Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

RESOLUCIÓ ENS/532/2012, de 13 de març, per la qual s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes per a l'any 2012.


L’ensenyament de les llengües és una prioritat de la Unió Europea pel seu impacte en el desenvolupament de les estratègies de l’alumnat per a l’aprenentatge al llarg de la vida, pel seu paper facilitador de la mobilitat europea i de l’escolarització en etapes postobligatòries, i per la millora que se’n deriva en les habilitats de comunicació, interculturalitat i convivència, essencials en un món plural.

Per tal d’impulsar decididament la millora de l’ensenyament i aprenentatge de les llengües estrangeres en l’ensenyament de règim general, cal dur a terme actuacions que incideixen tant en els aspectes metodològics vinculats amb el desenvolupament ordinari de les classes, com en la potenciació d’activitats complementàries i projectes que faciliten l’ús de les llengües en contexts reals.

En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament vol potenciar un cop més totes les actuacions d’aula que incideixen favorablement en l’aprenentatge de les llengües estrangeres, per la qual cosa ha considerat convenient afavorir aquells projectes susceptibles de continuar l’aprenentatge actiu en els països respectius dels idiomes estrangers que s’imparteixen als centres educatius.

Per això, de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Subdirecció general de Llengua i Plurilingüisme de la Secretaria de Polítiques Educatives,

Resolc:

—1 Convocatòria

S’obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius públics i privats concertats d’educació secundària de Catalunya que organitzin viatges de grups d’alumnat per a l’aprenentatge actiu dels idiomes que imparteixen com a llengua estrangera en el centre educatiu dins dels ensenyaments reglats.

Les activitats subvencionades són les que es realitzin dins del termini comprès entre el 15 de gener i el 30 d’octubre de 2012, sempre que no hagin gaudit per a la mateixa sortida del finançament de la Unió Europea en un Projecte Comenius o similar.

—2 Bases reguladores

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l’Ordre ENS/115/2011, de 2 de juny (DOG núm. 5900, de 15.6.2011), amb el benentès que d’acord amb la nova regulació no resulta d’aplicació el requisit previst a la base 3.1e) respecte les remuneracions del personal directiu.

—3 Beneneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius públics i privats en règim de concert de Catalunya, que imparteixin ensenyaments d’educació secundària i compleixin els requisits previstos a les bases generals, llevat l’establert a la base 3.1e), referit a les remuneracions del personal directiu de l’entitat, el qual ja no és exigible d’acord amb la normativa d’aplicació.

—4 Import i partida pressupostària

Es destina a la concessió d’aquestes subvencions un import total màxim de 700.000,00 euros, dels quals 490.000,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària D/226003700/4240/0072, 140.000,00 euros a càrrec de la partida pressupostària D/482000100/4240/0072 i els 70.000,00 euros restants a càrrec de la partida pressupostària D/460000100/4240/0072, del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2012.

—5 Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds s’han de presentar segellades i signades per la direcció del centre, una vegada omplerta l’aplicació informàtica que es pot trobar a:

Els centres públics del Departament d’Ensenyament: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres.

Els centres de titularitat municipal o de titularitat privada: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici.

El termini de presentació és d’un mes natural a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Únicament s’accepta més d’una sol·licitud per etapa en el cas que s’opti a la subvenció per a idiomes diferents.

Els centres interessats han de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació que consta a les bases reguladores.

—6 Resolució de la convocatòria

El secretari de Polítiques Educatives resol per delegació aquesta convocatòria en el termini màxim de 6 mesos a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entenen desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini previst.

La resolució indicarà si exhaureix o no la via administrativa, els recursos que s’hi podran interposar, els òrgans davant els quals es podrà recórrer i el termini per fer-ho.

Així mateix, es notificarà als centres educatius interessats i s’hi donarà publicitat a les pàgines següents:

Per als centres públics del Departament d’Ensenyament:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres.

Per als centres de titularitat municipal o de titularitat privada:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici.

També s’hi donarà publicitat al tauler d’anuncis de la seu central del Departament d’Ensenyament, als diferents Serveis Territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona, amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, els recursos que s’hi podran interposar, els òrgans davant els quals es podrà recórrer i el termini per fer-ho.

Les subvencions concedides per un import igual o superior a 3.000,00 euros es publiquen també al DOGC.

—7 Justificació

La justificació de la destinació de les subvencions a les actuacions per a les quals s’han concedit i del compliment dels requisits, es fa de la manera establerta a les bases reguladores, fins al 15 de novembre de 2012.

La memòria pedagògica prevista a la base reguladora 11 s’ha de presentar de l’1 al 15 de març de 2013.

—8 Caràcter de les subvencions

Les subvencions esmentades no tenen caràcter recurrent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat al que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 115 i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.073.002)

 

Amunt