Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/04/2014

  • Número del document TES/0884/2014

  • Número de control 14114026

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-14114026-2014

Dades del DOGC
  • Número 6611

  • Data 28/04/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/884/2014, d'11 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2014.


L’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificat per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, i per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, regula a l’apartat 2, lletra a), les prestacions per al pagament del lloguer, i disposa que tenen el caràcter de prestacions econòmiques de dret de concurrència que es regeixen supletòriament per la legislació vigent en matèria de prestacions socials de caràcter econòmic.

L’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, disposa que la concessió de les prestacions de dret de concurrència és limitada per les disponibilitats pressupostàries i s’ha de sotmetre a concurrència pública i a priorització de les situacions de més necessitat.

L’apartat 2, lletra h), de l’article 5 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, estableix que correspon al president o la presidenta de l’Agència: aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions previstes en els plans per al dret a l’habitatge, i també les que tenen per finalitat el finançament de projectes i actuacions en barris d’habitatges públics que administra o gestiona l’Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, disposa que l’atorgament de les prestacions per al pagament del lloguer correspon a la persona titular de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge.

L’article 25 de l’annex que recull els Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre, regula les funcions de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge, i a la lletra b) estableix que li correspon tramitar, gestionar, inspeccionar, autoritzar i abonar les prestacions per al pagament del lloguer, en els termes establerts a les normes reguladores.

En ús de les facultats que atribueix l’article 5 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a la persona titular de la Presidència, i a proposta de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Fer pública la convocatòria, en règim de dret de concurrència competitiva, per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer, regulades a l’article 72.2, lletra a), de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, corresponents a l’any 2014.

 

—2 Dotació pressupostària

2.1 La dotació màxima inicial per a les prestacions al lloguer d’aquesta convocatòria amb càrrec a la partida pressupostària D/4800001, de l’article 48, “A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius” del pressupost del 2014 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya és de 8.000.000,00 euros. Aquesta dotació es distribuirà de la manera següent:

a) 2.500.000,00 euros, per atendre noves sol·licituds de persones amb contractes de lloguer obtinguts a partir de l’1 de gener de 2013 a través de les borses de mediació per al lloguer social i els de titularitat o gestionats per administracions o entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

b) 5.500.000,00 euros, per atendre sol·licituds presentades a la convocatòria de l’any 2013 i no resoltes per exhaurir-se la partida pressupostària.

2.2 La dotació màxima inicial d’aquesta convocatòria, així com la seva distribució, es pot modificar d’acord amb la normativa vigent, en funció de la disponibilitat de les dotacions pressupostàries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2014.

2.3 Un cop fet el pagament de les prestacions atorgades i justificades, si hi ha romanents l’Agència de l’Habitatge de Catalunya els destinarà a la mateixa finalitat per tal de cobrir les prestacions per al pagament de lloguers en posteriors convocatòries.

 

—3 El termini de presentació de sol·licituds de l’apartat 2.1.a) d’aquesta Resolució s’inicia l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 d’octubre de 2014 inclòs.

Per a les sol·licituds de l’apartat 2.1.b) d’aquesta Resolució, s’inicia l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 13 de juny de 2014 inclòs.

 

—4 L’objecte d’aquesta convocatòria és determinar les condicions per sol·licitar les prestacions per al pagament del lloguer regulades a l’article 72.2, lletra a), de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, en el marc de les dotacions i disponibilitats del pressupost.

 

—5 Als efectes d’aquesta convocatòria, s’estableixen les definicions següents:

a) S’entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no en tenen. No formen part de la unitat de convivència les persones subarrendatàries de l’habitatge.

b) S’entén per família monoparental la formada, com a mínim, per un fill o una filla menor de 21 anys, o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d’una sola persona.

c) S’entén per lloguer concertat l’import que fa efectiu la persona arrendatària.

d) S’entén per lloguer just l’import que hauria de pagar la persona arrendatària per no superar el 20% o el 30% dels seus ingressos, en funció que aquests estiguin per sota o per sobre de 0,94 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

e) S’entén que hi ha risc d’exclusió social quan la unitat de convivència a què pertany la persona que sol·licita la prestació paga un lloguer superior al definit com a lloguer just a l’apartat anterior.

f) S’entén que una persona té la residència legal quan és titular d’una autorització de residència d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, que aprova el seu Reglament.

 

—6 Sol·licituds

6.1 La sol·licitud amb imprès normalitzat, degudament formalitzada i signada per la persona sol·licitant, s’ha d’adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha d’anar acompanyada de la documentació prevista a l’apartat 8, i s’ha de presentar a:

a) Les borses que formen part de la Xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d’habitatge, que col·laboren mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no s’hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d’habitatge en un determinat àmbit territorial, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de cada demarcació.

b) La seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre.

c) L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, pels mitjans que s’estableixen a l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

d) Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s’indiquen a la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge

6.2 La presentació de les sol·licituds formalitzades implica la plena acceptació de les condicions d’aquesta convocatòria.

 

—7 Persones destinatàries

Poden ser perceptores de les prestacions d’aquesta convocatòria les persones que es troben en la situació de necessitat prevista a l’article 72.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i que compleixen els requisits següents:

a) Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades que compleixin els requisits que estableix l’article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència.

b) Estar en risc d’exclusió social segons es defineix a l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l’habitatge i no inferiors als necessaris per pagar el lloguer. La ponderació dels ingressos queda reflectida a la taula de l’IRSC de l’annex.

c) Ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança, de conformitat amb la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el seu Reglament.

d) No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a:

Barcelona ciutat: 750 euros.

Demarcació de Barcelona: 600 euros.

Demarcacions de Girona i Tarragona: 450 euros.

Demarcació de Lleida: 400 euros.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

f) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

g) Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

 

—8 Documentació

8.1 Juntament amb la sol·licitud cal presentar la documentació següent:

a) DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d’edat. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE, haurà d’aportar el document d’identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE.

b) Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, mitjançant la presentació de la documentació següent:

b.1) Persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola, d’algun país membre de la Unió Europea o d’un altre país de l’Espai Econòmic Europeu: certificats o volants dels diferents padrons municipals.

b.2) Altres persones sol·licitants en el NIE de les quals no hi figuri la llegenda “permanent” o “llarga durada”: han d’acompanyar un certificat de residència emès per l’oficina d’estrangers o per les comissaries de policia nacional juntament amb certificats o volants dels diferents padrons municipals.

c) Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

d) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:

d.1) Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

d.2) En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF), han d’aportar el certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

d.3) Declaració responsable d’ingressos, en situacions excepcionals en les quals la persona que sol·licita l’ajut o alguns dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada als apartats anteriors.

d.4) Informe socioeconòmic emès pels serveis bàsics d’atenció social municipals o pels tècnics mediadors de les entitats col·laboradores per a la gestió d’aquestes prestacions, en el cas que tots els ingressos d’una unitat de convivència s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable, sens perjudici de la corresponent comprovació administrativa.

d.5) Quan la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d’ingressos respecte al període general a acreditar d’acord amb la convocatòria, aquesta persona o persones justificaran els ingressos de l’any en curs.

e) Informe de vida laboral, en els casos que no s’acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l’IRPF.

f) Llibre de família, si escau.

g) El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

g.1) En el cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l’habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o bé sigui titular d’una cessió del contracte d’arrendament, o es trobi inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.

g.2) En els casos d’habitatges gestionats per empreses públiques locals o entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden aportar un certificat, en substitució del contracte de lloguer i dels rebuts de lloguer pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, on han de constar el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF i les dades referents a l’habitatge i els mesos de lloguer pagats.

g.3) En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.

g.4) En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d’una ordre d’allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l’habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se’ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la prestació si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l’habitatge.

h) Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2014 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas que el sistema de pagament del lloguer sigui el rebut domiciliat, al rebut hi hauran de constar les dades següents: referència, NIF de l’emissor i el sufix.

i) Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), el padró municipal corresponent, el Departament de Benestar Social i Família, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la Direcció General de la Policia, la Direcció General del Cadastre i el Registre de la Propietat.

j) Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d’exclusió dels establerts als apartats 10 i 11.

k) Imprès normalitzat, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació.

l) Número de compte bancari de la persona propietària de l’habitatge o qui la representi on es paga el lloguer, si el sistema de pagament del lloguer és la transferència, si escau.

m) Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

n) Carnet de família monoparental, si escau.

o) Carnet de família nombrosa, si escau.

p) En supòsits de violència de gènere, mitjà de prova qualificat d’acord amb l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

8.2 Les persones sol·licitants que donin autorització a l’òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d’aquestes prestacions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 8.1.c), d.1), d.2), m), n), i o).

8.3 Les persones sol·licitants que es puguin acollir a l’apartat 2.1.b) d’aquesta Resolució, si no han tingut canvis respecte a la documentació acreditada en l’exercici de 2013, hauran d’aportar els documents dels apartats 8.1.h) i i) i, si escau, els dels apartats 8.1.d.3), d.4), d.5), e), f), i p).

8.4 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

—9 Quantia de la prestació

9.1 La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària, lloguer concertat, i l’import que hauria de pagar, lloguer just, d’acord amb els conceptes definits a l’apartat 5, lletres c) i d).

9.2 Per determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

9.3 En cas que el sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d’arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la prestació l’import de l’últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

9.4 Es considera que formen part de l’import del lloguer tots els conceptes que consten al rebut corresponent amb excepció dels endarreriments, les despeses de serveis d’ús individual i els pàrquings i trasters, sempre que se’n pugui determinar l’import.

9.5 L’import mensual de la prestació és d’un màxim de 200,00 euros i d’un mínim de 20,00 euros, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

9.6 La prestació es reconeix:

a) Per a les persones beneficiàries amb contractes d’arrendament signats amb anterioritat a l’any 2014, per la quantia corresponent a tot l’any.

b) Per a les persones beneficiàries de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2014 i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2014.

c) En els casos en què es produeixi alguna de les incompatibilitats previstes a l’apartat 11, la prestació es reconeixerà per als mesos als quals es tingui dret, que no siguin coincidents amb els altres ajuts o prestacions reconegudes.

 

—10 No poden ser perceptores de les prestacions

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.

c) Les unitats de convivència que paguin unes rendes de lloguer superiors a les que s’estableixen per a cada demarcació territorial en la convocatòria anual.

d) Les unitats de convivència quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF (casella 465) sigui superior a 500 euros.

e) Les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

—11 Incompatibilitats

11.1 Aquestes prestacions són incompatibles, per a les mateixes mensualitats de l’any en curs, amb les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer que estableix l’article 72.2.b) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i amb altres ajuts o prestacions provinents d’altres administracions públiques, que tinguin la mateixa finalitat.

11.2 Aquestes prestacions també són incompatibles per al mateix any amb les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d’amortització hipotecària adreçades a persones aturades de llarga durada regulades per la Resolució 527/2014, de 4 de març.

11.3 En el cas que, d’acord amb les previsions de l’apartat anterior, es produeixi la coincidència en el dret a les prestacions d’urgència especial i en el dret a les prestacions d’aquesta convocatòria, la suma de totes dues no podrà superar els 3.000 euros.

11.4 Aquestes prestacions són incompatibles per a les mateixes mensualitats de l’any amb la percepció de la renda bàsica d’emancipació dels joves, regulada pel Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre.

 

—12 Càlcul dels ingressos computables

a) No es tindrà en compte l’import de la prestació per al pagament del lloguer percebuda en l’anualitat corresponent.

b) No es tindran en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre integrant de la unitat de convivència, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

c) Sí que s’han de tenir en compte els imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o alguna persona membre de la unitat de convivència.

 

—13 Determinació del lloguer just

13.1 Per determinar el lloguer just, i a l’efecte d’obtenir una relació més justa entre els ingressos reals, la composició de la unitat de convivència i la situació geogràfica de l’habitatge, els ingressos de la unitat de convivència s’han de comparar amb les taules de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), a fi d’establir l’equivalència amb aquest índex.

13.2 Les taules de l’IRSC són les que consten a l’annex i es poden consultar al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: http://www.gencat.cat/habitatge.

13.3 Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat acreditada, igual o superior al 33%, així declarada pel Departament de Benestar Social i Família, els ingressos d’aquesta unitat s’han de comparar amb els del tram següent de les taules de l’IRSC.

13.4 Un cop efectuada la comparació que es determina a l’apartat 13.1, si els ingressos resultants són inferiors a 0,94 vegades l’IRSC, el lloguer just, conforme es defineix a l’apartat 5, lletra d), no han d’excedir el 20% dels ingressos de la unitat de convivència o el 30% dels ingressos, quan estiguin entre 0,94 i 1,5 vegades l’IRSC.

13.5 Per calcular l’import del lloguer just, els ingressos de la unitat de convivència s’han de multiplicar, en funció del nombre de membres que la integrin, pels coeficients següents:

1 membre: 1.

2 membres: 0,93.

3 membres: 0,83.

4 membres: 0,77.

5 membres o més: 0,70.

A la quantitat resultant, s’hi aplicarà el percentatge del 20% o del 30%, en funció del que s’estableix a l’apartat 13.3, per tal d’obtenir així l’import del lloguer just.

 

—14 Criteris de priorització i valoració

14.1 Els criteris de priorització i de valoració de les sol·licituds d’accés a les prestacions d’aquesta convocatòria es determinen en funció de la dotació pressupostària prevista a l’apartat 2 d’aquesta Resolució.

14.2 Ordre de priorització.

a) Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

b) Persones que han obtingut el contracte de lloguer a través de les borses de mediació per al lloguer social amb data de vigència a partir de l’1 de gener de 2013.

c) Persones adjudicatàries d’habitatges de lloguer protegit de titularitat d’entitats públiques, amb qualificació vigent, o d’habitatges de lloguer gestionats per aquestes.

d) Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat, i que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, declarada així per l’ICASS.

e) Persones més grans de 65 anys.

f) Joves entre 18 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec.

g) Dones víctimes de violència de gènere.

h) Famílies monoparentals amb menors a càrrec, d’acord amb la definició que en fa l’apartat 5, lletra b), que inclou les persones separades o divorciades, al corrent de les pensions alimentàries.

i) Famílies nombroses.

j) Persones joves extutelades.

14.3 Un cop ateses aquestes necessitats, la resta de les sol·licituds es prioritzaran atenent:

a) El nivell d’ingressos de la unitat de convivència, d’acord amb la taula de l’IRSC, amb la puntuació següent:

Fins a 0,94 vegades l’IRSC = 3 punts.

Entre 0,94 i 1,5 vegades l’IRSC = 1 punt.

b) L’import mensual de l’ajut proposat:

Entre 150,01 euros i 200,00 euros = 4 punts.

Entre 100,01 euros i 150,00 euros = 3 punts.

Entre 50,01 euros i 100,00 euros = 2 punts.

Entre 20,01 euros i 50,00 euros = 1 punts.

20,00 euros = 0 punts.

14.4 Per resoldre situacions d’igualtat en la puntuació final després de l’aplicació dels criteris anteriors, es donarà prioritat a l’ordre d’entrada de la sol·licitud al registre.

 

—15 Tramitació, resolució i notificació

15.1 Les sol·licituds es tramiten amb la col·laboració de les entitats a què fa referència l’apartat 17.

15.2 L’atorgament es fa per la persona titular de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge, en virtut de la Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències.

15.3 La prestació s’atorga per a l’any de la convocatòria. Només en el cas que la persona beneficiària mantingui les condicions d’elegibilitat es podrà concedir la pròrroga de la prestació per a posteriors anualitats sempre que la persona interessada ho sol·liciti i ho permetin les dotacions pressupostàries de cada exercici.

15.4 Les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu quan hagin transcorregut sis mesos des de la finalització del termini de presentació, sense que s’hagi notificat la resolució expressa.

15.5 La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d’aquestes prestacions, d’acord amb l’article 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i els articles 59.6.b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es farà per mitjà de l’exposició de llistes als taulers d’anuncis de les entitats col·laboradores en la gestió de les prestacions, i també als taulers d’anuncis de les oficines gestores de l’expedient, a l’e-Tauler i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

15.6 S’entén acceptada la concessió de la prestació per part de les persones beneficiàries si en el termini de deu dies, comptats a partir de la data de la notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

15.7 Contra les resolucions d’atorgament o denegació d’aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, davant la persona titular de la direcció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o recurs contenciós administratiu.

 

—16 Justificació i pagament de la prestació

16.1 El pagament de la prestació resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions d’aquesta convocatòria, i al fet que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent del pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans següents: aportació de rebuts, informació facilitada per les entitats financeres que col·laboren en la gestió d’aquestes prestacions o altres mitjans.

16.2 La justificació de pagament de tots els rebuts de l’exercici s’haurà de fer com a màxim fins a la finalització del període de convocatòria de l’any següent.

16.3 D’acord amb l’article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i amb la lletra e) de l’apartat 7 d’aquesta Resolució, el pagament s’ha de fer per mitjà d’una entitat financera.

16.4 Les prestacions es poden abonar directament a la persona beneficiària o, si s’autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual se cedeixi aquest dret.

16.5 El seguiment i el control dels pagaments dels rebuts de lloguer també es pot fer per part de les entitats financeres que han signat un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquesta col·laboració es pot ampliar a altres entitats que ho sol·licitin.

 

—17 Entitats col·laboradores

Són entitats col·laboradores d’aquesta convocatòria les borses de lloguer de la Xarxa de mediació per al lloguer social, les administracions o empreses públiques d’àmbit local i les entitats sense ànim de lucre, que subscriguin un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds.

 

—18 Inspecció i control

18.1 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya durà a terme les activitats d’inspecció i control necessàries per garantir el compliment de la finalitat de les prestacions atorgades.

18.2 Les persones perceptores d’aquesta prestació han de comunicar en el termini màxim d’un mes a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o a les entitats col·laboradores que participen en la gestió d’aquesta prestació qualsevol fet sobrevingut que, d’acord amb el que estableix aquesta Resolució, pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies que en van determinar la concessió. Les modificacions d’aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la prestació concedida per part de l’òrgan competent.

18.3 Les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores han de proporcionar en tot moment la informació que se’ls demani respecte de la prestació concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents.

 

—19 Suspensió del dret al cobrament de les prestacions i extinció

19.1 Són causes de suspensió automàtica del pagament:

a) Tenir tres rebuts impagats de lloguer.

b) Deixar de pagar el lloguer pels sistemes previstos a la lletra g) de l’apartat 7.

19.2 Són causes d’extinció:

a) Que les causes de suspensió de l’apartat anterior es mantinguin durant tres mesos.

b) La mort de la persona beneficiària.

c) La renúncia expressa de la persona beneficiària.

d) Deixar de residir a Catalunya durant un període superior a 3 mesos.

e) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la concessió de la prestació.

f) L’engany en l’acreditació dels requisits.

19.3 Les persones perceptores de la prestació o els membres de la unitat familiar o de la unitat de convivència estan obligats a comunicar a l’entitat gestora que s’ha produït alguna de les causes de suspensió o d’extinció indicades en els apartats anteriors.

19.4 Les persones beneficiàries i, quan correspongui, els membres de la unitat familiar o de convivència i, si escau, les entitats financeres, han de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l’Administració, les quanties aportades en excés al compte de la persona beneficiària, a partir del mes següent al de la data d’extinció del dret a la prestació, així com també han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament, quan es produeixi alguna de les causes de suspensió o d’extinció del pagament de la prestació o qualsevol altra causa admesa d’acord amb el dret.

19.5 La resolució de declaració d’extinció o la suspensió de la prestació, per alguna de les causes esmentades als apartats anteriors, pot donar lloc al reintegrament de les prestacions atorgades indegudament, mitjançant el procediment de revocació.

 

—20 Revocació

Són causes de revocació de la resolució de concessió de la prestació l’incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en aquesta Resolució i en l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que preveu l’article 100 de la Llei esmentada.

 

—21 Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal objecte de tractament només s’utilitzaran per a les finalitats compatibles amb aquelles per a les quals les dades han estat recollides. D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega, els interessats tenen els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones sol·licitants de la prestació accepten el tractament de les seves dades per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de manera expressa.

 

—22 Règim jurídic

22.1 El règim jurídic aplicable és l’establert a l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

22.2 En la tramitació administrativa general, resolució i notificació, són aplicables la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

22.3 En el pagament i control són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i, de manera subsidiària, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

22.4 Les prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries, segons el que preveu l’article 8 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic.

 

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

De conformitat amb l’article 11 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en els termes que estableix la legislació sobre el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu, en els termes que estableix la legislació reguladora d’aquesta jurisdicció.

 

Barcelona, 11 d’abril de 2014

 

Carles Sala i Roca

President

 

 

Annex

Taules IRSC aplicables a aquesta convocatòria

 

0,94

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

A

9.986,22

10.295,07

10.737,87

10.776,11

B

9.362,08

9.651,63

10.066,76

10.102,60

C

8.811,37

9.083,89

9.474,59

9.508,33

D

7.489,67

7.721,31

8.053,40

8.082,08

 

1,5

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

A

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.195,92

B

14.939,49

15.401,54

16.063,97

16.121,18

C

14.060,70

14.495,57

15.119,03

15.172,87

D

11.951,60

12.321,23

12.851,18

12.896,94

 

En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar.

 

Amunt