitats de dret públic, de les que preveu l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

Els tres consorcis tenen les mateixes funcions, que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, entre les quals destaquen l’elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic, l’establiment de programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten, l’elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic, l’anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat amb especial atenció a l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat, el disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l’estructura de gestió, i la realització de campanyes de comunicació amb la finalitat de promoure la utilització del sistema de transport públic entre la població.

Per a l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes d’acord amb les corresponents disposicions de creació i els seus Estatuts, i a fi de donar compliment a les seves obligacions legals, els consorcis del transport públic de les àrees de Girona, Lleida i el Camp de Tarragona requereixen tractar dades de les persones que intervenen en els diferents procediments que gestionen, aquelles amb què es relacionen o les del personal propi.

Atenent aquesta realitat, els consorcis del transport públic de les àrees de Lleida i el Camp de Tarragona tenen actualment la necessitat de crear vuit fitxers que contenen dades de caràcter personal; per la seva part, el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona n’ha de crear set.

De conformitat amb l’article 20 de La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la creació de fitxers de les administracions públiques només pot fer-se mitjançant una disposició general publicada al diari oficial corresponent. Aquesta previsió ha estat confirmada per l’article 53 del Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Pel que fa a la regulació dels fitxers mitjançant una ordre departamental, la disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, habilita els consellers i les conselleres de la Generalitat, dins l’àmbit de les competències respectives, per a la creació, la modificació i la supressió, mitjançant una ordre, dels fitxers dels seus departaments o dels ens públics vinculats o que en depenguin i els fitxers dels consorcis en què la representació de l’Administració de la Generalitat en els òrgans de govern sigui majoritària. A més, l’article 3 de la Llei esmentada disposa que l’àmbit d’actuació d’aquesta Autoritat comprèn els fitxers i els tractaments de dades de caràcter personal que duen a terme, entre d’altres, els consorcis i les altres entitats de dret públic vinculades a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, de conformitat amb el que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, atesa la disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,


Ordeno:


Article 1

Objecte

1.1 Es creen els fitxers de dades de caràcter personal següents del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre:

Persones usuàries.

Contractació.

Membres dels òrgans estatutaris.

Suggeriments, reclamacions i consultes.

Contactes.

Recursos humans.

Accions promocionals.

1.2 Es creen els fitxers de dades de caràcter personal següents del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Ordre:

Persones usuàries.

Contractació.

Registre d’entrada i sortida.

Membres dels òrgans estatutaris.

Suggeriments, reclamacions i consultes.

Contactes.

Recursos humans.

Accions promocionals.

1.3 Es creen els fitxers de dades de caràcter personal següents del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat, que es detallen a l’Annex 3 d’aquesta Ordre:

Persones usuàries.

Contractació.

Registre d’entrada i sortida.

Membres dels òrgans estatutaris.

Suggeriments, reclamacions i consultes.

Contactes.

Recursos humans.

Accions promocionals.


Article 2

Contingut dels fitxers

El fitxers, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, inclouen la seva denominació; la finalitat i els usos previstos; les persones i els col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades de caràcter personal; el procediment de recollida d’aquestes dades i la seva procedència; l’estructura bàsica del fitxer; la descripció del tipus de dades de caràcter personal que conté; l’òrgan responsable del fitxer; les cessions de dades previstes i, si s’escau, les transferències de dades que es prevegin a països tercers; el sistema de tractament; els serveis o unitats administratives davant les quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com les mesures de seguretat amb indicació del nivell de seguretat exigible.

 

Article 3

Dret d’informació

Les persones afectades o obligades a subministrar les dades personals han de ser informades, prèviament al moment de la recollida de les dades, en els termes que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Article 4

Tractament de les dades

El tractament de les dades s’ha d’adequar al que preveuen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tant pel que fa a la qualitat de les dades que es recullen com pel que fa a les mesures tècniques i organitzatives a adoptar per l’òrgan responsable del fitxer.

 

Article 5

Perspectiva de gènere

Els fitxers regulats per aquesta Ordre, si escau, han de disposar de les dades desagregades per raó de sexe, per facilitar els estudis estadístics i els informes de gènere, d’acord amb la normativa vigent sobre la matèria i respectant, en tot cas, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 27 de gener de 2015


Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i SostenibilitatAnnex 1

Creació de fitxers del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat


1. Denominació: Persones usuàries

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les targetes de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de Girona.

Els usos del fitxer són emetre targetes de transport personalitzades i atendre’n les incidències com ara el seu bescanvi o substitució i la seva anul·lació per pèrdua, sostracció o ús indegut; inspeccionar la correcta utilització dels títols, gestionar l’accés a títols de transport amb bonificacions socials i/o subvencions destinades a persones particulars i col·lectius concrets i posar-se en contacte amb les persones usuàries per tractar assumptes relacionats amb les seves targetes personalitzades; emetre i lliurar factures a les persones usuàries que ho sol·licitin; registrar les dades de viatges dels usuaris del sistema tarifari integrat amb la finalitat de fer estadístiques.

b) Persones afectades: persones físiques o representants d’aquestes que sol·licitin una targeta de transport personalitzada amb la finalitat de carregar-hi títols de transport del sistema tarifari integrat de Girona, així com altres persones usuàries que sol·licitin a l’ATM l’emissió de factures corresponents a títols de transport no personalitzats.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant formularis o la transmissió de documentació aportada en suport de paper o via telemàtica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, imatge, telèfon, signatura, número d’identificació de la targeta de transport.

Dades de característiques personals: sexe, data de naixement, dades familiars.

Dades de circumstàncies socials: situació familiar, situació acadèmica, situació laboral, pertinença a col·lectius als quals s’aplica alguna reducció.

Dades ocupació laboral: lloc de treball.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: no es preveu la cessió de dades.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional de dades.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM de Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1, Edifici Generalitat, 17002 Girona, infoatm@atmgirona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


2. Denominació: Contractació

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió dels contractes i dels acords i convenis de col·laboració subscrits per l’ATM de Girona.

Els usos del fitxer són tramitar la subscripció de contractes fins al seu compliment total: realitzar les comprovacions necessàries en fase de licitació quan escau, adjudicar el contracte, procedir a la seva formalització, fer el seguiment del contracte i les seves incidències; realitzar comandes menors i fer-ne el seguiment i portar la facturació corresponent. Igualment, gestionar la subscripció d’acords i convenis de col·laboració per part de l’ATM i fer-ne el seguiment.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones jurídiques que liciten davant l’ATM de Girona, i les que hi mantenen relacions contractuals i acords i convenis de col·laboració.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant comunicacions verbals, documentació aportada en suport de paper o via telemàtica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Dades de característiques personals: sexe

Dades acadèmiques i professionals: formació i titulació, experiència professional.

Dades d’informació comercial: activitats i negocis.

Dades economicofinanceres i d’assegurances: ingressos i rendes, dades bancàries, assegurances i avals.

Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l’afectat.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la cessió de dades al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 333 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Es preveu també la comunicació de dades de caràcter personal a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM de Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1, Edifici Generalitat, 17002 Girona, infoatm@atmgirona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


3. Denominació: Membres dels òrgans estatutaris

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és gestionar les dades de les persones que formen o hagin format part dels òrgans estatutaris de l’ATM o que hi col·laboren.

Els usos del fitxer són posar-se en contacte, mitjançant correu postal, electrònic o via telefònica, amb els membres dels òrgans estatutaris per fer-los arribar informació, convocar-los a reunions, mantenir la llista actualitzada o tractar-hi qualsevol altre tema derivat de la seva condició de ser o haver estat membre d’un dels òrgans estatutaris de l’ATM.

b) Persones afectades: persones físiques que formen part o han format part d’algun dels òrgans estatutaris de l’ATM de Girona, així com les persones físiques que hi col·laboren professionalment en el desenvolupament de les tasques relatives a l’ATM.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant documentació en suport de paper o via telemàtica, o mitjançant conversa telefònica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o de representants de persones jurídiques afectades; també dels estatus de l’entitat i dels acords dels òrgans estatutaris, i dels acords, decrets o resolucions de les entitats representades en aquests òrgans.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Dades d’ocupació laboral: lloc de treball i càrrec professional a l’entitat que representa, data de designació i cessament, pertinença a l’òrgan estatutari, tipus d’activitat de l’òrgan estatutari.

Dades economicofinanceres: dietes, dades bancàries.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: publicació de dades identificatives al web corporatiu amb el consentiment de la persona interessada.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM de Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1, Edifici Generalitat, 17002 Girona, infoatm@atmgirona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


4. Denominació: Suggeriments, reclamacions i consultes

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les dades dels suggeriments, reclamacions i consultes efectuades a l’ATM.

Els usos del fitxer són tramitar el suggeriment, reclamació o consulta, derivar-lo a l’organisme competent, quan s’escaigui, i posar-se en contacte amb aquestes persones per donar-hi resposta.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones jurídiques que formulin suggeriments, reclamacions i consultes a l’ATM de Girona.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant documentació aportada en suport de paper o via telemàtica, o mitjançant conversa telefònica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant legal o d’altres administracions o de la Sindicatura de Greuges.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Altres dades: fets i circumstàncies que motiven la comunicació efectuada.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: no es preveu la cessió de dades.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM de Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1, Edifici Generalitat 17002 Girona, infoatm@atmgirona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


5. Denominació: Contactes

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les dades de les persones l’activitat professional de les quals està directament relacionada amb l’àmbit competencial de l’ATM.

Els usos del fitxer són posar-s’hi en contacte per tractar directament assumptes professionals en què estan treballant i fer-los arribar informació sobre activitats organitzades per l’ATM.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones jurídiques que es relacionen per motius professionals amb l’ATM de Girona.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant targetes de visita, comunicacions escrites o electròniques, converses telefòniques, entrevistes o reunions.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o de la persona que n’exerceix la representació legal, d’entitats privades o d’administracions públiques i de fonts accessibles el públic.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, fax, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Dades d’ocupació laboral: lloc de treball, càrrec.

Dades informació comercial: activitats i negocis, sector d’interès.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: no es preveu la cessió de dades.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM de Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1, Edifici Generalitat, 17002 Girona, infoatm@atmgirona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


6. Denominació: Recursos humans

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió dels recursos humans de l’ATM.

Els usos del fitxer són els derivats de la gestió dels recursos humans com ara la selecció i contractació del personal, la gestió de currículums, la tramitació de la nòmina, el control horari, el pagament de la Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals, la gestió de permisos i llicències i la formació dels treballadors i les treballadores.

b) Persones afectades: persones que presten o han prestat els seus serveis a l’ATM de Girona i persones interessades en treballar-hi.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant enquestes, formularis, transmissió electrònica de dades, contractes de treball i currículums, en suport de paper o electrònic.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, número Seguretat Social o mutualitat, signatura, imatge.

Dades de característiques personals: sexe, data de naixement, lloc de naixement, dades familiars, nacionalitat, estat civil.

Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, coneixements, experiència i perfil professional.

Dades d'ocupació laboral: cos/escala, categoria/grau, llocs de treball, història laboral, dades no econòmiques de nòmina.

Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina.

Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives: infraccions i sancions.

Dades especialment protegides: grau de disminució, aptitud del/de la treballador/a per exercir les tasques pròpies del lloc de treball, dades de salut.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la comunicació de dades de caràcter personal a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; a la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social; i a bancs i caixes, d’acord amb l’article 11.2.c) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, que regula la protecció de dades de caràcter personal.

Es preveu la cessió de dades de caràcter personal al Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’article 16.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Es preveu la comunicació de dades a l’autoritat laboral, d’acord la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM de Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1, Edifici Generalitat, 17002 Girona, infoatm@atmgirona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell alt.


7. Denominació: Accions promocionals

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les dades de les persones interessades a rebre informació i/o participar en les accions promocionals impulsades per l’ATM de Girona.

Els usos del fitxer són posar-s’hi en contacte per fer-los arribar informació sobre accions promocionals com ara sortejos, concursos o enquestes, així com activitats educatives i culturals vinculades a la promoció del sistema tarifari integrat de l’ATM i a la sensibilització sobre l’ús de modes sostenibles de transport. Igualment, gestionar la participació de les persones que ho desitgin en les esmentades accions promocionals.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones jurídiques interessades a rebre informació i/o participar en les accions promocionals impulsades per l’ATM.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant targetes de visita, comunicacions escrites o electròniques, converses telefòniques, entrevistes o reunions.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o de la persona que n’exerceix la representació legal, d’entitats privades o d’administracions públiques i de fonts accessibles al públic.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, adreça postal i electrònica i telèfon.

Dades de característiques personals: sexe, data de naixement.

Dades acadèmiques i professionals: formació, centre d’escolarització.

Dades laborals: lloc de treball.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la publicació de dades al web, amb el consentiment de la persona interessada o de la que n’exerceix la representació legal.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM de Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1, Edifici Generalitat, 17002 Girona, Girona infoatm@atmgirona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.Annex 2

Creació de fitxers del Consorci del Transport Públic de la Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat


1. Denominació: Persones usuàries

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les targetes de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de Lleida.

Els usos del fitxer són emetre targetes de transport personalitzades i atendre’n les incidències com ara el seu bescanvi o substitució i la seva anul·lació per pèrdua, sostracció o ús indegut; inspeccionar la correcta utilització dels títols, gestionar l’accés a títols de transport amb bonificacions socials i/o subvencions destinades a persones particulars i col·lectius concrets, i posar-se en contacte amb les persones usuàries per tractar assumptes relacionats amb les seves targetes personalitzades; emetre i lliurar factures a les persones usuàries que ho sol·licitin; registrar les dades de viatges dels usuaris del sistema tarifari integrat amb la finalitat de fer estadístiques.

b) Persones afectades: persones físiques o representants d’aquestes que sol·licitin una targeta de transport personalitzada amb la finalitat de carregar-hi títols de transport del sistema tarifari integrat de Lleida, així com altres persones usuàries que sol·licitin a l’ATM l’emissió de factures corresponents a títols de transport no personalitzats.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant formularis o la transmissió electrònica de dades o documentació aportada en suport de paper o via telemàtica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, imatge, telèfon, signatura, número d’identificació de la targeta de transport.

Dades de característiques personals: sexe, data de naixement, dades familiars.

Dades de circumstàncies socials: situació familiar, situació acadèmica, situació laboral, pertinença a col·lectius als quals s’aplica alguna reducció.

Dades ocupació laboral: lloc de treball.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: no es preveu la cessió de dades.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional de dades.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM Lleida. Pl. Espanya, 3, entresòl, 25002 Lleida, info@atmlleida.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


2. Denominació: Contractació

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió dels contractes i dels acords i convenis de col·laboració subscrits per l’ATM de Lleida.

Els usos del fitxer són tramitar la subscripció de contractes fins al seu compliment total: realitzar les comprovacions necessàries en fase de licitació quan escau, adjudicar el contracte, procedir a la seva formalització, fer el seguiment del contracte i les seves incidències; realitzar comandes menors i fer-ne el seguiment i portar la facturació corresponent. Igualment, gestionar la subscripció d’acords i convenis de col·laboració per part de l’ATM i fer-ne el seguiment.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones jurídiques que liciten davant l’ATM de Lleida, i les que hi mantenen relacions contractuals i acords i convenis de col·laboració.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant comunicacions verbals, documentació aportada en suport de paper o via telemàtica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Dades acadèmiques i professionals: formació i titulació, experiència professional.

Dades d’informació comercial: activitats i negocis.

Dades economicofinanceres i d’assegurances: ingressos i rendes, dades bancàries, assegurances i avals.

Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l’afectat.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la cessió de dades al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 333 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Es preveu també la comunicació de dades de caràcter personal a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM Lleida. Pl. Espanya, 3, entresòl, 25002 Lleida, info@atmlleida.cat

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


3. Denominació: Registre d’entrada i sortida

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és registrar les entrades i sortides de documents de l’ATM.

Els usos del fitxer són la gestió i indexació dels documents com ara correspondència, sol·licituds i oficis, que es registren d’entrada i de sortida a l’ATM.

b) Persones afectades: persones físiques i representants de persones jurídiques que mantenen intercanvi documental amb l’ATM.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen directament dels documents rebuts i/o emesos per l’ATM.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Altres dades: dades relacionades amb el document registrat.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la cessió de dades a altres administracions d’acord amb l’article 21.2 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM Lleida. Pl. Espanya, 3, entresòl 25002 Lleida info@atmlleida.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


4. Denominació: Membres dels òrgans estatutaris

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és gestionar les dades de les persones que formen o hagin format part dels òrgans estatutaris de l’ATM o que hi col·laboren.

Els usos del fitxer són posar-se en contacte, mitjançant correu postal, electrònic o via telefònica, amb els membres dels òrgans estatutaris per fer-los arribar informació, convocar-los a reunions, mantenir la llista actualitzada o tractar-hi qualsevol altre tema derivat de la seva condició de ser o haver estat membre d’un dels òrgans estatutaris de l’ATM.

b) Persones afectades: persones físiques que formen part o han format part d’algun dels òrgans estatutaris de l’ATM de Lleida, així com les persones físiques que hi col·laboren professionalment en el desenvolupament de les tasques relatives a l’ATM.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant documentació en suport de paper o via telemàtica, o mitjançant conversa telefònica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o de representants de persones jurídiques afectades; també dels estatus de l’entitat i dels acords dels òrgans estatutaris, i dels acords, decrets o resolucions de les entitats representades en aquests òrgans.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Dades d’ocupació laboral: lloc de treball i càrrec professional en l’entitat que representa, data de designació i cessament, pertinença a l’òrgan estatutari, tipus d’activitat de l’òrgan estatutari.

Dades economicofinanceres: dietes, dades bancàries.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: publicació de dades identificatives al web corporatiu amb el consentiment de la persona interessada.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM Lleida. Pl. Espanya, 3, entresòl, 25002 Lleida, info@atmlleida.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


5. Denominació: Suggeriments, reclamacions i consultes

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les dades dels suggeriments, reclamacions i consultes efectuades a l’ATM.

Els usos del fitxer són tramitar el suggeriment, reclamació o consulta, derivar-lo a l’organisme competent, quan s’escaigui, i posar-se en contacte amb aquestes persones per donar-hi resposta.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones físiques o jurídiques que formulin suggeriments, reclamacions i consultes a l’ATM de Lleida.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant documentació aportada en suport de paper o via telemàtica, o mitjançant conversa telefònica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant legal o d’altres administracions o de la Sindicatura de Greuges.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Altres dades: fets i circumstàncies que motiven la comunicació efectuada.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: no es preveu la cessió de dades.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM Lleida. Pl. Espanya, 3, entresòl, 25002 Lleida, info@atmlleida.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


6. Denominació: Contactes

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les dades de les persones, l’activitat professional de les quals està directament relacionada amb l’àmbit competencial de l’ATM.

Els usos del fitxer són posar-s’hi en contacte per tractar directament assumptes professionals en què estan treballant i fer-los arribar informació sobre activitats organitzades per l’ATM.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones jurídiques que es relacionen per motius professionals amb l’ATM de Lleida.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant targetes de visita, comunicacions escrites o electròniques, converses telefòniques, entrevistes o reunions.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o de la persona que n’exerceix la representació legal, d’entitats privades o d’administracions públiques i de fonts accessibles el públic.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, fax, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Dades d’ocupació laboral: lloc de treball, càrrec.

Dades informació comercial: activitats i negocis, sector d’interès.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: no es preveu la cessió de dades.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM Lleida. Pl. Espanya, 3, entresòl, 25002, Lleida info@atmlleida.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


7. Denominació: Recursos humans

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió dels recursos humans de l’ATM.

Els usos del fitxer són els derivats de la gestió dels recursos humans com ara la selecció i contractació del personal, la gestió de currículums, la tramitació de la nòmina, el control horari, el pagament de la Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals, la gestió de permisos i llicències i la formació dels treballadors i les treballadores.

b) Persones afectades: persones que presten o han prestat els seus serveis a l’ATM de Lleida i persones interessades en treballar-hi.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant enquestes, formularis, transmissió electrònica de dades, contractes de treball i currículums, en suport de paper o electrònic.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, número Seguretat Social o mutualitat, signatura, imatge.

Dades de característiques personals: sexe, data de naixement, lloc de naixement, dades familiars, nacionalitat, estat civil.

Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, coneixements, experiència i perfil professional.

Dades d'ocupació laboral: cos/escala, categoria/grau, llocs de treball, història laboral, dades no econòmiques de nòmina.

Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina.

Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives: infraccions i sancions.

Dades especialment protegides: grau de disminució, aptitud del/de la treballador/a per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball, dades de salut.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la comunicació de dades de caràcter personal a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; a la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social; i a bancs i caixes, d’acord amb l’article 11.2.c) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, que regula la protecció de dades de caràcter personal.

Es preveu la cessió de dades de caràcter personal al Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’article 16.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Es preveu la comunicació de dades a l’autoritat laboral, d’acord la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM Lleida. Pl. Espanya, 3, entresòl, 25002 Lleida, info@atmlleida.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell alt.


8. Denominació: Accions promocionals

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les dades de les persones interessades a rebre informació i/o participar en les accions promocionals impulsades per l’ATM de Lleida.

Els usos del fitxer són posar-s’hi en contacte per fer-los arribar informació sobre accions promocionals com ara sortejos, concursos o enquestes, així com activitats educatives i culturals vinculades a la promoció del sistema tarifari integrat de l’ATM i a la sensibilització sobre l’ús de modes sostenibles de transport. Igualment, gestionar la participació de les persones que ho desitgin en les esmentades accions promocionals.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones jurídiques interessades a rebre informació i/o participar en les accions promocionals impulsades per l’ATM.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant targetes de visita, comunicacions escrites o electròniques, converses telefòniques, entrevistes o reunions.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o de la persona que n’exerceix la representació legal, d’entitats privades o d’administracions públiques i de fonts accessibles al públic.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, adreça postal i electrònica i telèfon.

Dades de característiques personals: sexe, data de naixement.

Dades acadèmiques i professionals: formació, centre d’escolarització.

Dades laborals: lloc de treball.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la publicació de dades al web, amb el consentiment de la persona interessada o de que n’exerceix la representació legal.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei d’Atenció a l’Usuari de l’ATM Lleida. Pl. Espanya, 3, entresòl, 25002 Lleida info@atmlleida.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.Annex 3

Creació de fitxers del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.


1. Denominació: Persones usuàries

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les targetes de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM del Camp de Tarragona.

Els usos del fitxer són emetre targetes de transport personalitzades i atendre’n les incidències com ara el seu bescanvi o substitució i la seva anul·lació per pèrdua, sostracció o ús indegut; inspeccionar la correcta utilització dels títols, gestionar l’accés a títols de transport amb bonificacions socials i/o subvencions destinades a persones particulars i col·lectius concrets, i posar-se en contacte amb les persones usuàries per tractar assumptes relacionats amb les seves targetes personalitzades; emetre i lliurar factures a les persones usuàries que ho sol·licitin; registrar les dades de viatges dels usuaris del sistema tarifari integrat amb la finalitat de fer estadístiques.

b) Persones afectades: persones físiques o representants d’aquestes que sol·licitin una targeta de transport personalitzada amb la finalitat de carregar-hi títols de transport del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona, així com altres persones usuàries que sol·licitin a l’ATM l’emissió de factures corresponents a títols de transport no personalitzats.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant formularis o la transmissió electrònica de dades o documentació aportada en suport de paper o via telemàtica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, imatge, telèfon, signatura, número d’identificació de la targeta de transport.

Dades de característiques personals: sexe, data de naixement, dades familiars.

Dades de circumstàncies socials: situació familiar, situació acadèmica, situació laboral, pertinença a col·lectius als quals s’aplica alguna reducció.

Dades ocupació laboral: lloc de treball.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: no es preveu la cessió de dades.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional de dades.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei tècnic d’atenció al client ATM el Camp de Tarragona. Carrer Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona, info@atmcamptarragona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


2. Denominació: Contractació

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió dels contractes i dels acords i convenis de col·laboració subscrits per l’ATM del Camp de Tarragona.

Els usos del fitxer són tramitar la subscripció de contractes fins al seu compliment total: realitzar les comprovacions necessàries en fase de licitació quan escau, adjudicar el contracte, procedir a la seva formalització, fer el seguiment del contracte i les seves incidències; realitzar comandes menors i fer-ne el seguiment i portar la facturació corresponent. Igualment, gestionar la subscripció d’acords i convenis de col·laboració per part de l’ATM i fer-ne el seguiment.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones jurídiques que liciten davant l’ATM del Camp de Tarragona, i les que hi mantenen relacions contractuals i acords i convenis de col·laboració.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant comunicacions verbals, documentació aportada en suport de paper o via telemàtica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Dades acadèmiques i professionals: formació i titulació, experiència professional.

Dades d’informació comercial: activitats i negocis.

Dades economicofinanceres i d’assegurances: ingressos i rendes, dades bancàries, assegurances i avals.

Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l’afectat.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la cessió de dades al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 333 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Es preveu també la comunicació de dades de caràcter personal a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei tècnic d’atenció al client ATM del Camp de Tarragona. Carrer Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona, info@atmcamptarragona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


3. Denominació: Registre d’entrada i sortida

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és registrar les entrades i sortides de documents de l’ATM.

Els usos del fitxer són la gestió i indexació dels documents com ara correspondència, sol·licituds i oficis, que es registren d’entrada i de sortida a l’ATM.

b) Persones afectades: persones físiques i representants de persones jurídiques que mantenen intercanvi documental amb l’ATM.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen directament dels documents rebuts i/o emesos per l’ATM.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Altres dades: dades relacionades amb el document registrat.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la cessió de dades a altres administracions d’acord amb l’article 21.2 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, i l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei tècnic d’atenció al client ATM el Camp de Tarragona. Carrer Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona, info@atmcamptarragona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


4. Denominació: Membres dels òrgans estatutaris

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és gestionar les dades de les persones que formen o hagin format part dels òrgans estatutaris de l’ATM o que hi col·laboren.

Els usos del fitxer són posar-se en contacte, mitjançant correu postal, electrònic o via telefònica, amb els membres dels òrgans estatutaris per fer-los arribar informació, convocar-los a reunions, mantenir la llista actualitzada o tractar-hi qualsevol altre tema derivat de la seva condició de ser o haver estat membre d’un dels òrgans estatutaris de l’ATM.

b) Persones afectades: persones físiques que formen part o han format part d’algun dels òrgans estatutaris de l’ATM del Camp de Tarragona, així com les persones físiques que hi col·laboren professionalment en el desenvolupament de les tasques relatives a l’ATM.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant documentació en suport de paper o via telemàtica, o mitjançant conversa telefònica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o de representants de persones jurídiques afectades; també dels estatus de l’entitat i dels acords dels òrgans estatutaris, i dels acords, decrets o resolucions de les entitats representades en aquests òrgans.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Dades d’ocupació laboral: lloc de treball i càrrec professional a l’entitat que representa, data de designació i cessament, pertinença a òrgan estatutari, tipus d’activitat de l’òrgan estatutari.

Dades economicofinanceres: dietes, dades bancàries.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: publicació de dades identificatives al web corporatiu amb el consentiment de la persona interessada.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei tècnic d’atenció al client ATM el Camp de Tarragona. Carrer Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona, info@atmcamptarragona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


5. Denominació: Suggeriments, reclamacions i consultes

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les dades dels suggeriments, reclamacions i consultes efectuades a l’ATM.

Els usos del fitxer són tramitar el suggeriment, reclamació o consulta, derivar-lo a l’organisme competent, quan s’escaigui, i posar-se en contacte amb aquestes persones per donar-hi resposta.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones físiques o jurídiques que formulin suggeriments, reclamacions i consultes a l’ATM del Camp de Tarragona.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant documentació aportada en suport de paper o via telemàtica, o mitjançant conversa telefònica.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o del seu representant legal o d’altres administracions o de la Sindicatura de Greuges.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Altres dades: fets i circumstàncies que motiven la comunicació efectuada.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: no es preveu la cessió de dades.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei tècnic d’atenció al client ATM el Camp de Tarragona. Carrer Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona, info@atmcamptarragona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


6. Denominació: Contactes

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les dades de les persones l’activitat professional de les quals està directament relacionada amb l’àmbit competencial de l’ATM.

Els usos del fitxer són posar-s’hi en contacte per tractar directament assumptes professionals en què estan treballant i fer-los arribar informació sobre activitats organitzades per l’ATM.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones jurídiques que es relacionen per motius professionals amb l’ATM del Camp de Tarragona.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant targetes de visita, comunicacions escrites o electròniques, converses telefòniques, entrevistes o reunions.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o de la persona que n’exerceix la representació legal, d’entitats privades o d’administracions públiques i de fonts accessibles el públic.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, fax, signatura.

Dades de característiques personals: sexe.

Dades d’ocupació laboral: lloc de treball, càrrec.

Dades informació comercial: activitats i negocis, sector d’interès.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: no es preveu la cessió de dades.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei tècnic d’atenció al client ATM del Camp de Tarragona. Carrer Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona, info@atmcamptarragona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


7. Denominació: Recursos humans

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió dels recursos humans de l’ATM.

Els usos del fitxer són els derivats de la gestió dels recursos humans com ara la selecció i contractació del personal, la gestió de currículums, la tramitació de la nòmina, el control horari, el pagament de la Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals, la gestió de permisos i llicències i la formació dels treballadors i les treballadores.

b) Persones afectades: persones que presten o han prestat els seus serveis a l’ATM del Camp de Tarragona i persones interessades en treballar-hi.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant enquestes, formularis, transmissió electrònica de dades, contractes de treball i currículums, en suport de paper o electrònic.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, número Seguretat Social o mutualitat, signatura, imatge.

Dades de característiques personals: sexe, data de naixement, lloc de naixement, dades familiars, nacionalitat, estat civil.

Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, coneixements, experiència i perfil professional.

Dades d'ocupació laboral: cos/escala, categoria/grau, llocs de treball, història laboral, dades no econòmiques de nòmina.

Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina.

Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives: infraccions i sancions.

Dades especialment protegides: grau de disminució, aptitud del treballador/a per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball, dades de salut.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la comunicació de dades de caràcter personal a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; a la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social; i a bancs i caixes, d’acord amb l’article 11.2.c) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, que regula la protecció de dades de caràcter personal.

Es preveu la cessió de dades de caràcter personal al Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’article 16.1. del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Es preveu la comunicació de dades a l’autoritat laboral, d’acord la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei tècnic d’atenció al client ATM del Camp de Tarragona. Carrer Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona, info@atmcamptarragona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell alt.


8. Denominació: Accions promocionals

a) Finalitat i usos previstos:

La finalitat del fitxer és la gestió de les dades de les persones interessades a rebre informació i/o participar en les accions promocionals impulsades per l’ATM del Camp de Tarragona.

Els usos del fitxer són posar-s’hi en contacte per fer-los arribar informació sobre accions promocionals com ara sortejos, concursos o enquestes, així com activitats educatives i culturals vinculades a la promoció del sistema tarifari integrat de l’ATM i a la sensibilització sobre l’ús de modes sostenibles de transport. Igualment, gestionar la participació de les persones que ho desitgin en les esmentades accions promocionals.

b) Persones afectades: persones físiques o representants de persones jurídiques interessades a rebre informació i/o participar en les accions promocionals impulsades per l’ATM.

c) Procediment de recollida: les dades s’obtenen mitjançant targetes de visita, comunicacions escrites o electròniques, converses telefòniques, entrevistes o reunions.

d) Procedència de les dades: dades obtingudes directament de la persona titular de les dades o de la persona que n’exerceix la representació legal, d’entitats privades o d’administracions públiques i de fonts accessibles al públic.

e) Estructura del fitxer i tipus de dades tractades:

Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, adreça postal i electrònica i telèfon.

Dades de característiques personals: sexe, data de naixement.

Dades acadèmiques i professionals: formació, centre d’escolarització.

Dades laborals: lloc de treball.

f) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

g) Cessions: es preveu la publicació de dades al web, amb el consentiment de la persona interessada o de la qual n’exerceix la representació legal.

h) Transferències internacionals: no hi ha transferència internacional.

i) Responsable del fitxer:

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Servei tècnic d’atenció al client ATM del Camp de Tarragona. Carrer Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona, info@atmcamptarragona.cat.

k) Nivell de seguretat: nivell bàsic.


Amunt