Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 04/12/2012

 • Número del document TES/2977/2012

 • Número de control 12335001

 • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

  CVE CVE-DOGC-A-12335001-2013

Dades del DOGC
 • Número 6288

 • Data 08/01/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 980

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2977/2012, de 4 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de fusta.


Mitjançant la Resolució MAH/2331/2005, de 25 de juliol, es van establir els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de fusta.

D’acord amb l’article 4 de la Resolució esmentada, el període de validesa de la definició de la categoria de productes i dels criteris específics és, com a màxim, de tres anys des de la seva publicació.

Mitjançant les Resolucions MAH/1680/2009 de 29 d’abril i MAH/3042/2010 de 20 de juliol, es van prorrogar els esmentats criteris ambientals. El termini de pròrroga ha finalitzat i per tant, cal procedir a la seva revisió.

Cal assenyalar que els objectius i les finalitats ambientals proposades en els criteris anteriors són totalment vàlids en l’actualitat.

Efectivament, continua sent necessari fomentar la sostenibilitat dels boscos productors de fusta, així com reduir la incidència ambiental dels seus processos de transformació.

D’acord amb el Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental per la Generalitat de Catalunya, modificat posteriorment pel Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s’amplia l’àmbit del distintiu de garantia de qualitat ambiental als serveis, i amb la finalitat de promoure la fabricació, la comercialització, l’ús i el consum de productes de fusta que minimitzin l’impacte ambiental en els seus processos de producció;

En ús de les facultats que m’atorga l’article 5 del citat Decret, d’acord amb l’informe previ del Consell de Qualitat Ambiental,

Resolc:

Definir la categoria i els criteris de qualitat ambiental dels productes de fusta per optar al distintiu de garantia de qualitat ambiental, que es regeixen pels apartats següents:

—1 Categoria de productes

Els productes inclosos en la categoria de productes de fusta es divideixen en les subcategories següents:

1.1 Subcategoria de primera transformació de la fusta.

La primera transformació de la fusta inclou les activitats de tractament primari de la fusta, com serrar, ribotar, trossejar, assecar i estufar els troncs i la fusta en brut que s’utilitza com a primera matèria. Els productes obtinguts en aquesta primera operació generalment són primeres matèries per a posteriors transformacions del producte.

1.2 Subcategoria de segona transformació de la fusta.

En aquesta subcategoria distingim quatre branques d’activitats diferenciades: els productes semielaborats de fusta, la fusteria industrial, els envasos i embalatges, i les manufactures de fusta.

En la subcategoria es permet la combinació de la fusta amb altres materials (per exemple: plàstic, vidre, metall o entapissat), sempre que la seva presència sigui inferior al 25% en pes. Aquest percentatge no inclou els materials de recobriment (pintures, vernissos, etc.) ni les coles.

1.2.1 Productes semielaborats de fusta.

Inclou la fabricació de plafons i taulers de fusta, especialment taulers xapats i contraxapats, conglomerats o de fibres. El producte final d’aquesta branca està classificat com a producte intermedi de la indústria del moble o de la construcció (producte interindustrial) o com a producte acabat (producte de bricolatge) que es destina al consum final de les economies domèstiques.

1.2.2 Fusteria industrial.

Aquesta activitat inclou la fabricació de components de fusteria, ebenisteria i terres de parquet. Els productes de fusta d’aquesta activitat són portes, finestres, marcs i sòcols, bigues, components per a les façanes, separacions, mampares i altres parets de fusta, paravents, baranes, escales i terres de parquet.

1.2.3 Envasos i embalatges.

Aquesta branca inclou la fabricació de caixes, caixons d’embalatge i plataformes.

1.2.4 Manufactures de fusta.

Aquí s’inclouen diversos productes, com:

Els articles d’ús personal o domèstic i de parament de la llar: escuradents, llapis, coberts, agulles d’estendre, figures per a decoració, marcs i motllures per a quadres i miralls, bastons, penjarobes, estoigs, joiers i capses, etc.

Els articles de fusta per a la indústria tèxtil i del calçat: bobines i rodets de filatura, talons de sabates i esclops, etc.

Els de torneria: poms de porta, peces de fusta per fer raspalls i pinzells, mànecs d’eines, llums de fusta, bastons de paraigua, etc.

Els de fusta per a la indústria electrònica: caixes acústiques dels altaveus, etc.

1.3 Subcategoria de mobles.

Aquesta subcategoria comprèn la fabricació de mobles de fusta. En la seva producció coexisteixen processos tècnicament molt diferents, que van des de la fabricació artesana de mobles fets exclusivament a mà en els petits establiments, fins a la producció de mobles en sèrie amb una automatització total en instal·lacions de fabricació informatitzada, passant per la producció semi-industrial de mobles on la fabricació es fa manualment amb el suport d’algunes màquines per a la realització d’aspectes específics del producte.

Resten exclosos de la categoria general:

a) Els envasos i embalatges de fusta que es fabriquen per contenir, protegir, manipular, distribuir o presentar aliments o begudes (per exemple: barrils i productes de boteria, etc.).

b) Els productes de fusta per a la indústria alimentària (per exemple: pals de gelat, etc.).

—2 Sol·licitants

Poden sol·licitar el distintiu de garantia de qualitat ambiental els fabricants amb instal·lacions industrials emplaçades a Catalunya i els distribuïdors que comercialitzen aquests productes a Catalunya.

—3 Criteris

Les propietats o característiques de qualitat ambiental específiques de la categoria de productes, definida en l’apartat 1, s’avaluen segons els criteris i el sistema d’avaluació establerts en l’annex.

—4 Període de validesa

4.1 La definició de la categoria de productes i dels criteris específics per a aquesta categoria té un període màxim de validesa de tres anys a partir de la data de publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.2 Les empreses que gaudeixen del distintiu de garantia de qualitat ambiental d’acord amb els criteris de la Resolució de 16 de maig de 2002 hauran de demostrar el compliment d’aquests nous criteris en el moment de renovar-ne l’atorgament.

—5 Número de codi

A efectes administratius, el número de codi de la categoria de productes és 190. Els números de codi assignats a les subcategories de productes són:

Codi 191: productes de primera transformació de la fusta.

Codi 192: productes de segona transformació de la fusta.

Codi 192.1: productes semielaborats de fusta.

Codi 192.2: productes de fusteria industrial.

Codi 192.3: envasos i embalatges de fusta.

Codi 192.4: manufactures de fusta.

Codi 193: subcategoria de mobles de fusta.

—6 Ús de la marca

6.1 L’ús de la marca s’ha d’adequar a les especificacions indicades en les normes gràfiques establertes pel Departament de Territori i Sostenibilitat per a la utilització del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

6.2 La llegenda que ha de figurar en el distintiu de garantia de qualitat ambiental és, per a totes les categories i subcategories de productes, la següent: “Renovable i de baix impacte”.

Barcelona, 4 de desembre de 2012

Assumpta Farran i Poca

Directora general de Qualitat Ambiental

Annex

Per avaluar les sol·licituds o verificar el compliment dels criteris indicats en aquest annex es tindrà en compte l’aplicació dels sistemes de gestió mediambiental reconeguts, com són el sistema EMAS o la norma ISO 14001, així com el fet de disposar d’alguna altra etiqueta tipus I d’acord amb la norma ISO 14024, tot i que l’aplicació d’aquests sistemes no té caràcter obligatori per a l’obtenció del distintiu.

Per obtenir el distintiu de garantia de qualitat ambiental, el producte ha de complir els criteris especificats en aquest annex, els quals tenen per objectiu la transformació o fabricació de productes de fusta fets amb les condicions mediambientals menys perjudicials.

—1 Criteris generals per a la categoria de productes

1.1 Envàs del producte.

Si el producte es ven envasat serà necessari justificar que s’ha realitzar almenys una actuació concreta relativa a la prevenció, reutilització i reciclatge dels envasos. Exemple: utilització d’envàs monomaterial, biodegradable, de fàcil reciclatge, etc.

1.2 Compliment de la legislació ambiental.

Totes les etapes de la fabricació i distribució han de ser realitzades d’acord amb les lleis mediambientals vigents allà on es realitzin.

1.3 Aptitud per a l’ús.

El producte ha de complir amb els requeriments de la norma específica per a cada subcategoria de productes, en cas que aquesta existeixi.

El sol·licitant, si s’escau, ha de presentar una declaració especificant que compleix els estàndards de qualitat del producte. Aquest certificat es podrà acompanyar de qualsevol altra informació que el sol·licitant consideri oportú per acreditar l’aptitud per a l’ús .

—2 Criteris ambientals específics per a les diferents subcategories

2.1 Origen de la fusta.

S’haurà de complir amb unes de les dues condicions:

a) 60% de la fusta de procedència local (considerant local la fusta provinent de Catalunya).

b) 30% de la fusta amb procedència de boscos que disposin de la certificació forestal d’acord amb PEFC, FSC o qualsevol altre esquema de reconeixement internacional o bé procedir de materials reciclats.

En els dos casos la resta de la fusta haurà de procedir de boscos explotats legalment.

El sol·licitant haurà d’aportar una declaració que indiqui la procedència de la fusta així com el percentatge de fusta amb certificació forestal o procedent de materials reciclats incorporada en el producte pel qual sol·licita el Distintiu o procedents de materials reciclats. Per altra banda haurà d’acreditar, aportant documentació, que disposa de la certificació forestal d’acord amb els programes PEFC, FSC o qualsevol altre esquema de reconeixement internacional, i d’una declaració especificant que la fusta prové de boscos explotats legalment o que procedeix de materials reciclats.

En el cas de la segona transformació de la fusta i els mobles caldrà presentar una declaració del subministrador o subministradors de la fusta especificant que prové de boscos explotats legalment o que procedeix de materials reciclats i la documentació relativa a la certificació FSC, PEFC o equivalent de la fusta incorporada.

2.2 Formaldehid.

Aquest criteri s’aplicarà a la subcategoria de segona transformació de la fusta: productes semielaborats de fusta i en els taulers emprats per a la fabricació dels mobles.

2.2.1 En taulers sense recobriment: de partícules, taulers de fibra orientada (OSB) o de fibres de densitat mitjana (MDF) el contingut màxim de formaldehid no ha de superar el 50% del llindar establert per a la seva classificació com a classe E1 segons la norma UNE-EN 312:2004.

Es realitzarà analítica mitjançant el mètode d’extracció del perforador segons la norma UNE EN 120:1994.

2.2.2 En taulers sense recobriment contraxapats o sense recobriment de fusta massissa, i en els taulers revestits, les emissions de formaldehid no han de superar el 50% del valor màxim establert per a la seva classificació com E1 segons la norma UNE-EN 622:2004.

Es realitzarà analítica mitjançant el mètode de càmera segons la norma UNE EN 717-1.

L’avaluació de conformitat es fa en base a la documentació aportada i declaració del sol.licitant.

2.3 Limitació de substàncies i mescles perilloses.

El Distintiu no es concedirà a productes que continguin substàncies o preparats que responguin als criteris que els classifiquen com a tòxics, perillosos per al medi ambient, carcinogènics, mutagènics o tòxics per a la reproducció (CMR) de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell. Tampoc es concedirà als productes que continguin les substàncies contemplades en l’article 57 del Reglament (CE) Núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell. Pel que respecta als dos casos anteriors, en cas de que sigui tècnicament inviable la seva substitució, la Direcció General de Qualitat podrà concedir excepcions prèvia avaluació de la justificació tècnica aportada. Només s’admetran aquelles substàncies o preparats que el sistema de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea estableixi com a possibles excepcions.

El sol·licitant haurà d’aportar les fitxes de dades de seguretat de les substàncies i preparats que puguin ser considerats perillosos.

L’avaluació de conformitat es realitza per comprovació de la documentació relativa als processos de fabricació i mitjançant declaració del sol·licitant.

2.4 Contingut de compostos orgànics volàtils (COV) en els sistemes de recobriment.

2.4.1 Aplicable exclusivament a la subcategoria de segona transformació de la fusta: productes de fusteria industrial.

El contingut de compostos orgànics volàtils dels sistemes de recobriment per a productes o materials de dues dimensions (portes, plafons, parquets, etc.) no haurà d’excedir de 250 g/l de COV.

Aquest requisit s’haurà de complir independentment del contingut de COV de cadascun dels materials de recobriment si demostra que, considerant la quantitat total del material de recobriment usat, el contingut total de COV del producte no excedeix de 250 g/l COV.

Queden exemptes de complir aquest criteri aquelles instal·lacions industrials equipades amb tecnologies de tractament de purificació de gasos que compleixin els requisits del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, relatiu a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents en determinades activitats.

L’avaluació de conformitat es realitzarà per declaració del sol·licitant.

2.4.2 Aplicable exclusivament a la subcategoria de mobles.

El contingut de compostos orgànics volàtils (COV) dels sistemes de recobriment per a mobles no haurà d’excedir de 420 g/l.

Aquest requisit s’haurà de complir independentment del contingut de COV de cada un dels materials de recobriment si es prova que, considerant la quantitat total del material de recobriment usat, el contingut total de COV del producte no excedeixi 420 g/l.

Queden exemptes de complir aquest criteri aquelles instal·lacions equipades amb tecnologies de tractament de purificació de gasos que compleixin els requisits del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, relatiu a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents en determinades activitats.

L’avaluació de conformitat es realitzarà per declaració del sol·licitant.

2.5 Aigües residuals.

No haurà de superar el 95% dels límits especificats en l’autorització o permís d’abocament pels següents paràmetres: DQO i MES.

L’avaluació de conformitat es realitza en base a la documentació aportada i declaració del sol·licitant.

2.6 Gestió de residus.

Per tal d’afavorir la valorització i correcta gestió dels residus que genera, el fabricant ha d’implantar la segregació en origen dels residus segons si es tracta de fusta tractada o no.

El 40% dels residus generats en el serrat, fabricació de productes de fusta, neteja de la fàbrica (p. ex.: restes d’escorça, pols, serradures, encenalls, fusta de rebuig, d’aglomerats i derivats, etc.), que segons estableix el Codi Europeu de Residus (CER) són valoritzables, s’hauran de valoritzar aplicant les millors tècniques disponibles.

L’avaluació de conformitat es realitzarà mitjançant la comprovació de la declaració anual de residus del sol·licitant.

2.7 Parts desgastables.

Per a aquelles parts d’un producte de fusta que estiguin subjectes a desgast (p. ex.: frontisses, panys, etc.), s’hauran de garantir recanvis compatibles funcionalment per un període d’almenys cinc anys.

L’avaluació de conformitat es realitzarà per declaració del sol·licitant.

2.8 Substàncies protectores.

Respecte les substàncies protectores, no s’afegiran als productes de fusta cap dels següents retardants de flama: decabromodifenil, èter monobromodifenil, èter dibromodifenil, èter tribromodifenil, èter tetrabromodifenil, èter pentabromodifenil, èter hexabromodifenil, èter heptabromodifenil, èter octobromodifenil, èter nonobromodifenil, èter decabromodifenil, cloroparafines amb longitud de cadenes d’àtoms C 10-13 i amb contingut de clor superior al 50% en pes.

Els retardants de flama no hauran de contenir les següents frases de risc: R40 (possibles efectes cancerígens), R45 (poden causar càncer), R46 (poden causar danys genètics), R49 (pot causar càncer per inhalació), R50 (molt tòxic per a organismes aquàtics), R51 (tòxic per a organismes aquàtics), R52 (nociu per a organismes aquàtics), R53 (poden causar efectes a llarg termini en el medi ambient aquàtic), R60 (poden afectar la fertilitat), R61 (poden causar danys als fetus), R62 (possible risc de perjudicar la fertilitat), R63 (possible risc durant l’embaràs d’efectes adversos pel fetus) o R68 (possibilitat d’efectes irreversibles), o les frases equivalents segons el Reglament 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles: H340, H350, H400, H410, H411, H412, H413, H360F I H360D.

L’avaluació de conformitat es realitzarà per declaració del sol·licitant.

2.9 Plastificants

Aquest criteri només aplicarà a la categoria de mobles.

No es permet la presència dels plastificants DNOP (Di(n-octil) ftalat), DINP (Diisinonil ftalat) ni DIDP (Diisodecil ftalat).

L’avaluació de la conformitat es realitzarà mitjançant una declaració del sol·licitant.

2.10 Informació al consumidor.

Els productes inclosos en la categoria “productes de fusta” s’hauran d’acompanyar de certes indicacions útils per al consumidor que proporcionin almenys la següent informació bàsica, si s’escau, conjuntament amb d’altra sobre:

Parts desgastables i la seva reparació o canvi i, si s’escau, sobre el servei de reparació, fixant quins recanvis compatibles funcionalment han d’estar disponibles per un període d’almenys cinc anys.

El tipus i origen de la fusta predominant.

Altres materials (> 3% en pes).

Informació sobre el muntatge o instal·lació dels productes.

El desmuntatge per trasllats o reciclatge.

La resistència al desgast dels productes i, si s’escau, sobre els resultats dels assaigs de materials.

L’avaluació de conformitat es realitzarà mitjançant la documentació adreçada al consumidor.

—3 Sistema d’avaluació de conformitat i documentació

El sol·licitant ha de presentar la sol·licitud per al distintiu de garantia de qualitat ambiental juntament amb la documentació tècnica i complementària que es descriu a continuació.

3.1 Documentació tècnica del producte.

El sol·licitant ha de trametre a la Direcció General de Qualitat Ambiental la documentació tècnica del producte, els fullets i les especificacions tècniques que l’acompanyen.

3.2 Documentació.

Els sol·licitants del distintiu per als productes inclosos a les diferents subcategories han de trametre a la Direcció General de Qualitat Ambiental els documents que s’indiquen a continuació degudament complimentats:

a) Sol·licitud general d’acord amb el model SGD-1.

b) Declaracions del sol·licitant d’acord amb el model DSD-190.

c) Informe d’avaluació de la categoria de productes, d’acord amb el model IAD-190.

Els impresos de sol·licitud i l’informe d’avaluació es poden obtenir al Departament de Territori i Sostenibilitat (av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona) o per Internet, a l’adreça: http://www.gencat.cat/mediamb/ecoetiquetes

3.3 Normatives d’assaig.

Els mètodes d’assaig a emprar són els especificats en aquesta Resolució, si bé també se’n podran emprar d’altres, havent-ho comunicat prèviament a la Direcció General de Qualitat Ambiental i sempre que en la documentació aportada quedi clara l’equivalència amb els mètodes especificats en aquesta Resolució.

Sempre que sigui possible, aquests assajos els realitzaran laboratoris que compleixin els requisits generals de la norma UNE ISO 17025 o equivalent.

3.4 Sistema d’avaluació i control.

L’avaluació del compliment dels criteris la realitzarà el Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant la documentació aportada pel sol·licitant.

El Departament de Territori i Sostenibilitat es reserva el dret de visitar, sense avís previ, les instal·lacions del sol·licitant per tal de verificar in situ el compliment dels mateixos, amb llibertat d’accés a la documentació, que ha d’estar actualitzada, i als dossiers de fabricació i control de qualitat que consideri necessaris. Per altra banda el Departament de Territori i Sostenibilitat es reserva el dret de delegar la tasca d’avaluació i control en una entitat col·laboradora degudament acreditada.

(12.335.001)

 

Amunt