Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 05/02/2013

 • Número del document 097/2013

 • Número de control 13035007

 • Organisme emissor Departament de Salut

  CVE CVE-DOGC-A-13035007-2013

Dades del DOGC
 • Número 6310

 • Data 07/02/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 6675

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 97/2013, de 5 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

L’evolució d’un sector tan dinàmic com el de la salut ha portat que, els darrers anys, la millora de la qualitat assistencial i de la gestió dels serveis sanitaris estigui inseparablement associada, d’una banda, a la capacitat de proveir el sistema de la informació adequada per permetre la compartició del coneixement en el sector sanitari i, de l’altra, a la necessitat de consolidació de la recerca i de l’avaluació de la qualitat, mitjançant el desenvolupament i l’adaptació d’indicadors, instruments i tècniques de control dels processos i resultats de l’atenció sanitària i el disseny d’estratègies de monitoratge de la qualitat en la provisió de serveis assistencials.

La multiplicació de la quantitat d’informació disponible incrementa més encara la necessitat d’estructurar i sintetitzar aquesta informació, per tal de transformar-la en una base útil per al mateix sistema sanitari i també per als diferents agents del sistema. En aquest context, l’avaluació del sistema sanitari passa a ser una eina indispensable per tal de garantir la seva qualitat i eficiència, i ha d’incorporar els resultats obtinguts pels centres sanitaris, els professionals que participen dels serveis sanitaris i les tecnologies i processos utilitzats i l’estat de salut de la població. Al mateix temps, els sistemes sanitaris han de fer front a reptes com l’assoliment de la sostenibilitat, la reducció de la variabilitat de la pràctica clínica per fer-la més homogènia i equitativa, l’impacte de les tecnologies, la incorporació del pacient com un actor actiu o l’exigència social de rendiment de comptes.

El camí emprés per donar resposta a aquests reptes pel Govern de la Generalitat es va fer pivotar sobre dos organismes que han evolucionat de forma rellevant des de la seva creació, l’Institut d’Estudis de la Salut i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Tanmateix, la necessitat d’assolir vies de millora de l’eficàcia cap a una millor atenció al ciutadà i l’estalvi de la despesa, i la voluntat de racionalitzar l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, a través de la reordenació de les entitats que el conformen, van propiciar la fusió d’aquestes entitats en un únic ens, mitjançant la creació, pel Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, actualment Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, d’acord amb la nova denominació donada per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, que es configura com a entitat de dret públic de la Generalitat, adscrita al Departament de Salut, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat d’obrar.

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya va ser creada amb l’objectiu de generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, seguretat i sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya, per facilitar la presa de decisions a la ciutadania, professionals i gestors de l’àmbit de la salut, i als òrgans responsables de la planificació en salut, així com facilitar la integració dels professionals sanitaris en el sistema i la seva coresponsabilitat en la consecució de les finalitats comunes i la qualitat de l’atenció. La confluència de funcions atribuïdes a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya integra i incorpora, alhora que potencia, el coneixement expert fins ara assignat a dues entitats amb naturalesa jurídica i adscripció diferent, com són l’Agència d’informació, Avaluació i Qualitat del Sistema de Salut i l’Institut d’Estudis de la Salut, per tal d’assolir els anteriors objectius sota els valors de l’excel·lència, la transparència i la independència.

El present Decret, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, es dicta en compliment del mandat recollit a l’article 2.4 de l’esmentat Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, que disposa que el Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, ha d’aprovar, per decret, els estatuts de la nova Agència.

Els Estatuts s’estructuren en vint-i-quatre articles organitzats en quatre capítols. El capítol 1 fa referència a les disposicions de caràcter general (naturalesa, adscripció, domicili i àmbit funcional de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya); el capítol 2 regula els òrgans de govern i gestió, de participació i consultiu de l’entitat, i desenvolupa les previsions legals quant a l’organització, la composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell d’Administració, del Consell de Participació i del Consell Assessor; el capítol 3 configura el règim dels recursos humans de l’entitat, i el capítol 4 recull el seu règim jurídic, econòmic i patrimonial.

Aquest Decret s’empara de manera fonamental en les competències exclusives que l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat en matèria d’organització de la seva administració i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa (article 150.b) i en matèria d’organització, funcionament, avaluació, inspecció i control de centres, serveis i establiments sanitaris (article 162.1).

De conformitat amb el que estableix l’article 39.1, en relació amb el 40.1, ambdós de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Salut, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’aproven els Estatuts de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que s’insereixen a continuació.

Disposició addicional

Única

Subrogació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i entrada en funcionament

1. De conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, en el moment en què, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria primera d’aquest Decret llei i en qualsevol cas transcorreguts sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts, entri en funcionament l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, s’extingeixen l’Institut d’Estudis de la Salut i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, de manera que l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya se subroga en tots els drets i deures de les entitats extingides.

2. El personal laboral que en el moment d’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya presti serveis en l’Institut d’Estudis de la Salut i en l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, o el personal d’aquestes entitats que tingui suspesa la seva relació jurídica laboral, queda integrat en l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, la qual se subroga de manera expressa respecte a les relacions contractuals de caràcter laboral d’aquest personal, amb el mecanisme de successió d’empresa previst a l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.

El personal funcionari que en el moment d’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya presti serveis en les entitats que s’extingeixen pot ser integrat en l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya mantenint la seva condició de funcionari públic. En aquest cas es regeix per les disposicions que li són aplicables tenint en compte la seva procedència i la naturalesa de la relació d’ocupació.

3. Els béns i els mitjans materials de l’Institut d’Estudis de la Salut i de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut en el moment d’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya queden integrats en l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, d’acord amb llur naturalesa jurídica originària.

Disposicions transitòries

Primera

Termini per a l’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

De conformitat amb la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ha d’assumir les seves funcions en un termini de sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts.

No obstant l’Agència estigui ja en funcionament, la constitució del Consell de Participació i del Consell Assessor es pot fer efectiva en un termini màxim de nou mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts.

Segona

Assumpció de funcions fins a l’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Mentre l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya no entri en funcionament es mantenen l’Institut d’Estudis de la Salut i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.

Durant aquest període, l’Institut d’Estudis de la Salut continua exercint la seva activitat d’acord amb el que preveuen el capítol 2 del títol 7 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, desplegat pel Decret 324/1990, de 21 de desembre, d’estructura, organització i règim de funcionament de l’Institut d’Estudis de la Salut, i modificacions posteriors. Així mateix, l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut continua desenvolupant la seva activitat, d’acord amb els seus Estatuts, aprovats per l’Acord del Govern de 15 de juny de 2010.

Tercera

Supressió d’òrgans de l’Institut d’Estudis de la Salut

En el moment de l’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i, en qualsevol cas, transcorreguts sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts, quedaran suprimits els òrgans de l’Institut d’Estudis de la Salut següents:

a) Direcció de l’Institut.

b) Subdirecció General de l’Institut.

c) Servei de Formació.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen el Decret 324/1990, de 21 de desembre, d’estructura, organització i règim de funcionament de l’Institut d’Estudis de la Salut (DOGC núm. 1393, de 14.1.1991), el Decret 13/1994, de 5 de gener, pel qual es modifica la composició de la Junta de Govern de l’Institut d’Estudis de la Salut (DOGC núm. 1852, de 28.1.1994), i la disposició addicional 7 del Decret 127/2000, de 3 d’abril, d’estructuració del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DOGC núm. 3113, de 4.4.2000).

2. Es deixen sense efecte l’Acord del Govern de 30 de maig de 1994, autoritzant el Servei Català de la Salut per crear l’empresa pública Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica (DOGC núm. 1916, de 4.7.1994), l’Acord del Govern de 13 de setembre de 1994, que autoritza el Servei Català de la Salut per modificar els Estatuts de l’empresa pública Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica (DOGC núm. 2052, de 19.5.1995), l’Acord del Govern de 24 de desembre de 1998, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’empresa pública Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica (DOGC núm. 2850, de 18.3.1999), l’Acord del Govern de 13 d’octubre de 1999, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’empresa pública Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica (DOGC núm. 3029, de 3.12.1999), l’Acord del Govern de 10 de gener de 2000, pel qual es modifiquen parcialment els Estatuts de l’empresa pública Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (DOGC núm. 3076, d’11.2.2000), l’Acord del Govern de 12 de juny de 2001, pel qual es modifiquen parcialment els Estatuts de l’empresa pública Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (DOGC núm. 3415, de 22.6.2001), i l’Acord GOV/121/2010, de 15 de juny, pel qual es modifica la denominació de l’empresa pública Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, se’n modifiquen els Estatus, i s’aprova el Text refós dels Estatuts (DOGC núm. 5659, de 29.6.2010).

Disposicions finals

Primera

Es faculta la persona titular del Departament d’Economia i Coneixement perquè realitzi les adaptacions pressupostàries necessàries per tal de complir aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de febrer de 2013

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

ESTATUTS

de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Naturalesa, adscripció i domicili de l’Agència

1.1 L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya és una entitat de dret públic de la Generalitat sotmesa a l’ordenament jurídic privat, adscrita al departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus objectius i les seves funcions.

1.2 L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya actua, en el marc de les funcions que li atribueixen aquests Estatuts, sota les directrius del departament competent en matèria de salut, el qual exerceix el control d’eficàcia i eficiència sobre la seva activitat.

1.3 El domicili legal de l’Agencia, per a qualssevol classes d’efectes, radica a Barcelona, carrer de Roc Boronat, 81-95. El Consell d’Administració pot acordar la modificació d’aquest domicili, modificació que ha ser objecte de publicació.

Article 2

Objectius de l’Agència

Són objectius de l’Agencia generar el coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, seguretat i sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya que facilitin la presa de decisions a la ciutadania, als professionals i als gestors de l’àmbit de la salut, i als òrgans responsables de la planificació en salut, així com facilitar la implicació dels professionals sanitaris en el sistema i la seva coresponsabilitat en la consecució de les finalitats comunes i la qualitat de l’atenció.

Article 3

Funcions de l’Agència

3.1 Per assolir els seus objectius, i d’acord amb l’article 3 del Decret llei 4/2010 de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, correspon a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya el desenvolupament de les funcions següents:

a) Definir, impulsar i desplegar l’estratègia del sistema d’informació i les tecnologies de la informació i comunicació del sistema de salut de responsabilitat pública, així com dur a terme la gestió i el manteniment dels elements comuns i/o unificats del sistema d’informació del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i la seva explotació i rendibilització garantint, d’acord amb les directrius del departament competent en matèria de salut, la disponibilitat de la informació del sistema sanitari de Catalunya, fent-la accessible i interoperable al servei d’una assistència sanitària de qualitat, d’acord amb la política corporativa de la Generalitat de Catalunya en matèria de telecomunicacions i tecnologies de la informació.

b) Mesurar, avaluar i difondre de manera pública i transparent els resultats globals assolits en salut i en l’àmbit de l’assistència sanitària pels diferents agents que integren el sistema de salut, a partir de la gestió del sistema integrat d’informació de salut a Catalunya, configurat per la informació de naturalesa administrativa i estadística que contenen els registres i sistemes d’informació del departament i dels organismes competents en matèria de salut, els dels centres, serveis i establiments sanitaris i els dels professionals sanitaris.

Les tasques d’avaluació dels resultats i la qualitat assolida en l’àmbit de l’assistència sanitària prestada a la ciutadania de Catalunya pels diferents agents integrants del sistema de salut de Catalunya inclouen l’eficàcia, la seguretat, el cost, l’eficiència i les conseqüències de la introducció de tecnologies mèdiques i assistencials, així com de nous tractaments, de procediments organitzatius i assistencials, de medicaments i de la pròpia recerca sanitària i innovació per poder disposar d’una correcta descripció i anàlisi de la situació i emetre recomanacions per a la presa de decisions corresponsables al servei de la qualitat de l’atenció sanitària prestada als ciutadans, així com esdevenir referent en el disseny i el desenvolupament de les accions en matèria de qualitat previstes en el capítol VI de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

Amb aquesta finalitat, els agents integrants del sistema de salut han de comunicar al sistema integrat d’informació de salut a Catalunya les dades pertinents per mitjà de llurs òrgans responsables i d’acord amb la normativa vigent en l’àmbit estadístic i de protecció de dades de caràcter personal. No obstant això, la comunicació de dades provinents d’històries clíniques requereix, llevat que el pacient o la pacient hi hagi donat abans el consentiment, la dissociació prèvia de les dades identificadores de la persona titular d’acord amb la normativa reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i les obligacions en matèria d’informació i documentació clíniques.

c) Dur a terme la planificació operativa, desenvolupar i executar les polítiques en matèria de formació especialitzada en ciències de la salut i de formació continuada i coordinar actuacions en aquesta matèria, així com implementar sistemes d’avaluació i acreditació del nivell de competència dels professionals sanitaris com a element per millorar la qualitat del sistema, comptant amb la col·laboració d’organismes universitaris, acadèmics i col·legials.

d) Establir i gestionar un sistema d’informació integrat sobre els professionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, per compte propi o d’altri, en centres públics i privats, que respongui a les necessitats de l’Administració sanitària per a l’exercici de les seves competències, especialment en matèria de planificació, acreditació, organització de recursos sanitaris i de desenvolupament professional, i a partir del qual nodrir el Registre estatal de professionals sanitaris i formalitzar les aportacions de les dades necessàries per al manteniment i desenvolupament del sistema d’informació sanitària del Sistema Nacional de Salut, en el termes de l’article 53 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. Amb aquesta finalitat, l’Agència pot accedir a les dades personals necessàries que figurin en els registres de recursos humans de les administracions públiques i les entitats vinculades, les corporacions professionals, els centres, serveis i establiments sanitaris i les entitats d’assegurances que operen en el ram de la malaltia. Les comunicacions d’aquestes dades han d’estar subjectes a la legislació en matèria de protecció de dades.

e) Dissenyar, aprovar, posar en pràctica i supervisar les accions relatives a la seguretat de la informació del departament competent en matèria de salut i dels seus ens i organismes.

f) Impulsar i promoure l’estratègia d’innovació en salut per part del departament competent en matèria de salut a través de la col·laboració de tots els actors que participen en el sistema de salut de Catalunya amb una visió integrada i amb projecció internacional i que afavoreixi el desenvolupament de nous models d’innovació i noves modalitats de partenariats publicoprivades, en especial les derivades de les accions de compra publica innovadora.

g) Analitzar i identificar necessitats de formació en ciències de la salut en diversos àmbits professionals diferents dels previstos a l’apartat d) i, per donar-hi resposta, dissenyar les activitats, promoure-les i organitzar-les, si escau, comptant amb la col·laboració d’organismes universitaris, acadèmics i col·legials.

h) Cooperar amb organismes homònims d’altres comunitats autònomes, d’àmbit estatal, europeu i internacional, als efectes d’assolir sinergies i difondre els coneixements respectius.

i) Desenvolupar tasques de recerca en l’àmbit de les seves funcions.

j) Exercir totes les activitats que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius, així com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades que li siguin encomanades.

3.2 L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de salut, pot proposar al Govern de la Generalitat, quan sigui necessari per a l’execució de les activitats de la seva competència, la creació de societats mercantils i la participació en qualsevol societat constituïda per ens públics o particulars.

La constitució de societats mercantils i la participació en societats mercantils ja constituïdes es regeix pel Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, i per la resta de normativa que sigui aplicable.

3.3 En l’exercici d’aquestes funcions, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya integrarà, de forma expressa i operativa, la perspectiva de gènere. A aquest efecte, totes les dades es recolliran separades per sexe i s’incorporaran els mecanismes necessaris per la realització d’anàlisis de gènere, tant dels resultats de les actuacions programades com de les recerques sobre salut que es duguin a terme.

Capítol 2

Òrgans de govern, gestió, participació, consultiu i d’assessorament

Article 4

Òrgans de govern, de gestió, de participació, consultiu i d’assessorament

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya s’estructura en els òrgans següents:

4.1 De govern i gestió:

a) El Consell d’Administració.

b) El director o directora.

4.2 De participació: el Consell de Participació.

4.3 Consultiu i d’assessorament: el Consell Assessor.

Article 5

Composició del Consell d’Administració

5.1 El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern de l’Agència i està compost per un màxim d’onze membres lliurement nomenats i remoguts pel Govern de la Generalitat d’acord amb:

a) De cinc a vuit membres, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de salut, i d’aquests fins a tres, en representació del departament competent en matèria de salut, i la resta, per raó de la seva competència i expertesa reconeguda en les matèries relacionades amb les funcions de l’Agència.

b) Fins a tres membres, a proposta dels consellers competents en matèria de recerca, innovació i societat de la informació.

5.2 El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, nomena d’entre les persones membres del Consell d’Administració un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.

5.3 La composició del Consell d’Administració ha de procurar la paritat de gènere.

5.4 El director o directora de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya assisteix a les reunions del Consell d’Administració, amb veu però sense vot, llevat de la possibilitat que preveu l’article 11.1.

5.5 La durada del mandat dels membres del Consell d’Administració és de quatre anys, renovables successivament per períodes de temps iguals, sense perjudici del seu cessament o substitució, lliurement acordada en qualsevol moment pel Govern, a proposta del conseller o consellera que en va proposar el nomenament.

5.6 Les vacants que es produeixen entre els membres del Consell d’Administració es cobreixen mitjançant la forma de designació prevista a l’apartat primer d’aquest article, per al temps que resti de mandat. A aquest efecte, el president o presidenta posarà la circumstància de la vacant en coneixement del conseller o consellera corresponent per tal que aquest pugui efectuar la proposta de designació corresponent.

Els membres, finalitzat el període pel quan hagin estat nomenats, continuaran exercint les funcions que els corresponguin com a membres del Consell d’Administració fins al nomenament dels nous membres.

5.7 El Consell d’Administració ha de nomenar, a proposta del president o presidenta, un secretari o secretària, amb veu i sense vot, que ha de ser una persona al servei del departament competent en matèria de salut o dels ens que en depenen, i estar en possessió d’una llicenciatura o grau en dret. L’elecció del secretari o secretària requerirà una majoria absoluta dels seus membres en primera votació o una majoria simple en segona.

5.8 Els membres del Consell d’Administració i el secretari o secretària poden percebre les dietes i les indemnitzacions en concepte de drets d’assistència a les sessions del Consell que els corresponguin d’acord amb la normativa vigent.

Article 6

Funcions del Consell d’Administració

6.1 Corresponen al Consell d’Administració les funcions següents:

a) Establir els criteris generals d’actuació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya dins els seus objectius, i avaluar-ne periòdicament el compliment.

b) Aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència.

c) Aprovar la proposta de contracte programa de l’Agència.

d) Aprovar els comptes anuals i la memòria anual d’activitats de l’entitat.

e) Avaluar periòdicament els programes d’actuació i els seus resultats.

f) Aprovar l’estructura de gestió i administració de l’Agència, la plantilla de personal, el procediment de selecció i el seu règim retributiu, dins els límits legalment establerts, llevat de la relativa als òrgans o unitats al capdavant dels quals hi hagi funcionaris, en què s’aplica el que disposa la normativa reguladora del règim jurídic i de procediment aplicable a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

g) Ser l’òrgan de contractació d’obres, serveis i subministraments que faci l’entitat.

h) Autoritzar la subscripció dels convenis i els acords de col·laboració que s’estableixin amb entitats públiques o privades. El Consell d’Administració podrà delegar la facultat de subscriure convenis i acords de col·laboració amb entitats publiques i privades en el director o directora. Aquests convenis i acords subscrits per delegació hauran de ser ratificats pel Consell d’Administració en la primera reunió que es convoqui, excepte en el cas que la delegació ho sigui per la subscripció específica d’un conveni o acord determinat o dins de certs paràmetres, supòsits en els quals no es requerirà la ratificació, sens perjudici de posar-ho en coneixement en la següent sessió del Consell d’Administració que se celebri.

i) Acordar el nomenament i, si s’escau, la separació, dels càrrecs de l’estructura de gestió i administració, a proposta del director o directora, llevat dels càrrecs que hagin de ser ocupats per funcionaris, en què s’aplica el que disposa la normativa reguladora del règim jurídic i de procediment aplicable a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

j) Aprovar les operacions de crèdit o endeutament, dins els límits legalment establerts, prèvia la tramitació, mitjançant el departament competent en matèria de salut, del procediment per obtenir les autoritzacions preceptives d’acord amb la normativa aplicable.

k) Aprovar les operacions de tresoreria que no excedeixin l’import que el Govern de la Generalitat hagi fixat de manera general o per a l’entitat, i proposar al departament competent en matèria de salut, per a la seva aprovació pel Govern, les que excedeixin aquell import.

l) Proposar al conseller o consellera del departament competent en matèria de salut el preu dels serveis i les tarifes aplicables als serveis que presti l’Agència, com també les possibles exempcions i bonificacions, o dur-ne a terme l’aprovació en el cas que tingui aquesta funció delegada.

m) Aprovar les modificacions pressupostàries amb subjecció als límits legals.

n) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i determinar les atribucions del director o directora en aquesta matèria i les dels càrrecs de l’estructura de gestió i administració, si s’escau.

o) Aprovar la modificació del domicili de l’Agència.

p) Exercir tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives i judicials en defensa dels drets i els interessos de l’entitat. En cas d’urgència, aquesta facultat la pot exercir el director o directora, que n’ha de donar compte al Consell d’Administració en la primera reunió que es convoqui.

q) Aprovar els reglaments de funcionament del Consell de Participació i del Consell Assessor de l’entitat.

r) Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de salut les persones que han d’integrar el Consell Assessor.

s) Qualsevol altra funció no atribuïda expressament a un altre òrgan.

6.2 El Consell d’Administració pot delegar en el director o directora general les funcions a què es refereixen els epígrafs g), h) i k) de l’apartat anterior.

Article 7

Funcions del president o presidenta del Consell d’Administració

7.1 Corresponen al president o presidenta del Consell d’Administració les funcions següents:

a) Representar institucionalment l’Agència.

b) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell d’Administració, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta dels membres formulades amb antelació suficient.

c) Ordenar la convocatòria, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell d’Administració, moderar-ne les deliberacions i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

d) Donar el vistiplau a les actes dels acords presos a les reunions del Consell d’Administració i a les certificacions dels acords expedides per la Secretaria.

e) Totes les altres funcions inherents al càrrec.

7.2 El seu mandat té una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva remoció anticipada del càrrec de president o presidenta o de la seva condició de membre. El president o presidenta pot ser renovat successivament per períodes de temps iguals.

El president o presidenta, finalitzat el període pel quan hagi estat nomenat, continuarà exercint les funcions pròpies de la presidència fins a la seva renovació o substitució.

Article 8

Funcions del vicepresident o vicepresidenta del Consell d’Administració

8.1 El vicepresident o vicepresidenta supleix el president o presidenta i n’assumeix les atribucions en els casos de vacant, d’absència o de malaltia. Exerceix, a més, les funcions que se li deleguin, per escrit, per part de la presidència, de la qual cosa donarà compte al Consell d’Administració.

8.2 El seu mandat té una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva remoció anticipada del càrrec de vicepresident o vicepresidenta o de la seva condició de membre. El vicepresident o vicepresidenta pot ser renovat successivament per períodes de temps iguals.

El vicepresident o vicepresidenta, finalitzat el període pel quan hagi estat nomenat, continuarà exercint les funcions pròpies de la vicepresidència fins a la seva renovació o substitució.

Article 9

Funcions del secretari o secretària

9.1 Les funcions del secretari o secretària són:

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta.

b) Estendre les actes de les sessions i els certificats pertinents, i custodiar i arxivar les actes.

c) Practicar els actes de comunicació necessaris i facilitar als membres del Consell d’Administració la informació necessària per a l’exercici de les seves funcions.

d) Totes les altres funcions inherents al càrrec.

9.2 El seu mandat té una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva remoció del càrrec o renovació.

9.3 El secretari o secretària, finalitzat el període pel quan hagi estat nomenat, continuarà exercint les funcions pròpies de la secretaria fins a la seva renovació o substitució.

Article 10

Règim de funcionament del Consell d’Administració

10.1 El Consell d’Administració es reuneix periòdicament i, almenys, de forma ordinària, quatre vegades l’any.

10.2 El Consell d’Administració es reuneix en sessió extraordinària sempre que el convoqui el president o presidenta per iniciativa pròpia, o a petició de dos o més membres del Consell.

10.3 Les convocatòries de les reunions s’han de notificar als membres amb vuit dies d’anticipació a la data de la reunió, preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, per un mitjà que permeti deixar constància de la recepció, i s’han d’acompanyar de l’ordre del dia corresponent i de la documentació necessària per a la deliberació i adopció d’acords. No es poden prendre acords vàlids fora de l’ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta. Es poden preveure segones convocatòries.

10.4 En cas d’urgència, la convocatòria es pot cursar, pels mitjans establerts al paràgraf anterior, almenys, amb vint-i-quatre hores d’anticipació a la reunió. En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l’ordre del dia, el Consell ha d’apreciar, per majoria absoluta dels membres presents o representants, l’existència d’urgència. Si no s’estimés l’existència d’urgència, es procediria a convocar la reunió del Consell d’acord amb el sistema ordinari de convocatòria.

10.5 Per prendre acords vàlids és preceptiva l’assistència de les persones titulars de la presidència i la secretaria, o de les persones que les substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels membres del Consell d’Administració. Els acords s’adopten per majoria simple de vots. En cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president o presidenta.

10.6 En tot el que no prevegin aquests Estatuts, el funcionament del Consell d’Administració es regeix per la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Article 11

Funcions del director o directora

11.1 El director o directora assumeix la direcció i gestió ordinària de l’Agència, d’acord amb els criteris d’actuació fixats pel Consell d’Administració, i, si s’escau, hi podrà pertànyer amb la condició de membre de ple dret. El director o directora de l’Agència és nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut.

11.2 Corresponen al director o directora les funcions següents:

a) Formular al Consell d’Administració, a través del president o presidenta, les propostes pel que fa a la planificació i la programació de les activitats de l’Agència.

b) Dur a terme el comandament i la direcció de les activitats de l’Agència, i pot dictar les instruccions necessàries per al funcionament de l’activitat de l’Agència.

c) Dirigir i coordinar el procés d’elaboració de l’avantprojecte de pressupost, així com formular els comptes anuals i la memòria anual de l’entitat, que serà sotmesa a l’aprovació del Consell d’Administració.

d) Ordenar els pagaments amb l’abast i els límits que li atribueixi el Consell d’Administració.

e) Proposar al Consell d’Administració els convenis i acords de col·laboració que s’estableixin amb entitats públiques o privades.

f) Proposar al Consell d’Administració les persones que han d’ocupar els càrrecs de l’estructura de gestió i administració, procurant una representació paritària de dones i homes.

g) Supervisar el procés de selecció de personal i elevar al Consell d’Administració les propostes de nomenament i, si escau, de separació, dels càrrecs de l’estructura de gestió i administració de l’Agència.

h) Dirigir i gestionar els recursos humans de l’Agència en el marc dels paràmetres que determini el Consell d’Administració.

i) Emetre resolució sobre les reclamacions prèvies a la via judicial laboral que s’interposin davant l’entitat.

j) Representar l’Agència, per delegació del Consell d’Administració, tant en judici com en l’activitat extrajudicial i, especialment, de relació amb els agents integrants del sistema sanitari de cobertura pública i amb els centres de recerca, sense perjudici de la representació institucional de l’Agència que té el president o la presidenta del Consell d’Administració.

k) Atorgar poders amb les facultats que detalli d’entre les que li corresponen, i donar-ne compte al Consell d’Administració.

l) Executar els acords del Consell d’Administració en el seu àmbit funcional propi.

m) Exercir totes les funcions que el Consell d’Administració li delegui.

11.3 El director o directora pot tenir la qualitat d’apoderat de l’Agencia en els termes i amb les facultats que li atorgui un acord de Consell d’Administració. Aquest acord haurà de ser elevat a document públic.

Article 12

Naturalesa i funcions del Consell de Participació

12.1 El Consell de Participació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya és l’òrgan de participació, consulta, debat i proposta de les administracions competents i dels sectors i les organitzacions amb funcions relacionades amb els objectius del millorament de la qualitat del sistema de salut i del desenvolupament de la competència dels seus professionals.

12.2 Les propostes del Consell de Participació no tenen caràcter vinculant.

12.3 Corresponen al Consell de Participació les següents funcions:

a) Participar en el procés d’elaboració i posterior avaluació dels programes d’actuació.

b) Conèixer el contingut dels darrers informes de seguiment dels projectes en curs de l’Agència i de les convocatòries de recerca, i donar-ne l’opinió.

c) Tenir coneixement dels acords del Consell d’Administració.

d) Elevar al Consell d’Administració propostes d’actuació en les matèries de la competència de l’Agència.

e) Emetre informes referents als programes o els resultats de les activitats de l’Agència adreçats al Consell d’Administració i al Consell Assessor.

f) Emetre un informe específic sobre els resultats presentats a la memòria anual d’activitat de l’Agència.

g) Emetre informes i propostes a instàncies del director o directora de l’Agència o del Consell d’Administració

h) Constituir subcomissions de treball temàtiques entre els seus membres per a l’elaboració d’informes o recomanacions.

i) Donar a conèixer les activitats de l’Agència en els sectors representats al Consell de Participació.

j) Promoure la col·laboració amb altres consells de participació amb funcions anàlogues.

k) Donar la conformitat a la proposta de reglament de funcionament intern, i elevar-lo, mitjançant el seu president o presidenta, al Consell d’Administració perquè l’aprovi.

Article 13

Composició del Consell de Participació

13.1 El Consell de Participació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya és l’òrgan de participació, consulta, debat i proposta de les administracions competents i dels sectors i les organitzacions amb funcions relacionades amb els objectius del millorament de la qualitat del sistema de salut i del desenvolupament de la competència dels seus professionals, i està integrat per les persones següents:

a) El director o directora de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

b) Una persona en representació dels departaments de l’Administració de la Generalitat competents en matèria de salut, d’universitats, d’ensenyament, de recerca, d’innovació, de serveis socials i de societat de la informació, amb rang mínim de director general o assimilat.

c) El director de l’Agència de Salut Publica de Catalunya o la persona en qui delegui.

d) El director del Servei Català de la Salut o la persona en qui delegui.

e) Una persona en representació del Consell Interuniversitari de Catalunya.

f) Tres persones en representació de les organitzacions que agrupen els centres i les institucions sanitaris de Catalunya.

g) Tres persones en representació de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit sanitari de Catalunya.

h) Una persona en representació de les corporacions professionals sanitàries de Catalunya següents: Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i Consell de Col·legis d’infermeres i Infermers de Catalunya.

i) Una persona en representació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

j) Una persona en representació de la Fundació TicSalut.

k) Una persona en representació de les associacions de consumidors i usuaris de Catalunya, a proposta del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.

l) Una persona en representació de les associacions de pacients, a proposta del Fòrum Català de Pacients, o una persona en representació del Fòrum Català de Pacients.

13.2 La presidència del Consell de Participació correspon al president o presidenta del Consell d’Administració de l’Agència o la persona en qui delegui.

13.3 El Consell de Participació designa, d’entre els seus membres, per majoria absoluta en primera votació o per majoria simple en segona, el vicepresident o vicepresidenta.

13.4 La composició del Consell de Participació ha de procurar la paritat de gènere.

13.5 Els membres del Consell de Participació, llevat dels qui ho són per raó del càrrec, són nomenats i separats del càrrec pel conseller o consellera competent en matèria de salut, a proposta de cada una de les representacions que el componen.

13.6 La durada del mandat dels membres del Consell de Participació és de quatre anys, renovables successivament per períodes de temps iguals, sense perjudici del seu cessament o substitució.

13.7 Les vacants que es produeixen en el Consell de Participació es cobreixen mitjançant la forma de designació i d’acord amb la proporció previstes a l’apartat primer d’aquest article per al temps que resti de mandat. A aquest efecte, el president o presidenta del Consell de Participació posarà la circumstància de la vacant en coneixement de la representació afectada per tal que aquesta pugui efectuar la proposta de designació corresponent.

13.8 Les funcions de secretaria d’aquest òrgan, amb veu i sense vot, han de recaure en una persona al servei de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, designada pel mateix Consell de Participació, a proposta del seu president o presidenta, per una majoria absoluta en primera votació o majoria simple en segona.

El seu mandat té una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva remoció del càrrec o renovació.

Article 14

Règim de funcionament del Consell de Participació

14.1 El Consell de Participació es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada l’any. També es pot reunir en sessió extraordinària sempre que així ho acordi una tercera part dels seus membres o a sol·licitud del Consell d’Administració.

14.2 El Consell de Participació per al seu funcionament s’ha de dotar d’un reglament intern. En tot el que no prevegin aquests Estatuts i el reglament de funcionament, el Consell de Participació es regeix per la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Article 15

Naturalesa i funcions del Consell Assessor

15.1 El Consell Assessor té assignades funcions consultives i d’assessorament, i ha d’estar compost per destacats professionals dels àmbits d’actuació de l’Agència.

15.2 Corresponen al Consell assessor les funcions següents:

a) Acordar la constitució de comissions de treball amb membres externs a l’Agència per assessorar en temes específics de l’àmbit funcional de l’Agència, en les quals, sota la direcció d’un membre del Consell Assessor, hi podran participar destacats professionals de la matèria objecte d’estudi procurant la presència d’experts en salut i gènere. Les comissions de treball es reuniran amb la periodicitat que s’estableixi en l’acord de creació i en funció de l’encàrrec que se’ls formuli.

b) Formular criteris i recomanacions relatius als camps d’activitat propis de l’Agència.

c) Valorar des d’un punt de vista tècnic, científic i d’oportunitat les activitats de l’Agència.

d) Conèixer, prèviament a la seva aprovació pel Consell d’Administració, la memòria anual d’activitats de l’Agència.

e) Determinar els temes de la convocatòria anual de projectes de recerca que realitza l’Agència.

f) Informar, amb la periodicitat que s’estableixi, el Consell de Participació i el Consell d’Administració sobre les activitats, recomanacions i opinions acordades en el sí del Consell Assessor.

g) Realitzar qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel Consell d’Administració.

Article 16

Composició del Consell Assessor

16.1 El Consell Assessor es compon d’un mínim de dotze membres i un màxim de setze nomenats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del Consell d’Administració, d’entre destacats professionals dels àmbits d’actuació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, un dels quals n’exercirà presidència. S’ha de procurar la presència de persones expertes en salut des de la sensibilitat de gènere, per tal que la inclusió de la perspectiva de gènere sigui efectiva en el desenvolupament de les seves funcions.

16.2 La presidència i la vicepresidència del Consell Assessor corresponen a les persones designades, d’entre els seus membres, pel mateix Consell Assessor, per majoria absoluta en primera votació o per majoria simple en segona.

16.3 La composició del Consell Assessor ha de procurar la paritat de gènere.

16.4 La durada del mandat dels membres del Consell Assessor és de quatre anys, renovables successivament per períodes de temps iguals, sense perjudici del seu cessament o substitució, acordada pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del Consell d’Administració.

16.5 Les vacants que es produeixen al Consell Assessor es cobreixen mitjançant la forma de designació prevista a l’apartat primer d’aquest article, per al temps que resti de mandat. A aquest efecte, el president o presidenta posarà la circumstància de la vacant en coneixement de la presidència del Consell d’Administració per tal que aquest pugui efectuar la proposta de designació corresponent.

16.6 Les funcions de secretaria d’aquest òrgan, amb veu i sense vot, han de recaure en una persona al servei de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, designada pel mateix Consell Assessor, a proposta del seu president o presidenta, per una majoria absoluta en primera votació o majoria simple en segona.

Article 17

Règim de funcionament del Consell Assessor

17.1 El Consell Assessor es reuneix periòdicament i com a mínim cada sis mesos.

17.2 El Consell Assessor pot acordar la constitució de comissions de treball dedicades a tractar temes específics de l’àmbit funcional de l’Agència, en les quals, sota la direcció d’un membre del Consell Assessor, hi podran participar destacats professionals de la matèria objecte d’estudi. Les comissions de treball es reuniran amb la periodicitat que s’estableixi en l’acord de creació, en funció de l’encàrrec que se’ls formuli.

17.3 El Consell Assessor per al seu funcionament s’ha de dotar d’un reglament intern. En tot el que no prevegin aquests Estatuts i el reglament de funcionament, el Consell Assessor es regeix per la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Capítol 3

Recursos humans

Article 18

Recursos humans

18.1 El personal de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya es regeix pel dret laboral, sense perjudici de la possibilitat d’adscripció de personal funcionari d’acord amb els sistemes previstos a la normativa de funció pública. L’exercici de funcions que comporta l’exercici de potestats públiques és reservat al personal funcionari.

18.2 La selecció del personal propi de l’Agència s’ha de fer d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i la resta de principis previstos a la normativa aplicable al personal laboral al servei de les administracions públiques.

18.3 El nomenament del personal directiu de l’Agència ha de regir-se pels principis de mèrit i capacitat i pel criteri d’idoneïtat i ha de dur-se a terme a través d’un procediment que garanteixi la publicitat i la lliure concurrència. El procés de designació ha de tenir en compte les competències professionals dels candidats, així com la seva experiència i les seves aptituds per al correcte desenvolupament de les funcions atribuïdes al lloc directiu. El procés de selecció es durà a terme sota la supervisió del director o directora de l’Agència, que elevarà la proposta de nomenament dels candidats seleccionats al Consell d’Administració.

Capítol 4

Règim jurídic, econòmic i patrimonial

Article 19

Règim jurídic

19.1 L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya es regeix pel Decret llei 4/2010 de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, per qualsevol normativa que la modifiqui o substitueixi, per aquests Estatuts i per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

19.2 L’Agència sotmet la seva activitat en les relaciones externes, amb caràcter general, a les normes del dret civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables, si bé se sotmeten al dret públic:

a) El règim d’acords i funcionament dels seus òrgans de govern, que se sotmet a la normativa general sobre òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Les relacions de l’Agència i amb els departaments de la Generalitat i amb altres ens públics.

c) El règim de contractació administrativa.

d) L’exercici de les potestats públiques.

19.3 Contra els actes i els acords de l’Agència subjectes al dret administratiu es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera competent en matèria de salut.

19.4 Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han de presentar davant el conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, que és l’òrgan competent per emetre’n resolució.

19.5 Les reclamacions prèvies a la via judicial laboral s’han de presentar davant el director o directora de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que és l’òrgan competent per emetre’n resolució.

Article 20

Patrimoni de l’Agència

20.1 El patrimoni de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya és constituït pels béns que li són adscrits i els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.

20.2 Els béns adscrits conserven llur qualificació jurídica originària. L’adscripció no implica la transmissió del domini ni llur desafectació.

20.3 Els béns que integren el patrimoni de l’Agència es destinen al compliment de les seves finalitats.

20.4 Les cessions o donacions que efectuen les persones físiques o jurídiques privades no poden comportar una contraprestació a aquest efecte, consistent a rebre els serveis propis de l’entitat a canvi.

20.5 Els béns mobles i immobles de la Generalitat de Catalunya destinats als serveis de l’Agència tenen el caràcter de cedits a l’entitat, que n’exerceix les facultats d’administració ordinària.

20.6 Tots els béns materials han de ser objecte d’inventari, en el qual es consignen la classe, naturalesa i procedència dels immobles adscrits, així com la destinació específica. Aquest inventari ha de ser objecte d’actualització periòdica.

20.7 La gestió del patrimoni es regeix per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i per la normativa reguladora del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Article 21

Recursos econòmics i pressupost

21.1 Els recursos econòmics de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya són constituïts per:

a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, determinades en funció del que estableixi el contracte programa.

b) Els ingressos procedents de subvencions, convenis, programes, donacions i altres aportacions que facin a favor seu altres entitats, organismes públics i/o privats i particulars.

c) Els ingressos procedents de la prestació dels seus serveis i l’explotació i rendibilització de l’explotació del sistema d’informació del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

d) El rendiment dels béns i els drets propis o adscrits.

e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, en els termes i les condicions que fixa la normativa aplicable.

f) Els ingressos procedents de fons competitius de recerca.

g) Qualsevol altre que legalment li correspongui.

21.2 El pressupost de l’Agència es regeix pel que disposen la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les successives lleis de pressupostos.

Article 22

Contracte programa

22.1 La prestació de serveis de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya s’articula per mitjà d’un contracte programa aprovat pel Govern a proposta conjunta del departament competent en matèria de salut i del departament competent en matèria d’economia i finances, i d’acord amb la normativa aplicable al sector públic de la Generalitat.

22.2 El departament competent en matèria de salut, com a garant superior de l’ús eficient i equitatiu dels recursos públics, ha de garantir que el model de contractació amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya respongui a les polítiques generals que té establertes.

Les activitats contractades relacionades amb la recerca i la innovació hauran d’estar alineades amb la política fixada pel departament competent en matèria de recerca.

22.3 El contracte programa té una durada màxima de cinc anys i, sense perjudici del que disposa la normativa de finances públiques, s’hi han de fer constar, almenys, els aspectes següents:

a) La relació de serveis i activitats que ha de prestar l’Agència, l’avaluació econòmica corresponent, els recursos en relació amb els sistemes de compra i de pagament vigents, els objectius i el finançament i el sistema en què aquest es condiciona a l’assoliment dels objectius.

b) Els requisits i les condicions en què s’han de prestar els serveis i les activitats.

c) Els objectius, els resultats esperats, els mecanismes per avaluar els objectius i els resultats definitivament assolits, els indicadors i el marc de responsabilitat de l’Agència.

d) El termini de vigència.

e) Les facultats de seguiment per al compliment efectiu del contracte programa.

Article 23

Contractació de l’Agència

23.1 El règim jurídic de contractació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya s’ajusta a la normativa de contractes del sector públic.

23.2 Les meses de contractació estan constituïdes pels membres següents:

a) El director o directora o la persona en qui delegui, que les presideix.

b) Un vocal o una vocal, d’entre el personal de l’Agència, amb coneixements tècnics sobre l’objecte del contracte.

c) Un lletrat o una lletrada de l’Assessoria Jurídica del departament competent en matèria de Salut.

d) Un representant o una representant de la Intervenció o la persona al servei de l’Agència que tingui atribuïdes les funcions de control econòmic i pressupostari.

e) Un secretari o secretària.

El vocal o la vocal previst a la lletra b) i el secretari o secretària són designats pel director o directora de l’Agència d’entre el seu personal. El lletrat o lletrada de l’Assessoria Jurídica és designat pel secretari o secretària general del departament competent en matèria de salut.

23.3 L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats vinculades que tinguin la consideració de poders adjudicadors als efectes del que preveu l’article 4.1.n) del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

23.4 Les relacions entre l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats vinculades dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant els corresponents encàrrecs. En conseqüència, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya està obligada a realitzar els encàrrecs que li formulin els subjectes anteriorment esmentats, els quals han d’incloure, com a mínim, l’àmbit de l’encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament de l’encàrrec.

23.5 En la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya s’ajusta a les regles següents:

a) Les relacions entre l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i els poders adjudicadors dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic s’articulen mitjançant encàrrecs.

b) L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya no pot participar en licitacions públiques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ni dels ens esmentats i entitats vinculades. No obstant això, en el cas que no hi concorri cap licitador, se li podria encarregar a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya l’execució de la prestació objecte de licitació.

Article 24

Comptabilitat i control financer de l’Agència

24.1 El règim de comptabilitat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya és el corresponent al sector públic.

24.2 L’activitat de l’Agència és objecte de control financer per mitjà del procediment d’auditoria, sota la direcció de la Intervenció General, regulat per la normativa sobre finances públiques de Catalunya i la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

(13.035.007)

 

 

Amunt