Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 26/03/2012

 • Número del document EMO/0069/2012

 • Número de control 12086117

 • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  CVE CVE-DOGC-A-12086117-2012

Dades del DOGC
 • Número 6096

 • Data 27/03/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 15957

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EMO/69/2012, de 26 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general del dia 29 de març de 2012.


Vista la convocatòria de vaga formulada pels sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT), Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya (I-CSC), Confederació General del Treball (CGT) i Coordinadora Obrera Sindical (COS), prevista per al dia 29 de març de 2012, de 0.00 a 24.00 hores i que afecta tots els treballadors i treballadores assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i d’altre personal administratiu i laboral, de tots els sectors productius i de serveis, amb inclusió de totes les Administracions Públiques, que prestin el seu treball dins de l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya;

Vist que, segons les convocatòries, en les empreses en què el treball estigui organitzat a torns continuats la vaga s’iniciarà amb el començament del torn de nit del dia 28 i finalitzarà amb l’acabament del torn de tarda del dia 29; si el torn de tarda s’inicia el dia 29 i finalitza el dia 30, la vaga es realitzarà durant tota la jornada de treball, si almenys el 50% de la jornada de treball es correspon amb el dia 29; si la jornada laboral comença abans de les 0.00 hores del dia 29, la vaga començarà a l’inici d’aquesta jornada;

En el sector de la premsa escrita diària en la seva edició en paper, agències informatives, així com aquelles empreses que realitzen la seva impressió, la vaga començarà a les 7.00 hores del dia 28 i finalitzarà a les 7.00 hores del dia 29. En aquest sector, el personal d’administració podrà acollir-se a la mateixa convocatòria de caràcter general del dia 29, sempre que la seva funció no estigui lligada a redacció o producció.

Igualment, els treballadors i redactors que realitzin exclusivament diaris digitals o pàgines web, amb contingut informatiu, faran la vaga el dia 29 en les mateixes condicions que la resta de treballadors. Si els redactors i treballadors fan la seva tasca informativa tant per a la producció en paper com per a la digital, començaran la vaga a les 7.00 hores del dia 28 i la finalitzaran a les 7.00 hores del dia 29 de març.

Atès que es tracta d’una vaga general que afecta totes les activitats que es desenvolupen en el territori de Catalunya i que afecta tant personal laboral com funcionari i estatutari, cal vetllar per tots els serveis considerats essencials per a la població, que garanteixen drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, i fixar-ne un contingut mínim, indispensable per garantir drets vitals i necessitats bàsiques, efectuant una restricció ponderada, justificada i proporcional del dret de vaga;

Atès que, d’acord amb el que estableix el Decret 120/1995, de 24 de març, i la disposició addicional tercera del Decret 52/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, el conseller d’Empresa i Ocupació té la facultat per a la determinació dels serveis mínims dins de l’àmbit territorial de Catalunya, en el cas de vagues de personal laboral d’empreses, entitats o institucions encarregades de la prestació de serveis essencials sobre els quals recaigui la titularitat de la competència, així com en cas de vagues de personal funcionari, laboral i estatutari que presti els seus serveis en departaments, organismes o entitats de la Generalitat de Catalunya;

Atès que cal distingir entre la fixació de serveis mínims per garantir els drets essencials de la ciutadania, objecte d’aquesta Ordre, i els serveis de seguretat i manteniment, que correspon fixar-los a les empreses una vegada escoltada la representació de les persones treballadores; aquests serveis de seguretat i manteniment garanteixen la seguretat de les persones i coses durant la vaga, així com el manteniment i preservació dels locals, maquinària, instal·lacions i matèries primeres, amb l’única finalitat que es pugui reprendre el treball sense dificultat, tan bon punt finalitzi la vaga, tal com estableix l’article 6.7 del Reial decret legislatiu 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, i jurisprudència constitucional, entre la qual cal citar la sentència 11/1981, de 8 d’abril;

Atès que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l’article 28.2 de la Constitució i jurisprudència d’aplicació;

Atès que els serveis que presten les empreses que cobreixen els números telefònics d’urgències i emergències resulten necessaris i imprescindibles per atendre necessitats vitals i, per això, l’atenció de les urgències d’ordre públic, bombers, policia, violència de gènere, protecció civil, salvament marítim, urgències de serveis sanitaris i altres d’anàlegs s’han de considerar serveis essencials per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, ja que mitjançant la comunicació s’atenen els serveis esmentats;

Atès que el subministrament d’energia elèctrica, gas, abastament d’aigua potable, evacuació d’aigües residuals i enllumenat públic són elements imprescindibles per al desenvolupament de les necessitats ciutadanes que afecten la salut, la salubritat i la seguretat públiques i són mitjans necessaris per al desenvolupament d’altres drets, així com per donar servei als centres sanitaris i, en general, a totes aquelles empreses i institucions que presten serveis essencials per a la ciutadania;

Atès que els serveis de vigilància i d’extinció d’incendis són indispensables per mantenir la seguretat de la ciutadania, dret reconegut a l’article 17 de la Constitució, s’haurà de prestar aquest servei ininterrompudament durant la durada de la vaga, i també la prestació a d’altres activitats que requereixin custòdia;

Atès que el servei de transports de mercaderies i viatgers que duen a terme les empreses del sector s’ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, com són el dret a la circulació que estableix l’article 19 de la Constitució;

Atès que en el cas del transport de mercaderies cal garantir el transport d’aquelles que abasteixen els establiments sanitaris i farmàcies i aquelles que, per la seva naturalesa perible, no siguin susceptibles de conservació més enllà de 48 hores;

Atès que el moviment de viatgers i desplaçaments s’ha anat diversificant en els últims anys i les hores d’entrada i sortida de la feina i dels centres d’ensenyament i centres socials i sanitaris no es produeixen únicament en les anomenades hores punta, sinó que hi ha una distribució al llarg del dia que es tendeix a homogeneïtzar, motivada, entre d’altres, per les jornades intensives, les flexibilitats horàries i la conciliació de la vida laboral i familiar, i atès que aquest fet afecta d’una manera especialment greu les persones sense vehicle particular, les persones grans, les persones amb disminució, i les persones que resideixen a zones més aïllades, que són les que substancialment depenen del mitjà col·lectiu de transport, cal garantir unes franges horàries àmplies; pel que fa al transport regional operat per Renfe Operadora, els serveis mínims s’estableixen al llarg de tota la jornada, atesa la dificultat tècnica d’aturar i reprendre el servei en diferents moments de la jornada; i pel que fa al transport relatiu a l’aeroport de Barcelona, aquest ha de coincidir amb l’afluència d’arribades i sortides d’avions, les quals ja estan subjectes a l’establiment de serveis mínims; en tot cas, es dóna la possibilitat als diferents operadors perquè s’intensifiqui la freqüència de pas en aquells períodes en els quals l’afluència d’usuaris sigui superior;

Atès que per garantir la seguretat del trànsit tant en les poblacions com en les carreteres i els túnels és necessari el control permanent de les instal·lacions i els semàfors, i tenir la capacitat d’actuació immediata en cas de situacions de risc, com poden ser accidents, incendis, etc., per fer front a les incidències o emergències que es produeixin;

Atès que per poder garantir la seguretat de la circulació viària cal assegurar el pas en les àrees de peatge, com a element regulador, tant per les vies automàtiques com per les vies manuals, amb una presència mínima de personal, per així modular-les en funció de la intensitat de les situacions de risc que puguin produir-se com a conseqüència del trànsit, així com assegurar les activitats de control i de manteniment, d’assistència i de senyalització d’incidències a causa de la seva relació directa amb la seguretat, per la qual cosa totes aquestes activitats han de ser considerades essencials;

Atès que els mitjans de comunicació i els ens que en depenen tenen, entre d’altres, una funció informativa que cal considerar un dret essencial de la ciutadania, el qual ha de realitzar-se conforme als principis assenyalats a l’article 20 de la Constitució;

Atès que els serveis funeraris s’han de considerar serveis essencials ja que afecten drets com ara la salut i la salubritat, i altres prestacions bàsiques, recollits a l’article 43 de la Constitució, s’ha de garantir la recollida dels difunts quan no es disposi de les instal·lacions adequades que permetin ajornar-ne el trasllat, d’acord amb el que s’exigeix a la Llei de policia mortuòria sanitària i, en cas que se superi la capacitat de les instal·lacions de refrigeració, s’efectuarà el trasllat a les sales de vetlla i al cementiri o la incineradora; segons el cas, caldrà realitzar també la feina de neteja de nínxols, així com les feines de paleta i mantenir una dotació mínima per realitzar els serveis administratius i d’atenció als familiars;

Atès que el servei que presten els centres d’assistència, teleassistència i serveis socials que no depenen directament de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, s’ha de considerar de caràcter essencial per als interessos generals de la comunitat perquè afecta un col·lectiu especialment vulnerable, que depèn de l’assistència de terceres persones per realitzar les seves funcions vitals imprescindibles;

Atès que la vaga afecta entre d’altres activitats un servei tan essencial com és el de la salut i la protecció de la vida, reconeguts als articles 15 i 43 de la Constitució, caldrà disposar la realització d’uns serveis mínims adequats i proporcionals al servei essencial que es garanteix, per tal de donar cobertura a totes les actuacions sanitàries que no admetin demora;

Atès que la dispensa de medicaments de les farmàcies és un servei essencial i prioritari, en tant que té incidència directa en la salut i la vida, s’haurà de garantir el funcionament de les farmàcies de guàrdia;

Atès que de la tasca dels centres educatius també deriva un dret fonamental de la ciutadania com és el dret a la conciliació entre la vida personal i laboral en deixar els seus fills sota la tutela de les llars d’infants i les escoles, així com el dret a la seguretat dels alumnes menors de dotze anys que accedeixen als centres, cal garantir un servei de vigilància i atenció;

Atès que cal garantir el servei de restauració, tant si el servei es presta directament per personal del centre com si es subcontracta a empreses de càtering externes, en totes aquelles institucions o residències que garanteixen serveis essencials per a la ciutadania pel fet d’acollir menors, persones amb disminució, persones grans, malalts o reclusos, que no estan capacitats ni en disposició d’organitzar-se de forma autònoma, si bé a les escoles només és necessària la presència d’un nombre mínim de monitors per garantir la seguretat;

Atès que l’Administració de la Generalitat de Catalunya, emparada en la norma constitucional i l’Estatut d’autonomia, presta serveis de caràcter essencial que cal garantir, com ara les funcions d’assistència sanitària i assistència social, de prevenció d’incendis i salvament, de salut pública, ambiental i animal, d’atenció a la infància i l’adolescència o els relatius a l’administració judicial i, tenint en compte que cal garantir l’accés a les dependències administratives, que permetin fer efectius els drets esmentats, a més de permetre l’accés als registres administratius per a totes les actuacions sotmeses a terminis l’incompliment dels quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de terceres persones;

Atès que el dret a la seguretat és un dret essencial de la població, cal garantir els serveis d’extinció d’incendis, salvament i protecció civil en general, així com els controls sanitaris i veterinaris;

Atès que els serveis públics d’assistència a persones amb dificultats per valer-se de forma autònoma és un servei essencial i cal garantir l’adequada atenció a les seves necessitats sanitàries, fisiològiques i d’higiene bàsiques;

Atès que els centres penitenciaris i els centres d’atenció especial de menors tenen en comú una característica molt rellevant pel que fa a la seva naturalesa, consistent en què presten serveis públics a ciutadans que no gaudeixen de la seva plena capacitat ni de la seva total llibertat, sinó que es caracteritzen pel fet de prestar serveis a unes persones que es troben en una posició, tant jurídica com de fet, sensiblement reduïda o limitada respecte de la resta de la ciutadania; en aquest casos la manca de capacitats o llibertats ha de ser suplerta per l’Administració, de tal manera que la reducció de la prestació dels serveis habituals en aquests àmbits no pot ser considerada de la mateixa manera que per a la resta de ciutadans;

Atès que en supòsits de vagues d’àmbit i durada similar es van dictar les ordres EMO/3/2011, de 24 de gener, publicada al DOGC núm. 5804, de 26 de gener; TRE/453/2010, de 22 de setembre, publicada al DOGC núm. 5721, de 23 de setembre; TRE/325/2010, de 7 de juny, publicada al DOGC núm. 5648, d’11 de juny; TRE/433/2008, de 2 d’octubre, publicada al DOGC núm. 5230, de 7 d’octubre; TIC/156/2003, de 7 d’abril, publicada al DOGC núm. 3861, de 9 d’abril; TRE/200/2002 a TRE/204/2002, de 17 de juny, publicades en el DOGC núm. 3659, de 18 de juny, i considerant tant per la durada com pels efectes i àmbit personal que en l’actual vaga hi ha una situació de similars característiques a les anteriors, caldrà tenir-les en compte com antecedents;

Atès que cal tenir en compte que en tractar-se d’una vaga general, que és una situació diferent i més complexa, en la qual es produeix una interacció de tots els sectors, a diferència de les vagues únicament sectorials, la fixació dels serveis a establir ha de tenir en compte que l’equilibri de tots els drets en joc no pot ser el mateix que el que s’ha de garantir en les vagues sectorials, la qual cosa justifica una minoració ponderada en la fixació de determinats serveis mínims respecte dels que es fixen en una vaga sectorial, en la qual la resta de serveis funcionen normalment;

Atès que s’ha sol·licitat als sindicats convocants de la vaga així com a les patronals PIMEC, FEPIME i Foment del Treball que formulin una proposta sobre l’establiment dels serveis mínims, les quals es recullen a l’expedient corresponent i es tenen en compte per la fixació dels serveis mínims;

Atès que s’han demanat informes a la Secretaria General dels departaments de la Presidència, d’Interior, d’Economia i Coneixement, de Governació i Relacions Institucionals, de Territori i Sostenibilitat, de Justícia, d’Ensenyament, de Cultura, de Salut, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’Empresa i Ocupació i de Benestar Social i Família, a més de a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona;

Atès el que disposen l’article 28.2 de la Constitució; l’article 170.1.i) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya; i les sentències del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d’abril; 26/1981, de 17 de juliol; 33/1981, de 5 de novembre; 51/1986, de 24 d’abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març, i 122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol,

Ordeno:

Article 1

Vista la convocatòria de vaga formulada pels sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT), Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya (I-CSC), Confederació General del Treball (CGT) i Coordinadora Obrera Sindical (COS), prevista per al dia 29 de març de 2012, de 0.00 a 24.00 hores i que afecta tots els treballadors i treballadores assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i d’altre personal administratiu i laboral, de tots els sectors productius i de serveis, amb inclusió de totes les Administracions Públiques, que prestin el seu treball dins de l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, queda condicionada al manteniment del serveis mínims següents:

1.1 Funcions d’atenció telefònica de tot tipus d’urgències i emergències com les sanitàries, de policia, d’ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, del salvament marítim, elèctriques, d’aigua i gas, d’informació de trànsit: el servei es prestarà amb el personal necessari i imprescindible per poder realitzar les comunicacions de la forma habitual.

1.2 El subministrament d’energia elèctrica, de gas, d’abastament d’aigua potable, d’evacuació i el tractament d’aigües residuals i l’enllumenat públic: el funcionament de les instal·lacions i la reparació de les avaries urgents que no es puguin ajornar més enllà del període de durada de la vaga i que puguin afectar la salut, la seguretat o la salubritat públiques.

1.3 Seguretat i extinció d’incendis: en fàbriques i dipòsits d’explosius, centrals nuclears i tèrmiques i altres centres de producció d’energia, el mateix règim que en un dia festiu.

1.4 Transport de mercaderies: el transport de les mercaderies imprescindibles per abastir els establiments sanitaris i farmàcies, com en un dia festiu. Pel que fa a la resta de mercaderies es transportaran les que per la seva naturalesa perible no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores.

1.5 Transport de viatgers urbà i interurbà:

a) Transport de Rodalies operat per Renfe Operadora, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i resta de transports de viatgers urbans i interurbans i Tram: de 6.30 a 9.30 hores i de 17.00 a 21.00 hores: un terç del servei. En tot cas, s'haurà de garantir com a mínim un desplaçament complet d'anada i tornada.

b) Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.

c) Transport escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu: manteniment del servei.

d) Servei de Trans T1-T2 UTE de les terminals de l’aeroport: 50% durant tota la jornada.

e) En el servei d’autobús que uneix Barcelona amb el seu aeroport prestat per Express Autobús: 50% del servei habitual.

f) Regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora: un terç del servei.

Els operadors podran establir la distribució del nombre d’unitats per línia, sempre que en còmput global no superi el màxim fixat anteriorment.

Així mateix, s’estableixen com a serveis mínims tots aquells altres necessaris per al normal funcionament dels serveis fixats anteriorment.

1.6 Autopistes:

a) Barreres troncals i barreres d’entrada i sortida de l’autopista: el servei mínim indispensable per garantir el dret de vaga.

b) Personal de manteniment, comunicacions i seguretat, centre d’operacions i assistència a l’usuari: un terç del personal habitual.

Aquests percentatges, en cas de nombre no sencer, s’hauran d’arrodonir en excés.

1.7 Servei de grues: la retirada dels vehicles que obstaculitzin la circulació viària, els vehicles estacionats en passos de vianants i els que ocupin les places d’aparcament reservades a les persones amb discapacitat, i el seu trasllat al dipòsit de vehicles: un terç del servei habitual.

També s’ha de garantir l’assistència dels vehicles avariats i accidentats.

1.8 Empreses que realitzen operacions relatives a la viabilitat i vigilància en poblacions, carreteres i túnels: els equips d’urgència per fer front a les incidències o emergències que obstaculitzin la circulació o puguin incrementar la inseguretat a l’hora de circular.

1.9 Radio i televisió públiques:

a) Emissió de programació informativa: 50% dels continguts habituals dels seus canals, emissores i portals.

b) Emissió de la informació necessària en cas que es produeixi una emergència per a la població.

1.10 Serveis funeraris:

a) Recollida dels difunts fins a les sales de refrigeració: 100% del servei.

b) Trasllat a les sales de vetlla i al cementiri o la incineradora: s’haurà de realitzar aquest servei sempre que se superi la capacitat de les instal·lacions de refrigeració, així com les corresponents feines de neteja de nínxols i de paleta.

c) Serveis administratius i d’atenció als familiars: 50% del servei.

1.11 Personal d’empreses que realitzen funcions d’assistència i serveis socials:

a) El servei de menjadors socials: personal imprescindible per la prestació del servei.

b) Ajuda a domicili: s’han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.

c) Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.

d) Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.

e) El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.

f) Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.

g) Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.

h) Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.

1.12 Assistència sanitària en els centres i els establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:

a) Assistència sanitària en els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP):

1. El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.

2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.

3. S’han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.

4. S’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, escoltat el cap de servei, tant pel que fa referència al preoperatori com al postoperatori.

5. Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, tant des del punt de vista assistencial, com des del bàsic d’infermeria i hoteler.

6. En els centres d’assistència extrahospitalària, es garantirà l’assistència urgent durant l’horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla, tot i que quan es garanteixi amb un dispositiu assistencial unipersonal s’haurà de considerar aquesta situació com a mínim i es prestarà amb l’assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d’atenció continuada.

7. El servei de neteja mantindrà l’activitat normal en les àrees d’alt risc. Tenen aquesta consideració els serveis següents:

- Serveis d’urgència

- Àrea quirúrgica (quiròfans i avantquiròfans).

- Unitat de vigilància intensiva, reanimació (postoperats) i unitats coronàries.

- Unitats de grans cremats

- Unitats de prematurs

- Unitats de diàlisi

- Unitats d’asèptics i malalts infecciosos

- Sala de parts i paritoris

- Àrees de malalts immunodeprimits (trasplantats, hematologia i oncologia)

- Laboratori d’urgències

- Servei d’esterilització

- Cuines i serveis d’alimentació

- Sales de necròpsies

- Desinfecció terminal (neteja d’habitacions en casos d’alta de malalts en processos infecciosos)

- I tots aquells altres serveis que puguin tenir aquesta consideració

- Dins les àrees d’alt risc, el servei de neteja inclourà l’evacuació de roba bruta i residus.

8. El servei d’hoteleria ha de garantir el menjar de tots els malalts ingressats.

9. El serveis de neteja i d’hoteleria han de quedar garantits, tant si aquest servei el realitza el personal propi de cadascun dels centres, com si estan encomanats a empreses concessionàries.

10. Transport sanitari: s’haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia. Igualment, s’haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu.

11. S’haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques, en atenció a les especials característiques de l’assistència prestada.

12. La resta de serveis no previstos en els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en que passarà a ser del 50% (en situació de nombre imparell s’arrodonirà el personal de servei sempre per excés).

b) Assistència sanitària en els centres privats dedicats a l’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques que no formin part de la XSUP:

S’estableixen els mateixos serveis mínims que en l’apartat anterior, excepte pel que fa als centres d’assistència extrahospitalària en els quals es mantindrà el personal imprescindible per garantir l’assistència urgent o inajornable –per les característiques del tractament– durant l’horari habitual de cada centre, com en un dia festiu.

c) Serveis farmacèutics: Es mantindran amb el personal laboral adient que presti serveis en els torns de guàrdia i nits que estiguin establerts.

1.13 Farmàcies de guàrdia: 100% del servei.

1.14 Centres docents públics i privats no universitaris i llars d’infants: una persona de l’equip directiu de cada centre (direcció, cap d’estudis, responsable de coordinació pedagògica, o secretari/ària).

A més del personal esmentat:

Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 unitats.

Per a llars d’infants: un terç de la plantilla.

1.15 Personal que presta els seus serveis en l’Administració de la Generalitat de Catalunya i entitats públiques que en depenen, no previst en els apartats anteriors:

Serveis comuns a tots els centres de treball:

a) Personal directiu: una persona per unitat orgànica o centre de treball.

b) Servei de registre de documents o, si escau, Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), servei de control d’accés als centres públics i servei de telefonia:

- Centres de treball de fins a 100 treballadors/es: 3 persones.

- Centres de treball de més de 100 treballadors/es: 4 persones.

c) Serveis als quals correspongui la tramitació de les actuacions de terminis preclusius o d’actuacions l’incompliment de les quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de terceres persones: una persona per servei afectat.

d) Serveis d’emergències: el personal necessari i imprescindible.

e) Parc mòbil: un xofer per a cada Departament, un per al secretari general del Departament d’Interior, un per a la directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i un per atendre, si fos el cas, el director general de Protecció Civil.

Departament de la Presidència

a) Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (DOGC): 5% del personal.

b) Residència Blume del Consell Català de l’Esport: el mateix servei que en cap de setmana.

Departament de Benestar Social i Família

a) Centres i serveis assistencials de serveis socials de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS): el mateix personal que en un dia festiu.

b) Centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa i centres de protecció a la infància i adolescència de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA): el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.

c) Xarxa d’albergs de Joventut dependents de l’Agència Catalana de Joventut: 50% del personal de cuina, garantint en tot cas una persona per torn.

d) Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI): el personal necessari i indispensable per atendre les urgències.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

a) Un veterinari als Serveis Centrals i a cada Servei Territorial, a disposició del servei.

A cada oficina comarcal hi haurà un veterinari oficial, localitzable i a disposició del servei, llevat de les comarques del Segrià, la Noguera, el Bages, Osona, el Vallès Oriental i l’Alt Empordà, on hi haurà dos veterinaris en aquesta situació.

Als laboratoris hi haurà un veterinari en disposició de servei.

b) Escoles de capacitació agrària amb residència: 50% del personal de restauració.

c) Cos d’Agents Rurals: l’inspector/a en cap, els/les caps d’àrea regional i un efectiu per comarca. Si s’activa el Pla Alfa nivells 2 o 3, s’afegiria un efectiu per comarca. El personal necessari per atendre el servei de comunicacions i suport.

Departament d’Ensenyament

Residències d’estudiants dependents del Departament d’Educació:

a) Personal de restauració: 50% del personal.

b) Vigilància: una persona.

Departament d’Interior

a) Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments:

El mínim dels torns del personal del cos bombers adscrit a parcs. Tanmateix en situació d’emergència declarada oficialment, els serveis mínims passen a ser de tot el torn de guàrdia.

El personal de guàrdia del cos de bombers no adscrit a parcs i el personal laboral de les categories de tècnic especialista operador de control, manteniment d’helicòpters, telecomunicacions, oficials de primera taller ràdio, personal sanitari del GEM.

b) Direcció General de Protecció Civil: el personal de guàrdia.

c) Centres d’Informació del Trànsit:

1. Una persona cap de sala.

2. Una persona operadora.

3. Una persona pilot d’helicòpter/horari ordinari.

4. Una persona periodista per a la informació del trànsit.

d) Personal de la Direcció General de la Policia: personal conductor polivalent distribuït per les diferents regions policials i serveis centrals: 7% de la plantilla.

Departament de Territori i Sostenibilitat

a) Direcció General de Carreteres (Centre de control de trànsit de Vic): el mateix servei que en dia festiu.

b) Institut Geològic de Catalunya: el mateix servei que en dia festiu.

c) Agència Catalana de l’Aigua: obres hidràuliques, el personal necessari i imprescindible per complir els serveis essencials que preveu el Decret 70/1985, de 14 de març.

d) Aigües Ter Llobregat: el personal de producció i distribució en règim de treball per torns tancats, així com el personal de guàrdia permanent.

e) Agència de Residus de Catalunya: una persona inspectora de guàrdia localitzable de forma urgent les 24 hores del dia.

f) Servei Meteorològic de Catalunya: una persona tècnica de predicció i vigilància per torn.

Departament de Salut

a) Serveis de resposta a alertes alimentàries i brots epidèmics:

1. Serveis Centrals de l’Agència de Protecció de la Salut: un tècnic de la Divisió de Gestió de Riscos.

2. Serveis Centrals de la Direcció General de Salut Pública: un tècnic epidemiòleg.

3. Per cada Servei Regional: un tècnic de l’Àrea de Gestió de Riscos i un tècnic epidemiòleg.

4. Per cada equip territorial de protecció de la salut: 1 tècnic

b) Servei veterinari oficial d’escorxadors (VOE): als escorxadors frigorífics, per raó del nombre de veterinaris que habitualment tinguin adscrits:

1. Escorxadors que disposen habitualment d’1 a 3 veterinaris: 1 veterinari

2. Escorxadors que disposen habitualment de 4 a 5 veterinaris: 2 veterinaris

3. Escorxadors que disposen de més de 5 veterinaris: 3 veterinaris

c) Autoritzacions en matèria de Policia Sanitària Mortuòria: un tècnic en cada servei regional de l’Agència de Protecció de la Salut.

Departament d’Empresa i Ocupació

Inspecció de treball: servei de guàrdia d’Inspecció i Subinspecció.

Departament d’Economia i Coneixement

Caixa General de Dipòsits: una persona per tal de garantir les funcions de dipositària.

Departament de Justícia

a) Personal de Serveis Penitenciaris, Execució Penal i Justícia Juvenil: el mateix servei que un dia festiu, distribuït segons les necessitats.

b) Personal dels Centres educatius de Justícia Juvenil i Equips d’Execució de Mesures de Medi Obert:

1. Atenció directa al menor: manteniment dels serveis habituals.

2. Personal tècnic del servei de mediació i assessorament i equip d’execució de mesures en medi obert: 50% del personal.

3. Personal d’assistència sanitària: manteniment dels serveis habituals.

4. Personal de serveis: 80% del personal.

c) Personal de l’Administració de Justícia:

1. Jutjats que estiguin de guàrdia: 100% dels efectius adscrits a cada tipus de guàrdia

2. Tribunal Superior de Justícia: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal en cada sala i 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial per a la Sala Contenciosa i 1 per a la Civil i Penal i Social.

3. Audiències provincials, sales civils i penals: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada secció i 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial per cada 4 seccions.

4. Deganat:

Barcelona: 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal o 1 funcionari/ària del cos de gestió processal per cadascun dels serveis de registre i repartiment i el personal del torn diari de la informàtica de la guàrdia i 1 funcionari/ària per al servei de presentació d’escrits i trasllat de còpies urgents i de termini.

Fora de Barcelona: 1 funcionari/ària.

5. Servei comú de registre d’escrits d’òrgans col·legiats: 1 funcionari/ària per al servei de registre i repartiment.

6. Jutjats de Primera Instància i Instrucció: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada dos jutjats, a l’ordre civil i 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada jutjat, a l’ordre penal.

7. Jutjats de Primera Instància, Jutjats Mercantils i Jutjats Contenciosos Administratius: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial, per cada quatre jutjats, i 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada dos jutjats.

En l’àmbit concursal de Barcelona 1 funcionari/ària per a la presentació d’escrits.

8. Jutjats d’Instrucció: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i, per cada quatre jutjats, 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial.

9. Jutjats Penals:

A Barcelona: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, per cada dos jutjats, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada tres jutjats i 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial per cada quatre jutjats.

Fora de Barcelona: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per jutjat i, per cada dos o tres jutjats, 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial.

10. Jutjats Socials:

A Barcelona: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial per cada quatre jutjats, i 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada dos jutjats.

Fora de Barcelona: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal a cada jutjat i, per cada dos jutjats, 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial.

11. Jutjats de Vigilància Penitenciària: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial.

12. Jutjats de Violència sobre la Dona:

A Barcelona ciutat: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial per a tots els jutjats.

Resta del territori: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial.

13. Jutjats de Menors: 1 funcionari/ària a Barcelona, 1 funcionari/ària a Tarragona, 1 funcionari/ària a Lleida i 1 funcionari/ària a Girona.

14. Jutjats de Pau: 1 funcionari.

15. Registre civil:

De Barcelona ciutat: 1 funcionari/ària de la secció de defuncions, i un 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal, per atendre les altres funcions de registre.

Fora de Barcelona ciutat: 1 funcionari/ària.

16. Fiscalia: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i 1 funcionari/ària del cos d’auxili judicial, a cadascuna de les fiscalies.

17. Seccions i adscripcions de la Fiscalia: el funcionari/ària que estigui adscrit a la guàrdia i en les que no hi hagi guàrdia 1 funcionari per cada secció i/o adscripció territorial.

Per atendre qualsevol incidència derivada de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors tot el personal adscrit a la guàrdia.

18. Institut de Medicina Legal de Catalunya:

Servei de guàrdia en àrees i partits judicials: 100% dels efectius adscrits a la guàrdia.

Partits judicials on hi hagi adscrits un o més metges forenses: 1 metge/essa forense.

Servei de Patologia Forense i Servei de Clínica Medicoforense de Barcelona: el 30% dels metges/esses forenses, un funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa i un funcionari/ària del cos d’auxili judicial, per cada centre de treball.

Servei de Laboratori Forense a Barcelona: un funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa.

Serveis Centrals de l’IMLC (6a planta Edifici G): un funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa i un funcionari/ària del cos d’auxili judicial.

El nombre de funcionaris que s’esmenta en aquest apartat es mantindrà també en cas que el nombre de jutjats sigui inferior al que s’estableix en la determinació dels serveis mínims.

1.16 Entitats afectades per la vaga no incloses en els apartats anteriors que prestin algun dels serveis essencials a la ciutadania descrits a la fonamentació jurídica d’aquesta Ordre: el mateix règim que en un dia festiu.

Article 2

Les empreses, escoltat el comitè de vaga o, si aquest manca, els representants dels treballadors, determinaran el personal estrictament necessari per garantir la prestació normal dels serveis mínims que s’estableixen en aquesta Ordre. Aquests serveis mínims els prestarà, preferentment, si s’escau, el personal que no exerceixi el dret de vaga.

Article 3

Els cessaments i les alteracions en la feina per part del personal necessari per al manteniment dels serveis mínims que determina l’article 1 seran considerats il·legals als efectes del que estableix l’article 16.1 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, en relació amb l’article 54 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, de l’Estatut dels treballadors.

Article 4

Notifiqueu aquesta Ordre als interessats per al seu compliment i trameteu-la per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de març de 2012

F. Xavier Mena

Conseller d’Empresa i Ocupació

(12.086.117)

 

Amunt