Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/02/2013

  • Número del document EMO/0362/2013

  • Número de control 13046122

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-13046122-2013

Dades del DOGC
  • Número 6326

  • Data 01/03/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMO/362/2013, de 18 de febrer, per la qual s’aprova el model que estableix els criteris per a l’atorgament de categoria als establiments de turisme rural.L’Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d’estructuració del sistema català de qualitat turística, estableix el conjunt d’eines i instruments tècnics, jurídics, econòmics i humans que l’Administració turística de Catalunya i els agents privats del sector turístic disposen i gestionen amb la finalitat de garantir la projecció competitiva de Catalunya com a destinació turística d’alt valor afegit.


El sistema català de qualitat turística s’estructura en tres gran àmbits funcionals, els quals són la categorització, l’especialitat i l’excel·lència, i està obert a tots els establiments i les empreses turístics i d’interès turístic degudament inscrits al Registre de Turisme de Catalunya, amb el pagament previ del preu públic vinculat a la sol·licitud pròpia de cada model específic de categorització, especialitat o excel·lència.

 

D’acord amb l’article 2.2 de l’Ordre esmentada, s’entén per model “el conjunt de paràmetres, indicadors, evidències, especificacions i instruccions tècniques que, de conformitat amb els processos i els continguts previstos als articles 5 i 6 de la present Ordre, defineixen un projecte de categorització, especialitat o excel·lència en relació amb una concreta activitat turística o d’interès turístic”.

 

L’any 2010 la Direcció General de Turisme inicià juntament amb la Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya i la Confederació Catalana de Turisme Rural, que són les associacions que representen el major nombre d’establiments de turisme rural de Catalunya, una prova pilot de viabilitat dels criteris per a la determinació dels indicadors i les evidències del model de categorització dels establiments de turisme rural.

 

Una comissió mixta d’avaluació ha realitzat un seguiment de la idoneïtat dels criteris fins assolir un model de categorització que ha estat consensuat entre la Direcció General de Turisme i les associacions esmentades.


Per tot això exposat, i en l’ús de les facultats que m’atorga l’article 5.3 de l’Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d’estructuració del sistema català de qualitat turística,Resolc:-1 Aprovar el model pel qual s’estableixen els criteris per a l’atorgament de categoria als establiments de turisme rural i que està format pels documents següents:

I. Manual de consulta d’establiments de turisme rural: masies i cases de poble independents.

II. Qüestionari d’avaluació d’establiments de turisme rural: masies i cases de poble independents.

III. Manual de consulta d’establiments de turisme rural: masies i cases de poble compartides.

IV. Qüestionari d’avaluació d’establiments de turisme rural: masies i cases de poble compartides.


-2 Els manuals i els qüestionaris, així com els formularis de sol·licitud, renovació i baixa estan publicats al web del Departament competent en matèria de turisme.


-3 Als efectes administratius, el número de codi assignat al manual i qüestionari és el codi CATR-1, Atorgament de categoria als establiments de turisme rural.


-4 Poden sol·licitar la categorització, amb caràcter voluntari, les persones titulars d’establiments de turisme rural situats en territori català i que estiguin degudament inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.


-5 Per a l’obtenció, revisió o renovació de la categoria, la persona titular de l’establiment ha d’abonar un preu públic establert mitjançant una ordre del conseller o consellera del Departament competent en matèria de turisme.Barcelona, 18 de febrer de 2013Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i OcupacióAmunt