Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 06/05/2013

  • Número del document AAM/0079/2013

  • Número de control 13128048

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

    CVE CVE-DOGC-A-13128048-2013

Dades del DOGC
  • Número 6373

  • Data 10/05/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals en l’àmbit de Catalunya i d’establiment de la garantia de la traçabilitat.


D’acord amb l’article 116 punt 2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida en matèria de regulació i del règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments i els serveis forestals entre altres, i la planificació de l’agricultura, de la ramaderia i del sector agroalimentari.

El marc regulador de les forests i els seus aprofitaments en l’àmbit de Catalunya està establert a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la legislació bàsica estatal de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

Aquestes lleis tenen present la multifuncionalitat dels boscos i la necessitat d’arbitrar mecanismes de compatibilització de tots els aprofitaments forestals, i propugnen la gestió sostenible, entesa com l’aprofitament i l’ús de les forests de forma que se'n mantingui la biodiversitat, productivitat, potencialitat i capacitat de regeneració, alhora que recullen la conveniència d’aplicar per aconseguir-ho mesures d’incentiu econòmic. També reconeixen la importància de realitzar els aprofitaments sota el marc dels instruments d’ordenació que modulen la seva forma i intensitat, i permeten adaptar les exigències segons les característiques de cada forest.

D’altra banda, l’elevat consum energètic present a la societat actual ha fet que per reduir la dependència energètica i els problemes derivats de l’ús dels combustibles fòssils sigui necessari diversificar les fonts d’energia i gestionar-les d’una manera sostenible.

En aquest context el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 fixa com a objectiu assolir un consum d’energia primària amb biomassa forestal i agrícola de 631,9 ktep per a l’any 2020.

Es considera que l’aprofitament de la biomassa com a font d’energia renovable és una oportunitat per dinamitzar les economies locals i en especial la del món rural, crear nous llocs de treball, incentivar la gestió forestal i diversificar l’economia agrària. A més, el seu ús tradicional en forma de llenyes s’ha vist renovat i potenciat per les modernes formes d’ús tèrmic i pel que s’estableix al Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.

El Reial decret 661/2007, de 25 de maig, és el marc regulador de les activitats de generació d’energia elèctrica a partir de biomassa, que classifica les instal·lacions en diferents categories, grups i subgrups, en funció de les energies primàries que utilitzen, de les tecnologies de producció i dels rendiments energètics obtinguts. Dins de la categoria b i el grup b.6 es troben les centrals que utilitzen com a combustible principal biomassa procedent de conreus energètics, de residus de les activitats agrícoles o de jardineria, o residus d’aprofitaments forestals i altres operacions silvícoles en les masses forestals i espais verds. Aquest Decret estableix unes retribucions diferents en funció de la procedència de la biomassa, en què és més elevada la prima a percebre quan prové de conreus energètics, a diferència de si prové de treballs silvícoles, activitats agrícoles o de les indústries de transformació de la fusta. L’annex II del Decret esmentat determina que les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències, podran considerar, per al cas de la biomassa forestal, disponibilitats i requeriments de matèries primeres dels sectors relacionats amb la transformació de la fusta, a llarg termini, establint, si cal, els mecanismes d’ajustament corresponents.

A Catalunya, una part important de les superfícies forestals formades preferentment per diferents espècies de planifolis han estat aprofitades tradicionalment per a l’obtenció de llenyes, ús tèrmic, l’únic mercat existent per a aquestes tipologies. També s’han de tenir en compte altres formacions forestals, ubicades en zones d’alt risc d’incendi i amb limitacions productives –condicions climàtiques, profunditat del sòl, orientació– que comporten unes baixes qualitats d’estació, on també l’únic recurs a obtenir és la biomassa.

Tot això, unit a la indiscutible multifuncionalitat dels nostres boscos, fa que sigui necessari potenciar aquells aspectes que, garantint la persistència de les masses forestals, maximitzin els seus ingressos i permetin la seva posada en valor mitjançant la incorporació al mercat energètic de productes llenyosos sense impactar negativament en la resta de mercats, la qual cosa repercutirà en la promoció del desenvolupament econòmic i social i de l’ocupació en l’àmbit agrícola i forestal, en el foment de l’ordenació i gestió forestal, i en la disminució del risc d’incendis com a conseqüència tant de l’interès econòmic suscitat com de la disminució de la càrrega de combustible als boscos.

Per a la consecució dels objectius esmentats, la present Ordre regula el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals dedicats a l’obtenció de biomassa per produir energia elèctrica, i estableix el seu procediment d’obtenció en concordança amb l’articulat del Reial decret 661/2007, de 25 de maig.

Amb tot això, es persegueix promoure l’accés als mercats forestals i als incentius a la producció d’energia d’origen forestal, a més de donar una sortida als productes llenyosos d’algunes forests que, d’altra manera, no tindrien cabuda en el mercat forestal actual i precisament per això el seu destí principal és l’energètic. Així mateix, es garanteix que els aprofitaments amb aquesta qualificació provenen de masses forestals compreses dins dels tipus i àmbits especificats, facilitant així la traçabilitat i el control dels productes.

Per tot això, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, en ús de les atribucions que m’han estat conferides, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,


Ordeno:


Capítol 1

Disposicions generals


Article 1

Objecte

1.1 La present Ordre té per objecte establir el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica en l’àmbit de Catalunya dels terrenys forestals dedicats a l’obtenció de biomassa per produir energia elèctrica.

1.2 La qualificació d’orientació energètica amb destinació a la producció d’electricitat acredita que la destinació final d’un determinat aprofitament forestal és del tipus energètic, i que aquest s’executa en els termes i amb els requisits que estableix aquesta Ordre.


Article 2

Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre és d’aplicació als aprofitaments fusters i llenyosos amb destinació energètica per a la producció d’electricitat que es desenvolupin en terrenys forestals que sustentin els tipus de vegetació inclosos a l’annex 1, en l’àmbit de Catalunya, susceptibles de ser reconeguts com a conreus energètics.


Article 3

Definicions

Als efectes de la present Ordre, es considera:

a) Biomassa forestal: productes i subproductes obtinguts en els treballs silvícoles, entenent com a tals els treballs de conservació, millora i aprofitament de la vegetació arbòria o arbustiva, realitzats en els terrenys forestals. Aquests terrenys queden definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

b) Biomassa procedent de conreu energètic sobre terreny forestal: biomassa d’origen forestal obtinguda directament dels treballs silvícoles realitzats sobre superfícies arbrades i arbustives poblades amb espècies forestals dominants detallades a l’annex 1 i que compleixen el que preveu l’article 4 i el destí final de les quals és l’energètic.

c) Biomassa forestal residual: biomassa procedent de subproductes d’aprofitaments forestals i altres operacions silvícoles realitzades en terrenys forestals o espais verds que no compleix els requisits previstos a l’article 4 de la present Ordre.

 

Capítol 2

Qualificació d’orientació energètica amb destinació a la producció d’electricitat sobre terrenys forestals

 

Article 4

Requisits

4.1 Poden obtenir la qualificació d’orientació energètica aquells aprofitaments forestals amb destinació a la producció d’electricitat que sustentin els tipus de vegetació inclosos a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

4.2 La gestió forestal que estableixi com a objectius de producció forestal el conreu energètic ha de complir, en tots els casos, els criteris de sostenibilitat que estableixen la Llei 43/2003, de 21 de novembre, i la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

 

Article 5

Procediment

5.1 La qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals s’obté en el marc del procediment general que regula els aprofitaments forestals establert a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

5.2 La persona titular d’un aprofitament forestal ha d’especificar a la sol·licitud d’autorització, comunicació administrativa preceptiva o a la declaració responsable que es tracta d’un conreu energètic i que, per tant, l’objectiu principal dels productes de l’aprofitament ha de ser l’energètic amb destinació a la producció d’electricitat.

5.3 Els serveis territorials del departament competent en matèria de medi natural o el Centre de la Propietat Forestal, segons correspongui, emeten la qualificació d’orientació energètica, que es fa constar a l’autorització, a la comunicació prèvia o a la declaració responsable degudament presentada.

5.4 Els impresos per sol·licitar l’autorització, comunicar o realitzar la declaració responsable es troben disponibles a l’adreça http://www.gencat.cat/medinatural o a les dependències del departament competent en matèria de medi natural.

 

Article 6

Vigència

La qualificació d’orientació energètica sobre terrenys forestals tindrà com a mínim una vigència de deu anys.

 

Article 7

Efectes

7.1 La qualificació d’orientació energètica suposa el reconeixement de l’aprofitament com a energètic, a efectes del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, i comporta la impossibilitat de dedicar l’aprofitament de la biomassa forestal a un altre ús industrial que no sigui l’energètic durant un període mínim de deu anys.

7.2 La qualificació d’orientació energètica pot ser revocada per la direcció general competent en matèria de medi natural a petició de la persona titular de l’aprofitament, sempre que sobre la superfície reconeguda com a conreu energètic no s’hagi realitzat cap aprofitament des de la declaració inicial, o d’ofici per incompliment de les condicions que van portar al seu atorgament.

7.3 L’aprofitament de biomassa forestal amb qualificació d’orientació energètica pot ser compatible amb qualsevol altre aprofitament no fuster realitzat en la mateixa parcel·la, com suro, fruits, apícola, pastures i caça, entre d’altres.

 

Article 8

Traçabilitat

8.1 La direcció general competent en matèria de medi natural establirà els mecanismes adients per garantir l’adequada traçabilitat de la biomassa forestal procedent d’una parcel·la amb qualificació d’orientació energètica reconeguda com a conreu energètic, des de l’origen en la unitat de gestió fins a la indústria de transformació corresponent.

8.2 La traçabilitat de la biomassa forestal s’ha d’establir mitjançant els documents d’origen i destí dels productes de la manera següent:

a) El proveïdor ha de signar la declaració d’origen i destí (OD1), que ha d’incloure la informació següent:

- Dades identificatives del titular de l’aprofitament forestal.

- Dades identificatives de l’empresa que realitza els aprofitaments o subministrador en el cas de ser diferent a la propietat. Identificació de les instal·lacions on és previst portar la biomassa.

- Dades de la finca, s’han d’indicar les dades d’identificació de les parcel·les i la superfície d’actuació reconeguda com a conreu energètic.

- Les quantitats de m3 o tones obtingudes dels treballs silvícoles desglossades per espècie.

- Indicació del tipus de treball realitzat.

- La data d’autorització dels treballs silvícoles o aprofitaments; en el cas de comunicacions, la data d’aquesta o de realització dels treballs, així com el número o referència de l’autorització o de la comunicació per poder seguir aquest codi en tots els moviments de la biomassa.

- En el cas que la finca estigui inclosa en un instrument d’ordenació, s’ha d’especificar el número de PO, PTGMF o PSGF i la unitat de gestió on es realitza l’actuació.

b) L’empresa energètica, per la seva part, ha de signar la declaració d’origen i destí (OD2), que ha d’incloure la informació següent:

- Dades identificatives de l’empresa energètica.

- Dades identificatives de la persona proveïdora.

- Quantitat de biomassa entrada a la planta per espècie i m3 o tones.

- Codis dels documents segons escaigui. OD1 o número d’expedient de l’autorització d’aprofitament i data, codi, lloc i número de registre en cas de comunicacions, dels quals procedeix el producte.

- Data d’entrada a la planta.

8.3 Els impresos de les declaracions d’origen i destí es troben disponibles a l’adreça http://www.gencat.cat/medinatural i s’obtenen a les dependències del departament competent en matèria de medi natural.

8.4 Aquests documents han de restar en poder de les persones interessades. El departament competent en matèria de medi natural pot requerir aquest documents per dur a terme les comprovacions que consideri adients.


Disposició addicional

Models de gestió silvícola d’obtenció de biomassa

La direcció general competent en matèria de medi natural aprovarà en el termini de dos anys els models de gestió silvícola d’obtenció de biomassa als quals podran acollir-se les persones titulars dels terrenys que no disposin d’un instrument d’ordenació forestal o no estiguin inclosos en un document de planificació.

Fins a l’aprovació d’aquests models es considera biomassa forestal procedent d’una parcel·la amb qualificació d’orientació energètica reconeguda com a conreu energètic a efectes del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, la biomassa obtinguda de les parcel·les a partir de les autoritzacions d’aprofitaments forestals i treballs silvícoles emeses per la direcció general competent en matèria de medi natural que compleixen els requisits que estableix l’article 4 d’aquesta Ordre.


Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 6 de maig de 2013


Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalAnnex 1


Tipus de massa o vegetació susceptible de rebre la qualificació de conreu energètic en terrenys forestals.

a) Pollancredes, eucaliptars i altres plantacions intensives d’espècies forestals per a la producció de biomassa a torn curt (inferior a 8 anys).

b) Formacions de bosc menut amb objectiu llenyós, rouredes, alzinars, fagedes i castanyedes (formacions amb les espècies principals següents: Quercus faginea Lam., Quercus ilex L., Quercus petraea Lieb. Quercus robur L., Quercus pyrenaica Wild., Fagus sylvatica L. o Castanea sativa Mill.)

c) Masses de coníferes amb diàmetre normal mitjà inferior a 15 cm.

d) Altres formacions amb condicions d’extracció o aptituds tecnològiques que facin inviable tècnicament o econòmicament l’aprofitament per a destins que no siguin l’energètic.


Amunt