Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/05/2013

  • Número del document TES/1101/2013

  • Número de control 13142037

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-13142037-2013

Dades del DOGC
  • Número 6382

  • Data 24/05/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1101/2013, de 15 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2013.


L’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificat per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, i per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, regula a l’apartat 2, lletra a), les prestacions per al pagament del lloguer, on disposa que tenen el caràcter de prestacions econòmiques de dret de concurrència que es regeixen supletòriament per la legislació vigent en matèria de prestacions socials de caràcter econòmic.

L’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, disposa que la concessió de les prestacions de dret de concurrència és limitada per les disponibilitats pressupostàries i s’ha de sotmetre a concurrència pública i a priorització de les situacions de major necessitat.

L’apartat 2, lletra h), de l’article 5 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, estableix que correspon al president o presidenta de l’Agència: aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions previstes en els plans per al dret a l’habitatge, i també les que tenen per finalitat el finançament de projectes i actuacions en barris d’habitatges públics que administra o gestiona l’Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, disposa que l’atorgament de les prestacions per al pagament del lloguer correspon a la persona titular de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge.

L’article 25 de l’annex que recull els Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre, regula les funcions de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge, i a la lletra b) estableix que li correspon tramitar, gestionar, inspeccionar, autoritzar i abonar les prestacions per al pagament al lloguer, en els termes establerts a les normes reguladores.

En ús de les facultats que atribueix l’article 5 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a la persona titular de la Presidència, i a proposta de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge,


Resolc:


–1 Fer pública la convocatòria, en règim de dret de concurrència competitiva, per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer, regulades a l’article 72.2, lletra a), de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, corresponents a l’any 2013.


–2 La dotació màxima inicial per a les prestacions al lloguer d’aquesta convocatòria és de 22.000.000 d’euros amb càrrec a la partida pressupostària D/4800001 de l’article 48, “A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius” de la pròrroga del pressupost del 2012 per a l’exercici del 2013 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dels quals fins a 2.000.000 d’euros són per atendre sol·licituds de persones amb contractes de lloguer obtinguts durant l’any a través de les borses de mediació per al lloguer social.

La dotació màxima inicial d’aquesta convocatòria, així com la seva distribució, es pot modificar d’acord amb la normativa vigent, en funció de la disponibilitat de les dotacions pressupostàries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2013.

 

–3 El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de juny de 2013 inclòs.

Per a persones amb contractes de lloguer obtinguts durant l’any 2013 a través de les borses de mediació per al lloguer social, el termini finalitza el 30 d’octubre de 2013 inclòs.

 

–4 L’objecte d’aquesta convocatòria és determinar les condicions per sol·licitar les prestacions per al pagament del lloguer regulades a l’article 72.2, lletra a), de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, en el marc de les dotacions i disponibilitats del pressupost prorrogat.

 

–5 Als efectes d’aquesta convocatòria, s’estableixen les definicions següents:

a) S’entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no en tenen. No formen part de la unitat de convivència les persones subarrendatàries de l’habitatge.

b) S’entén per família monoparental la formada, com a mínim, per un fill o una filla menor de 21 anys, o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d’una sola persona.

c) S’entén per lloguer concertat l’import que fa efectiu la persona arrendatària.

d) S’entén per lloguer just l’import que hauria de pagar la persona arrendatària per no superar el 20% o el 30% dels seus ingressos, en funció que aquests estiguin per sota o per sobre de 0,94 vegades l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

e) S’entén que hi ha risc d’exclusió social quan la unitat de convivència a què pertany la persona que sol·licita la prestació paga un lloguer superior al definit com a lloguer just a l’apartat anterior.

f) S’entén que una persona té la residència legal quan és titular d’una autorització de residència d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, que n’aprova el Reglament.

 

–6 Les sol·licituds, acompanyades amb la documentació que preveu el punt 8, han d’anar adreçades a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i s’han de presentar a:

a) Les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines d’habitatge de la localitat on està ubicat l’habitatge, que han signat conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no s’hagi constituït una borsa en un determinat àmbit territorial, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de cada demarcació.

b) La seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre.

c) L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, pels mitjans que s’estableixen a l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

d) Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s’indiquen a la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: http://www.gencat.cat/habitatge.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les condicions d’aquesta convocatòria.

 

–7 Poden ser perceptores de les prestacions d’aquesta convocatòria les persones que es troben en la situació de necessitat prevista a l’article 72.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i que compleixen els requisits següents:

a) Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència.

b) Estar en risc d’exclusió social segons es defineix a l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l’habitatge i no inferiors als necessaris per pagar el lloguer. La ponderació dels ingressos queda reflectida a la taula de l’IRSC de l’annex.

c) Ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent. En el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança, de conformitat amb Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el seu Reglament.

d) No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a:

Barcelona ciutat : 750 euros.

Demarcació de Barcelona: 600 euros.

Demarcacions de Girona i Tarragona: 450 euros.

Demarcació de Lleida: 400 euros.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació i el pagament del lloguer en la mateixa entitat financera, que ha d’haver signat conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a aquests efectes.

f) Pagar el lloguer de l’habitatge per un dels dos sistemes següents: transferència bancària o rebut domiciliat.

 

–8 Les persones sol·licitants han de presentar:

8.1 Documentació:

a) DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d’edat. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE, haurà d’aportar el document d’identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIA.

b) Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, mitjançant la presentació de la documentació següent:

b.1) Persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola, d’algun país membre de la Unió Europea o d’un altre país de l’Espai Econòmic Europeu: certificació dels respectius padrons municipals.

b.2) Altres persones sol·licitants: han d’acompanyar amb la certificació anterior el certificat de residència emès per l’oficina d’estrangers o per les comissaries de policia nacional.

c) Certificat de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

d) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència que estiguin en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los amb la documentació següent:

d.1) Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la sol·licitud, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència (casella 455 i 465).

d.2) En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l’IRPF, han d’aportar el certificat d’imputacions subministrat per l’AEAT i informe de vida laboral.

d.3) De manera excepcional, en les situacions especials en les quals la persona que sol·licita l’ajut o alguns dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada, aquests s’acreditaran per mitjà d’una declaració responsable d’ingressos.

d.4) En el cas que tots els ingressos d’una unitat de convivència s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable, caldrà que aquesta vagi acompanyada d’un informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals, o pels tècnics mediadors de les entitats col·laboradores per a la gestió d’aquestes prestacions, sens perjudici de la corresponent comprovació administrativa.

d.5) Quan la persona sol·licitant o alguns dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d’ingressos respecte al període general a acreditar d’acord amb la convocatòria, aquesta persona o aquestes persones justificaran els ingressos de l’any en curs.

e) Llibre de família, si escau.

f) El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

f.1) En el cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l’habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o bé sigui titular d’una cessió del contracte d’arrendament, o es trobi inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.

f.2) En els casos d’habitatges gestionats per empreses públiques locals o entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden aportar un certificat, en substitució del contracte de lloguer i dels rebuts de lloguer pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, on han de constar el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF i les dades referents a l’habitatge.

f.3) En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.

f.4) En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d’una ordre d’allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l’habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se’ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la prestació si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l’habitatge.

g) Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2013, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

h) Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud, a l’Administració General de l’Agència Tributària, a la Seguretat Social i al padró municipal corresponent.

i) Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d’exclusió dels establerts als punts 10 i 11.

j) Imprès normalitzat, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació i des d’on es fa efectiu el pagament del lloguer, si són diferents, tots dos de la mateixa entitat de crèdit col·laboradora amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

k) Número de compte bancari de la persona propietària de l’habitatge o qui la representi, on es paga el lloguer, si el sistema de pagament del lloguer és la transferència.

l) Rebut de lloguer on constin les dades següents: referència, NIF de l’emissor i el sufix, en el cas que el sistema de pagament del lloguer sigui el rebut domiciliat.

m) Certificat acreditatiu de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

n) Carnet de família monoparental, si escau.

o) Carnet de família nombrosa, si escau.

p) En supòsits de violència de gènere, mitjà de prova qualificat d’acord amb l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

8.2 No caldrà aportar aquesta documentació quan els òrgans que gestionen la prestació tinguin el consentiment previ de totes les persones de la unitat de convivència per obtenir-la per via telemàtica i la possibilitat de fer-ho.

8.3 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

–9 La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària, lloguer concertat, i l’import que hauria de pagar, lloguer just, d’acord amb els conceptes definits al punt 5, lletres c) i d).

9.1 Per determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. En cas que se subscrigui un nou contracte d’arrendament abans de dictar-se la resolució de la sol·licitud, si aquesta és favorable, per al càlcul de la prestació es tindrà en compte l’import de l’últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte.

9.2 Es considera que formen part de l’import del lloguer tots els conceptes que consten al rebut corresponent amb excepció dels endarreriments, les despeses de serveis d’ús individual i els pàrquings i trasters, sempre que se’n pugui determinar l’import.

9.3 L’import mensual de la prestació és d’un màxim de 200,00 euros i d’un mínim de 20,00 euros, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

9.4 La prestació es reconeix:

a) Per a les persones beneficiàries amb contractes d’arrendament signats amb anterioritat a 2013, per la quantia corresponent a tot l’any.

b) Per als beneficiaris de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2013 i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de signatura del contracte i el mes de desembre de 2013.

 

–10 No poden ser perceptores de les prestacions les persones següents:

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre siguin titulars d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.

c) Les unitats de convivència que paguin unes rendes de lloguer superiors a les que s’estableixen per a cada demarcació territorial en la convocatòria anual.

d) Les unitats de convivència, quan l’import de la base de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF (casella 465) sigui superior a 1.500 euros.

e) Les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

–11 Aquestes prestacions són incompatibles, pel que fa a les mateixes mensualitats, amb les prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer que estableix l’article 72.2.b de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i amb altres ajuts o prestacions provinents d’altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

11.1 En el cas que, d’acord amb les previsions de l’apartat anterior, es produeixi la coincidència en el dret a les prestacions urgents i en el dret a les prestacions d’aquesta convocatòria, la suma de totes dues no podrà superar l’import màxim de la prestació més elevada.

11.2 Aquestes prestacions són incompatibles amb el manteniment del dret a la percepció de la renda bàsica d’emancipació dels joves, regulada pel Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre.

 

–12 Als efectes del càlcul dels ingressos computables:

a) No s’inclou l’import de la prestació per al pagament al lloguer percebuda en l’anualitat corresponent.

b) No s’inclouen els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre integrant de la unitat de convivència, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

c) S’inclouen els imports dels ingressos o pensions exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o alguna persona membre de la unitat de convivència.

 

–13 Per determinar el lloguer just, i als efectes d’obtenir una relació més justa entre els ingressos reals, la composició de la unitat de convivència i la situació geogràfica de l’habitatge, els ingressos de la unitat de convivència s’han de comparar amb les taules de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), a fi d’establir l’equivalència amb aquest índex.

13.1 Les taules de l’IRSC són les que consten a l’annex i es poden consultar al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: http://www.gencat.cat/habitatge.

13.2 Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat acreditada, igual o superior al 33%, així declarada per l’ICASS, els ingressos d’aquesta unitat s’han de comparar amb els del tram següent de les taules de l’IRSC.

13.3 Un cop efectuada la comparació que es determina al punt 13, primer paràgraf, si els ingressos resultants són inferiors a 0,94 vegades l’IRSC, el lloguer just, conforme es defineix al punt 5, lletra d), no ha d’excedir el 20% dels ingressos de la unitat de convivència o el 30% dels ingressos de la unitat de convivència si estan entre 0,94 i 1,5 vegades l’IRSC.

13.4 Per calcular l’import del lloguer just, els ingressos de la unitat de convivència s’han de multiplicar, en funció del nombre de membres d’aquesta unitat, pels coeficients següents:

1 membre: 1.

2 membres: 0,93.

3 membres: 0,83.

4 membres: 0,77.

5 membres o més: 0,70.

A la quantitat resultant, s’hi aplicarà el percentatge del 20% o del 30%, en funció del que s’estableix al punt 13.3, per tal d’obtenir així l’import del lloguer just.


–14 Els criteris de priorització i de valoració de les sol·licituds d’accés a les prestacions d’aquesta convocatòria es determinen en funció de la dotació pressupostària prevista al punt 2 d’aquesta Resolució d’acord amb el següent:

14.1 Atenent la priorització i l’ordre que s’indica a continuació:

a) Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

b) Persones adjudicatàries d’habitatges de lloguer protegit de titularitat d’entitats públiques que tinguin qualificació vigent o d’habitatges de lloguer gestionats per aquestes.

c) Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat, i que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, declarada així per l’ICASS.

d) Persones més grans de 65 anys.

e) Joves entre 22 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec.

f) Dones víctimes de violència de gènere.

g) Famílies monoparentals amb menors a càrrec, d’acord amb la definició que en fa el punt 5, lletra b), que inclou les persones separades o divorciades, al corrent de les pensions alimentàries.

h) Famílies nombroses.

i) Persones joves extutelades.

14.2 Un cop ateses aquestes necessitats, la resta de les sol·licituds es prioritzaran atenent:

a) El nivell d’ingressos de la unitat de convivència, d’acord amb la taula de l’IRSC, amb la puntuació següent:

Fins a 0,94 vegades l’IRSC = 3 punts.

Entre 0,94 i 1,5 vegades l’IRSC = 1 punt.

b) L’import de l’ajut proposat:

Entre 1.800,01 euros i 2.400,00 euros = 4 punts.

Entre 1.200,01 euros i 1.800,00 euros = 3 punts.

Entre 600,01 euros i 1.200,00 euros = 2 punts.

Entre 240,01 euros i 600,00 euros = 1 punt.

240,00 euros = 0 punts.

14.3 Per resoldre situacions d’igualtat en la puntuació final després de l’aplicació dels criteris anteriors, es donarà prioritat a l’ordre d’entrada de la sol·licitud al registre.

 

–15 Les sol·licituds es tramiten mitjançant les entitats col·laboradores a què fa referència el punt 17, les quals han d’haver formalitzat prèviament el corresponent conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

15.1 L’atorgament es fa per la persona titular de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge, en virtut de la Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències.

15.2 La prestació s’atorga per un any. Només en el cas que la persona beneficiària mantingui les condicions d’elegibilitat, podrà sol·licitar la pròrroga de la prestació per a posteriors anualitats sempre que ho permetin les dotacions pressupostàries de cada exercici.

15.3 Mentre sigui vigent la situació de pròrroga pressupostària, la resolució de les sol·licituds s’haurà d’ajustar a les disponibilitats de les dotacions d’aquesta convocatòria.

Les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, quan hagin transcorregut sis mesos des de la finalització del termini de presentació, sense que s’hagi notificat la resolució expressa.

15.4 La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d’aquestes prestacions, d’acord amb l’article 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i els articles 59.6.b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es farà per mitjà de l’exposició de llistes als taulers d’anuncis de les entitats col·laboradores en la gestió de les prestacions, i també als taulers d’anuncis i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

15.5 S’entén acceptada la concessió de la prestació per part de les persones beneficiàries si en el termini de deu dies, comptats a partir de la data de la notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

15.6 Contra les resolucions d’atorgament o denegació d’aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, davant la persona titular de la direcció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o recurs contenciós administratiu.

 

–16 El pagament de la prestació resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions pressupostàries d’aquesta convocatòria, i al fet que la persona beneficiària acrediti que està al corrent de pagament dels rebuts de lloguer, segons la informació facilitada per les entitats financeres que col·laboren en la gestió d’aquestes prestacions o la que es pugi obtenir per altres mitjans.

16.1 D’acord amb l’article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i amb la lletra f) del punt 7 d’aquesta Resolució, el pagament s’ha de fer per mitjà d’una entitat financera que hagi signat conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

16.2 Les persones beneficiàries i, quan correspongui, els membres de la unitat familiar o de convivència i, si s’escau, les entitats financeres, han de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l’Administració, les quanties aportades en excés i en dipòsit al compte de la persona beneficiària, a partir del mes següent de la data d’extinció del dret a la prestació, així com també han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament, quan es produeixi alguna de les causes d’extinció o suspensió de la prestació o qualsevol altra causa admesa en dret.

16.3 Les prestacions es poden abonar directament a la persona beneficiària o, si s’autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual se cedeixi aquest dret.

16.4 El seguiment i el control dels pagaments dels rebuts de lloguer es fa per part de les entitats financeres que han signat conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquesta col·laboració es pot ampliar a d’altres entitats que ho sol·licitin.

 

–17 Són entitats col·laboradores d’aquesta convocatòria les borses de lloguer de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, les administracions o empreses públiques d’àmbit local i les entitats sense ànim de lucre, que subscriguin conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds.

 

–18 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya durà a terme les activitats d’inspecció i control necessàries per garantir el compliment de la finalitat de les prestacions atorgades.

18.1 Les persones perceptores d’aquesta prestació han de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o a les entitats col·laboradores que participen en la gestió d’aquesta prestació qualsevol modificació de les condicions que n’han determinat la concessió. Les modificacions d’aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la prestació concedida per part de l’òrgan competent.

18.2 Les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores han de proporcionar en tot moment la informació que se’ls demani respecte de la prestació concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents.

 

–19 Són causes de suspensió automàtica de les prestacions:

a) Deixar de residir a Catalunya.

b) Deixar de pagar el lloguer pels sistemes previstos a la lletra f) del punt 7.

c) Deixar d’atendre injustificadament dos requeriments que l’ens o l’òrgan gestor hagi dut a terme per comprovar la continuïtat dels requisits d’accés a la prestació concedida.

d) No informar l’Agència de l’Habitatge o l’entitat col·laboradora dels canvis que es produeixin en relació amb la unitat de convivència, i que puguin afectar al manteniment del dret a la percepció de la prestació concedida.

e) Haver incorregut en alguna de les causes d’incompatibilitat previstes al punt 11.

19.1 Són causes d’extinció de les prestacions:

a) La mort de la persona beneficiària.

b) La millora de la situació econòmica de la persona beneficiària si això implica pèrdua dels requisits per al manteniment de la prestació.

c) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.

d) L’engany en l’acreditació dels requisits.

e) Deixar de residir a Catalunya, amb la suspensió prèvia de la prestació durant un període de tres mesos.

19.2 La declaració d’extinció o de suspensió de la prestació, per alguna de les causes esmentades als apartats anteriors, pot donar lloc al reintegrament de les prestacions atorgades indegudament, mitjançant el procediment de revocació.

19.3 Són causes de revocació:

L’incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en aquesta Resolució i en l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que preveu l’article 100 de la Llei esmentada.

 

–20 El règim jurídic aplicable és l’establert a l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

20.1 En la tramitació administrativa general, resolució i notificació, són aplicables la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

20.2 En el pagament i control són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i, de manera subsidiària, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

20.3 Les prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries, segons el que preveu l’article 8 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic.

 

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

De conformitat amb l’article 11 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en els termes que estableix la legislació sobre el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu, en els termes que estableix la legislació reguladora d’aquesta jurisdicció.

 

Barcelona, 15 de maig de 2013

 

Carles Sala i Roca

President

 

 

Annex

Taules de l’IRSC aplicables a aquesta convocatòria

 

0,94

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

A

9.986,22

10.295,07

10.737,87

10.776,11

B

9.362,08

9.651,63

10.066,76

10.102,60

C

8.811,37

9.083,89

9.474,59

9.508,33

D

7.489,67

7.721,31

8.053,40

8.082,08

 

1,5

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

A

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.195,92

B

14.939,49

15.401,54

16.063,97

16.121,18

C

14.060,70

14.495,57

15.119,03

15.172,87

D

11.951,60

12.321,23

12.851,18

12.896,94

 

En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar.

 

Amunt