Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 23/01/2014

  • Número del document BSF/0012/2014

  • Número de control 14027034

  • Organisme emissor Departament de Benestar Social i Família

    CVE CVE-DOGC-A-14027034-2014

Dades del DOGC
  • Número 6550

  • Data 29/01/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE BSF/12/2014, de 23 de gener, del Cens d'entitats juvenils.


L’Ordre de 31 d’octubre de 1985 va crear el Cens general d’associacions juvenils i entitats de serveis a la joventut de Catalunya, atesa la necessitat de l’Administració de la Generalitat de disposar d’una eina que permetés tenir un coneixement real i permanent de les entitats juvenils catalanes i del món associatiu juvenil català en general, i que, així mateix, li permetés un control millor en la gestió dels ajuts públics a aquestes entitats. Aquesta Ordre va ser modificada per l’Ordre de 7 de novembre de 1994, moment a partir del qual va passar a denominar-se Cens general de la Secretaria General de Joventut. Posteriorment, que aquest Cens sigui necessari ho avala la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, amb la nova denominació de Cens d’entitats juvenils, introduïda per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. Així, l’article 41 d’aquesta Llei estableix que el funcionament del Cens d’entitats juvenils i les formes d’accés, d’inscripció i de cancel·lació s’han de regular mitjançant ordre, i l’article 9.f’) de la mateixa Llei disposa que correspon al departament competent en matèria de joventut ordenar, inscriure i gestionar el Cens d’entitats juvenils.

Com a conseqüència de l’experiència assolida des de l’aprovació de l’Ordre de 31 d’octubre de 1985, posteriorment modificada per l’Ordre de 7 de novembre de 1994, s’ha detectat la conveniència d’ampliar les tipologies d’entitats que es poden inscriure en el Cens i de definir més acuradament les condicions d’inscripció, així com els drets i els deures que adquireixen les entitats en inscriure’s d’adaptar el procediment de sol·licitud a les noves tecnologies i de clarificar els supòsits de suspensió temporal i de cancel·lació de la inscripció, així com la publicitat i la cessió de dades d’entitats censades.

La disposició transitòria cinquena de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, preveu que el Govern adapti l’Ordre del Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut a les disposicions de la Llei esmentada en el termini de dos anys des de la seva entrada en vigor.

D’acord amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament de Benestar Social i Família l’exercici de les atribucions en l’àmbit de la política de joventut;

D’acord amb el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, correspon a la Direcció General de Joventut l’elaboració i la proposta de les directrius sobre política juvenil de la Generalitat de Catalunya;

Atès l’informe favorable emès per la Comissió de Govern Local;

Per tot això, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i en ús de les facultats que m’atorga l’article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,


Ordeno:


Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte regular el funcionament del Cens d’entitats juvenils, així com les seves formes d’accés, d’inscripció i de cancel·lació de la inscripció.


Article 2

Adscripció i naturalesa del Cens d’entitats juvenils

2.1 El Cens d’entitats juvenils està adscrit al departament competent en matèria de joventut.

2.2 La inscripció en el Cens d’entitats juvenils no té funcions constitutives.

2.3 L’òrgan competent en matèria de joventut s’ha de coordinar amb la resta d’administracions públiques, i també amb l’òrgan de l’Administració de la Generalitat encarregat de gestionar el Registre general d’associacions, per garantir l’actualització de les dades del Cens d’entitats juvenils.

 

Article 3

Efectes de la inscripció

3.1 A les entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils, se’ls reconeixen els drets que estableix l’article 41.5 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.

3.2 Un cop inscrites les entitats, les seves dades s’han de publicar en el lloc web del departament competent en matèria de joventut i han de ser accessibles, d’acord amb l’article 17 d’aquesta Ordre. Així mateix, han de rebre informació en el marc de les actuacions de difusió promogudes pel departament competent en matèria de joventut.

 

Article 4

Inscripció en el Cens d’entitats juvenils

4.1 Poden sol·licitar la inscripció en el Cens d’entitats juvenils les tipologies d’entitats juvenils següents:

a) Les associacions juvenils.

b) Els consells locals de joventut.

c) Les seccions juvenils d’altres associacions o entitats.

4.2 També poden sol·licitar la inscripció en el Cens d’entitats juvenils les entitats prestadores de serveis a la joventut que la normativa vigent reconeix.

4.3 Una mateixa entitat no pot ser inscrita en el Cens en més d’una tipologia.

4.4 En tot cas, les entitats que sol·licitin la inscripció en el Cens han d’estar prèviament inscrites en algun dels registres següents:

Registre general d’associacions o fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Registre general de cooperatives de Catalunya.

Registre de sindicats de la Generalitat de Catalunya.

Registre d’entitats religioses del Ministeri de l’Interior.

Registre de partits polítics del Ministeri de l’Interior.

Registre d’associacions del Ministeri de l’Interior, en el cas d’entitats d’àmbit estatal.

4.5 No són objecte d’inscripció en el Cens d’entitats juvenils:

a) Les entitats amb ànim de lucre.

b) Les entitats esportives inscrites en el Registre d’entitats esportives del departament competent en matèria d’esport.

c) Les associacions de mares i pares d’alumnes.

d) Qualsevol altra entitat que no estigui inclosa en les tipologies descrites en aquest article.

 

Article 5

Les associacions juvenils

5.1 Als efectes d’aquesta Ordre, les associacions que sol·licitin la inscripció en el Cens han de tenir personalitat jurídica i complir algun dels requisits següents:

a) Emprar l’expressió “associació de joves”, “associació juvenil”, “esplai”, “agrupament escolta” o alguna d’equivalent en la seva denominació, amb la condició que l’associació es pugui considerar juvenil d’acord amb la seva naturalesa o els seus estatuts.

b) Acreditar, fefaentment, que més del 75% dels socis i les sòcies i més del 75% dels membres de la junta directiva de l’associació, inclòs el president o la presidenta, tenen una edat entre 16 i 29 anys. Aquest requisit s’ha de mantenir al llarg del temps.

5.2 A l’efecte d’inscripció en el Cens d’entitats juvenils, també es consideren associacions juvenils les coordinadores o les federacions d’entitats juvenils, sempre que, com a mínim, el 80% de les entitats que en formen part siguin associacions juvenils.

 

Article 6

Els consells locals de joventut

Els consells locals de joventut, d’acord amb la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, són ens de representació i participació formats per diversos models associatius d’un municipi com a entitats independents de l’Administració pública que coordinen el teixit associatiu juvenil del municipi, en representen les organitzacions juvenils i dialoguen amb els poders públics.

 

Article 7

Les seccions juvenils

7.1 Les seccions juvenils, d’acord amb la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, estan constituïdes per un grup de joves d’una associació sense ànim de lucre, d’un partit polític o d’un sindicat, amb autonomia funcional i capacitat d’autoorganitzar-se per fer la seva tasca. També poden tenir autonomia econòmica respecte de l’entitat a la qual pertanyen, però sempre n’han de dependre tant fiscalment com legalment. Les seccions juvenils han de constar en els estatuts de l’associació, el partit polític o el sindicat del qual formen part, i establir-hi els seus objectius, les funcions específiques, la composició, les normes bàsiques i els òrgans de funcionament intern.

7.2 Com a norma general, només es permet censar una secció juvenil per entitat. No obstant això, en el cas de federacions o entitats coordinadores d’entitats juvenils de l’àmbit de l’educació en el lleure que estiguin prèviament inscrites en el Cens, poden sol·licitar la inscripció en la tipologia de secció juvenil tots els grups de joves que participin de la seva personalitat jurídica i que es denominin “agrupament escolta”, “esplai”, “casal de joves” o tinguin un nom equivalent.

7.3 Les seccions o grups alhora infantils i juvenils d’associacions sense ànim de lucre que no estiguin inscrites en el Cens només poden sol·licitar la inscripció si almenys el 50% dels membres tenen com a mínim 16 anys i com a màxim 29 anys. En tot cas, aquestes seccions o grups han de complir els requisits d’autonomia funcional i capacitat d’autoorganitzar-se i els requisits estatutaris que esmenten els apartats 1 i 2 d’aquest article.

 

Article 8

Les entitats prestadores de serveis a la joventut

Es consideren entitats prestadores de serveis a la joventut les associacions no juvenils, les fundacions i les cooperatives sense ànim de lucre legalment constituïdes, en els estatuts de les quals es prevegi de forma clara i explícita que entre els seus fins socials hi ha el de dur a terme, de manera continuada, programes i actuacions adreçats de forma exclusiva als joves.

No tenen la consideració d’entitats prestadores de serveis a la joventut, i per tant no poden inscriure’s en el Cens, les entitats que, malgrat duguin a terme programes i actuacions adreçats als joves, només ho facin de forma ocasional o secundària sense distingir especialment aquest col·lectiu del conjunt de la ciutadania.

 

Article 9

Àmbits d’actuació

9.1 Amb l’objecte de facilitar la gestió de les dades del Cens d’entitats juvenils, cada entitat inscrita s’inclou en un dels àmbits d’actuació següents:

Apoderament de les dones i igualtat.

Casal de joves.

Coordinació d'entitats.

Cultura popular.

Cultural i artístic.

Drets civils.

Escola d'educació en el lleure.

Escoltisme.

Esplai.

Estudiantil.

Excursionista.

Immigració.

Internacional i cooperació.

Lúdic.

Medi ambient i ecologisme.

Polític.

Professional i laboral.

Promoció de la salut.

Serveis a joves amb discapacitat.

Serveis a la infància.

Serveis a la joventut.

Serveis socials i assistencials.

Sindical.

9.2 Els àmbits d’actuació es poden crear o modificar per resolució de la persona titular de la Direcció General de Joventut.

 

Article 10

Formulari de sol·licitud d’inscripció en el Cens d’entitats juvenils

El formulari de sol·licitud d’inscripció en el Cens d’entitats juvenils, amb la documentació que s’esmenta a l’article següent, s’ha de presentar de manera preferent per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), sens perjudici que es pugui presentar per algun dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Article 11

Documentació

11.1 Documentació que cal adjuntar al formulari de sol·licitud en el moment que es presenti:

a) Document de presentació i descripció de l’entitat. Les seccions juvenils han d’indicar els seus objectius, les funcions específiques, la composició, les normes bàsiques de funcionament i els òrgans interns.

b) Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant del formulari de sol·licitud, que ha de ser qui representi legalment l’entitat.

c) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant.

d) Còpia compulsada dels estatuts de l’entitat inscrits en el registre corresponent.

e) Còpia compulsada del NIF de l’entitat.

No cal aportar els documents que preveuen les lletres b), c), d) i e) anteriors si s’autoritza l’Administració de la Generalitat a verificar la identitat i la representació legal amb què actua la persona signant, així com el número d’identificació fiscal i les dades estatutàries de l’entitat.

11.2 En el formulari de sol·licitud ha de constar la declaració responsable acreditativa de la vinculació a una coordinadora o una federació d’entitats juvenils, si escau.

S’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per a l’exercici, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència d’aquest reconeixement o exercici. La presentació de la declaració responsable faculta el Departament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible, o bé per efectuar el requeriment de documentació quan sigui necessari.

11.3 El departament competent en matèria de joventut pot requerir les entitats sol·licitants perquè aportin la documentació complementària que sigui necessària per dictar resolució.

11.4 No cal presentar la documentació que ja té el departament competent en matèria de joventut o qualsevol altre òrgan de l’Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que hagi estat admesa com a vàlida. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d’especificar per escrit la data i l’òrgan on la va presentar i el procediment a què correspon. Aquest apartat no és d’aplicació quan siguin documents que s’hagin d’actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats amb posterioritat a la presentació a la Generalitat. Si el departament competent en matèria de joventut, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini de deu dies hàbils.

 

Article 12

Procediment d’inscripció i resolució

12.1 El procediment d’inscripció finalitza amb la resolució de la persona titular de la Direcció General de Joventut. La resolució ha d’indicar la tipologia i l’àmbit d’actuació de l’entitat a inscriure, d’acord amb els articles 4.1 i 9.1 d’aquesta Ordre.

12.2 El procediment d’inscripció s’ha de resoldre i notificar en un termini màxim de quatre mesos comptats a partir de la data de presentació del formulari de sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat una resolució expressa, la sol·licitud s’entén estimada, de conformitat amb l’article 54 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

12.3 La resolució s’ha de notificar a les persones interessades per correu certificat o bé per canal electrònic. En aquest darrer cas, cal que la persona sol·licitant hagi triat aquest canal de comunicació mitjançant el formulari de sol·licitud. Per accedir a aquest canal cal disposar d’un certificat digital personal. En el cas que la notificació es faci per mitjans electrònics, la persona sol·licitant ha de rebre un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les seves notificacions, per correu electrònic i per SMS al telèfon mòbil indicat.

Des del moment del dipòsit de la notificació per part del Departament, la persona sol·licitant disposarà de deu dies naturals per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de deu dies naturals la persona sol·licitant no ha accedit a la seva carpeta o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entén rebutjada, amb els efectes que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, llevat que d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material per accedir-hi. Tan bon punt s’accedeix al contingut de la notificació, s’entén que aquesta ha estat acceptada.

 

Article 13

Obligacions de les entitats inscrites

Les entitats inscrites en el Cens han de donar una informació completa, veraç i precisa, i han de comunicar qualsevol variació que es produeixi en la documentació aportada d’acord amb l’article 11. La comunicació de la modificació de les dades s’ha de dur a terme per mitjans telemàtics a través del lloc web de l’òrgan competent en matèria de joventut, sens perjudici dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.

 

Article 14

Verificació de dades

El departament competent en matèria de joventut està facultat per verificar d’ofici la veracitat de les dades de les entitats inscrites en el Cens, així com per comprovar periòdicament que aquestes mantenen les condicions que van motivar-ne la inscripció.

 

Article 15

Suspensió temporal de la inscripció

Es pot suspendre temporalment la inscripció d’una entitat, si s’incompleix alguna de les obligacions que preveu l’article 13 d’aquesta Ordre. En aquest cas, cal comunicar-ho a l’entitat interessada amb l’advertiment que, si no esmena l’incompliment en un termini de deu dies hàbils, s’ha de cancel·lar de manera definitiva la seva inscripció en el Cens, d’acord amb el que preveu l’article següent.

 

Article 16

Cancel·lació definitiva de la inscripció

16.1 La cancel·lació definitiva de la inscripció o baixa d’una entitat en el Cens es fa per resolució de la persona titular de la Direcció General de Joventut, si es produeix alguna de les causes següents:

a) L’entitat ha deixat de complir els requisits corresponents a la seva tipologia.

b) L’entitat no ha esmenat l’incompliment que ha provocat la suspensió temporal de la inscripció.

c) L’entitat s’ha dissolt i ha estat donada de baixa del registre públic corresponent.

d) Per sol·licitud de l’entitat interessada.

e) Per l’incompliment de qualsevol altra obligació que prevegi aquesta Ordre.

16.2 En cas de cancel·lació de la inscripció al Cens, la persona titular de la Direcció General de Joventut ha de donar audiència prèvia a l’entitat interessada durant un termini de deu dies hàbils per tal que pugui fer les al·legacions oportunes i presentar els documents i les justificacions que estimi pertinents.

 

Article 17

Publicitat del Cens

17.1 El departament competent en matèria de joventut dóna publicitat del Cens vigent en el seu lloc web. Amb aquesta finalitat, es poden consultar les dades bàsiques i de contacte de les entitats inscrites mitjançant un cercador amb els paràmetres següents: nom de l’entitat, àmbit d’actuació, tipologia, codi postal, municipi i comarca.

17.2 La sol·licitud d’un arxiu amb dades d’entitats juvenils s’ha de fer per escrit a la bústia de correu del Cens. L’arxiu pot contenir les dades bàsiques i de contacte de les entitats, i s’ha d’indicar a les persones destinatàries que les dades només es poden fer servir per a una finalitat concreta.

 

Article 18

Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants s’han de tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar el Cens d’entitats juvenils d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Entitats ja inscrites

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, les entitats que vulguin romandre inscrites en el Cens de la Direcció General de Joventut han d’adequar-se a les seves disposicions en el termini de sis mesos.

 

Segona

Procediments d’inscripció iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre

Els procediments d’inscripció en tramitació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre se sotmeten a l’Ordre de 31 d’octubre de 1985, per la qual es crea el Cens general d’associacions juvenils i entitats de serveis a la joventut, modificada mitjançant l’Ordre de 7 de novembre de 1994, sens perjudici d’haver de donar compliment a la disposició transitòria primera.Disposició derogatòria

Es deroguen l’Ordre de 31 d’octubre de 1985, per la qual es crea el Cens general d’associacions juvenils i entitats de serveis a la joventut, i l’Ordre de 7 de novembre de 1994, de modificació del Cens general d’associacions juvenils i entitats de serveis a la joventut de Catalunya.Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor al cap d’un mes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 23 de gener de 2014


Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família


Amunt