Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/07/2015

  • Número de control 15196010

  • Organisme emissor Universitat de Girona

    CVE CVE-DOGC-A-15196010-2015

Dades del DOGC
  • Número 6916

  • Data 20/07/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2015, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat laboral temporal (professors/ores lectors/ores).


Vist el què disposen, en matèria de selecció i contractació del professorat laboral temporal la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE núm. 89 de 13 d’abril); la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826 de 20/02/2003), així com l’ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre - DOGC núm.5897, de 9 de juny de 2011, pel qual s’aproven els Estatuts de la UdG.

En virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), i pel Decret 259/2013, de 3 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre de 2013).

 

RESOLC:

 

Primer. Convocar el concurs públic per a la provisió de les places de professorat laboral temporal, segons acord de la Comissió Delegada de Personal en sessió 04/2015, de 19 de juny de 2015 i acord de Consell de Govern en sessió 5/2015, de 25 de juny de 2015.

La present resolució es publicarà al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de la Universitat de Girona.

 

Segon. Les bases que regulen aquest concurs són les que s’exposen com annex I a la pàgina web http://www.udg.edu/tabid/6661/Default.aspx, així com les places objecte del concurs, annex II, i tot el desenvolupament de la convocatòria.

 

Tercer. El termini de presentació de sol·licituds serà a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2015.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva immediata execució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, les persones interessades poden interposar, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la seva publicació, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (art. 8.2.a de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).

Tanmateix, les persones interessades poden optar per interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la Resolució. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentrestant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els arts. 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Igualment, els interessats podran interposar qualsevol altre recurs que considerin oportú per la defensa dels seus interessos.

 

Girona, 15 de juliol de 2015

 

Per resolució d’autorització de signatura del rector de data 18 de maig de 2015,

Jordi Ribot Igualada

Vicerector de Personal Docent i Investigador

 

Amunt