Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 25/11/2014

  • Número del document 155/2014

  • Número de control 14329117

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-14329117-2014

Dades del DOGC
  • Número 6759

  • Data 27/11/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.


L’article 132.1 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil. Aquesta competència, segons el mateix precepte, s’estableix sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, disposa, a l’article 15.1, que els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d’autoprotecció, i s’han d’aprovar i homologar d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, a l’article 20.1 s’estableix que els plans de protecció civil han de ser elaborats segons una estructura de contingut homogènia, a l’efecte de la seva integració, i alhora fixa el contingut mínim d’informació i les previsions que han de contenir; d’acord amb l’apartat 2 d’aquest precepte correspon al Govern determinar per reglament l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, com són els plans bàsics d’emergència municipal, els plans d’actuació municipals i els plans específics municipals.

Mitjançant el Decret 210/1999, de 27 de juliol, es va aprovar l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, a l’empara de les previsions contingudes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Des de l’aprovació del Decret 210/1999, de 27 de juliol, s’ha constatat la conveniència de facilitar la tasca i les atribucions que corresponen als ajuntaments en matèria de planificació de protecció civil, tenint en compte els principis relacionats amb la simplificació administrativa que s’estan imposant en l’ordenament jurídic vigent. En aquest sentit, cal fer al·lusió a l’especial configuració territorial dels nostres municipis, atesos els diferents tipus de riscos a què estan sotmesos i les dificultats de mitjans i recursos que permeten l’elaboració dels plans, tenint en compte que, a Catalunya, 883 municipis tenen una població inferior a vint mil habitats i, alhora, d’aquests, 736 compten amb una població inferior a cinc mil habitants.

Resulta adequat per tant determinar l’estructura i el contingut d’un document únic en matèria de protecció civil per a la planificació, que permeti incloure-hi les previsions dels diferents plans i la seva tramitació conjunta, que ha de resultar un instrument àgil i que faciliti la tasca de planificació en l’àmbit municipal, especialment quan un municipi estigui afectat per diversos riscos, per tal de permetre una elaboració senzilla, estructurada i de fàcil aplicació en supòsits d’activació dels plans municipals corresponents.

En aquest sentit, aquest Decret té per objecte principal que els municipis, atès el principi d’autonomia local constitucionalment garantida i les competències en matèria de protecció civil recollides a l’article 84.2.f) de l’Estatut d’autonomia, puguin elaborar, aprovar i incloure tots els riscos, d’acord amb els corresponents plans o figures de planejament, en un únic document, fet que ha de facilitar i fer més àgil l’elaboració i tramitació dels plans d’emergència dels municipis. Aquesta regulació ha de beneficiar especialment els municipis amb pocs mitjans i recursos que, a més, sovint no disposen d’una infraestructura tècnica i humana, sense detriment per a la seva seguretat.

Per tant, aquest Decret només regula l’estructura del contingut d’aquells plans de protecció civil l’aprovació dels quals correspon als municipis de Catalunya.

Atès l’informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 42.2.c) de la Llei 4/1997, de 20 de maig;

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Estructura del contingut mínim dels plans de protecció civil municipals

1.1 Aquest Decret té per objecte aprovar l’estructura del contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals com són els plans bàsics d’emergència, els plans d’actuació municipal i els plans específics municipals, mitjançant el Document únic de protecció civil municipal que consta a l’annex del present Decret. Així mateix s’hi poden incloure aquells plans que el municipi consideri escaients d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció civil.

1.2 El contingut dels plans de protecció civil municipals esmentats a l’apartat anterior ha de respectar l’estructura fixada en aquest Decret per ser homologats conjuntament per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

 

Article 2

Municipis que han d’elaborar plans de protecció civil

Els municipis, en funció de la seva població, de les seves característiques i dels riscos que els afectin, han d’elaborar els plans de protecció civil següents:

a) Els municipis amb més de vint mil habitants i els que sense arribar a aquesta població tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per la seva situació geogràfica o la seva activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal, i és potestatiu en la resta de municipis.

b) Els municipis afectats per riscos objecte de plans especials degudament aprovats pel Govern estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions derivades del pla especial en allò que els afecti.

c) Els municipis no previstos en els supòsits anteriors que estiguin afectats per riscos concrets diferents dels riscos objecte de plans especials poden elaborar i aprovar els corresponents plans específics municipals.

 

Article 3

Document únic de protecció civil municipal

Els municipis que han d’elaborar plans de protecció civil d’acord amb l’article anterior han de redactar el Document únic de protecció civil municipal, per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els diferents plans i sobre la base de l’estructura establerta a l’annex d’aquest Decret, sens perjudici del que estableixi la normativa sobre centres i activitats afectades pels plans d’autoprotecció.

 

Article 4

Tramitació, aprovació i homologació dels plans de protecció civil municipals

4.1 Els plans de protecció civil municipals els han d’aprovar els plens dels ajuntaments amb la informació pública i l’informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si n’hi ha, mitjançant el Document únic de protecció civil municipal que, en tramitació conjunta, s’ha de sotmetre al plenari.

4.2 El Document únic de protecció civil municipal s’ha de trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui contenir, d’acord amb el que estableixen la legislació en matèria de protecció civil i aquest Decret.

 

Article 5

Suport i assistència tècnica

5.1 El departament competent en matèria de protecció civil, per mitjà de la direcció general competent en aquest àmbit, com també els consells comarcals i altres ens de caràcter supramunicipal a què fa referència el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, han de prestar suport i assistència tècnica als municipis que ho sol·licitin en relació amb les obligacions que els imposa aquest Decret.

5.2 Els municipis han d’adaptar i dimensionar el contingut mínim dels plans de protecció civil en funció dels riscos de què puguin ser objecte i de la seva capacitat tècnica i funcional tenint presents les orientacions que en aquest sentit puguin establir les guies tècniques a què fa referència la disposició addicional.

 

Article 6

Actualització i revisió dels plans

6.1 Els plans de protecció civil municipals s’han d’actualitzar per adaptar-los als canvis de circumstàncies, si es produeixen, i també s’han de revisar cada quatre anys a fi de mantenir-ne plenament la capacitat operativa.

6.2 Pel que fa a les actualitzacions dels plans, una vegada aprovades per la corporació municipal respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil municipal, en la part que s’hagi hagut d’adaptar a les noves circumstàncies. Des d’aquesta unitat directiva es trametrà el Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d’aquest òrgan que tingui lloc.

6.3 La revisió dels plans inclosos en el Document únic de protecció civil municipal s’ha d’aprovar i homologar, conjuntament, amb el mateix procediment de l’aprovació i l’homologació inicials, adjuntant un escrit de descripció de les actuacions d’implantació i manteniment dels plans realitzades en els últims quatre anys.

 

 

Disposició addicional

La direcció general competent en matèria de protecció civil ha d’aprovar unes guies tècniques per a l’elaboració i contingut de l’estructura dels plans de protecció civil municipals per tal de facilitar la tasca a les corporacions municipals. L’aprovació i publicació de les guies esmentades es produirà en el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació d’aquest Decret.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Tots els municipis que tinguin plans en tramitació en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret podran optar entre continuar amb la mateixa o bé adaptar-se a la nova regulació i estructura dels plans d’acord amb el que disposa aquest Decret.

 

Segona

Els plans homologats amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Decret s’hauran d’adaptar a la seva estructura en el termini màxim de quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret. No obstant això, també es podran adaptar a la nova estructura en el moment que procedeixin a la seva revisió o, si ho consideren convenient, en un termini inferior.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals.

 

 

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor al cap d’un mes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 25 de novembre de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

 

 

Annex

Document únic de protecció civil municipal

 

L’estructura del contingut mínim del Document únic de protecció civil municipal per a la planificació en aquesta matèria conté els apartats següents:

 

Document 1: Generalitats i organització municipal.

1. Introducció, normativa i disposicions legals.

2. Dades generals del municipi.

3. Organització municipal de protecció civil.

3.1. Estructura, funcions i responsabilitats.

3.2. Centres de coordinació.

3.2.1. Centre Receptor d’Alarmes (CRA).

3.2.2. Centre de Coordinació Municipal (CECOPAL) i altres centres de coordinació.

4. Programa i procediment d’implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització.

5. Bases per al pla de recuperació previst a l’article 31 de la Llei 4/1997.

 

Document 2: Anàlisi del risc.

1. Risc territorial (bàsic)

2. Riscos especials (els obligats i els recomanats)

3. Riscos específics

 

Document 3: Vulnerabilitat municipal.

1. Àrees o sectors d’afectació (per a cada risc).

2. Elements vulnerables.

 

Document 4: Procediments operatius per risc.

1. Procediment operatiu (per risc).

1.1. Criteris d’activació. Nivells.

1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells.

1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d’avís.

1.4. Procediments de relació i d’integració amb els plans d’àmbit superior.

2. Mesures de protecció a la població

2.1. Execució de l’evacuació

2.2. Zones d’allunyament

2.3. Pautes de confinament

3. Centres d’acollida. Tipologia.

 

Document 5: Fitxes d’actuació.

 

Document 6: Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos.

 

Document 7: Cartografia específica (per a cada risc).

 

Amunt