Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 11/11/2014

  • Número del document GOV/0151/2014

  • Número de control 14315108

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-14315108-2014

Dades del DOGC
  • Número 6749

  • Data 13/11/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya.


La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya preveu en l’article 7, relatiu a la cooperació i col·laboració entre les administracions públiques catalanes en matèria de l’ús de mitjans electrònics, que l’Administració de la Generalitat i els ens locals, sens perjudici d’altres fórmules de col·laboració, cooperen i col·laboren, ordinàriament i voluntàriament, a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Aquesta col·laboració i cooperació comprèn, entre d’altres actuacions, l’impuls i el desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics per les entitats del sector públic de Catalunya definides a l’article 2 de la Llei. En aquest sentit, l’article 16, sobre l’impuls de la incorporació dels mitjans electrònics en les relacions de les entitats del sector públic de Catalunya amb les empreses determina en el seu apartat 3 que les entitats que integren el sector públic de Catalunya han d’impulsar, amb caràcter general, la incorporació dels mitjans electrònics per agilitar i millorar l’eficàcia i l’eficiència de llurs relacions amb les empreses i, específicament, en les relacions contractuals i de facturació. I, pel que fa a l’ús de la factura electrònica, la disposició addicional sisena determina que l’Administració de la Generalitat ha d’impulsar l’ús de la factura electrònica entre els actors econòmics de Catalunya i ha de col·laborar amb l’Administració general de l’Estat en l’impuls de l’ús de la factura electrònica.

En relació amb el paràgraf precedent, la disposició addicional quarta de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, relativa al foment de l’ús de la factura electrònica estableix que, amb l’objectiu de fer plenament efectives les determinacions de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, les entitats del sector públic de Catalunya han de promoure l’ús de la factura electrònica com a condició d’execució dels contractes del sector públic.

L’any 2008, el Consorci Administració Oberta de Catalunya va posar en marxa el servei e.FACT que permet a totes les administracions públiques catalanes rebre factures electròniques i, per tant, donar compliment als requeriments normatius anteriors. Per la seva banda, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic es va implementar el projecte GeFACT, gestionat pel Departament d’Economia i Coneixement, com a sistema eficient de custòdia i distribució de la facturació electrònica.

Amb l’Acord del Govern d’11 de febrer de 2014, sobre l’aprovació de mesures i projectes corporatius a desenvolupar el 2014 per desplegar l’administració electrònica en l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es van declarar les solucions corporatives d’administració electrònica per utilitzar en l’Administració de la Generalitat de Catalunya, entre les quals s’inclou el sistema de facturació electrònica GeFACT, gestionat pel Departament d’Economia i Coneixement en col·laboració amb el servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya, aprovant també, entre altres línies d’impuls, la implantació de la factura electrònica i l’extensió del seu ús a tots els departaments i al sector públic.

Per la seva banda, l’article 6.1 de la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic relatiu al punt general d’entrada de factures electròniques determina que l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals disposaran d’un punt general d’entrada de factures electròniques a través del qual es rebran totes les factures electròniques que corresponguin a entitats, ens i organismes dependents, preveient, a més, que les entitats locals puguin adherir-se a la utilització del punt general d’entrada de factures electròniques que proporcioni la seva diputació, comunitat autònoma o l’Estat.

A la vista de les disposicions normatives anteriors i tenint present que el procés de recepció, gestió, distribució i custòdia de la factura electrònica es basa en el servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya, i en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb l’acció combinada de la plataforma GeFACT, gestionada pel Departament d’Economia i Coneixement;

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals i del conseller d’Economia i Coneixement, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Declarar el servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya com a punt general d’entrada de factures electròniques de la Comunitat Autònoma de Catalunya, d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures. Aquest servei ha de garantir la interoperabilitat i l’intercanvi de factures de manera bidireccional amb la plataforma FACe de l’Administració General de l’Estat i, si escau, amb altres plataformes equivalents.

 

-2 Els ens del sector públic de Catalunya adherits al servei e.FACT resten adherits automàticament al punt general d’entrada de factures electròniques definit en el punt 1 anterior.

 

-3 Declarar el servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya punt general d’entrada de les factures electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dependent, mitjançant l’aplicació corporativa GeFACT, com a eina eficient i compartida de custòdia i distribució de la factura electrònica.

 

-4 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de novembre de 2014

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

Amunt