Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 16/11/2012

 • Número del document EMO/0377/2012

 • Número de control 12321092

 • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  CVE CVE-DOGC-A-12321092-2012

Dades del DOGC
 • Número 6260

 • Data 23/11/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 58130

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EMO/377/2012, de 16 de novembre, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2013, 2014 i 2015.


L’article 1.1.d) del Decret llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció, determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l’any és de vuit.

L’article 3 del mateix Decret llei preveu que mitjançant ordre del departament competent en matèria de comerç, amb la consulta prèvia al Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, s’establirà anualment el calendari dels festius amb obertura comercial autoritzada.

Així mateix es manté la facultat que s’ha vingut atorgant als ajuntaments des de l’any 1997 per tal que puguin acordar, si s’escau, la substitució de fins a dues dates del calendari d’obertures comercials autoritzades amb caràcter general per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l’article 1.1.e), per tal d’aconseguir més flexibilitat i adequació del calendari a les necessitats concretes dels comerciants de les diferents poblacions.

Per això, escoltat el Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 3 d’octubre de 2012, en la qual es va proposar elaborar una ordre en la que figuressin els calendaris anuals de festius amb obertura comercial autoritzada per als anys 2013, 2014 i 2015, per tal de facilitar més marge de planificació per a les empreses, tant des del punt de vista laboral com comercial, i en ús de les facultats que tinc legalment conferides,

Ordeno:

Article 1

Els vuit dies festius en que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2013, 2014 i 2015 d’acord amb el que estableix el Decret llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció, són els següents:

Per a l’any 2013:

13 de gener,

7 de juliol,

12 d’octubre,

1 de novembre,

6, 8, 15 i 22 de desembre.

Per a l’any 2014:

5 i 12 de gener,

6 de juliol,

12 d’octubre,

1 de novembre,

6, 8 i 21 de desembre.

Per a l’any 2015:

4 i 11 de gener,

5 de juliol,

12 d’octubre,

1 de novembre,

6, 8 i 20 de desembre.

Article 2

Els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals previstos a l’article 1 per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l’article 1.1.e) del Decret llei 4/2012.

Article 3

3.1 Els ajuntaments poden efectuar el canvi assenyalat a l’article 2, amb efectes a tot el seu terme municipal, sempre que presentin, abans de l’últim dia de febrer dels anys 2013, 2014 i 2015, una comunicació a la Direcció General de Comerç, en la qual detallin quins dies són els substituïts i per quins se substitueixen en cada anualitat. Una vegada admès aquest canvi, els ajuntaments l’hauran de fer públic adequadament, per tal que els establiments comercials situats al seu terme municipal en prenguin coneixement.

3.2 A instàncies del Departament d’Empresa i Ocupació, es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la relació dels ajuntaments que hagin efectuat els canvis autoritzats en l’article 2, així com les dates corresponents a les respectives substitucions.

Article 4

Els establiments comercials situats en els termes municipals dels ajuntaments que no hagin presentat cap comunicació a la Direcció General de Comerç d’acord amb el que s’indica a l’article 3, no podran aplicar altre calendari que els generals que estableix l’article 1 d’aquesta Ordre per als anys 2013, 2014 i 2015.

Article 5

En els supòsits en què, superat l’últim dia del mes de febrer dels anys 2013, 2014 i 2015, hagi transcorregut també el termini atorgat a un ajuntament per esmenar possibles defectes detectats en la comunicació referida a l’article 3 per a la corresponent anualitat i no s’hagin corregit o s’hagi fet l’aclariment sol·licitat, els establiments comercials del seu terme municipal hauran d’aplicar igualment el calendari general que preveu l’article 1 d’aquesta Ordre per a l’anualitat corresponent.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013.

Barcelona, 16 de novembre de 2012

F. Xavier Mena

Conseller d’Empresa i Ocupació

(12.321.092)

 

Amunt