Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 20/08/2012

 • Número del document ENS/0248/2012

 • Número de control 12209008

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12209008-2012

Dades del DOGC
 • Número 6205

 • Data 03/09/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 41505

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.


El nou marc legislatiu fa necessari actualitzar el mecanisme pel qual es reconeixen les activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix en l’article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres. Els programes de formació permanent han de preveure l’adequació dels coneixements i els mètodes a l’evolució de les ciències i de les didàctiques específiques, així com tots els aspectes de coordinació, orientació, tutoria, atenció educativa a la diversitat i organització encaminats a millorar la qualitat de l’ensenyament i el funcionament dels centres.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix en l’article 110 que la formació permanent té per objectiu actualitzar la qualificació professional, millorar les pràctiques educatives, especialment en relació amb el projecte educatiu de cada centre, i millorar la gestió dels centres. La formació ha d’incloure en tots els casos l’avaluació de l’aprofitament de les persones participants.

El Departament d’Ensenyament preveu en el seu Pla de formació permanent del professorat vies diverses per garantir al professorat la possibilitat de realitzar activitats de formació, entre les quals s’inclouen les activitats conduents a la formació inicial i permanent de la funció directiva considerades en el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. Així el Departament d’Ensenyament organitza activitats de formació, directament o en col·laboració amb altres entitats, i també n’encarrega a les institucions universitàries especialitzades. Aquestes activitats de formació donen compliment als preceptes legals i, a la vegada, contribueixen a desenvolupar la carrera professional del professorat.

Així mateix, a Catalunya existeixen entitats diverses que organitzen, a iniciativa pròpia, activitats de formació que tenen per objectiu l’actualització de coneixements i la millora de la pràctica docent del professorat de nivells educatius no universitaris.

L’interès d’aquestes activitats de formació fa convenient que puguin ser reconegudes pel Departament d’Ensenyament, per tal que tinguin els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del professorat.

Per tot el que s’ha exposat, es fa necessari establir uns nous requisits i un nou procediment per al reconeixement d’activitats de formació permanent adreçades al professorat i promogudes per institucions i entitats no universitàries no dependents del Departament d’Ensenyament.

Aquesta nova regulació exigeix que les activitats formatives, per ser reconegudes, s’adeqüin a les prioritats formatives que anualment fixa el Departament d’Ensenyament, a través del Comitè de Formació, d’acord amb la Resolució ENS/2559/2011, de 24 d’octubre, per la qual es crea el Comitè de Formació del Departament d’Ensenyament. Les entitats organitzadores de formació afectades per aquesta normativa han de presentar una memòria final amb la informació suficient per tal que se’n pugui fer un seguiment adequat i una valoració.

A més, inclou un nou procediment de reconeixement individual de formació a petició de la persona interessada, en aquells casos singulars que puguin afectar un únic docent, bé perquè sigui formació rebuda a l’estranger o bé perquè sigui una formació singular d’especial rellevància per al mateix Departament d’Ensenyament. Aquest procediment també serà aplicable quan es requereixi l’homologació de formació directiva cursada amb anterioritat a la publicació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, a efectes de la seva consideració en els procediments per a l’obtenció de l’acreditació de directiu professional docent.

Una vegada efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, i a proposta del Comitè de Formació del Departament d’Ensenyament,

Ordeno:

Article 1

Efectes del reconeixement

Les activitats de formació que es reconeguin en el marc d’aquesta Ordre tindran els mateixos efectes administratius per al desenvolupament de la carrera professional del professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament.

Article 2

Entitats sol·licitants

Poden sol·licitar el reconeixement d’activitats de formació permanent aquelles entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre vinculades al món de l’educació: col·legis professionals, sindicats, moviments de renovació pedagògica, grups de mestres, associacions d’ensenyants i altres entitats anàlogues de reconegut prestigi, amb experiència acreditada en formació del professorat i que tinguin com a finalitat, en els seus objectius específics o estatutaris, la realització d’activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

També en podran sol·licitar el reconeixement les entitats o organismes oficials i els centres que en depenguin (llevat dels centres docents de règim general i especial), sempre que les activitats de formació estiguin directament vinculades amb l’àmbit d’actuació i amb els objectius d’aquelles entitats i, alhora, amb els objectius del Pla de Formació Permanent del Professorat i de les línies prioritàries anuals, aprovades pel Comitè de Formació del Departament d’Ensenyament.

Article 3

Característiques i modalitats de les activitats

3.1 Per tal de ser reconegudes pel Departament d’Ensenyament, les activitats per a les quals es demana el reconeixement han de complir les condicions següents:

a) Ser activitats adreçades al professorat no universitari.

b) Respondre a les prioritats formatives fixades anualment pel Departament d’Ensenyament.

c) Tenir un mínim de 15 hores de durada, a excepció de les jornades.

d) Han de ser d’una de les modalitats següents: curs, seminari, grup de treball, jornada, assessorament, taller, trobada pedagògica.

e) No han d’estar relacionades amb la preparació de les proves d’accés a concursos, oposicions o amb la preparació de qualsevol prova per obtenir acreditacions i/o titulacions oficials.

3.2 Les activitats de formació poden ser presencials, semipresencials i no presencials.

a) Presencials: quan l’activitat es desenvolupa íntegrament en sessions presencials.

b) Semipresencials: quan l’activitat es desenvolupa mitjançant un nombre concret de sessions presencials i la realització de tasques en una plataforma de treball en línia i/o altres mecanismes que no requereixen la presència del professorat en un lloc i data concrets.

c) No presencials: quan l’activitat es realitza íntegrament mitjançant una plataforma de treball en línia.

La modalitat formativa de les jornades ha de ser sempre presencial.

El nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10. S’establiran tasques distribuïdes de forma periòdica en el temps, sota la supervisió de la persona formadora, que seran lliurades mitjançant una plataforma de treball en línia.

3.3 D’acord amb la modalitat, les activitats de formació han de tenir les característiques següents:

a) Curs

Activitat de formació estandarditzada, on el disseny és concretat per la institució o l’entitat convocant, i que té com a finalitat contribuir a l’actualització científica, tècnica, didàctica i professional del professorat. És impartit per una o més persones formadores especialistes.

Per tal de poder ser reconegut, ha de tenir una durada mínima de 15 hores, tant si és presencial com si és telemàtic.

b) Seminari

Té com a finalitat la reflexió de docents entorn d’un tema, a partir de la seva pràctica professional.

El contingut té relació amb la necessitat d’aprofundir en l’estudi de determinats temes educatius, a partir de les aportacions de les persones assistents al seminari i que suposin un debat intern o intercanvi d’experiències.

El disseny és concretat per l’entitat convocant i els integrants del seminari, i pot ser impartit per una o més persones formadores.

Per tal de poder ser reconegut, ha de tenir una durada mínima de 20 hores presencials.

c) Grup de treball

És una activitat que té per objecte l’elaboració de projectes i/o materials curriculars, l’experimentació d’aquests o la innovació i investigació educatives.

El disseny de l’activitat correspon al mateix grup i la coordinació recau en una de les persones integrants del grup. Es pot demanar col·laboració externa per realitzar determinades ponències sobre temes específics.

Per tal de poder ser reconegut, ha de tenir una durada mínima de 30 hores presencials.

d) Jornada

Té per finalitat l’actualització científica, tècnica, didàctica i directiva. El disseny és concretat per la institució organitzadora.

Pot constar de:

Ponències, impartides per especialistes en les matèries.

Presentació d’experiències.

Taules rodones de debats.

Tallers pràctics.

Per tal de poder ser reconeguda, ha de tenir una durada mínima de 10 hores presencials.

e) Assessorament

Formació impartida per una persona externa al centre a la majoria del claustre o departament d’un centre, per millorar l’èxit educatiu de l’ alumnat. Té una durada no inferior a 30 hores.

f) Taller

És una activitat formativa amb una temàtica molt específica, i essencialment pràctica impartida per una persona experta. Té una durada no superior a les 12 hores.

g) Trobada pedagògica

És una activitat de formació intensiva i de curta durada entorn a un tema específic. S’orienta cap a l’intercanvi d’ experiències didàctiques i de materials entre professors.

h) Activitats singulars

Les activitats de formació que no es corresponen amb cap de les modalitats previstes poden assimilar-se a alguna d’aquestes segons les seves característiques. Han de tenir la mateixa durada mínima que la modalitat a la qual s’assimilen.

Article 4

Sol·licitud de reconeixement de les activitats de formació permanent

4.1 Als efectes previstos en aquesta Ordre, la sol·licitud de reconeixement de les activitats de formació permanent s’ha d’acompanyar de:

a) Els estatuts de l’entitat degudament legalitzats.

b) El disseny previ de l’activitat formativa.

c) El compromís de presentació d’un informe final.

4.2 En els estatuts de l’entitat hi ha de constar que aquesta té com a finalitat, en els seus objectius específics o estatutaris, la realització d’activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

4.3 El disseny previ de l’activitat formativa s’ha de concretar en un document que ha d’incloure els aspectes següents:

a) Entitat organitzadora.

b) Denominació de l’activitat.

c) Objectius previstos.

d) Continguts de l’activitat.

e) Hores de durada.

f) Dates de realització de l’activitat.

g) Municipi de realització.

h) Modalitat.

i) Nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat.

j) Responsable directe de l’activitat.

k) Nombre de places.

l) Relació nominal de les persones formadores o tutores.

m) Cost de la matrícula.

n) Pla d’avaluació de l’activitat.

o) Tipus de difusió de l’activitat.

4.4 La sol·licitud de reconeixement s’ha d’adreçar a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i s’ha de presentar en els llocs previstos en l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de dos mesos previs a l’inici de l’activitat.

4.5 El Departament d’Ensenyament podrà exigir la introducció de dades en una aplicació informàtica de gestió d’activitats de formació a efectes de planificació, que substitueixi, en tot o en part, els aspectes del disseny previ descrits en el punt 3 d’aquest article.

Article 5

Resolució de reconeixement

5.1 En el termini de dos mesos, a partir de la data de presentació de la sol·licitud de reconeixement i d’haver respost als requeriments que el Departament d’Ensenyament hagi pogut fer en relació amb l’ampliació de la informació aportada, es resoldrà la sol·licitud mitjançant resolució de la persona titular de la Secretaria de Polítiques Educatives, a proposta de la comissió de formació permanent.

5.2 Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, s’entendrà estimada la sol·licitud.

5.3 La institució organitzadora no podrà donar publicitat a cap activitat com a reconeguda o en procés de reconeixement si no disposa de la resolució corresponent.

5.4 Contra la resolució de la Secretaria de Polítiques Educatives es podrà interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament d’Ensenyament, d’acord amb els terminis i requisits establerts per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 6

Compromisos de l’entitat

L’entitat que obtingui el reconeixement d’alguna de les seves activitats de formació permanent es compromet a:

1. Avaluar les persones participants en les diferents activitats mitjançant el control rigorós de l’assistència en el cas de les activitats presencials i semipresencials. En el cas d’activitats realitzades en la modalitat no presencial, s’avaluaran els treballs realitzats.

2. Avaluar l’aprofitament de l’activitat formativa.

3. Emetre els certificats corresponents al professorat assistent i a les persones formadores, amb els requisits previstos a l’article 7.

4. Facilitar tota la informació i documentació referida a l’activitat de formació que el Departament d’Ensenyament li sol·liciti.

Article 7

Avaluació i certificació

Per a la certificació de l’activitat a les persones assistents s’ha de tenir en compte el que s’indica a continuació:

1. A l’inici de l’activitat s’han d’establir les condicions de seguiment i d’avaluació de l’activitat.

2. Per certificar una activitat a les persones assistents, calen dues condicions:

a) Assistència al 80% de les sessions en les activitats presencials, i lliurament de les tasques periòdiques en els terminis establerts en les activitats semipresencials i no presencials.

b) Superar l’avaluació. D’acord amb les característiques de l’activitat, aquesta avaluació pot consistir en:

Presentació d’un projecte.

Realització d’activitats al llarg de l’activitat formativa, presencials o telemàtiques.

Participació en fòrums telemàtics.

Proves específiques.

Per superar l’avaluació, caldrà una valoració positiva de les activitats realitzades per part de la persona formadora.

3. Amb la signatura de l’acta d’assistència la persona formadora es fa responsable de l’acreditació de l’avaluació positiva i de l’assistència.

4. La responsabilitat final del procés de certificació és de la institució que l’organitza.

5. En la certificació de l’activitat, s’hi farà constar si s’ha realitzat de forma semipresencial o no presencial, segons calgui.

6. En cada certificació, s’hi farà constar el nom, els cognoms i el DNI de la persona interessada, el títol de l’activitat, la seva durada, el lloc de realització, les dates d’inici i final, i si la participació de la persona interessada ha estat com a assistent, formador/a o ponent. També s’hi esmentarà que l’activitat ha estat reconeguda pel Departament d’Ensenyament amb el codi de l’activitat i la data de resolució de reconeixement.

7. Quan una activitat sigui impartida per més d’una persona formadora, en la certificació que s’emeti a cada una s’hi farà constar també la naturalesa i la durada de la seva participació.

8. L’avaluació dels seminaris es realitza a partir de l’elaboració de materials i/o dels resultats obtinguts de la investigació o l’experimentació.

9. L’avaluació dels grups de treball s’efectua a partir d’una memòria final.

L’avaluació l’ha de dur a terme una comissió integrada, com a mínim, per la persona coordinadora i un assessor/a responsable de l’entitat organitzadora.

El material elaborat pel grup de treball ha de restar obert a tot el professorat, mitjançant la seva publicació en una plataforma d’Internet gestionada per l’entitat organitzadora.

Article 8

Control de l’execució de l’activitat

El Departament d’Ensenyament podrà comprovar el desenvolupament i l’execució de les activitats durant la seva realització i es reserva el dret d’assistència a qualsevol de les sessions de les activitats presencials reconegudes, o de la participació en les plataformes corresponents en les activitats no presencials. A aquests efectes, l’entitat organitzadora està obligada a notificar al Departament d’Ensenyament qualsevol canvi en el lloc, la data, els horaris de realització i la denominació de les activitats formatives que s’hagin produït amb posterioritat a la sol·licitud de reconeixement.

Article 9

Informe final

En el termini d’un mes des de la data de finalització de l’activitat, les institucions hauran de lliurar al Departament d’Ensenyament:

1. Actes d’assistència de les persones assistents que tenen dret al certificat amb nom, cognoms i DNI.

2. Còpia d’un dels certificats lliurats a les persones assistents i a la persona formadora.

3. Informe d’avaluació de l’activitat.

4. El Departament d’Ensenyament podrà exigir la introducció de les dades de les persones assistents en una aplicació de gestió d’activitats de formació a efectes de tancament del procés.

Article 10

Anul·lació del reconeixement

En el cas que l’entitat organitzadora no desplegui l’activitat d’acord amb el que preveia la documentació presentada, es detecti falsedat en aquesta documentació o l’entitat organitzadora no compleixi els compromisos que contrau en acollir-se a aquesta Ordre, s’anul·larà el reconeixement atorgat en els termes previstos a la normativa aplicable i es comunicarà a les persones afectades.

Article 11

Reconeixement individual d’activitats formatives a petició de la persona interessada

El professorat no universitari podrà sol·licitar un reconeixement individual de formació al Departament d’Ensenyament. La sol·licitud es dirigirà a les direccions generals competents en la formació permanent del professorat. D’acord amb el que estableix l’article 12 d’aquesta Ordre, serà la comissió de formació permanent, coordinada per la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació, la que, consultades les unitats corresponents, elevarà la proposta de reconeixement a la Secretaria de Polítiques Educatives.

A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar fotocòpia compulsada del certificat corresponent, on constarà la denominació de l’activitat formativa, la modalitat, les dates d’inici i de final de l’activitat, les hores de durada, el lloc de realització i l’entitat que certifica, així com el programa de l’activitat i l’avaluació obtinguda per la persona interessada.

La tipologia d’activitats que es preveu reconèixer per aquesta via són:

1. Activitats de formació permanent relacionades amb els ensenyaments professionals, on serà preceptiu l’informe favorable de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Hauran de tenir una durada mínima de 15 hores, i el podrà sol·licitar el professorat en actiu que estigui impartint ensenyaments professionals o que en tingui l’especialitat.

2. Activitats de formació permanent realitzades a la Unió Europea i organitzades per organismes oficials, per universitats o institucions de formació del professorat oficialment reconegudes i que tinguin un prestigi acreditat per les autoritats educatives del país respectiu, sempre que el seu contingut tingui relació amb els ensenyaments regulats per la normativa vigent. Així com les activitats de formació, amb o sense mobilitat, desenvolupades en el marc de la formació europea promoguda per l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, en el seu Programa d’Aprenentatge Permanent o en altres programes oficials i impulsats per la Unió Europea. Serà preceptiu l’informe favorable de la direcció general corresponent. En aquest cas la certificació esmentada amb caràcter general haurà de ser emesa en qualsevol de les llengües oficials a la Unió Europea i haurà d’incloure traducció al català i/o al castellà.

3. Activitats de formació permanent relacionades amb la formació per la direcció professional docent cursades amb anterioritat al Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, que hagin estat impartides per institucions de prestigi reconegut. Serà preceptiu l’informe favorable de la Direcció General de Centres Públics.

4. Altres activitats de formació permanent en base a la documentació presentada pel sol·licitant.

Article 12

La comissió de formació permanent

La comissió de formació permanent del professorat està constituïda per tècnics de les unitats del Departament d’Ensenyament que s’esmenten a l’article 2.1 de la Resolució ENS/2559/2011, de 24 d’octubre, per la qual es crea el Comitè de Formació del Departament d’Ensenyament. Aquesta comissió serà coordinada per la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació i les seves funcions seran:

a) Valorar el disseny previ de la formació proposada per les entitats, per tal de garantir l’adequació a les línies de formació prioritàries del Departament d’Ensenyament.

b) Valorar aquelles propostes formatives no s’adeqüin en la seva totalitat a la casuística proposada per aquesta Ordre.

c) Fer proposta de reconeixement a la Secretaria de Polítiques Educatives, si escau, una vegada consultades les direccions generals competents.

Disposició addicional

Les activitats realitzades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, les reconegudes per les comunitats autònomes i les realitzades per les universitats de l’Estat no necessiten cap reconeixement previ i tindran els mateixos efectes administratius que les realitzades pel Departament d’Ensenyament, sempre que es compleixin les condicions establertes en els punts 1.d), 1.e), 1.f ) i 2 de l’article 3 d’aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queden derogades l’Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat i l’Ordre de 30 de desembre de 1997, que la modifica.

Barcelona, 20 d’agost de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.209.008)

 

Amunt