Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 02/12/2011

  • Número del document CLT/0360/2011

  • Número de control 11329029

  • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
  • Número 6031

  • Data 23/12/2011

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE CLT/360/2011, de 2 de desembre, del premi Robèrt Lafont.


D'acord amb l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat i també al Conselh Generau d'Aran la competència sobre la normalització lingüística de l'occità, denominat aranès a l'Aran. Així mateix, la disposició addicional segona de la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, preveu que correspon a l'òrgan competent en matèria de política lingüística de la Generalitat i al Conselh Generau d'Aran la competència sobre la política lingüística de l'occità fora del territori aranès.

L'Ordre VCP/460/2008, de 28 d'octubre, va crear els premis Pompeu Fabra per reconèixer i premiar les persones, entitats, empreses o organitzacions que hagin contribuït a l'impuls del català en diversos àmbits. Posteriorment, es va modificar mitjançant l'Ordre VCP/454/2010, de 10 de setembre, que va instituir, en el si dels premis Pompeu Fabra, el premi Robèrt Lafont, per reconèixer i premiar persones o entitats que s'hagin distingit per la defensa, projecció i promoció de la llengua occitana en qualsevol punt del domini lingüístic.

Es creu convenient donar entitat pròpia a la categoria dedicada a l'occità aranès, de manera que es crea el premi Robèrt Lafont, amb els mateixos objectius que tenia, però amb una regulació pròpia que en refermi la singularitat i la identitat.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Departament de Cultura la política lingüística.

D'acord amb l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Premi Robèrt Lafont

El premi Robèrt Lafont té l'objectiu de reconèixer i premiar persones o entitats que s'hagin distingit per la defensa, projecció i promoció de la llengua occitana en qualsevol punt del domini lingüístic.

Article 2

Concessió

La concessió del premi Robèrt Lafont es fa per resolució de la persona titular del departament competent en matèria de política lingüística.

Article 3

Premi

L'atorgament del premi es materialitza en el lliurament d'un bust de Robèrt Lafont. El premi no té dotació econòmica.

Article 4

Bases reguladores

Les bases que han de regir el premi Robèrt Lafont consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de desembre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

Annex

Bases

—1 Persones i entitats que poden ser premiades

El premi es pot concedir a qualsevol persona, física o jurídica, de dins o de fora de Catalunya.

—2 Jurat

El jurat està compost per les persones següents:

a) Presidència: correspon a la persona titular del departament competent en matèria de política lingüística, o la persona en qui delegui.

b) Vocalies:

La persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística de la Generalitat, o la persona en qui delegui.

La persona directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de política lingüística l'àmbit territorial dels quals inclogui Era Val d'Aran, o la persona en qui delegui.

El síndic o la síndica del Conselh Generau d'Aran, o la persona en qui delegui.

La persona titular de l'òrgan competent en matèria de llengua del Conselh Generau d'Aran, o la persona en qui delegui.

El president o la presidenta de l'Institut d'Estudis Aranesi, o la persona en qui delegui.

c) Secretaria: la persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística de la Generalitat designa, entre el seu personal, la persona que ha d'exercir les funcions de secretaria del jurat.

—3 Normes de funcionament del jurat

1. El jurat es reuneix per deliberar sobre les candidatures presentades per les persones membres del jurat.

2. És vàlida la sessió si, almenys, hi són presents o representats la majoria simple de les persones membres. La persona membre del jurat que per causa motivada no pugui assistir a la reunió deliberativa pot delegar el seu vot en una altra persona membre. Aquesta delegació ha de ser escrita i ha de contenir de manera expressa el seu vot. Altrament, pot fer arribar per escrit el seu vot a la secretaria del jurat, per tal que aquesta ho traslladi a la reunió deliberativa.

3. Les deliberacions del jurat són secretes i els acords es prenen per majoria simple. El vot de la presidència preval en cas d'empat.

—4 Criteris per a l'adjudicació del premi

1. Totes les persones membres del jurat poden proposar candidatures. Cada proposta ha d'anar acompanyada de la valoració de l'activitat, projecte o trajectòria que hom considera que mereix el premi.

2. L'elecció de la persona guardonada es fa tenint en compte la trajectòria personal i la seva contribució a la defensa, difusió, el foment i la protecció de la llengua occitana en qualsevol punt del domini lingüístic.

3. El jurat pot declarar desert el premi, o bé concedir-lo ex aequo, si ho creu adient.

—5 Veredicte

El veredicte del jurat s'ha de fer públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament del premi. Tanmateix, pot ser difós als mitjans de comunicació en les dates immediatament anteriors a aquest acte.

—6 Premi

El guardó és un bust de Robèrt Lafont, obra de Manuel Cusachs, realitzat en bronze, de 15 cm d'alçada, sobre un sòcol de travertí, de 25 cm, que conté una placa amb l'escut de la Generalitat, el nom del guardonat o guardonada, la denominació del premi i l'any en què s'atorga.

(11.329.029)

 

Amunt