Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 16/11/2011

  • Número del document INT/0322/2011

  • Número de control 11319054

  • Organisme emissor Departament d'Interior

Dades del DOGC
  • Número 6013

  • Data 25/11/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 60086

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE INT/322/2011, de 16 de novembre, de comunicació per mitjans telemàtics de les dades sobre el comerç del coure i del ferro per part dels establiments gestors d'aquests residus i de registre d'aquesta activitat.


L'article 12 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, preveu que les persones naturals o jurídiques que desenvolupin activitats rellevants per a la seguretat ciutadana hagin de dur a terme les corresponents actuacions de registre documental i informació previstes en la normativa vigent, el que ha estat objecte de diferents desenvolupaments reglamentaris.

La Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, va habilitar el Govern per dur a terme la regulació de certes actuacions de registre documental i informació d'activitats cada vegada de rellevància més gran per a la seguretat ciutadana. Entre aquestes activitats, l'apartat 1 de l'article 12 inclou, sense ser un llistat tancat, les d'hostalatge, el comerç o reparació d'objectes usats, el lloguer o desballestament de vehicles a motor o la compravenda de joies i metalls preciosos, i és necessari un desenvolupament reglamentari que concreti amb claredat les obligacions de registre i d'informació a la policia exigibles a cadascuna de les activitats rellevants per a la seguretat ciutadana.

Les obligacions de registre vénen imposades per raó de la naturalesa de l'activitat que desenvolupen, la qual està inclosa dintre de les considerades com a rellevants per a la seguretat ciutadana, entre les quals s'inclouen les relacionades amb la gestió i la comercialització dels residus metàl·lics, especialment atesos els actes delictius que s'han produït recentment amb determinats tipus de materials, sobretot el coure i el ferro, i els perjudicis que se'n deriven per als serveis públics i la població en general amb els consegüents riscos.

Es considera per tant que és del tot necessari establir que l'obligació de comunicació de la informació relativa a aquesta activitat s'efectuï per mitjans o procediments telemàtics a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, a través de la Direcció General de la Policia, tot fixant també el seu contingut.

En conseqüència, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de seguretat ciutadana; la Llei de l'Estat 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat; la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, i la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra,

Ordeno:

Article 1

Comunicació telemàtica de dades relatives al comerç de coure i de ferro

Els centres gestors de residus metàl·lics i els establiments de comerç a l'engròs de coure i de ferro establerts a Catalunya han de comunicar, dins de les vint-i-quatre hores següents a l'adquisició del material, per mitjans telemàtics, a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, a través de la Direcció General de la Policia del Departament d'Interior, simultàniament a les seves obligacions de registre que vénen imposades per la normativa vigent, les entrades de material de coure i de ferro, i especificar la informació sobre les dades a què fa referència l'annex 1.

Article 2

Sistema telemàtic emprat

Els centres i establiments a què fa referència aquesta Ordre han d'emprar un mitjà telemàtic de comunicació que garanteixi la immediatesa i seguretat de la comunicació. A aquests efectes els arxius de dades a trametre telemàticament amb la informació prevista a l'annex 1 han de tenir en compte els paràmetres tècnics i les característiques que fixi l'Administració a través de la pàgina web del cos de mossos d'esquadra http://www.gencat.cat/mossos.

Article 3

Justificant de recepció

Un cop comunicada la informació telemàticament, la Direcció General de la Policia ha de deixar constància de la seva recepció a través del justificant corresponent.

Article 4

Registre d'operacions

S'hauran de registrar totes les entrades de material de coure i de ferro, i especificar la informació a què fa referència l'annex 1, que haurà de constar en el registre diari que a aquests efectes porti l'establiment o centre esmentat, mitjançant anotacions o assentaments per procediments informàtics, llibres o qualsevol altre idoni com fulls independents o enquadernats. Per al supòsit de fulls independents o enquadernats, s'ha de fer servir el model de fitxa de l'annex 2. En tot cas s'ha de permetre l'accés immediat a la policia de la informació registrada.

Article 5

Conservació dels registres de les operacions

Els establiments o centres esmentats han de conservar la informació prevista a l'annex 1 a disposició de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i estan obligats a exhibir-la quan siguin requerits a aquest efecte. Aquesta informació s'ha de conservar durant el termini de tres anys.

Disposició transitòria primera

Els establiments o centres compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre que no puguin efectuar per mitjans telemàtics la comunicació esmentada, disposen d'un termini de sis mesos per realitzar la corresponent adequació tècnica. En conseqüència, els establiments o centres que inicialment no puguin fer la comunicació telemàtica per mancances tècniques han de comunicar al director general de la Policia el mitjà alternatiu que empraran per a fer les comunicacions, les circumstàncies que els impedeixen la comunicació telemàtica i el termini durant el qual s'acolliran a aquest altre sistema, sempre dins l'esmentat termini de sis mesos.

Disposició transitòria segona

Mentre no es posi en funcionament l'aplicació web de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra per facilitar l'enviament de les dades en temps real, les comunicacions es duran a terme amb una periodicitat setmanal, el dilluns o primer dia hàbil de cada setmana, per comunicar les operacions realitzades durant la setmana immediatament anterior.

Disposició transitòria tercera

Les entitats o departaments competents en matèria de residus i de seguretat pública de la Generalitat de Catalunya establiran els mecanismes i, si escau, protocols necessaris per a la coordinació en relació amb les comunicacions d'informació que exigeix la normativa vigent.

Disposició derogatòria única

Es deroga l'Ordre INT/175/2011, de 25 de juliol, de comunicació per mitjans telemàtics de les dades sobre el comerç del coure i altres residus metàl·lics per part dels establiments gestors d'aquests residus i del comerç a l'engròs de ferralla i altres productes de desferra, i de registre d'aquesta activitat.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes

Conseller d'Interior

Annex 1

Dades que s'han de comunicar a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, a través de la Direcció General de la Policia

1. Dades de l'establiment:

Nom de l'establiment

CIF/NIF/NIE

Telèfon de contacte

Adreça (tipus de via, via, núm.)

Localitat

Adreça electrònica

2. Dades de l'operació:

Número d'ordre del registre

Data de l'adquisició del material

3. Dades del venedor:

Nom (persona física o jurídica)

Primer cognom

Segon cognom

Data de naixement

Nacionalitat

Número del document (CIF/NIF/NIE)

Domicili (tipus de via, nom de la via, núm., pis, localitat, província, país)

Tipus de vehicle

Marca del vehicle

Model del vehicle

Matrícula del vehicle

4. Dades del material (del coure i/o ferro):

Descripció o identificació

Quantitat

Pes

Annex 2

(Vegeu annex al document PDF)

(11.319.054)

 

Amunt