Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/01/2014

  • Número del document PRE/0059/2014

  • Número de control 14017029

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-14017029-2014

Dades del DOGC
  • Número 6544

  • Data 21/01/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/59/2014, de 13 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'encàrrec de gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a la gestió del Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament.


En data 11 de desembre de 2013 s’ha signat l’encàrrec de gestió de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a la gestió del Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament.

Ateses les previsions de l’article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,


Resolc:


Fer públic l’encàrrec de gestió de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a la gestió del Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament.


Barcelona, 13 de gener de 2014


Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari generalAnnex

Encàrrec de gestió de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a la gestió del Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament


Barcelona, 11 de desembre de 2013


REUNITS:

D'una banda, el senyor Jordi Vilajoana i Rovira, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, en ús de les facultats previstes al punt 1.6 de la Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Presidència a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de la Direcció de Serveis del Departament i de les delegacions territorials del Govern (DOGC núm. 6303, de 29.1.2013).

I de l'altra, el senyor Carles Llorens i Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament, en nom i representació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, amb NIF Q0801202C, atès el que estableix la Resolució PRE/571/2011, d'1 de març, per la qual s'estableix la suplència del director/a de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (DOGC núm. 5829, de 2.3.2011) i l’autorització del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de data 16 de març de 2007.


MANIFESTEN:


1. La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea té atribuïda, entre d’altres, les funcions de direcció, coordinació i seguiment de la política de cooperació al desenvolupament del Govern, i la de vetllar per la coherència de les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat amb aquesta política.


2. La Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, crea el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament, en el qual es poden inscriure totes les entitats de dret privat, sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que tinguin seu social o delegació permanent a Catalunya, i que tinguin com a fins institucionals principals expressament recollits en els estatuts l’execució de les activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional a què es refereix l’article 1.2, en coherència amb els valors, les finalitats i els principis que estableix aquesta Llei.


3. L’article 3 del Decret 109/2003, de 15 d’abril, pel qual es regula el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, estableix que el Registre depèn del Departament de la Presidència i està adscrit a la Secretaria de Relacions Exteriors, actualment reestructurada com a Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.


4. L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament és una entitat de dret públic, adscrita al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, que d’acord amb els articles 3.1.a i 3.2.b del Decret 236/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, s’encarrega, entre d’altres funcions, de l’execució i gestió de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat, seguint les directrius establertes per l’òrgan competent en matèria de relacions exteriors de l’Administració de la Generalitat. En l’exercici de les funcions establertes en els estatuts, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament assessora i dóna suport a entitats públiques i privades que exerceixen activitats en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

El Decret 236/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els estatuts de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, defineix la seva organització i les seves funcions.


5. La inscripció o denegació d’inscripció de les organitzacions sol·licitants requereix un procés d’anàlisi exhaustiva dels seus estatuts i de la documentació que s’estableix en l’article 5.2 del Decret 109/2003, de 15 d’abril, a fi de valorar-ne el compliment dels requisits establerts en l’article 30 de la Llei 26/2010, de 31 de desembre, relatius a les finalitats institucionals que han de tenir les organitzacions objecte d’inscripció.

La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea no disposa dels mitjans tècnics idonis per dur a terme aquesta activitat d’anàlisi.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament disposa del coneixement i expertesa necessaris per dur a terme aquesta actuació atès que, entre d’altres funcions, té encomanat l’assessorament i suport a entitats públiques i privades que exerceixen activitats en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.


6. L’article 10.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, disposa que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.

 

Per tot l’anterior, s’acorda formalitzar aquest encàrrec de gestió, entre ambdues parts, amb subjecció als següents

 

Pactes:

 

1. Objecte

L'objecte d’aquest encàrrec és l’establiment dels termes de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a la gestió del Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament (en endavant Registre).

 

2. Actuacions

Les actuacions per dur a terme l’objecte anteriorment descrit són les que es detallen a continuació:

Per part de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament:

- La recepció de la documentació d’inscripció o de modificació en el Registre i introducció de la informació en la base de dades.

- L’anàlisi de la documentació que s’acompanya a les sol·licituds d’inscripció o de modificació i que s’estableix en l’article 5.2 del Decret 109/2003, de 15 d’abril, pel qual es regula el Registre.

- Els requeriments a les persones interessades d’esmena de deficiències o lliurament de documentació relacionada amb les sol·licituds d’inscripció o de modificació, quan escaigui, per part de l’encarregat/ada del Registre.

- Les propostes d’inscripció, denegació, cancel·lació de la inscripció i de modificació de les dades inscrites en el Registre, d’acord les previsions del Decret 109/2003, de 15 d’abril.

- La publicitat del Registre, que es farà efectiva mitjançant certificació, per nota simple informativa o còpia dels assentaments, d’acord amb l’article 11.2 del Decret 109/2003, de 15 d’abril.

- La custòdia i gestió de l’annex al Registre, d’acord amb l’article 10 del Decret 109/2003, de 15 d’abril.

- La preparació de la documentació relativa a la resolució dels eventuals recursos que es puguin interposar d’acord amb els articles 6.2 i 9.3, respectivament, del Decret 109/2003, de 15 d’abril.

- La consulta a la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de les dades i documents necessaris per gestionar les sol·licituds rebudes, prèvia autorització de la persona interessada.

- La comunicació a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la sol·licitud dels drets ARCO que facin les persones afectades.

Per part de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea:

- Les resolucions d’inscripció, de denegació d’inscripció, de modificació o de cancel·lació d’acord amb els articles 5.4, 6.2, 7 i 9.3, respectivament, del Decret 109/2003, de 15 d’abril.


3. Accés a les dades del Registre per compte de l’ACCD

Per a l’execució de les prestacions del compliment de l’objecte del present encàrrec, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha d’accedir al Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), el qual conté dades de caràcter personal, en procés d'inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Consegüentment, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té la posició d’encarregada del tractament de les dades incloses al fitxer Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), de conformitat amb el que disposa l’article 12 de la LOPD i els articles 20 al 22 i 82 del RLOPD. A aquest efecte, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament tractarà les dades d’acord amb les instruccions del Departament de la Presidència i, en cap cas, les aplicarà ni utilitzarà amb una finalitat diferent a l’establerta en les presents estipulacions, ni les comunicarà ni cedirà, ni tan sols per a la seva conservació, a qualsevol tercer aliè al present encàrrec.

El personal de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament encarregat de la gestió del Registre s’obliga a mantenir estricte deure de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal a les quals tingui accés. Aquestes obligacions subsistiran, també, amb posterioritat a l’extinció de l’encàrrec de gestió.

En cas que l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, com a encarregada del tractament, destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions indicades, serà considerada també responsable del tractament i haurà de respondre personalment de les infraccions en què hagi incorregut.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament no podrà subcontractar amb un tercer la realització de cap tractament que li hagués encomanat el Departament de la Presidència, excepte en els casos que aquest ho autoritzi de forma expressa. En aquests casos, la contractació s’efectuarà en nom i per compte del Departament de la Presidència.

En cas que les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’entitat, aquesta haurà de deixar constància de la presentació i comunicar-ho a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea (Pietat, 2, 08002 Barcelona). La comunicació s’haurà de fer de forma immediata, i en cap cas més enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altra informació rellevant per a la resolució del dret. Si escau, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament donarà suport i col·laborarà amb el responsable del fitxer per tal de resoldre el dret exercit en el termini legal establert.

Durant la vigència de l'encàrrec de gestió formalitzat entre les parts, i d’acord amb el que estableix l’article 9 de la LOPD, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament es compromet a adoptar i donar compliment a totes les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatiu necessàries, tendents a garantir la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal responsabilitat del Departament, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.

D’acord amb l’article 80 del RLOPD, les mesures de seguretat exigibles es classifiquen en tres nivells: bàsic, mitjà i alt. De conformitat amb la naturalesa de les dades de caràcter personal tractades –o susceptible de tractament- per part de l'entitat, haurà d’implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell de seguretat bàsic.

El Departament de la Presidència vetllarà perquè la persona encarregada del tractament adopti les mesures de seguretat exigibles, així com la resta d’obligacions que determina la legislació de protecció de dades vigent. En aquest sentit, podrà portar a terme, en qualsevol moment, els controls i les auditories que consideri adients amb l’objectiu de comprovar el degut compliment dels extrems acordats.

Un cop finalitzada la vigència de l'encàrrec de gestió formalitzat entre les parts, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament procedirà de forma immediata al retorn de la totalitat de les dades de caràcter personal i, si escau, els suports en els quals constin les dades obtingudes com a conseqüència de la prestació del servei, sense poder conservar-ne cap còpia. El retorn comporta l’esborrat total de les dades existents als sistemes d’informació de l’entitat.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament és responsable davant del Departament de la Presidència de tots els danys i perjudicis que li pugui causar com a conseqüència de l’incompliment de les presents clàusules, incloent a títol enunciatiu i no exhaustiu tots els que es deriven de reclamacions de tercers o de procediments sancionadors iniciats per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


4. Finançament

L’encàrrec de gestió no comportarà cap contraprestació econòmica específica a favor de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Les parts posaran a disposició d’aquest encàrrec els seus recursos tècnics i humans per a la realització de les activitats indicades al pacte segon.


5. Seguiment i control

Correspon a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea la responsabilitat de seguiment del compliment d’aquest encàrrec, així com el control de les actuacions descrites en el pacte segon d’aquest encàrrec.


6. Vigència

Aquest encàrrec serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2018. No obstant això podrà ser prorrogat, per cinc anys més, previ acord de les parts i formalitzat per escrit mitjançant una addenda amb una antelació mínima d’un mes a la finalització del present encàrrec.


7. Modificació de l’encàrrec

L’encàrrec es pot modificar, de mutu acord per les parts, per escrit i mentre sigui vigent.


8. Resolució anticipada

Les causes de resolució anticipada d’aquest encàrrec de gestió són:

a) El mutu acord de les parts.

b) La voluntat de qualsevol de les parts, manifestada amb un preavís de dos mesos.

c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes per una de les parts signants de l’encàrrec de gestió.

d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte de l’encàrrec de gestió.

e) Qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.


9. Naturalesa de l’encàrrec de gestió

Aquest encàrrec de gestió té naturalesa administrativa i queda exclosa l’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre.

En relació amb la protecció de dades de caràcter personal, s’aplica el règim previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.


10. Resolució de conflictes

Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats respecte al compliment de l’encàrrec de gestió seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua.

Qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi de la interpretació o execució d’aquest encàrrec de gestió serà del coneixement i competència dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.


11. Publicitat

En compliment del que preveu l’article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Departament de la Presidència procedirà a la publicació d’aquest encàrrec en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, atorgant així eficàcia a l’encàrrec. Així mateix, també es publicarà al web del Departament de la Presidència.


I perquè així consti, i en prova de conformitat, les dues parts signen el present encàrrec de gestió per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data indicats a l'encapçalament.


P. d. (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general


P. s. (Resolució PRE/571/2011, d’1 de març, DOGC núm. 5829, de 2.3.2011)

Carles Llorens i Vila

Director general de Cooperació al Desenvolupament


Amunt