Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/10/2014

  • Número del document CLT/2341/2014

  • Número de control 14297026

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-14297026-2014

Dades del DOGC
  • Número 6737

  • Data 28/10/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/2341/2014, de 3 d'octubre, per la qual s'incoa expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, a favor dels jaciments de Coll de Nargó (Alt Urgell), identificats amb els topònims de Pinyes, Santa Eulàlia (Santa Eulària), Sallent i Cal Salider.


El 7 d’agost de 2014 la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni va emetre informe favorable a la incoació de l’expedient per a la declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, a favor dels jaciments de Coll de Nargó (Alt Urgell), identificats amb els topònims de Pinyes, Santa Eulàlia (Santa Eulària), Sallent i Cal Salider.

Atès el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,

 

RESOLC:

 

—1 Incoar expedient de declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, a favor dels jaciments de Coll de Nargó (Alt Urgell), identificats amb els topònims de Pinyes, Santa Eulàlia (Santa Eulària), Sallent i Cal Salider.

 

—2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Coll de Nargó i fer-li saber que, d’acord amb el que estableix l’article 9.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, aquesta incoació significa la suspensió de llicències municipals de parcel·lació, edificació o enderrocament en la zona afectada, i també la suspensió dels efectes de les llicències concedides. No obstant això, el Departament de Cultura pot autoritzar les obres que sigui manifest que no perjudiquen els valors culturals del bé, autorització que ha de ser prèvia a la concessió de la llicència municipal, llevat que es tracti de llicències concedides abans de la publicació d’aquesta Resolució.

 

—3 Comunicar aquesta Resolució al Registre de béns culturals d’interès nacional per a la seva anotació preventiva i donar-ne trasllat al Registre general de béns d’interès cultural de l’Administració de l’Estat.

 

Barcelona, 3 d’octubre de 2014

 

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

 

Amunt