Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/07/2014

  • Número del document ENS/1829/2014

  • Número de control 14211028

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14211028-2014

Dades del DOGC
  • Número 6677

  • Data 01/08/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1829/2014, de 24 de juliol, per la qual es dóna publicitat de la concessió de les beques i ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2012-2013.


 

Mitjançant el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Departament d’Economia i Coneixement, per a la gestió de les beques i els ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2012-2013, subscrit en data 12 de març de 2013, s’estableix la col·laboració d’ambdues parts en el procés de gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts a l’estudi.

Segons aquest conveni, correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts a l’estudi objecte de l’acord, així com la corresponent inspecció, verificació, control i, en el seu cas, resolució dels recursos administratius que es puguin interposar.

Per la Resolució de 2 d’agost de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport es convoquen beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat per a l’alumnat que cursi estudis postobligatoris i superiors no universitaris en el curs acadèmic 2012-2013 (BOE núm. 194, de 14 d’agost de 2012).

Per la Resolució de 2 d’agost de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport es convoquen ajuts per l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2012-2013 (BOE núm. 190, de 9 d’agost de 2012).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Donar publicitat que els llistats complerts dels beneficiaris de les beques i els ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat per a l’alumnat dels nivells postobligatoris no universitaris, i dels ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs acadèmic 2012-2013, es troben exposats als taulers d’anuncis dels serveis centrals i territorials del Departament d’Ensenyament.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 24 de juliol de 2014

 

 

Meritxell Ruiz Isern

Directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

Amunt