Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 15/03/2012

 • Número del document ENS/0062/2012

 • Número de control 12074121

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12074121-2012

Dades del DOGC
 • Número 6094

 • Data 23/03/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 15459

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.


L’article 11.4 de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn, estableix que en cada curs de l’etapa els alumnes poden realitzar una prova extraordinària de les matèries que no hagin superat i que aquestes proves no es poden fer abans dels cinc darrers dies de classes, segons s’estableixi en el calendari escolar del curs.

Amb la finalitat que l’alumnat tingui més temps per assolir els objectius d’aprenentatge de les matèries no superades en l’avaluació final ordinària del mes de juny, augmentant les seves possibilitats d’obtenir una avaluació positiva, es modifica el procediment d’avaluació final del primer curs de batxillerat, per establir la realització de les proves extraordinàries en els primers dies del mes de setembre. Al segon curs de batxillerat es manté l’actual calendari de les proves extraordinàries atesa la necessària coordinació amb les convocatòries anuals, de juny i setembre, de les proves d’accés a la universitat.

Actualment, la realització d’aquestes proves extraordinàries en els primers dies del mes de setembre per a l’alumnat de primer curs de Batxillerat, està prevista al calendari escolar del curs.

Amb aquesta modificació es consolida una avaluació final que es realitza en dos moments diferents del curs: una avaluació final ordinària que es realitza al final del període lectiu del curs, i una avaluació final extraordinària posterior a la celebració de les proves extraordinàries.

D’altra banda, es limita fins a un màxim de dues matèries, aquelles que poden ser objecte de modificació de la qualificació per part de l’equip docent, en la sessió d’avaluació final extraordinària, posterior a les proves extraordinàries, tenint en compte el procediment establert en aquesta mateixa Ordre, i en aplicació de l’article 18 del Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat a Catalunya, segons el qual l’equip docent, actuant de manera col·legiada, ha de valorar l’evolució de l’alumnat en el conjunt de les matèries i la seva maduresa acadèmica en relació als objectius del batxillerat, així com, al final de l’etapa, les seves possibilitats de progrés en estudis posteriors.

Finalment, la sentència del Tribunal Suprem de 2 de febrer de 2009 va declarar nul l’article 14.2 del Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims. El contingut de l’article anul·lat estava recollit a l’article 13.2 de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual cosa s’inclou també una disposició derogatòria de l’esmentat article.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, d’acord amb l’article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn, en els termes següents:

1. Es modifica l’article 10, en el sentit d’afegir l’apartat següent:

“Article 10.5.

”En la sessió d’avaluació final ordinària de cada curs de batxillerat, s’adopten les decisions sobre el pas de curs i, si escau, d’obtenció del títol de batxiller per a l’alumnat que compleixi els requisits establerts als articles 12 i 14. En el cas de l’alumnat que tingui matèries pendents després de la sessió d’avaluació final ordinària, la decisió definitiva sobre la qualificació d’aquestes matèries i, si escau, sobre la promoció de curs o la superació de l’etapa d’aquest alumnat, queda pendent de la realització de les proves extraordinàries i de la posterior avaluació final extraordinària.”

2. Es modifica la redacció de l’apartat 4 de l’article 11, que queda redactat de la manera següent:

“Article 11.4.

”En el primer curs de batxillerat, els centres han d’organitzar aquestes proves extraordinàries en els primers dies del mes de setembre, d’acord amb les dates que determini el calendari escolar anual.

”En el segon curs de batxillerat, aquestes proves extraordinàries s’han de realitzar al llarg dels cinc darrers dies de classe del curs, segons el periode lectiu establert d’acord amb el calendari escolar del curs, per tal que l’alumnat que les hagi de realitzar pugui presentar-se a les proves d’accés a la universitat que es realitzen en el mes de setembre, en el cas d’obtenir el títol de batxiller.”

3. Es modifica la redacció de l’apartat 5 de l’article 11, que queda redactat de la manera següent:

“Article 11.5.

”Després de les proves extraordinàries ha de tenir lloc una nova sessió d’avaluació final extraordinària. En aquesta, vistos els resultats obtinguts en les proves extraordinàries, cal prendre les decisions definitives del curs acadèmic respecte a la superació de matèries.

”L’equip docent, actuant de manera col·legiada, ha de valorar la maduresa acadèmica de l’alumne o alumna en relació amb els objectius del batxillerat. Per a aquesta valoració, i vista l’avaluació de totes les matèries cursades, es considera que els resultats en algunes matèries poden compensar els obtinguts en altres atenent l’assoliment de les competències, i també les possibilitats de progrés de l’estudiant en opcions posteriors. Si la decisió de l’equip docent, a efectes de pas de curs o d’obtenció del títol de batxiller, implica modificar la qualificació d’alguna matèria, cal l’acord de la majoria de dos terços dels membres presents en la sessió. En el cas que es produeixi aquesta votació, cada membre de l’equip docent ha d’exposar raonadament la justificació del seu vot, la qual s’ha de fer constar en l’acta d’avaluació. La modificació de la qualificació es pot aplicar a un màxim de dues matèries.”

4. Es modifica la redacció de l’apartat 3 de l’article 17, que queda redactat de la manera següent:

“Article 17.3.

”Les actes de qualificacions extraordinàries s’han de complimentar i tancar en la sessió d’avaluació extraordinària posterior a les proves extraordinàries.”

Disposició addicional

L’alumne o alumna que hagi obtingut un títol de tècnic o tècnica de formació professional obtindrà el títol de batxiller si supera les matèries comunes del batxillerat, d’acord amb el que disposa l’article 34.3 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

Disposició derogatòria

Es deroga l’apartat 13.2 de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.074.121)

 

Amunt