Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 21/05/2013

  • Número del document AAM/0098/2013

  • Número de control 13149053

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

    CVE CVE-DOGC-A-13149053-2013

Dades del DOGC
  • Número 6387

  • Data 31/05/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE AAM/98/2013, de 21 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins del Fons Europeu de la Pesca, i es convoquen els corresponents a l'any 2013.


El Reglament (CE) núm. 1198/2006, del Consell, de 27 de juliol de 2006, relatiu al Fons Europeu de la Pesca (FEP), estableix, al capítol IV del títol IV, com a Eix prioritari 4, el desenvolupament sostenible de les zones de pesca.

A l’article 43.1 d’aquest mateix Reglament s’estableix que el FEP pot intervenir, de manera complementària, amb altres instruments comunitaris per donar suport al desenvolupament sostenible i a la millora de la qualitat de vida en zones de pesca subvencionables en l’àmbit d’una estratègia global dirigida a acompanyar els objectius de la política pesquera comuna tenint present, en particular, els efectes socioeconòmics.

D’acord amb l’article 45 del Reglament (CE) núm. 1198/2006, la participació en el desenvolupament sostenible de les zones de pesca s’ha de portar a la pràctica en un territori determinat mitjançant entitats i grups locals que representin interlocutors públics i privats procedents de diferents sectors socioeconòmics locals i, d’acord amb el principi de proporcionalitat, amb una capacitat administrativa i financera suficient per gestionar l’ajut i vetllar perquè les operacions es duguin a terme amb èxit.

L’àmbit territorial elegible per al finançament de Catalunya quant a l’Eix prioritari 4, d’acord amb el que estableixen els apartats 4 i 5 de l’article 43 del Reglament (CE) núm. 1198/2006, és el comprès pels municipis de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Deltebre, a la comarca del Baix Ebre, i d’Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i Alcanar, a la comarca del Montsià.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, a l'article 86 atribueix al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural la gestió de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren als seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l’Estat.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Acord de Govern de 22 d’abril de 2008, va aprovar el Programa operatiu de Catalunya del FEP per al període 2007-2013, aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió C (2007) 6615 de 13 de desembre de 2007 i modificat en data 12 de desembre de 2012 per Decisió d’execució de la Comissió. En aquest programa s’inclou l’Eix prioritari 4, referent al desenvolupament sostenible de les zones de pesca. L’estratègia de l’Eix prioritari 4 fomenta l’adopció de mesures d’actuació entre les assenyalades a l’article 44 del Reglament (CE) núm. 1198/2006.

L’Ordre AAR/538/2008, de 9 de desembre, va regular les normes de presentació i els criteris de selecció de programes de desenvolupament sostenible de zones de pesca en el marc del Programa operatiu del FEP 2007-2013.

La Resolució de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del dia 26 de març de 2009 va aprovar i seleccionar, amb caràcter provisional fins a la signatura del Conveni, el grup que ha de participar en la gestió d’aquestes actuacions, en l’àmbit territorial comprès pels municipis de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Deltebre, a la comarca del Baix Ebre, i d’Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i Alcanar, a la comarca del Montsià.

En data 24 de juliol de 2009 es va signar el Conveni entre el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i el Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre, per a l’aplicació de la metodologia de desenvolupament de l’Eix 4 del Fons Europeu de la Pesca en el marc del Programa operatiu FEP de Catalunya 2007-2013.

Aquests ajuts han estat convocats els anys 2010, 2011 i 2012 mitjançant les ordres AAR/392/2009, de 19 d’agost, AAR/385/2010, de 12 de juliol, i AAM/209/2012, de 3 de juliol, respectivament.

Un cop feta la valoració del resultat d’aquestes convocatòries, el Departament considera adient la publicació de la convocatòria d’ajut corresponent a l’any 2013.

Conseqüentment, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,


Ordeno:


Article 1

Aprovar les bases reguladores per a l’aplicació de les mesures de l’Eix 4 del Programa operatiu del Fons Europeu de la Pesca per a Catalunya 2007-2013, per al desenvolupament de les zones dependents de la pesca, les quals es publiquen a l’annex 1, i els criteris de puntuació que es detallen a l’annex 2 i les taules de conversió de puntuació en percentatge d’ajut de l’annex 3 d’aquesta Ordre.


Article 2

2.1 Convocar els ajuts per al desenvolupament de les zones dependents de la pesca per a l’any 2013 d’acord amb les bases reguladores i els criteris de puntuació aprovats a l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, que computa des de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts que estableix aquesta Ordre, que tenen el caràcter de cofinançats per la Unió Europea d’acord amb el que preveu el Programa operatiu del FEP per a Catalunya 2007-2013, són a càrrec de la partida pressupostaria AG05/D/770001000/6140 del pressupost del DAAM per a l’any 2013. L’aportació del DAAM és de 340.000,00 euros, que representa el 50% del cofinançament d’aquests ajuts. El 50% restant correspon a l’aportació del FEP per un import de 340.000,00 euros. La tramitació d’aquests ajuts s’efectua d’acord amb el procediment establert en el capítol I del títol VIII, sobre gestió financera, del Reglament (CE) 1198/2006.

2.4 La gestió d’aquests ajuts s’exerceix amb la col·laboració del Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre, seleccionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) mitjançant la Resolució de 26 de març de 2009, d’acord amb les bases que figuren a l’annex 1. En data 24 de juliol de 2009 el Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre va signar el corresponent Conveni plurianual amb el DAAM per a la tramitació d’aquests ajuts.

2.5 L’òrgan instructor dels expedients d’aquests ajuts és la Subdirecció General de Coordinació de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

2.6 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. A aquests efectes, per a la tramitació dels ajuts es constitueix una Comissió d’elegibilitat com a òrgan col·legiat encarregat d’estudiar i d’informar sobre l’elegibilitat dels projectes presentats d’acord amb la normativa vigent i la coherència amb els objectius del programa del grup d’acció local. Aquesta Comissió està integrada pel/per la director/a dels Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre, el/la subdirector/a de Coordinació de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, el/la cap del Servei d’Ordenació d’Activitats, el/la responsable de Pesca Marítima dels Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre i els/les caps de les oficines comarcals del DAAM al Baix Ebre i al Montsià, amb veu i vot, i per una persona representant del grup d’acció local amb veu però sense vot.

2.7 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de tres mesos des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.8 Per a aquesta convocatòria les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les d’acord amb el punt 12 de l’annex 1 en el termini que estableixi la resolució de concessió i que no podrà ser més tard del 15 de novembre de 2013.

2.9 Contra la resolució de concessió de la persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la tal com estableix l’apartat anterior.

2.10 Els ajuts concedits a les persones físiques per un import superior a 3.000,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Article 3

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i mentre no s’obri el següent, les persones físiques o jurídiques que estiguin interessades a dur a terme un nou projecte per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins del Fons Europeu de la Pesca, podran sol·licitar una visita d’inspecció del fet que no s’han iniciat les actuacions.

A aquest efecte, presentaran una sol·licitud d’inspecció al grup d’acció local adreçada al DAAM acompanyada del projecte d’inversió o, en el supòsit d’adquisició d’equips i/o maquinària, de memòria i factures proforma. Si finalment no es presenta la sol·licitud d’ajut en el període que estableix la convocatòria dels ajuts immediatament posterior, l’acta d’inspecció del fet que no s’han iniciat actuacions queda sense efectes.

En els casos que, per la naturalesa del projecte, la comprovació de no-inici d’actuacions no es pugui realitzar, la inspecció podrà substituir-se per la presentació de la documentació justificativa i/o un informe del/de la responsable de Pesca Marítima del Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.


Barcelona, 21 de maig de 2013


Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalAnnex 1


Bases reguladores


–1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és regular l’aplicació de les mesures que preveu la programació aprovada a l’Eix 4 del Programa operatiu del FEP de Catalunya 2007-2013 i que van adreçades al desenvolupament de les zones dependents de la pesca i que es gestionen amb la col·laboració del grup d’acció local seleccionat d’acord amb l’Ordre AAR/538/2008, de 9 de desembre.

 

–2 Àmbit d’aplicació

2.1 L’àmbit d’aplicació dels ajuts per desenvolupar l’Eix 4 del Programa operatiu FEP 2007-2013 a Catalunya és el següent:

Comarca del Baix Ebre: municipis de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Deltebre.

Comarca del Montsià: municipis d’Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i Alcanar.

2.2 El grup d’acció local encarregat de la gestió és el Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre.

 

–3 Actuacions subvencionables

3.1 Els ajuts establerts en aquesta Ordre tenen la finalitat de donar suport a projectes de foment d’activitats de suport al desenvolupament sostenible i a la millora de la qualitat de vida en zones de pesca segons l’estratègia de desenvolupament establerta pel grup d’acció local i aprovats pel DAAM, i concretament les següents:

Mesura 1. Revalorització de productes.

Submesura 1.1. Projectes de millora de l’explotació comercial dels productes del mar i de l’aqüicultura per tal de millorar la renda del sector pesquer i aqüícola i les xarxes comercials i productives d’aquests productes.

Submesura 1.2. Projectes de promoció de la instal·lació de petites pesqueries i de les activitats relacionades amb el sector turístic en petites i mitjanes explotacions, amb l’objectiu de mantenir el nivell econòmic de les zones relacionades amb el sector pesquer i aqüícola.

Mesura 2. Diversificació econòmica.

Submesura 2.1. Projectes de reestructuració i reorientació de les activitats econòmiques, en particular a través de la promoció d’activitats de turisme ecològic, sempre que aquestes accions no donin lloc a un augment de l’esforç pesquer ni a un impacte ambiental no sostenible.

Submesura 2.2. Projectes que contribueixin a la diversificació d’activitats a través de la promoció de la pluriactivitat dels treballadors del sector relacionat amb les activitats pesqueres, mitjançant la creació de llocs de treball addicionals o de substitució fora del sector pesquer i que contribueixin a millorar la rendibilitat econòmica d’aquest sector.

Mesura 3. Millora de la qualitat ambiental.

Submesura 3.1. Projectes que afavoreixin les activitats que tinguin per objecte protegir el medi marí, lacunar i costaner, per tal de mantenir-ne l’atractiu per a les generacions futures, regenerar i desenvolupar els pobles costaners o de les llacunes i protegir-ne i capitalitzar-ne el patrimoni cultural i arquitectònic d’una manera sostenible i integrada amb el medi ambient.

Submesura 3.2. Projectes d’establiment de mesures que contribueixin a la recuperació del potencial de producció del sector pesquer i aqüícola que hagi resultat afectat per catàstrofes naturals o industrials que hagin posat en perill el teixit productiu i comercial d’aquest sector.

Mesura 4. Cooperació nacional i transnacional.

Submesura 4.1. Projectes de cooperació interregional i transnacional entre els interessats de les zones pesqueres i costaneres, principalment mitjançant la instal·lació de xarxes de col·laboració i la difusió de bones pràctiques d’actuació professional, amb la finalitat d’afavorir la sinergia d’esforços destinats al manteniment i a la promoció sostenible de les activitats econòmiques relacionades amb el sector pesquer i aqüícola d’aquestes zones.

Submesura 4.2. Projectes que afavoreixin l’adquisició de les competències i les habilitats que calguin i que estiguin relacionades amb l’àmbit de l’organització i de la presentació pel que fa a la preparació i a l’aplicació de l’estratègia de desenvolupament local sostenible en zones pesqueres i/o aqüícoles.

3.2 No són subvencionables les despeses pels conceptes següents:

a) Qualsevol impost, tribut, gravamen, taxa, recàrrec, sanció. Pel que fa a l'impost sobre el valor afegit només serà subvencionable l’IVA no recuperable, quan sigui a càrrec de manera efectiva i definitiva d'una persona beneficiària, llevat de persones que no són els subjectes passius a què es refereix l'article 4, apartat 5, paràgraf primer, de la Sisena Directiva 77/388/CEE del Consell, de 17 de maig de 1977, en matèria d'harmonització de les legislacions dels estats membres relatives als impostos sobre el volum de negocis-sistema comú de l'impost sobre el valor afegit: base imposable uniforme.

b) Els interessos deutors i qualsevol altra despesa financera no relacionada amb l’execució material del projecte.

c) Les despeses de constitució i primer establiment d'una societat o altra persona jurídica.

d) Les transferències de la propietat de les empreses.

e) Les despeses corrents de les empreses.

f) Les despeses relacionades amb el personal assalariat de la persona sol·licitant o dels socis/sòcies en el cas de societats.

g) Les despeses generals corresponents als honoraris d’arquitectes, enginyers, consultors, els estudis de viabilitat i l’adquisició de llicències i patents que excedeixin en conjunt el 12% del cost subvencionable.

h) L’adquisició de terrenys per un cost superior al 10% del total de despeses subvencionables de l’operació de què es tracti. Serà condició indispensable per a la subvenció de l'adquisició de terrenys l'obtenció d'una certificació d'un expert independent qualificat que confirmi que el preu d'adquisició del terreny no és superior al seu valor de mercat.

i) Qualsevol inversió en habitatge.

j) La urbanització que no estigui relacionada amb l'activitat del projecte que es pretén finançar.

k) La compra de maquinària, instal·lacions, materials i equips usats així com el seu muntatge.

l) Les despeses originades per reparacions o la mera reposició d’inversions anteriors, llevat que la nova adquisició correspongui a inversions diferents de les anteriors, bé per la tecnologia utilitzada o bé pel seu rendiment.

m) L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys.

n) Els elements de transport, llevat que estiguin incondicionalment vinculats a les operacions objecte de finançament.

o) L’organització i assistència a diades, fires i congressos.

p) Els pagaments en efectiu.

 

–4 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits següents:

a) Que duguin a terme inversions en l’àmbit territorial determinat a l’apartat 2.1 d’aquestes bases reguladores.

b) Que duguin a terme actuacions adreçades a alguna de les mesures de l’apartat 3.1 d’aquestes bases reguladores i que, dins de les estratègies i les prioritats aprovades, siguin seleccionades i proposades pel grup d’acció local com a mesures de desenvolupament de l’Eix 4 del FEP i aprovades per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

c) Pel que fa a les operacions que tinguin per objecte cobrir la mesura 2 de l’apartat 3.1 d’aquestes bases, cal que el beneficiari sigui o bé persona física professional del sector de la pesca, o bé empresa o entitat del sector de la pesca participada majoritàriament per persones físiques, empreses o entitats del sector pesquer.

d) En el cas d’associacions i fundacions, tenir els estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

 

–5 Tipus i quantitat dels ajuts

5.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per al desenvolupament de la zona dependent de la pesca detallada a l’apartat 2.1 d’aquestes bases reguladores.

5.2 La quantia màxima financera destinada a aquesta convocatòria d’ajut i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar és la que es determina a la convocatòria corresponent.

5.3 La determinació de la quantia dels ajuts s’ha de dur a terme en funció de la disponibilitat pressupostària, d’acord amb els criteris de selecció de projectes i de prioritat que s’estableixen a l’apartat 6 d’aquestes bases reguladores, dels criteris de puntuació de l’annex 2 i de les taules de conversió de puntuació en percentatge d’ajut en l’annex 3.

5.4 L’import de l’ajut atorgat en una convocatòria no pot ser superior a 100.000,00 euros per persona beneficiària i només s’admetrà una sol·licitud per persona beneficiària. En cas que una persona presenti dues o més sol·licituds d’ajut, el DAAM tindrà per presentada només aquella que resulti prioritària d’acord amb les prioritats establertes a l’apartat 6, previ tràmit d’audiència a la persona sol·licitant.

 

–6 Selecció de projectes i criteris de prioritat

6.1 En la selecció dels projectes el grup d’acció local ha de promoure i prioritzar les sol·licituds d’inversions i actuacions en l’àmbit de la incorporació de la dona i els joves de menys de quaranta anys en el sector pesquer. A més, s’estableixen les prioritats següents:

a) Prioritat 1: Projectes de desenvolupament relacionats directament amb el sector pesquer i/o aqüícola.

Projectes que millorin o realitzin la transformació o comercialització de productes pesquers i/o aqüícoles.

Projectes que promoguin la creació d’empreses.

Projectes que promoguin la creació de llocs de treball.

Projectes que incorporin tecnologies de la informació.

Projectes que promoguin la innovació.

Projectes d’implantació de mesures de qualitat ambiental.

b) Prioritat 2: Projectes de desenvolupament d’activitats que directament englobin gent dels sectors pesquer i/o aqüícola.

Projectes que promoguin la creació d’empreses.

Projectes que promoguin la creació de llocs de treball.

Projectes que incorporin tecnologies de la informació.

Projectes que promoguin la innovació.

Projectes d’implantació de mesures de qualitat ambiental.

Projectes de valorització patrimonial.

c) Prioritat 3: Projectes de desenvolupament d’activitats que incideixin indirectament en els sectors pesquer i/o aqüícola.

Projectes que incorporin les tecnologies de la informació.

Projectes que promoguin la innovació.

Projectes que incorporin propostes o accions transnacionals.

Projectes que incorporin convenis de col·laboració amb grups de desenvolupament de l’Eix 4 del FEP.

6.2 El grup d’acció local pot seleccionar, proposar i tramitar projectes fins a l’import màxim de despesa pública que determini la convocatòria corresponent i d’acord amb els nivells de participació financera que s’estableixen en l’apartat 7 d’aquestes bases reguladores.

 

–7 Limitacions, nivells de participació financera

7.1 Als efectes d’aquestes bases reguladores són inversions productives les que tenen com a objectiu afavorir una activitat econòmica amb uns beneficis potencials per al promotor del projecte.

Les inversions no productives són les que no suposen l’inici de cap activitat econòmica, o aquells projectes d’interès públic que, malgrat que puguin incloure algun tipus d’activitat econòmica, no suposen cap competència empresarial al territori i on el que es persegueix és la rendibilitat social i la dinamització del territori.

7.2 D’acord amb l’annex 2 del Reglament (CE) 1198/2006, del Consell, de 27 de juliol de 2006, relatiu al FEP, pel que fa als límits de la participació financera pública (A) i de la contribució de la persona beneficiària privada (B) de les operacions referides a l’article 44 del Reglament (mesures subvencionables per al desenvolupament sostenible de zones de pesca) s’estableix que les inversions no productives pertanyen al grup 1 (A < 100%, B > 0%) i les inversions productives al grup 2 (A < 40%, B > 60%).

7.3 Els ajuts dels projectes destinats a inversions no productives de les mesures de l’apartat 3.1 no poden superar el 100% de la inversió subvencionable, independentment del tipus d’ajut o de l’organisme que l’atorgui.

7.4 Els ajuts dels projectes destinats a inversions productives de les mesures de l’apartat 3.1 no poden superar el 40% de la inversió subvencionable, independentment del tipus d’ajut o de l’organisme que l’atorgui.

7.5 Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores són incompatibles amb altres ajuts que procedeixin d’un altre instrument comunitari. Sense perjudici d’això, aquests ajuts seran compatibles amb altres que puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats si la quantia total de participació pública no supera els límits que estableix l’apartat 7.2.

 

–8 Concurrència amb altres ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores són incompatibles amb altres ajuts que procedeixin d’un altre instrument comunitari. Sense perjudici d’això, aquests ajuts seran compatibles amb altres que puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats si la quantia total de participació pública no supera els límits que estableix l’apartat 7.2.


–9 Sol·licituds i documentació

9.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en un imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/ o obtenir en qualsevol dependència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, es presentaran, preferentment, a l’oficina tècnica de gestió del Grup d’Acció Local (c. Corsini, 1, 43870 Amposta) dins el termini establert en la convocatòria i sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

9.2 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment en el DAAM i les dades de la qual no hagin variat i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del DAAM diferent d'aquella on es va presentar la documentació caldrà indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DAAM es va aportar la documentació requerida.

a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o un altre document que l’acrediti, si s’escau, en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, d’acord amb el que estableix l’apartat 9.4.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si és procedent.

c) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible en el Registre d’entitats jurídiques o en el Registre de cooperatives el DAAM ho verificarà d'ofici.

d) En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

e) Documentació descriptiva de les inversions que cal efectuar: memòria o projecte tècnic de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut. Aquest document ha d’incloure una descripció detallada de les obres o actuacions i el pressupost previst desglossat. A més, el projecte tècnic ha d’incloure els plànols de les obres o instal·lacions. Aquesta documentació s’haurà de presentar també en un suport digital.

f) En el cas d’inversions productives, estudi de viabilitat econòmica del projecte d’inversió.

g) Factures proforma de les empreses proveïdores.

h) Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, el/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves característiques especials no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagi de realitzar amb anterioritat a la subvenció. L’elecció entre les ofertes, que s’hauran d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

9.3 L’imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut.

b) Que no està sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ni en els supòsits de l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) Que no ha sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit previst a l’apartat 7 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts. En cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, cal comunicar-ho especificant la quantia, la data de concessió i l’ens concedent.

d) Que compleix amb la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

e) Que l’empresa és una petita o mitjana empresa d’acord amb la definició establerta en la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

f) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració del fet que l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en els seus centres de treball.

g) Sobre la conformitat de les còpies que hagi aportat durant qualsevol fase del procediment amb l’original corresponent.

9.4 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada comportarà l’autorització al DAAM per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, cal que aporti el certificat o els certificats corresponents.

9.5 Els beneficiaris dels ajuts adquireixen els compromisos següents:

a) Que durant el termini de cinc anys el projecte no patirà cap modificació significativa que afecti la seva naturalesa o condicions d’execució. En el cas de les inversions productives, que l’empresa mantindrà l’activitat econòmica durant almenys 5 anys.

b) Portar la comptabilitat del negoci subvencionat d’acord amb la normativa vigent, amb un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb l'operació objecte de subvenció.

c) En les operacions on la inversió es correspongui amb un cost subvencionable superior als 500.000,00 euros, el beneficiari ha de donar publicitat a l’ajut obtingut del Fons Europeu de la Pesca mitjançant cartells temporals durant l’execució de les obres i plaques permanents d’acord amb els articles 32 i 33 del Reglament (CE) núm. 498/2007 amb la declaració Invertim en pesca sostenible.

d) Conservar la documentació justificativa de l'operació objecte de subvenció durant un termini de 3 anys a partir del tancament del programa operatiu del Fons Europeu de la Pesca.

 

–10 Tramitació

10.1 El procediment de concessió de la subvenció s’ha de fer en règim de concurrència competitiva.

10.2 El personal tècnic del grup d’acció local, acompanyat del/de la responsable de Pesca Marítima dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a les Terres de l’Ebre, si s’escau, ha de comprovar i certificar el no-inici de les obres.

10.3 El/La subdirector/a de general de Coordinació de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims convocarà la Comissió d’elegibilitat que estableix l’article 3, la qual es reunirà per tal de determinar l’elegibilitat dels projectes d’acord amb la normativa vigent i la coherència amb els objectius del programa del grup.

10.4 La Comissió d’elegibilitat acordarà la relació dels expedients d’elegibilitat favorable i desfavorable i, posteriorment, el/la cap de l’oficina comarcal del Montsià ha d’emetre l’informe d’elegibilitat del projecte i enviar-lo al grup d’acció local.

10.5 Valoració dels projectes pel grup d’acció local.

S’ha de constituir una comissió tècnica, la qual és l’òrgan col·legiat encarregat de valorar els projectes sobre els qual s'ha emès informe com a elegibles per la Comissió d’Elegibilitat.

Aquesta comissió tècnica ha d’estar formada per una persona tècnica del grup d’acció local, una persona tècnica proposada pel grup d’acció local, el/la cap de l’Oficina Comarcal del DAAM del Montsià.

La comissió tècnica s’ha de reunir per elaborar una fitxa tècnica de cada projecte que inclogui la puntuació dels barems establerts a l’annex 2.

10.6 Selecció de projectes pel grup d’acció local:

La proposta de selecció dels projectes correspon a la junta directiva del grup d’acció local.

La junta directiva valorarà cada sol·licitud individualment sobre l’adequació del projecte al desenvolupament global del territori i sobre la probabilitat que el promotor porti a terme la inversió en el termini que s’estableixi en la resolució de concessió de la subvenció i puntuarà els projectes fins a un màxim de 6 punts per aquests dos conceptes. Aquesta puntuació es sumarà a la puntuació obtinguda a la fitxa tècnica elaborada per la comissió tècnica i determinarà l’ordre de prioritat de la sol·licitud i el percentatge d’ajut atorgat d’acord amb l’annex 3.

La junta directiva del grup d’acció local farà la proposta de selecció dels projectes subvencionables. Aquesta proposta en cap cas no podrà suposar una despesa superior a la disponibilitat pressupostària fixada en la convocatòria d’ajuts.

10.7 La junta directiva ha de tramitar al/a la responsable de Pesca Marítima dels Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre els expedients amb una proposta d’aprovació o de desestimació per a cada projecte, i pel que fa als expedients seleccionats com a subvencionables la proposta ha d’incloure l’ordre de prioritat de la selecció, el percentatge de subvenció i de l’import de la inversió subvencionable.

10.8 El/La responsable de Pesca Marítima dels Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre ha de revisar els expedients seleccionats i informar sobre l’adequació dels expedients a aquestes bases reguladores i l’import subvencionable dels projectes d’inversió.

 

–11 Resolució

11.1 La Subdirecció General de Coordinació de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha de dur a terme el control dels expedients que han rebut informe favorable del responsable de Pesca Marítima dels Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre i ha d’elevar la proposta de resolució a l’òrgan competent per emetre la resolució.

11.2 En el cas que la suma dels imports de les subvencions superi la disponibilitat pressupostària, la Subdirecció General de Coordinació, a l’hora de fer les propostes de resolució, tindrà en compte l’ordre de prioritat proposat pel grup d’acció local segons l’apartat 10.6 en relació amb l’apartat 6.

11.3 A la resolució de concessió es farà constar, com a mínim, el pressupost aprovat per a la despesa de l’actuació, la subvenció desglossada per organismes finançadors, la seva finalitat, el percentatge d’ajut concedit en base a les taules de conversió de puntuació de l’annex 3, la procedència dels fons amb els quals es finança l’ajut, el termini d’execució i de justificació de les inversions subvencionades i les condicions que haurà de complir la persona beneficiària. Així mateix, es farà constar que la fermesa de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que està al corrent de les seves obligacions amb l’Administració tributària, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

11.4 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions que van determinar l’atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d’una decisió de l’Administració. Són causa de modificació de la Resolució les modificacions de la normativa reguladora dels ajuts o noves interpretacions de la normativa procedents d’òrgans de la Comissió Europea, o les reprogramacions financeres del programa operatiu. També poden ser causa de modificació les subrogacions sempre que s’aporti tota la documentació necessària per a l’expedient de concessió de l’ajut i la persona que subroga reuneixi els requisits exigits a les persones beneficiàries.

11.5 Cal sol·licitar a l’òrgan concedent, amb una anterioritat mínima de 2 mesos abans de la data de certificació de l’actuació, l’autorització prèvia per efectuar qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció. L’òrgan concedent ha d’autoritzar expressament la modificació.

 

–12 Justificació i pagament

12.1 Les persones beneficiàries, en el termini màxim d’un mes després d’haver finalitzat les actuacions per les quals varen sol·licitar l’ajut, han de comunicar per escrit al grup d’acció local la finalització de les obres, actuacions i inversions, amb informació detallada de les actuacions dutes a terme, i adjuntar la documentació justificativa del pagament de les despeses objecte d’ajut.

12.2 El termini establert a la resolució de concessió perquè la persona beneficiària justifiqui el l’execució de les actuacions i el pagament de les despeses no podrà ser més tard del que estableixi la convocatòria i en tot cas no podrà ser més tard del 15 de novembre de 2013, i només es podran concedir pròrrogues d’aquest termini de manera excepcional i per motius degudament acreditats, que es poden sol·licitar al/a la director/a general de Pesca i Afers Marítims. Aquestes pròrrogues s’han de sol·licitar 10 dies abans de finalitzar el termini màxim establert per a l’execució de les actuacions i no poden ser superiors a un termini que excedeixi la meitat del termini concedit inicialment, d’acord amb el que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Quan l’autorització de la pròrroga afecti un altre exercici pressupostari, resta condicionada a l’existència del crèdit adequat i suficient.

12.3 La documentació justificativa a presentar és la següent:

a) Compte justificatiu, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DAAM o al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/guiajustificacio/, acompanyada dels documents justificants del pagament. Com a justificants de la despesa s’han de presentar factures originals i una còpia i comprovants del pagament de les despeses. Els justificants han d’indicar amb tota claredat a quins conceptes del pressupost es refereixen.

La justificació del pagament de les actuacions subvencionables s’ha d’efectuar mitjançant els registres bancaris acreditatius de les transferències efectuades, de les lletres vençudes i de xecs reflectits en el compte des del qual s’han emès.

b) Memòria justificativa, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DAAM o al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/guiajustificacio/.

12.4 Les activitats que no siguin susceptibles de comprovació material s’hauran de justificar mitjançant un informe o memòria en què es detalli l’activitat subvencionada, la finalitat que es volia aconseguir amb la subvenció i que es demostri que aquesta s’ha aconseguit.

12.5 En cap cas no se subvencionen les despeses efectuades amb anterioritat a la sol·licitud de visita d’inspecció prèvia de no-inici de les actuacions o abans de la presentació de la sol·licitud d’ajut, ni les despeses amb data de pagament posterior al termini per justificar les actuacions establert a la resolució de concessió.

12.6 Les persones beneficiàries de l’ajut també han d’aportar, si s’escau, la documentació actualitzada de la titularitat del lloc on s’efectua la inversió, que pot ser:

a) Nota simple del registre de la propietat.

b) Còpia del contracte de lloguer, liquidat i registrat, amb una durada mínima de cinc anys.

c) Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat amb una durada mínima de cinc anys.

d) Concessió, autorització acreditativa de la disponibilitat de l’espai on es du a terme l’actuació o documentació acreditativa del fet que s’està tramitant la pròrroga de la seva titularitat.

12.7 Per tal d’acreditar el compliment de la normativa mediambiental, les persones beneficiàries, quan s’escaigui, han d’aportar una còpia de la llicència, autorització o comunicació ambiental d’activitats, o si no, una còpia de la sol·licitud presentada. En els projectes en què aquesta llicència, autorització o comunicació ambiental d’activitats no sigui necessària, han d’aportar la documentació que ho justifiqui.

12.8 En el cas de projectes que incloguin despeses d’obra civil, s’ha d’aportar còpia de la llicència municipal d'obres de l’Ajuntament corresponent.

12.9 En el cas que els beneficiaris que es dediquin a activitats alimentàries i no estiguin exclosos de registre, cal que acreditin la inscripció en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).

12.10 Si es tracta d’un establiment industrial amb obligatorietat d’inscripció al Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) d’acord amb l’article 5 del Decret 302/2004, de 25 de maig, el DAAM verificarà d’ofici que efectivament estigui inscrit.

12.11 La compensació entre capítols de despesa (honoraris tècnics, obra civil i equipament), l’ha d’haver proposat el grup d’acció local i acceptat el DAAM sense modificar l’ajut total i sempre que cap d’aquests s’incrementi més del 10% de la previsió inicial.

12.12 Excepcionalment es podran concedir bestretes fins a un màxim del 80% del total de la subvenció aprovada. Per tal de rebre la bestreta caldrà sol·licitar-la, en el termini de 10 dies un cop notificada la resolució d’atorgament de l’ajut, a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, que la podrà autoritzar en el termini d’un mes sempre que es constitueix una garantia per un import equivalent, incrementat en un 10%, que es dipositarà a la Caixa General de Dipòsits del Departament d'Economia i Coneixement. Resten excloses d'aquests requisits les corporacions, institucions de dret públic i les federacions i associacions que promoguin projectes d’interès col·lectiu. Si en el termini d’un mes no es respon a la sol·licitud de bestreta de forma favorable, es considerarà desestimada la sol·licitud.

12.13 No s’admeten certificacions ni pagaments parcials i, si no es justifica la totalitat de les inversions aprovades a la resolució de concessió, s’ha d’aplicar a la certificació una reducció proporcional a la subvenció concedida segons la despesa realment justificada sempre que s’hagin assolit la finalitat dels ajuts.

12.14 Els òrgans competents del DAAM comprovaran d’ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests efectes les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida pel DAAM.

12.15 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DAAM segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades, i s’efectuarà dins l’exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcionalitats que es puguin produir.

12.16 Per rebre l’import de les subvencions la persona beneficiària ha d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i amb la Seguretat Social en el moment que el DAAM dugui a terme les comprovacions corresponents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l’autorització al DAAM a què es refereix l’apartat 9.4.

12.17 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

12.18 Els tècnics del grup d’acció local i els tècnics del Servei Territorial del DAAM a les Terres de l’Ebre han de verificar i comprovar, sobre el terreny, les inversions i/o actuacions dutes a terme d’acord amb la justificació de pagament.

12.19 El/La responsable de Pesca Marítima dels Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre, un cop revisada la documentació justificativa i verificades les despeses, ha de certificar la despesa amb una proposta d’import de subvenció que s’ha de trametre a la Subdirecció General de Coordinació, la qual farà un control d’una mostra mínima del 5% dels expedients de justificació de pagament.

12.20 La Direcció General de Pesca i Afers Marítims autoritzarà el pagament de la subvenció a la persona beneficiària final de l’ajut.

 

–13 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

13.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.2 També ha de fer el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència d’interès de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajut fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

13.3 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’ha de regir per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que s’estableixin en la normativa aplicable en matèria de subvencions.

13.4 S’han de retornar les subvencions rebudes indegudament i els interessos de demora des del pagament de l’ajut, en cas que es comprovi amb caràcter general l’incompliment de les condicions de concessió dels ajuts, i en concret en els casos següents:

a) Obtenció de les subvencions sense tenir les condicions requerides.

b) Incompliment de l’obligació de justificar les despeses i les actuacions.

c) Incompliment de les finalitats per les quals es van concedir els ajuts, durant un període de cinc anys i des de la data de certificació de l’expedient.

 

–14 Inspecció, control i avaluació

14.1 El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en qualsevol moment, pot revisar i controlar la gestió i l’aplicació d’aquests ajuts que faci el grup d’acció local i sol·licitar la informació i la documentació addicional que consideri adient per tramitar aquests ajuts i facilitar la informació requerida pels òrgans de control de les diferents administracions.

14.2 El grup d’acció local ha de fer inspeccions de camp sobre el compliment de les finalitats i les condicions per les quals s’han concedit els ajuts, i verificar especialment els següents compromisos adquirits:

a) El manteniment de l’activitat subvencionada durant un període mínim de cinc anys des de la data de certificació de les actuacions.

b) Quan escaigui, la presència de la publicitat dels organismes finançadors d’acord amb el punt c) de l’apartat 9.5 durant un període mínim de cinc anys des de la data de certificació de les actuacions.

14.3 El grup d’acció local ha d'informar anualment la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del resultat de les inspeccions realitzades.

14.4 L’avaluació del programa i de l’aplicació dels ajuts s’ha de fer durant tot el període de programació, i d’acord amb el seguiment d’indicadors, amb la finalitat d’avaluar-ne les realitzacions, el resultat i els impactes de les estratègies dels programes gestionats pels grups, i s’ha de dur a terme d’acord amb les directius establertes per la Comissió Europea.

14.5 Aquestes avaluacions serveixen de base per integrar els resultats assolits a l’avaluació general del Programa operatiu del FEP de Catalunya 2007-2013, del qual deriven les mesures aplicades pel grup d’acció local.

 

–15 Infraccions i sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sens perjudici de les especialitats que puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l’Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, comporta deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l’expedient sancionador oportú d’acord amb el règim sancionador a què fa referència l’apartat anterior.

 

 

Annex 2

 

Criteris de puntuació a utilitzar per la comissió tècnica del grup d’acció local en la selecció de projectes

 

1. Criteris de puntuació de les inversions no productives (fins a 50 punts).

1.1 Característiques del promotor (fins a 5 punts valorats):

Persones jurídiques públiques: 5.

Entitats de l’economia social: 5.

Persones jurídiques privades: 3.

Persones físiques: 3.

1.2 Coincidència amb l’estratègia del programa (fins a 23 punts valorats):

Desenvolupament d'aspectes relacionats amb el sector pesquer o l’aigua: 1-5.

Desenvolupament d'aspectes de qualitat ambiental: 1-5.

Desenvolupament de tecnologia de la informació: 1-5.

Projectes que generin activitats de litoral o marines: 1-5.

Diversificació econòmica a la zona: 1-5.

Creació de serveis turístics o de noves tecnologies: 1-5.

Millora de la qualitat de vida de la població local: 2.

Valoració del patrimoni històric cultural i/o natural: 1-5.

Contribució a millorar la comercialització: 1-5.

Projectes d’àmbit comarcal: 1-5.

Implantació del promotor a la zona: 1.

Projectes que implantin una activitat que fins ara no existia al territori: 1-5.

1.3 Caràcter innovador (fins a 5 punts valorats):

Contribució a donar resposta a les necessitats locals d’innovació en qualsevol dels aspectes següents:

Suposa la mobilització de la població local i la cohesió social: 1.

Millora la identitat i imatge del territori: 1.

Suposa la millora del medi ambient, la gestió de l’espai i dels recursos naturals: 1.

Altres (projectes amb participació del sector en la diversificació – valorització de l’activitat a especificar, projectes que incorporin accions de participació activa del sector i la població, projectes que suposin innovació social): 1-2.

1.4 Creació de treball (fins a 9 punts valorats):

Contractació de col·lectius prioritaris (dones, joves menors de 40 anys, persones aturades del sector pesquer i/o aqüícola i persones aturades de llarga durada): 1-3.

L’acció contribueix a la consolidació de treball o serveix de suport i millora competitiva a activitats productives: 1-3.

L’activitat genera treball directe en activitats de gestió, producció (3 punts per treball fix, 2 punts per treball temporal superior a 12 mesos, 1 punt per treball inferior a 12 mesos): 1-7.

1.5 Modalitat de projecte (fins a 8 punts valorats):

Projectes d‘inversió materials: 8.

Projectes d‘inversió immaterials: 6.

Projectes de no-inversió (despeses): 4.

 

2. Criteris de puntuació de les inversions productives (fins a 50 punts).

2.1 Característiques del promotor (fins a 7 punts valorats):

Iniciatives individuals (autoocupació): 3.

Dona promotora, promotor jove de menys de 40 anys: 4.

Iniciatives societàries o col·lectives: 3.

Participació superior al 25% de dones, joves i altres col·lectius prioritaris: 3.

Empreses de l’economia social: 7.

2.2 Garanties de solvència dels promotors (fins a 3 punts valorats):

Experiència empresarial de més d’un any en el sector: 1.

Experiència empresarial en altres sectors: 1.

Experiència en el sector en empresa aliena: 2.

2.3 Creació de treball (fins a 9 punts):

Contractació de joves menors de 40 anys, dones i persones aturades provinents del sector de la pesca i/o aqüicultura): 1-3.

Per cada contracte fix de treball: 3.

Per cada contracte de treball temporal superior a 12 mesos: 2.

Per cada contracte de treball temporal inferior a 12 mesos: 1.

L’acció o activitat contribueix a la consolidació de llocs de treball o serveix de suport i millora competitiva a activitats productives: 1-3.

2.4 Contribució a la correcció de desequilibris territorials (fins a 7 punts valorats):

L’activitat o acció afecta col·lectius prioritaris (dones, persones menors de 40 anys, persones aturades de llarga durada i persones procedents de sectors en reconversió): 2.

La iniciativa suposa una millora competitiva d’aquesta sobre la mitjana territorial: 2.

Suposa la instal·lació d’avanços tecnològics: 2.

Fixa la població a la zona com a conseqüència del mateix projecte (fins a 3 punts valorats):

Residència del promotor (promotor individual o fórmules societàries) a la zona: 2.

El projecte suposa l’arribada de nous residents: 1.

Facilita la concertació entre la vida laboral i familiar: 1.

2.5 Caràcter innovador (fins a 6 punts valorats):

Projecte d’innovació empresarial, de producte, de procés i de tecnologia: 1.

Contribueix a donar resposta a les necessitats locals d’innovació en qualsevol dels aspectes següents (fins a 5 punts valorats):

Millora la identitat i la imatge del territori: 1.

Suposa la millora de medi ambient, de la gestió de l’espai i dels recursos naturals: 2.

Cooperació entre diferents sectors (per exemple, pesca-turisme): 3.

Contribueix a la cohesió social del territori i suposa la implicació i/o mobilització de la població local: 1.

2.6 Modalitat de projecte (fins a 3 punts valorats):

Primer establiment o trasllat d’una empresa de l’exterior que s’instal·li a la zona d’actuació: 3.

Ampliació: 2.

Modernització: 2.

Cooperació empresarial: 3.

2.7 Coincidència amb les estratègies del Programa (fins a 10 punts valorats):

Projectes que millorin la comercialització de productes pesquers: 1-3.

Projectes que generin noves oportunitats de treball en el sector pesquer a dones i joves menors de 40 anys, així com altres col·lectius desfavorits: 1-3.

Projectes que impliquin aplicació de les noves tecnologies: 1-3.

Projectes que generin activitats de litoral o marines: 1-3.

Projectes que impliquin millores mediambientals: 1-3.

Projectes que generin la creació d’empreses: 1-3.

Projectes que impliquin recuperació de patrimoni: 1-3.

Projectes que impliquin posada en valor de patrimoni: 1-3.

Projectes que impliquin col·laboració entre organismes i/o entitats: 1-3.

2.8 Contribució al desenvolupament sostenible i integració del medi ambient (fins a 5 punts valorats):

Integració del medi ambient al projecte per sectors productius amb valors a considerar com ara estalvi energètic, mesures de disminució d’impactes, inclosos els visuals, mesures de gestió d’aigua, mesura de reducció de contaminants i emissions, mesures de reciclatge i recuperació de subproductes: 1-3.

Sector primari: 2.

Micropimes i serveis: 1.

 

 

Annex 3

 

Taules de conversió de puntuació en percentatge d’ajut

 

La puntuació obtinguda per a cada projecte per l’aplicació dels barems de l’annex 2 d’acord amb la base 10.5 per la comissió tècnica sumada a la puntuació atorgada per la Junta Directiva d’acord amb la base 10.6 donarà lloc als percentatges de subvenció sobre el cost subvencionable de la inversió d’acord amb les taules següents:

 

1. Taula per a les inversions no productives (màxim 56 punts):

 

Puntuació

Percentatge

Fins a 24 punts

24,00%

De 25 a 29 punts

30,00%

De 30 a 34 punts

36,00%

De 35 a 39 punts

42,00%

De 40 a 44 punts

48,00%

De 45 a 49 punts

54,00%

De 50 a 56 punts

60,00%

 

Els projectes on el beneficiari sigui el grup d’acció local tindran un 100% de l’ajut.

 

2. Taula per a les inversions productives (màxim 56 punts):

 

Puntuació

Percentatge

Fins a 24 punts

16,00%

De 25 a 29 punts

20,00%

De 30 a 34 punts

24,00%

De 35 a 39 punts

28,00%

De 40 a 44 punts

32,00%

De 45 a 49 punts

36,00%

De 50 a 56 punts

40,00%Amunt