Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/03/2014

  • Número del document CLT/0885/2014

  • Número de control 14114028

  • Organisme emissor Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

    CVE CVE-DOGC-A-14114028-2014

Dades del DOGC
  • Número 6611

  • Data 28/04/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/885/2014, de 20 de març, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració subscrits pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts durant els anys 2012 i 2013.


L’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu que els convenis i els protocols que subscriu l’Administració de la Generalitat s’han de publicar en el DOGC i al web del departament corresponent.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que l’article 7 de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, atorga al president d’aquesta entitat,

 

Resolc:

 

Donar publicitat als convenis de col·laboració corresponents als anys 2012 i 2013, signats pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

El text íntegre dels convenis es pot consultar al web del Departament de Cultura: http://cultura.gencat.cat/convenis.

 

Barcelona, 20 de març de 2014

 

Carles Duarte i Montserrat

President

 

 

ANNEX

Relació dels convenis de col·laboració signats pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts durant els anys 2012-2013

 

EXPEDIENT

OBJECTE

PARTS

DATA DE SIGNATURA

K 0745 G 0647 U9 1/2013

Acord de constitució d’un servei de prevenció mancomunat

CoNCA, Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

21/12/2012

K 0745 G 0647 U9 2/2013

Acord marc per al desenvolupament del segon Pla integral del circ

 

CoNCA, Departament de Cultura, Departament d’Ensenyament, Institut Ramon Llull, ICUB i Associació de Professionals del Circ

17/12/2012

K 0745 G 0647 U9 3/2013

Conveni marc per a l’establiment d’un marc de col·laboració entre el CoNCA i la CCMA amb la finalitat d’augmentar l’atenció dels mitjans de comunicació sobre les diverses manifestacions culturals que es desenvolupen a Catalunya i proporcionar als ciutadans una informació acurada de les activitats culturals que es produeixin al llarg de l'any

CoNCA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

18/09/2013

 

 

Amunt