Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/06/2014

  • Número del document GRI/1487/2014

  • Número de control 14178025

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-14178025-2014

Dades del DOGC
  • Número 6654

  • Data 01/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/1487/2014, de 20 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 3 de juny de 2014, pel qual s'encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Secretaria d'Administració i Funció Pública i el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, el disseny, el desenvolupament, la governança i l'impuls definitiu del pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.


Atès que en data 3 de juny de 2014 el Govern va adoptar l'Acord pel qual s’encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, el disseny, el desenvolupament, la governança i l’impuls definitiu del pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic,


Resolc:


Que es doni publicitat a l'Acord del Govern de 3 de juny de 2014, pel qual s’encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, el disseny, el desenvolupament, la governança i l’impuls definitiu del pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.


Barcelona, 20 de juny de 2014


Lluís Bertran i Saura

Secretari generalACORD

del Govern pel qual s’encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, el disseny, el desenvolupament, la governança i l’impuls definitiu del pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.


El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit competencial dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Governació i Relacions Institucionals, entre d’altres, les funcions d’impuls d’estratègies i d’avaluació de les administracions públiques i del sector públic.

El Decret 309/2011, de 12 d’abril, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, l’adscriu al Departament de Governació i Relacions Institucionals i estableix que són funcions del Consell, avaluar la situació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats instrumentals i definir i planificar les actuacions que s’han de dur a terme per a la racionalització o optimització dels recursos necessaris per al funcionament de l’Administració i del seu sector públic. Mitjançant aquesta norma es defineixen dos grans àmbits que s’han d’optimitzar per garantir el dret de la ciutadania a una bona administració: l’ocupació pública i el sector públic, que requereixen d’una actuació coordinada dels departaments de la Generalitat competents en la matèria i, simultàniament, que es dugui a terme la necessària reforma de l’Administració Pública.

En aquest marc es crea, per Ordre GRI/29/2013, de 18 de febrer, la Comissió d’Experts per a la Reforma de l’Administració Pública i el seu Sector Públic, amb la funció de redactar un informe que va ser lliurat a la vicepresidenta del Govern en data 30 d’abril de 2013 i que va tenir com a una de les referències el document del mes de desembre de 2012 “Catalunya: Visió i Objectius econòmics de futur” del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC). En l’informe elaborat per la Comissió d’Experts per a la Reforma de l’Administració Pública i el seu Sector Públic, consta a objectiu principal “contribuir a visualitzar com voldríem que fos un nou model d’administració pel nostre país, centrat en el ciutadà, en tant que usuari dels serveis col·lectius, i a la vegada titular últim de la voluntat democràtica, a qui totes les administracions públiques han de rendir comptes.”

Les tres grans línies d’actuació que assenyala l’informe, com a principals elements vertebradors de la reforma de l’Administració i del seu sector públic són:

Posar les bases d’un nou model de governança i organització inspirat pels principis de màxima integritat, coordinació i responsabilització dels diferents actors.

Implantar sistemes de gestió i direcció a l’Administració inspirats pels criteris d’eficàcia i d’eficiència en la prestació dels serveis públics.

Establir un nou model de relació amb els ciutadans que posi plenament en valor els principis de transparència, accessibilitat, participació i rendiment de comptes.

En aquesta línia, el procés de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, que ha d’impulsar i consolidar actuacions i mesures que donin resposta a les necessitats de canvi a mig i llarg termini que estan plantejades, té com a objectiu construir i consolidar un nou model de governança, de noves institucions, models organitzatius i procediments que assegurin en l’administració catalana el conjunt de valors d’eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat, participació, juntament amb els de subjecció a l’ordenament jurídic, professionalitat i imparcialitat.

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, el Govern


Acorda:


-1 Encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, el disseny, el desenvolupament, la governança i l’impuls definitiu del pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, i el seguiment de la implementació de les mesures que se’n derivin, avaluar-les i retre comptes dels resultats assolits.


-2 El pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic tindrà el eixos següents:

Eix 1. Transparència, que tindrà com a objectius fomentar i promoure la transparència en totes les actuacions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, impulsar l’avaluació de les polítiques públiques i esdevenir un element clau que ha d’inspirar i orientar la seva reforma.

Eix 2. Ètica, que tindrà com a objectiu desenvolupar la infraestructura ètica, mitjançant la promoció de codis d’integritat i bones pràctiques i un marc de gestió que permeti avaluar i retre comptes en aquest àmbit.

Eix 3. Recursos humans, que tindrà per objectiu, mitjançant els corresponents canvis normatius, el disseny i la progressiva implementació d’un nou model de polítiques en aquest àmbit, que introdueixin majors graus d’adequació i flexibilitat i impulsi i faciliti els processos de professionalització i mobilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Eix 4. Direcció pública professional, que tindrà com a objectiu, mitjançant el corresponent desplegament normatiu, la professionalització de càrrecs directius de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, introduint criteris d’idoneïtat i competència professional per al seu accés i avaluació de resultats.

Eix 5. Govern digital i simplificació de la tramitació administrativa, que tindrà com a objectiu, mitjançant l’impuls de solucions tecnològiques i la simplificació de processos en l’organització de l’Administració de la Generalitat, facilitar la relació de l’Administració de la Generalitat amb la ciutadania i, en especial, per a l’establiment i desenvolupament d’iniciatives empresarials.

Eix 6. Innovació i talent, mitjançant el disseny i la posada en marxa d’un pla d’innovació i talent per identificar, gestionar, desenvolupar, reconèixer, retenir o atraure talent i potenciar iniciatives que prestigiïn l’intercanvi d’idees, el pensament crític i les bones pràctiques per millorar el funcionament dels serveis públics, la implicació del personal al seu servei i la satisfacció de la ciutadania envers els serveis públics.

Eix 7. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que tindrà com a objectiu racionalitzar i simplificar l’organització dels departaments i del seu sector públic.

Eix 8. Sector públic de la Generalitat de Catalunya, que tindrà com a objectiu dissenyar un nou pla de racionalització i simplificació del sector públic que l’identifiqui amb els valors del servei públic, i l’orienti a la creació de valor i a la rendició de comptes

Eix 9. Col·laboració publicoprivada, que tindrà com a objectiu potenciar processos de col·laboració publicoprivada, assegurant els estàndards mínims de qualitat i enfortint les capacitats internes de l’administració per gestionar-los o supervisar-los, i avaluar-los de forma adequada.


Amunt