Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Acord del govern

 • Data del document 27/03/2012

 • Número del document GOV/0025/2012

 • Número de control 12080037

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12080037-2012

Dades del DOGC
 • Número 6099

 • Data 30/03/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 16612

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/25/2012, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari del 2012, d'aplicació al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat.


L’article 34 de la Llei de pressupostos per al 2012 autoritza el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per a l’exercici 2012 que poden afectar, preferentment, i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals, les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de complement específic o equivalent.

El mateix article estableix que la part corresponent a les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres concertats i percebudes pel sistema de pagament delegat experimentarà, en el marc dels acords d’analogia retributiva i a partir de gener de 2012, una reducció anàloga a tots els efectes a la del funcionari docent no universitari, sense que l’import resultant sigui en còmput anual inferior al corresponent al personal públic amb condicions equivalents.

En data 28 de febrer de 2012, el Govern va aprovar un acord sobre l’adopció de mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari de 2012 adreçat al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

L’esmentat Acord determina l’aplicació de la mesura establerta en la Llei de pressupostos per al 2012 mitjançant la reducció de les retribucions del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic en un import equivalent al 6% del total de les retribucions íntegres percebudes durant el primer semestre de 2012, import que es correspondria amb un 3% de les retribucions íntegres anuals. Aquesta reducció s’aplica mitjançant la deducció de l’import corresponent al complement addicional del mes de juny de 2012, respectant els períodes meritats a la data d’entrada en vigor de l’Acord. En el cas que aquesta deducció sigui insuficient per completar la reducció retributiva prevista, la part restant es deduirà del complement específic o equivalent del mes de juny de 2012. Finalment, en els casos en què sigui necessari, la deducció restant s’aplicarà al complement específic o equivalent del mes de juliol de 2012.

Les mesures extraordinàries que deriven de l’esmentat Acord tenen caràcter temporal i poden ésser objecte d’adequació en el cas que ho requereixin els desequilibris pressupostaris que es puguin produir com a conseqüència de la situació econòmica actual o bé en el cas que s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic.

Atès que la Llei de pressupostos estableix, en el marc dels acords d’analogia retributiva, que les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert han d’experimentar una reducció anàloga a tots els efectes a la del personal docent del sector públic, en aquest Acord es concreten les mesures que s’aplicaran al personal que percep la retribució mitjançant el sistema del pagament delegat.

D’acord amb l’article 34 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, una vegada informats els representants de les entitats patronals i sindicals de l’ensenyament privat concertat;

Per tot això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, el Govern

Acorda:

—1 Reducció de retribucions

Es redueixen, en un import equivalent al 6% del total de les retribucions íntegres percebudes durant el primer semestre de 2012, les retribucions del personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat. A aquests efectes es consideren retribucions íntegres les percebudes amb caràcter fix i periòdic.

—2 Criteris d’aplicació

La deducció s’aplicarà als complements addicionals de plus d’analogia, estadis i càrrecs directius o de coordinació del mes de juny de 2012, tot respectant els períodes meritats a la data de publicació d’aquest Acord, tenint en compte el període de meritació que determina el Conveni col·lectiu. En el cas que aquesta deducció sigui insuficient per completar la reducció retributiva prevista en el punt primer, la part restant es deduirà d’aquests mateixos complements del mes de juny de 2012. Finalment, en els casos en què sigui necessari, la deducció restant s’aplicarà als mateixos conceptes en les nòmines posteriors.

—3 Caràcter de les mesures i autorització per al desplegament

3.1 La mesura extraordinària que deriva d’aquest Acord té caràcter temporal i pot ésser objecte d’adequació en el cas que ho requereixin els desequilibris pressupostaris que es puguin produir com a conseqüència de la situació econòmica actual o bé s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic.

3.2 Abans de finalitzar l’any, s’efectuaran les regularitzacions que corresponguin per tal que les reduccions retributives aplicades tinguin caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals percebudes.

3.3 S’autoritza el Departament d’Ensenyament perquè emeti les instruccions necessàries per a l’efectivitat i control d’aquest Acord.

—4 Publicació

Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de març de 2012

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

(12.080.037)

 

Amunt