Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.


D'acord amb l'article 131 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya té competències exclusives, compartides i d'execució en matèria d'ensenyament no universitari. D'altra banda, l'article 136 atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques catalanes i sobre l'ordenació i l'organització de la funció pública, i la competència compartida per al desenvolupament dels principis ordenadors de l'ocupació pública, sobre l'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions administratives i els drets, els deures i les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que l'autonomia de cada centre és un dels principis organitzatius que regeixen el sistema educatiu. L'exercici de l'autonomia als centres públics exigeix a les direccions dels centres desenvolupar lideratge educatiu, la qual cosa comporta disposar de capacitats i competències professionals específiques per formular i desenvolupar propostes pedagògiques, organitzatives i de gestió al servei de l'assoliment de l'excel·lència pedagògica en un context d'equitat. Així mateix, l'exercici del lideratge en els centres educatius s'orienta a estimular la participació de la comunitat escolar, especialment en el consell escolar i en el claustre, d'acord amb el que estableixen les lleis.

D'altra banda, la Llei d'educació estableix els òrgans de govern dels centres educatius públics i determina les funcions de la direcció d'aquests centres, i les estén als àmbits de la representació, del lideratge pedagògic i de la comunitat escolar i a l'àmbit de la gestió. Així mateix, determina el procediment de selecció i nomenament de directors i directores, procediment en relació amb el qual té un paper rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, els criteris generals que han de regir la formació inicial i permanent de les direccions dels centres públics i els efectes de l'avaluació positiva de l'exercici de la direcció.

Finalment, l'article 116 de la Llei d'educació determina que el Govern ha d'establir un règim jurídic específic del personal directiu docent, els criteris i el procediment per determinar la condició de personal directiu professional docent dels funcionaris que ocupen o han ocupat la direcció d'un centre educatiu i els efectes que ha de tenir sobre la carrera professional docent d'aquests funcionaris.

D'acord amb l'article 93 de la Llei d'educació, les administracions han de garantir que els centres educatius públics, especialment en la mesura que estan integrats en la prestació del servei d'educació de Catalunya, esdevinguin referents de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d'excel·lència i equitat que la llei determina. Amb aquests efectes, la Llei d'educació regula, entre altres aspectes, la direcció dels centres públics. Aquest Decret, en desplegament de la Llei d'educació, precisa les funcions i atribucions de les direccions dels centres públics, amb especial atenció al centres de què és titular la Generalitat, i en regula el procediment de selecció i nomenament, amb estricte respecte al que determinen les lleis bàsiques en aquesta matèria. També estableix les característiques de la formació inicial i permanent per a exercir la direcció de centres públics i el marc reglamentari per al reconeixement de l'exercici de la direcció. La pràctica directiva, l'avaluació del seu exercici i els elements de formació inicial i permanents que s'hi relacionen s'entenen en el context de l'exercici del lideratge educatiu, que en els centres ha d'adoptar les característiques que defineixen el lideratge distribuït.

Per a l'exercici de la direcció dels centres públics és especialment rellevant el projecte de direcció que haurà presentat a la comissió de selecció el candidat o candidata que s'ha seleccionat. El projecte de direcció ha d'ordenar el desplegament del projecte educatiu per al període de mandat i concretar l'estructura organitzativa del centre en aquell període. El projecte ha d'incloure indicadors, derivats dels del projecte educatiu, que han d'esdevenir referents en l'avaluació de l'exercici de la direcció a les acaballes del mandat. El resultat d'aquesta avaluació és la base del reconeixement posterior de la funció directiva exercida. Així mateix, els projectes de direcció poden incorporar propostes i línies de renovació del projecte educatiu del centre, per la qual cosa no són només un instrument de referència passiu, sinó un instrument actiu per a l'exercici de la direcció.

Les funcions, els procediments de selecció, la formació requerida i els criteris de reconeixement de l'exercici de la direcció aconsellen que aquest vessant de l'exercici de la funció pública docent adquireixi progressivament un caràcter especialitzat o professional, que ha de permetre al sistema aprofitar de la millor manera possible la inversió en la formació i en l'aprenentatge de determinats funcionaris docents a través de l'exercici de la direcció. És en aquest sentit que aquest Decret també estableix el règim jurídic específic de la condició de personal directiu professional docent dins del funcionariat públic docent.

D'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, amb l'informe de la Comissió de Govern Local, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Principis generals

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquest Decret és la regulació de la direcció de centres educatius públics de què és titular la Generalitat de Catalunya, la seva selecció, nomenament, cessament, reconeixement, formació, exercici i avaluació, així com el règim jurídic específic de la condició de directiu professional docent.

Article 2

Exercici de la direcció

2.1 La direcció dels centres públics l'exerceix la persona que ocupa el càrrec de director o directora, en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu de centre i del projecte de direcció. La implementació del projecte de direcció orienta i vincula l'acció del conjunt d'òrgans unipersonals i col·legiats del centre.

2.2 L'exercici de la direcció per part de personal directiu professional docent comporta, a banda de les funcions, competències i atribucions que s'estableixen amb caràcter general per a totes les direccions de centre, dur a terme les altres que específicament se'ls atribueixin.

2.3 La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre i al control acadèmic i administratiu de l'administració, i s'exerceix en el context de l'autonomia dels centres. Les direccions responen del grau d'assoliment dels objectius del projecte educatiu d'acord amb el projecte de direcció, i han de retre comptes a la comunitat escolar, en el marc de les funcions que el consell escolar té atribuïdes per llei, i a l'administració educativa de la seva gestió, dels resultats obtinguts, i, quan escaigui, de l'aplicació dels acords de corresponsabilitat, mitjançant els pertinents processos d'avaluació.

Capítol 2

Funcions i atribucions de la direcció

Article 3

Funcions i atribucions

3.1 Correspon a la direcció de cada centre públic l'exercici de les funcions de representació, de direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d'organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal.

3.2 Les funcions de la direcció s'exerceixen en el marc reglamentari de l'autonomia dels centres públics i comporten l'exercici d'un lideratge distribuït i del treball en equip d'acord amb el que s'estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres de l'equip directiu i, si s'escau, del consell de direcció.

Article 4

Consideració d'autoritat pública

4.1 La direcció, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l'exercici de les seves funcions, la direcció és també autoritat competent per defensar l'interès superior de l'infant.

4.2 Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a les altres autoritats de les administracions públiques per al compliment de les funcions que els estan encomanades. Així mateix, poden sol·licitar i han de rebre informació dels diferents sectors de la comunitat educativa del seu centre i dels altres òrgans i serveis de l'Administració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a l'exercici eficient i eficaç de les seves funcions.

Article 5

Funcions de representació

5.1 La direcció d'un centre públic representa ordinàriament l'Administració educativa en el centre i, en aquesta condició, li corresponen específicament les funcions següents:

a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives adoptades per l'Administració.

b) Presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de direcció quan n'hi hagi, i presidir els actes acadèmics del centre.

5.2 Així mateix, la direcció d'un centre públic representa el centre davant totes les instàncies administratives i socials i, en aquesta condició, li correspon traslladar a l'Administració educativa les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes que siguin pertinents.

Article 6

Funcions de direcció pedagògica i lideratge

La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest respecte, li corresponen específicament les funcions següents:

a) Formular i presentar al claustre del professorat la proposta inicial de projecte educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions.

b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el projecte educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació.

c) Dirigir i assegurar l'aplicació dels criteris d'organització pedagògica i curricular, així com dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l'acció tutorial, a l'aplicació de la carta de compromís educatiu, a l'aplicació dels plantejaments coeducatius, dels procediments d'inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, d'acord amb la seva concreció en el projecte de direcció.

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que estableix el títol II de la Llei 12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic que forma part del projecte educatiu del centre.

e) Coordinar l'equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre d'acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de l'equip directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del professorat i al consell escolar.

f) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i del funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l'aplicació del projecte de direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat.

g) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l'atribució a la direcció de la facultat d'observació de la pràctica docent a l'aula i de l'actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de què s'hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que consideri necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, inclosos les referides a la possible transmissió d'estereotips sexistes i la reproducció de rols de gènere a l'aula.

h) Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d'altres centres per tal de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible actuacions educatives conjuntes.

Article 7

Funcions en relació amb la comunitat escolar

La direcció del centre, com a responsable de l'acció educativa que s'hi du a terme, té les funcions següents específicament relacionades amb la comunitat escolar:

a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del centre, i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació amb les famílies, per facilitar l'intercanvi d'informació sobre l'evolució escolar i personal dels seus fills.

b) Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s'hi refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons les normes d'organització i funcionament del centre i les previsions de l'ordenament. En l'exercici d'aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat d'intervenció, directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions d'arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa.

c) Garantir l'exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i orientar-lo a l'assoliment dels objectius del projecte educatiu.

d) Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l'adopció de les decisions que li corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre.

e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l'adopció de les decisions de caràcter tecnicopedagògic que li corresponen.

f) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, quan escaigui, amb les associacions d'alumnes.

g) Promoure la implicació activa del centre en l'entorn social i el compromís de cooperació i d'integració plena en la prestació del servei d'educació de Catalunya, en el marc de la zona educativa corresponent.

Article 8

Funcions en matèria d'organització i funcionament

Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l'organització i funcionament del centre:

a) Impulsar l'elaboració, aprovació i aplicació de les normes d'organització i funcionament del centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del projecte educatiu del centre.

b) Proposar la programació general anual del centre, que també ha d'incloure les activitats i els serveis que es presten durant tot l'horari escolar, coordinar-ne l'aplicació amb la resta de l'equip directiu i retre'n comptes mitjançant la memòria anual.

c) Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent de manera concordant amb el projecte educatiu del centre i d'acord amb criteris d'estabilitat per a cursos escolars successius i amb els canvis en l'oferta educativa. La resolució sobre la plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de ser expressament motivada.

d) Proposar al Departament d'Educació, en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a proveir per concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent i llocs docents singulars a proveir per concursos específics.

e) Proposar al Departament d'Educació els llocs de treball de la plantilla del centre que s'han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial.

Article 9

Funcions específiques en matèria de gestió

A més del vessant de gestió incorporat a la resta de funcions assignades a la direcció del centre, li corresponen les funcions gestores següents:

a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa vigent i, quan escaigui, formular la proposta d'expedició dels títols acadèmics de l'alumnat.

b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar continguts documentals arxivats en el centre.

c) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades d'acord amb la legislació específica en matèria de protecció de dades.

d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l'aplicació del pressupost que aprova el consell escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments.

e) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l'ús de les instal·lacions del centre, sense interferències amb l'activitat escolar i l'ús social que li són propis i d'acord amb l'ajuntament, quan la propietat demanial del centre correspongui a l'ens local.

f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l'ordenament i, d'acord amb els procediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contractació.

g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment de les seves funcions. L'exercici d'aquesta funció comporta a la direcció del centre la facultat d'observació de la pràctica docent a l'aula i del control de l'actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de què s'hagi dotat el centre.

h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les instal·lacions correspon a la Generalitat, i instar l'administració o institució que se n'encarregui perquè hi faci les accions oportunes en els altres casos.

i) Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament d'Educació perquè hi faci les accions de millora oportunes.

j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d'Educació.

Article 10

Funcions específiques com a cap del personal del centre

10.1 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que l'ordenament atribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions específiques següents:

a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, d'acord amb el marc reglamentari i les normes d'organització i funcionament del centre, els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; assignar-los responsabilitats específiques i proposar l'assignació dels complements retributius corresponents, tenint en compte els criteris que estableix el Govern i els recursos assignats al centre.

b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent i les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l'aplicació del projecte educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència.

c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d'incompetència per a la funció docent palesada en el primer any d'exercici professional, i també en els supòsits d'incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, d'acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s'ha de basar en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l'avaluació de l'exercici de la docència.

d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a conseqüència de l'avaluació de l'activitat docent, d'acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta ha de basar-se en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l'avaluació de l'exercici de la docència.

e) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent, d'acord amb la reglamentació que estableix el Govern, i nomenar-lo d'acord amb el procediment que estableix el Departament d'Educació.

f) Intervenir, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas.

g) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i d'actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu.

h) Facilitar al professorat l'acreditació corresponent d'accés gratuït a les biblioteques i els museus dependents dels poders públics.

10.2 Per a l'exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres públics tenen accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí docent i a la informació pertinent del personal docent i d'administració destinat al centre que contenen els fitxers informàtics del Departament d'Educació, segons procediments ajustats a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Article 11

Atribucions en matèria de jornada i horari del personal

11.1 Correspon a la direcció del centre l'assignació de la jornada especial als funcionaris docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el Govern.

11.2 Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l'horari del professorat, resoldre sobre les faltes d'assistència i de puntualitat no justificades de tot el personal del centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui correspondre, la direcció del centre ha de comunicar periòdicament al director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació o a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona la part de jornada no realitzada que determina la deducció proporcional d'havers corresponent. Aquesta deducció no té caràcter sancionador.

11.3 Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d'aplicar les deduccions proporcionals d'havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció.

Article 12

Altres atribucions en matèria de personal

12.1 Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l'article 117 del Text únic de la Llei de funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, comeses pel personal que presti serveis al centre, així com les que s'hi corresponen d'acord amb la regulació laboral.

12.2 Les faltes a què fa referència l'apartat anterior se sancionen d'acord amb la normativa disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament disciplinari de l'Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny, que el Departament ha d'adaptar a les característiques específiques dels centres educatius, en el qual caldrà en tot cas l'audiència de la persona interessada. Les resolucions sancionadores que s'emetin s'han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona. Contra les resolucions de la direcció del centre es pot interposar recurs d'alçada davant la direcció dels serveis territorials del Departament d'Educació o de l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona o, quan correspongui, reclamació prèvia a la via judicial laboral davant la Secretaria General del Departament d'Educació.

12.3 Correspon a la direcció del centre formular la proposta d'incoació d'expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta d'incoació d'expedients contradictoris i no disciplinaris a què fa referència l'article 10.1, incisos c) i d). Sense perjudici que, si escau, l'òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d'acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l'adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la persona afectada. En aquests casos, se li hauran d'assignar tasques complementàries concordants amb el seu cos i titulació, en la part de l'horari afectat per les mesures organitzatives provisionals.

Capítol 3

Selecció, nomenament, renovació i cessament del director o directora

Article 13

Procés de selecció. Criteris generals

13.1 La selecció del director o directora dels centres educatius públics s'efectua mitjançant concurs de mèrits. En el procés de selecció, que es regeix pels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, hi participa la comunitat escolar.

13.2 La persona titular del Departament d'Educació ha de convocar periòdicament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi de quedar vacant aquest càrrec. Hi pot participar el personal funcionari de carrera docent que imparteixi algun dels ensenyaments implantats en el centre al qual s'opta i que compleixi els requisits que estableix l'article 14.

13.3 El procés de selecció ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l'experiència dels aspirants en l'àmbit de la gestió i la docència, i el projecte de direcció que ha de presentar cada candidat o candidata, i la seva capacitat de lideratge.

Article 14

Requisits

14.1 Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de complir els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de la mateixa durada, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s'opta.

c) Estar prestant serveis en un centre públic del Departament d'Educació, amb una antiguitat d'almenys un curs complet en publicar-se la convocatòria, en algun dels ensenyaments que imparteix el centre al qual s'opta.

d) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d'Aran també en aranès, d'acord amb la regulació vigent per a l'acreditació de competència lingüística dels funcionaris docents en el moment d'obtenir-la.

e) Presentar un projecte de direcció d'acord amb el que estableix el capítol 4 d'aquest Decret.

14.2 No són exigibles els requisits dels incisos a) i b) de l'apartat 1 per optar a la direcció de centres de menys de vuit unitats i de centres d'ensenyaments artístics professionals, esportius, d'idiomes o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors. Tampoc no són exigibles per optar a la direcció d'una zona escolar rural.

14.3 El compliment dels requisits s'ha de referir a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, i s'ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a director o directora.

Article 15

Sol·licituds de participació

15.1 La sol·licitud de participació, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i del projecte de direcció, s'ha d'adreçar a la direcció dels serveis territorials del Departament d'Educació o a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona en els termes i terminis que especifiqui la convocatòria corresponent. Cada aspirant pot presentar-se com a candidat a un únic centre educatiu o zona escolar rural.

15.2 La unitat competent per raó de la matèria dels serveis territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona comprova per a cada candidat el compliment dels requisits i proposa l'admissió o no de la sol·licitud. En el supòsit que no s'hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. La falta de presentació del projecte de direcció no pot ser objecte d'esmena.

15.3 Correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament d'Educació o a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona emetre i fer públiques en la corresponent unitat administrativa les resolucions sobre l'admissió o no de les sol·licituds perquè no compleixen els requisits exigibles. La resolució corresponent també es notifica a la direcció del centre afectat per tal que es faci pública en el tauler d'anuncis del centre i en tinguin coneixement el claustre de professorat i el consell escolar. Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d'alçada davant la direcció general competent per raó de la matèria, la qual s'ha d'especificar en cada convocatòria.

15.4. Per a l'elaboració del projecte de direcció, les persones candidates poden consultar la documentació relativa al centre a la direcció del qual opten en el mateix centre i en les seus dels serveis territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, d'acord amb les especificacions que estableixi la convocatòria.

Article 16

Comissió de selecció

16.1 La selecció correspon a una comissió per a cada centre, integrada per:

a) Tres representants de l'Administració, dels quals dos corresponen a l'Administració educativa i són designats per la direcció dels serveis territorials corresponents del Departament d'Educació o de l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, i un correspon a l'ajuntament.

b) Tres membres del consell escolar que no siguin professors, elegits per i entre ells, exclòs l'alumnat dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria.

c) Tres professors del centre elegits pel claustre. En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat.

16.2 Un dels representants de l'Administració educativa és un inspector o inspectora d'educació, que presideix la comissió. L'altre representant de l'Administració educativa és designat entre inspectors, directors de centre públic en exercici i directius professionals docents. Actua com a secretari de la comissió el representant de l'Administració educativa que no la presideix. El secretari de la comissió també exerceix les funcions de ponent.

16.3 Tots els membres de la comissió són nomenats per la direcció dels serveis territorials del Departament d'Educació o per l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

16.4 Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, s'ha d'abstenir d'exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció. Aquestes funcions les ha d'exercir la persona que és cap d'estudis i, si també hi recau motiu d'abstenció, la persona del centre que determinin els serveis territorials del Departament d'Educació o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

Article 17

Valoració de mèrits

17.1 El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases eliminatòries. En la primera fase es valoren els mèrits relacionats amb la competència i l'experiència professional dels aspirants en l'àmbit de la gestió i la docència en centres i serveis educatius, així com la formació específica i la formació acadèmica general. En la segona fase es valoren el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de les persones candidates.

17.2 La superació de programes de formació relatius a la funció directiva es considera un mèrit preferent en el procediment de selecció.

17.3 Cadascuna de les dues fases és eliminatòria. Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

17.4 El procediment de selecció ha de permetre seleccionar els candidats més idonis professionalment, segons apreciació de la comissió, d'acord amb el barem de mèrits que estableix l'annex 2 d'aquest Decret. La comissió ha d'actuar com a òrgan col·legiat. En la segona fase de valoració de mèrits, el membre de la comissió que actua com a secretari i ponent presenta a la comissió una anàlisi valorativa de cada projecte de direcció, que haurà de servir per ordenar i argumentar el debat i la deliberació corresponents i facilitar, si escau, l'expressió de vots particulars a la resolució adoptada per la comissió. Prèviament, la comissió ha de concretar i adaptar al centre els criteris que estableix aquest Decret per a la valoració dels projectes de direcció.

17.5 En el procés de selecció es consideren primer els candidats ja destinats al centre. Si no hi ha de candidats del centre o quan cap d'aquests no hagi estat seleccionat, es consideraran les candidatures de docents d'altres centres.

17.6 La persona candidata seleccionada per la comissió és la que hagi obtingut la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d'entre les que hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents.

Article 18

Nomenament

18.1 La persona candidata que hagi estat seleccionada ha de superar un programa de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció.

18.2 Un cop la persona seleccionada ha superat el programa de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció, la direcció dels serveis territorials del Departament d'Educació o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona la nomena director o directora del centre que correspongui, per un període de quatre anys.

18.3 La persona candidata seleccionada per la comissió de selecció que no supera el programa de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció no és nomenada director o directora.

Article 19

Nomenament amb caràcter extraordinari

19.1 Si no hi ha candidats o quan la comissió no hagi seleccionat cap aspirant, o aquest no superi el programa de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció, el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomena director o directora un funcionari docent, amb caràcter extraordinari i per un període d'un any. El nomenament, que s'ha de fer d'acord amb criteris de competència professional i capacitat de lideratge, ha de recaure en un professor o professora que tingui l'acreditació de personal directiu professional docent o, si no, en un professor o professora que compleixi els requisits que estableix l'article 14. En aquestes circumstàncies no es pot ocupar, encara que n'hi hagi al centre, el lloc de treball reservat a directius professionals docents.

19.2 Si el director o directora nomenat amb caràcter extraordinari no té reconeguda una experiència d'almenys quatre anys en la funció directiva, abans del nomenament haurà de superar el programa de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció.

19.3 La persona designada amb caràcter extraordinari per exercir la direcció d'un centre ha de presentar, abans de l'acabament del primer trimestre del curs escolar, un projecte de direcció per al període a què s'estén el seu nomenament.

19.4 L'exercici de la direcció per nomenament amb caràcter extraordinari amb avaluació positiva és un mèrit en el concurs de selecció de directors i directores i en qualsevol altre concurs de mèrits que així ho estableixi. Tanmateix, no comporta els efectes de reconeixement de la funció directiva que determinen els apartats 3, 4 i 5 de l'article 30.

Article 20

Nomenament en centres de nova creació

20.1 En centres de nova creació, el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomena director o directora per un període de quatre anys un funcionari docent. El nomenament, que s'ha de fer d'acord amb criteris de competència professional i capacitat de lideratge, ha de recaure en un professor o professora que tingui l'acreditació de personal directiu professional docent o, si no, en un professor o professora que compleixi els requisits que estableix l'article 14.

20.2 Si el director o directora nomenat no té reconeguda una experiència d'almenys quatre anys en la funció directiva amb avaluació positiva, abans del nomenament haurà de superar el programa de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció.

20.3 La persona designada per exercir la direcció d'un centre nou ha de presentar, abans de l'acabament del primer trimestre del curs escolar, un projecte de direcció per al període a què s'estén el seu nomenament.

20.4 A l'acabament del mandat de quatre anys, es convocarà concurs de mèrits per a la selecció de la direcció del centre.

20.5 L'exercici de la direcció, amb avaluació positiva, en el primer mandat de quatre anys en centres de nova creació comporta el reconeixement de la funció directiva.

Article 21

Renovació del mandat

21.1 A l'acabament del seu període de nomenament, el director o directora pot optar per continuar en l'exercici del càrrec durant un altre mandat, sempre que hagi estat avaluat de manera positiva l'exercici de la direcció i que presenti, abans de fer-se'n efectiva la renovació, l'actualització del seu projecte de direcció. La renovació de mandat es pot reiterar fins completar un total de quatre períodes consecutius. Un cop vençuts els quatre períodes, si la persona afectada vol continuar optant a la direcció del centre, ha de participar en el concurs de mèrits de selecció que s'haurà de convocar amb aquest efecte.

21.2 Els directors i directores que optin per accedir a un nou període de mandat ho hauran de sol·licitar a les direccions dels serveis territorials del Departament d'Educació o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

21.3 El resultat negatiu de l'avaluació de l'exercici de la direcció en un període de mandat comporta que el director o directora no pugui optar a la renovació per un altre mandat.

Article 22

Cessament del director o directora

22.1 El cessament del director o la directora es produeix en els supòsits següents:

a) Finalització del període de nomenament, sens perjudici de la possibilitat de renovació del mandat.

b) Renúncia motivada acceptada pel director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

c) Incapacitat física o psíquica sobrevinguda.

d) Revocació motivada del nomenament per part de l'Administració, a iniciativa pròpia o a proposta motivada del consell escolar, per incompliment de funcions inherents a la direcció del centre. En tot cas, la resolució de revocació s'emet després de la instrucció d'un expedient contradictori, amb l'audiència prèvia a la persona interessada i escoltat el consell escolar, sense perjudici de les mesures cautelars que puguin derivar de l'eventual incoació d'un expedient disciplinari. La proposta motivada del consell escolar ha de ser aprovada per majoria absoluta dels seus membres.

22.2 Quan de la resolució ferma d'un expedient disciplinari per incompliment greu o molt greu de deures o obligacions inherents al càrrec de director en resulti la revocació del nomenament del director o la directora, la persona afectada no podrà participar en concursos de selecció de directors durant el termini de dos anys, en el cas de falta greu, i de tres anys, en el cas de falta molt greu.

22.3 En el supòsit de cessament de la direcció d'un centre educatiu durant el curs escolar, la direcció dels serveis territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona poden nomenar una persona que compleixi els requisits que estableix l'article 14 per tal que exerceixi transitòriament la direcció del centre educatiu fins al nomenament de nova direcció pels procediments establerts amb caràcter general.

Capítol 4

Projectes de direcció

Article 23

Projecte de direcció

23.1 El projecte de direcció ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció, n'ha de concretar l'estructura organitzativa i ha d'incloure uns indicadors, derivats dels que estableix el projecte educatiu del centre, que han de servir per avaluar l'exercici de la direcció.

23.2 El claustre i el consell escolar del centre educatiu han de conèixer les candidatures presentades al concurs de mèrits de selecció del director o directora del centre, i els seus projectes de direcció.

23.3 En cas de nomenament amb caràcter extraordinari, el projecte de direcció es pot referir exclusivament a la programació anual d'activitats, en concordança amb el projecte educatiu del centre.

23.4 En el nomenament per a la direcció de centres nous, en el projecte de direcció s'ha de substituir el desplegament i aplicació del projecte educatiu previst amb caràcter general per una proposta de projecte educatiu inicial per al centre. Tanmateix, s'han d'incloure en el projecte de direcció concrecions de l'estructura organitzativa i indicadors per avaluar l'exercici de la direcció. Aquest apartat també és aplicable als projectes de direcció relatius a altres centres que encara no tinguin definit el seu projecte educatiu.

Article 24

El projecte educatiu i el projecte de direcció

24.1 El projecte educatiu és la màxima expressió de l'autonomia del centre educatiu i l'element vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció, atès que ordena el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, ha d'establir les línies d'actuació prioritàries que s'han de desenvolupar durant el període i, si escau, ha de formular propostes en relació amb l'adaptació o modificació, total o parcial, del projecte educatiu.

24.2 El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions generals anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte.

Article 25

Continguts del projecte de direcció

25.1 El projecte de direcció ha de preveure actuacions d'aplicació del projecte educatiu, concrecions organitzatives i indicadors explícits per a l'avaluació del mandat.

25.2 Les actuacions de desenvolupament i aplicació del projecte educatiu pressuposen una diagnosi actualitzada del centre, que s'haurà d'explicitar en el projecte de direcció, i la precisió d'objectius a assolir en l'àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius.

25.3 Les concrecions organitzatives que es proposin en el projecte han de buscar la major sistematització de les activitats del centre i la creació de condicions i formes d'organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n'afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.

25.4 Els indicadors que s'estableixin en el projecte per a l'avaluació de l'exercici de la direcció han d'estar d'acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu i s'han d'acompanyar dels mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació. Quan el centre tingui un acord de coresponsabilitat en vigor, el projecte de direcció ha d'incorporar els indicadors corresponents.

25.5 El projecte de direcció ha d'incorporar els elements que es considerin pertinents per a l'aprofundiment en l'exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.

Article 26

Actualització del projecte de direcció en la renovació del mandat

26.1 En l'actualització del projecte de direcció en la renovació del mandat s'han de tenir en compte les actualitzacions de tots els aspectes del projecte de direcció inicial que es considerin pertinents, sense perjudici de la possibilitat d'introduir-ne de nous, amb els indicadors corresponents, quan escaigui.

26.2 Entre els indicadors n'hi haurà d'haver necessàriament de referits a l'acord de corresponsabilitat vigent, si el centre l'ha subscrit o modificat durant el mandat anterior de la mateixa direcció.

Capítol 5

Formació, reconeixement i avaluació de l'exercici de la direcció

Article 27

Formació per a l'exercici de la direcció

27.1 La formació inicial i permanent per a l'exercici de la direcció s'ha d'encomanar a institucions, públiques o privades, de prestigi reconegut, o a les universitats, que han de dissenyar mestratges i altres programes de formació en direcció i gestió de centres educatius públics d'acord amb els principis i prioritats del sistema educatiu.

27.2 Correspon al Departament d'Educació, en col·laboració amb les entitats a les quals s'encomani la formació, la convocatòria, la validació prèvia de continguts i també la validació del procediment i dels criteris d'avaluació de les persones que cursin els mestratges o altres programes de formació en direcció i gestió de centres educatius, que han d'incloure aspectes de desenvolupament del lideratge en aquests contextos.

27.3 L'Administració educativa promourà la participació dels funcionaris docents en programes de formació en direcció i gestió de centres educatius públics. Perquè una persona pugui acreditar la formació del programa serà imprescindible haver-hi obtingut avaluació positiva.

Article 28

Programa específic de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció

28.1 Els candidats i candidates seleccionats per a l'exercici de la direcció d'un centre hauran de seguir un programa específic de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció, que ha d'incloure alguns elements de pràctica directiva. També l'hauran de cursar els directors i directores nomenats amb caràcter extraordinari i en els centres de nova creació.

28.2 Els candidats o candidates seleccionats que acreditin una experiència d'almenys quatre anys en la direcció de centres amb avaluació positiva estaran exempts/es de la realització del programa específic de formació. També n'estaran exemptes les persones seleccionades que tinguin l'acreditació per a l'exercici de la direcció obtinguda d'acord amb normatives anteriors, les que tinguin l'acreditació de directiu professional docent i les que acreditin haver-lo cursat anteriorment.

28.3 Correspon a l'Administració educativa l'avaluació de l'aprofitament obtingut per les persones que segueixen el programa específic de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció.

Article 29

Formació permanent

29.1 El Departament d'Educació ha de promoure programes de formació orientats a millorar la qualitat de l'exercici de la funció directiva i del lideratge en els centres educatius.

29.2 La participació en activitats de formació permanent de la funció directiva i la seva superació és un aspecte a valorar en la carrera docent dels directors i directores i en l'obtenció de l'acreditació de directiu professional docent.

29.3 L'Administració educativa ha de promoure i facilitar la participació dels directius docents en mestratges o altres programes d'actualització de la seva formació.

Article 30

Reconeixement de l'exercici de la direcció

30.1 L'avaluació positiva de l'exercici de la direcció constitueix un mèrit docent i professional a tenir en compte en els processos següents:

a) Consolidació d'un grau personal docent superior al que es tindria reconegut si no s'hagués exercit la direcció.

b) Provisió de llocs de treball en la funció pública docent o en l'Administració educativa.

c) Obtenció de la categoria superior de sènior.

d) Accés a un altre cos docent.

e) Obtenció de l'acreditació de directiu professional docent.

30.2 L'exercici de la direcció ha de ser retribuït amb el complement de lloc de treball o funció docent que correspongui, d'acord amb les quanties que determini el Govern atenent criteris de dimensió, complexitat del centre i diversitat dels ensenyaments que s'hi imparteixen.

30.3 L'avaluació positiva de l'exercici de la direcció en cada mandat comporta la percepció del complement de reconeixement de la funció directiva. Aquest complement consisteix en la percepció progressiva del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del complement a què es refereix l'apartat anterior, un cop finalitzat successivament cada mandat. Aquest complement s'afegeix a la percepció del complement a què fa referència l'apartat anterior mentre s'exerceix la direcció, com un increment proporcional reconegut del complement de direcció que s'està percebent en cadascun dels mandats de direcció.

30.4 Quan es deixa l'exercici de la direcció, amb avaluació positiva, es consolida un complement retributiu en les mateixes proporcions esmentades a l'apartat anterior, de manera que es continua percebent mentre el funcionari estigui en situació d'actiu en un lloc de treball docent. Aquest complement de consolidació és incompatible amb la percepció dels complements de direcció i de reconeixement dels apartats 2 i 3 d'aquest article. Quan, eventualment, el funcionari afectat torni a exercir la direcció d'un centre, quedarà en suspens la percepció del complement de consolidació, i passarà a percebre els complements de direcció i de reconeixement de l'exercici de la direcció que corresponguin segons els mandats ja avaluats positivament i en el centre en què exerceixi la direcció.

30.5 El director o directora d'un centre educatiu que tingui la destinació definitiva en el centre i opti per canviar de centre en finalitzar el segon mandat o un mandat posterior té preferència per escollir, en l'àmbit de Catalunya i per una sola vegada, una nova destinació en un centre educatiu públic en els dos primers concursos convocats per la Generalitat de Catalunya, segons les vacants disponibles.

30.6 En determinats supòsits, i d'acord amb els criteris establerts pel Departament d'Educació, la direcció d'un centre pot quedar exempta de l'obligació d'impartir docència directa.

Article 31

Principis de l'avaluació de l'exercici de la direcció

31.1 L'exercici de la direcció està subjecte al control i avaluació de la gestió per part de l'Administració educativa, sens perjudici del control econòmic i financer que sigui aplicable als centres educatius públics de la Generalitat.

31.2 L'avaluació de l'exercici de la direcció s'ha d'atenir als principis d'eficàcia, eficiència, responsabilitat i control de resultats de la gestió, en funció dels objectius fixats i dels recursos assignats. Els criteris i procediments d'aquesta avaluació han de ser públics. Es garanteixen els drets d'informació i audiència del personal avaluat.

31.3 L'avaluació de l'exercici de la direcció s'ha de realitzar d'acord amb criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no discriminació, i ha de garantir la informació i audiència dels personal avaluat. El procediment s'aplica cada quatre anys coincidint amb el quart any del mandat per al que va ser nomenat el director o directora.

Article 32

Procediment d'avaluació

32.1 Correspon a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació determinar, d'acord amb la Inspecció d'Educació, els models i protocols per dur a terme l'avaluació de l'exercici de la direcció.

32.2 La Inspecció d'Educació és l'òrgan per mitjà del qual es vehicula preferentment la col·laboració en l'exercici de les funcions avaluadores de l'exercici de la direcció que siguin encomanades a l'Agència. El Consell escolar del centre col·labora en el procés d'avaluació.

32.3 En els centres de formació de persones adultes situats en centres penitenciaris també col·labora en el procés d'avaluació un representant del departament competent en matèria d'execució penal.

Article 33

Indicadors i criteris generals per a l'avaluació

L'avaluació de l'exercici de la direcció dels centres públics ha d'incloure necessàriament:

a) El resultat de l'avaluació del centre, que té en compte els resultats expressats en els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu del centre.

b) L'aplicació del projecte de direcció i els resultats obtinguts mesurats mitjançant els indicadors del projecte de direcció.

c) L'exercici de les funcions que estableix el capítol 2 d'aquest Decret.

Capítol 6

Condició de directiu professional docent

Article 34

Característiques

Els funcionaris docents poden obtenir l'acreditació de personal directiu professional docent d'acord amb els requisits i el procediment que estableix aquest capítol, i que tenen la finalitat de garantir la formació, capacitat, habilitats i, si escau, experiència dels candidats per a l'exercici de la direcció professional de centres educatius públics, atenent criteris d'idoneïtat per a la funció directiva i mitjançant procediments que garanteixen la publicitat i la concurrència.

Article 35

Requisits

35.1 Per obtenir l'acreditació de directiu professional docent, les persones aspirants han d'haver ocupat la direcció d'un centre educatiu públic, amb almenys un període ordinari de mandat, amb avaluació positiva. La condició de directiu professional docent s'exerceix mitjançant l'ocupació efectiva d'un lloc de treball reservat a directius professionals docents, d'acord amb el que estableix l'article 38.

35.2 Així mateix, i d'acord amb el que determina l'article següent, han de superar un procediment d'acreditació, a càrrec d'un òrgan tècnic, en què s'hauran de valorar, d'acord amb el que disposi el Departament d'Educació:

a) Experiència directiva addicional al requisit exigit per participar en el procediment, experiència en l'exercici d'altres òrgans unipersonals de govern i experiència en altres entorns i contextos diversos en què es projecta l'exercici de la direcció de centres públics.

b) Coneixements per exercir la direcció de centres públics, equivalents o més extensos que els que corresponen a la formació inicial a què fa referència l'article 27.

c) Un perfil de competències adequat per a l'exercici professional de la direcció de centres públics d'acord amb el criteri de l'òrgan tècnic de valoració.

Article 36

Procediment per a l'obtenció de l'acreditació de directiu professional docent

36.1 Els processos d'obtenció de l'acreditació de directiu professional docent han de ser objecte de convocatòria pública del Departament d'Educació en què hi podran participar tots els candidats que compleixin els requisits per fer-ho.

36.2 L'experiència directiva addicional, que han de valorar l'òrgan o òrgans tècnics constituïts amb aquest efecte, ha de tenir en compte tant la seva durada com la dificultat del context en què s'ha desenvolupat.

36.3 Els coneixements que ha de valorar l'òrgan tècnic han de garantir que el candidat domina el marc institucional de la direcció de centres públics i té coneixements mínims suficients per exercir totes i cadascuna de les funcions que li corresponen com a directiu professional docent.

36.4 La valoració del perfil competencial del candidat requereix, en tot cas i com a mínim, una entrevista amb l'òrgan tècnic de valoració, en la qual es podrà sotmetre el candidat a preguntes i situacions de fet.

36.5 Tant els coneixements com el perfil competencial han d'assegurar, en un context d'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, suficiència en les competències següents:

a) Gestió i direcció d'equips humans en el context educatiu. Lideratge pedagògic.

b) Planificació, control i qualitat en els àmbits curricular i de gestió general dels centres educatius.

c) Gestió de recursos econòmics i de procediments de contractació en el context del centre educatiu.

d) Habilitats directives i de conducció de grups humans de caràcter general.

36.6 L'òrgan tècnic de valoració està integrat per tres o més membres titulats superiors designats pel Departament d'Educació. Com a mínim, han de formar part de l'òrgan tècnic de valoració:

a) Un inspector o inspectora d'educació, que actua de president.

b) Un funcionari, docent o no docent, de subgrup A-1 amb experiència en direcció d'equips humans i coneixements de centres educatius.

c) Un directiu professional docent.

Si eventualment no hi ha personal directiu professional docent, el pot suplir un funcionari docent de subgrup A-1.

36.7 Les decisions de l'òrgan tècnic conclouen amb la proposta de declaració o denegació motivada de l'aptitud de cada candidat. Els declarats aptes són proposats a la persona titular del Departament d'Educació per tal que aquesta els reconegui la condició de directiu professional docent.

Article 37

Pèrdua de l'acreditació de directiu professional docent

37.1 L'acreditació de directiu professional docent es perd per renúncia expressa de la persona interessada, per jubilació, o per qualsevol altra raó per la qual es perdi la condició de funcionari docent.

37.2 Així mateix, l'acreditació de directiu professional docent es perd com a resultat de l'avaluació negativa de l'exercici de la direcció en el període de mandat.

Article 38

Accés a l'exercici de la condició de directiu professional docent

38.1 Els funcionaris docents que tinguin l'acreditació de directiu professional docent poden accedir a l'exercici de la condició de directiu professional docent de qualsevol centre públic, en la seva condició de funcionari docent, amb els mateixos requisits i procediment previstos amb caràcter general.

38.2 L'acreditació de directiu professional docent és un mèrit equivalent, en puntuació, a la concurrència de tots els altres mèrits corresponents a l'experiència docent i competència professional del barem de mèrits de la primera fase del procés de selecció de directors i directores.

38.3 En els centres en la plantilla dels quals el Departament d'Educació hagi creat un lloc de treball docent reservat a l'exercici de la direcció a càrrec de directius professionals docents, si se selecciona per a la direcció un docent que tingui l'acreditació de directiu professional docent, la persona seleccionada deixarà d'ocupar el lloc de treball que tenia i passa a ocupar el lloc reservat a l'exercici de la direcció professional docent. L'ocupació d'aquest lloc té, a tots els efectes, la consideració de lloc ocupat pel sistema de provisió especial i comporta l'exercici efectiu de les funcions directives professionals docents amb tots els drets administratius i econòmics previstos en aquest decret.

Article 39

Competències específiques del personal directiu professional docent

39.1 A més de les funcions i atribucions que, amb caràcter general, corresponen a l'exercici de la direcció de qualsevol centre públic, l'exercici de la direcció professional docent té atribuïdes les següents competències específiques de la seva condició:

a) Acordar amb el Departament, en relació amb els recursos assignats, els objectius anuals a assolir en la seva gestió.

b) Assignar al professorat de la plantilla els complements retributius docents relacionats amb la major dedicació al centre, la innovació i la recerca educativa i la implicació en el millorament dels rendiments escolars, tenint en compte els criteris establerts pel Govern i els recursos assignats al centre.

c) Concedir al professorat de la plantilla els permisos que preveu la legislació.

d) Intervenir, d'acord amb la reglamentació que estableix el Govern, en el procés d'incorporació del personal docent al centre, amb destinació provisional, per ocupar una vacant de la plantilla.

e) Decidir sobre la participació de professorat de la plantilla en activitats de formació permanent en el centre educatiu, d'acord amb la planificació aprovada pel Departament d'Educació i en funció de les necessitats que preveu el projecte educatiu del centre.

39.2 El Departament d'Educació pot delegar en els directors i directores que tinguin la condició de directiu professional docent i exerceixin la direcció en els llocs de treball que se'ls reserven altres competències específiques en matèria organitzativa, de gestió de personal i de gestió de recursos materials del centre educatiu.

39.3 L'exercici de les competències específiques i delegades a què fan referència els apartats anteriors s'ha d'integrar en l'avaluació anual.

Article 40

Altres condicions de treball específiques del personal directiu professional docent

40.1 La gestió directiva del personal directiu professional docent en els llocs reservats a aquest personal està subjecta a avaluació anual, d'acord amb els principis d'eficàcia, eficiència, responsabilitat i control de resultats, en funció dels objectius fixats i dels recursos assignats. El Departament d'Educació exerceix el control d'eficàcia en relació amb l'actuació dels directius professionals.

40.2 L'avaluació positiva anual de l'acompliment genera en el directiu professional docent el dret a percebre un increment anual no consolidable del complement de reconeixement de l'exercici de la direcció que preveu l'article 30.3, en les quanties que estableixi el Govern.

40.3 L'exercici de la direcció de centres en els llocs reservats a aquest personal permet no impartir docència directa.

40.4 En l'exercici de la direcció de centres en els llocs reservats a aquest personal continua sent aplicable el règim disciplinari dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat.

Article 41

Avaluació de l'exercici de la direcció professional docent

41.1 Sense perjudici de l'avaluació de l'exercici de la direcció establerta amb caràcter general, l'avaluació de l'acompliment de la tasca del directiu professional es realitza anualment sobre els objectius, els resultats a assolir, les funcions específiques i les que els hagin estat delegades.

41.2 L'avaluació de la gestió que hagi dut a terme el personal directiu professional correspon, en cada àrea territorial, a una comissió tècnica formada per un mínim de tres membres que siguin funcionaris, docents o no docents, de subgrup A-1, dels quals un, com a mínim, és inspector d'educació. El director o la directora dels serveis territorials, o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, presideix la comissió i designa la resta de membres. La presidència de la comissió es pot delegar en l'inspector o inspectora en cap. Per exercir la seva funció, la comissió tècnica ha de tenir en compte, entre altres elements, la informació i valoracions derivades de l'exercici de la funció inspectora en relació amb el desenvolupament de la direcció del centre educatiu considerat.

41.3 La comissió tècnica d'avaluació s'ha de reunir un cop l'any, com a mínim, i emetre un informe valoratiu sobre els aspectes esmentats a l'apartat 1, que tindrà efectes sobre la retribució variable a què es refereix l'article anterior.

41.4 En cas d'incompliment dels objectius anualment previstos, la comissió tècnica d'avaluació pot proposar-ne la revisió. Així mateix, i vista l'avaluació de l'exercici de la direcció establerta amb caràcter general, es pot impedir la renovació en l'exercici de la direcció i, si escau, proposar la pèrdua de l'acreditació de directiu professional docent del funcionari docent afectat.

Article 42

Carrera professional del personal directiu professional docent

42.1 Els directius professionals docents mantenen els drets inherents a la seva condició de funcionaris docents i els són aplicables els preceptes sobre mobilitat i carrera professional docent establerts amb caràcter general.

42.2 Una vegada finalitzat el període d'ocupació del lloc de treball que se'l reserva, el personal directiu professional docent que hagi obtingut una avaluació positiva de l'exercici de la direcció mantindrà l'acreditació de personal directiu professional docent. Aquesta circumstància s'ha de considerar com a mèrit per ocupar llocs de treball dependents de l'Administració educativa i d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que determini la relació de llocs de treball.

42.3 La possessió de l'acreditació de personal directiu professional docent es valora, a tots els efectes, com a mèrit docent específic en tots els concursos de provisió de llocs i d'accés a un altre cos docent, en la consolidació de graus personals docents i en l'obtenció de la categoria superior de sènior.

Disposicions addicionals

—1 Formació inicial per a l'exercici de la direcció de centres cursada anteriorment

Correspon al Departament d'Educació establir i aplicar els criteris pels quals es dóna a programes de formació cursats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret validesa equivalent als programes de formació inicial per a l'exercici de la direcció que s'hi estableixen.

—2 Centres amb un lloc de treball docent reservat a directius professionals docents

El Departament d'Educació ha d'establir, d'acord amb criteris de complexitat i dificultat de gestió, els centres les plantilles dels quals tenen un lloc docent reservat a directius professionals docents.

—3 Primera convocatòria per a l'obtenció de l'acreditació de personal directiu professional docent

La primera convocatòria per a l'obtenció de l'acreditació de personal directiu professional docent s'ha de dur a terme abans del 31 de desembre de 2011.

—4 Direcció de centres públics la titularitat dels quals és d'un ens local

Correspon a cada ens local titular de centres públics concretar les funcions de la direcció d'aquests centres, establir les condicions i els procediments per a la selecció, nomenament, renovació, cessament, formació i reconeixement de la direcció, així com determinar els efectes dels resultats de l'avaluació de la funció directiva, en el marc del que estableixen les lleis.

—5 Direcció dels centres públics de la Generalitat adscrits a departaments altres que el Departament d'Educació

La direcció dels centres educatius públics de la Generalitat adscrits a departaments altres que el Departament d'Educació es regeix pel que disposa la normativa sectorial en matèria de condicions i procediments per a la selecció, nomenament, renovació, cessament, formació i reconeixement de la direcció, així com en relació amb la determinació dels efectes dels resultats de l'avaluació de la funció directiva.

—6 Zones escolars rurals i escoles que s'hi agrupen

6.1 Aquest Decret és aplicable a les direccions de les zones escolars rurals (ZER) i a la de cadascuna de les escoles que s'hi agrupen.

6.2 El consell escolar i el claustre de professors, als efectes de la constitució de la comissió de selecció en el concurs de mèrits per a la direcció de la ZER són els de la ZER. El representant de l'administració local a la comissió es designa a proposta conjunta dels ajuntaments afectats.

6.3 El consell escolar i el claustre de professors, als efectes de la constitució de la comissió de selecció en el concurs de mèrits per a la direcció de cada escola de la ZER, són els de l'escola corresponent.

6.4 La selecció de la direcció de la ZER no està condicionada pel fet que els candidats exerceixin o no la direcció d'alguna de les escoles que s'hi agrupen. La persona seleccionada per a dirigir la ZER pot coincidir, si s'escau, amb una persona que exerceixi la direcció d'una de les escoles que s'hi agrupen.

—7 Adaptació de les previsions d'aquest Decret a determinats centres de formació de persones adultes

S'autoritza el Departament d'Educació i el departament competent en matèria d'execució penal perquè adaptin les previsions d'aquest Decret a les especificitats dels centres educatius de formació de persones adultes situats en centres penitenciaris.

Disposicions transitòries

—1 Percepció del complement de reconeixement de la funció directiva per part dels directors i directores en exercici

1.1 La percepció del complement de reconeixement de la funció directiva per part de directors i directores en exercici incorpora, si escau, la part del complement de reconeixement que correspon als mandats avaluats de manera positiva en aplicació de la regulació anterior a aquest Decret. En funció de les disponibilitats pressupostàries, el Govern pot implementar de manera gradual l'aplicació del complement de reconeixement de la funció directiva, i pot aprovar un calendari transitori aplicable al complement de reconeixement de cadascun dels diferents mandats avaluats de manera positiva, iniciat en tot cas l'1 de gener de 2012.

1.2 Els mandats i, si escau, les pròrrogues, amb avaluació positiva, a què es refereix l'apartat anterior són els que van vèncer a l'acabament del curs 1999-2000 o en anys posteriors.

—2 Aplicació de l'article 38.3

Mentre no es reguli reglamentàriament el sistema de provisió especial de llocs de treball docent, en el supòsit que directius professionals docents passin a ocupar un dels llocs que se'ls reserven no és aplicable la pèrdua del lloc a què es refereix l'article 38.3.

—3 Direccions amb mandat vigent

3.1 Les direccions amb mandat vigent a l'entrada en vigor d'aquest Decret continuen en exercici fins al final del mandat per al que havien estat nomenades.

3.2 Als efectes de completar els quatre mandats que, per via de renovació, poden completar les direccions dels centres sense que calgui una nova convocatòria del concurs de mèrits, es compten tots els períodes exercits en la direcció quan s'hi ha accedit per concurs de mèrits en els concursos convocats l'any 2005 i posteriors.

Disposició derogatòria

1. Es deroga el Decret 71/1996, de 5 de març, que regula l'acreditació per a l'exercici de la direcció en els centres docents públics.

2. Es deroga el Decret 275/2005, de 27 de desembre, pel qual es regula la consolidació personal de part del complement retributiu específic per l'exercici del càrrec de director o directora en els centres docents públics de Catalunya.

3. Es deroga el Decret 56/2007, de 13 de març, pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics.

Disposició final

Única

Habilitació al Departament d'Educació

S'autoritza la persona titular del Departament d'Educació perquè modifiqui les especificacions relatives a les convocatòries públiques del procediment de selecció de director o directora i al barem de mèrits que consten als annexos, dins dels termes de l'articulat d'aquest Decret.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Convocatòria pública del procediment de selecció de la direcció

Les convocatòries públiques del procediment de selecció de la direcció dels centres públics han d'incloure necessàriament les previsions següents:

—1 La direcció del centre educatiu o de la ZER ha de convocar el claustre de professorat i el consell escolar per notificar-los les sol·licituds admeses, procedir a l'elecció dels membres de la comissió de selecció que en cada cas correspongui i posar en coneixement dels dos òrgans els projectes de direcció de les persones candidates.

—2 La direcció dels serveis territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona ha de trametre a la presidència de cada comissió la documentació de cadascuna de les sol·licituds admeses corresponent a la primera fase del concurs, així com la documentació relativa al projecte de direcció que ha presentat cadascuna de les persones aspirants. Respecte de la puntuació que correspon a la primera fase, la unitat administrativa corresponent ha de lliurar a la comissió de selecció la documentació que acredita els mèrits corresponents amb una proposta de puntuació resultant de l'aplicació del barem, que la comissió ha de ratificar o modificar.

—3 El director o directora de centre que es presenti com a candidat manté el seu dret a la presència, participació i vot en les reunions del claustre i del consell escolar on s'han d'escollir les persones representants en la comissió de selecció, que seran presidides pel cap o la cap d'estudis, però s'ha d'abstenir de qualsevol altra participació en el procés.

—4 El procediment perquè cada candidat presenti el seu projecte de direcció davant de la comissió, el marc per a l'entrevista corresponent i el procediment i els instruments per tal que el membre de la comissió representant de l'Administració educativa que actuï de ponent i secretari pugui presentar a la comissió l'anàlisi valorativa de cada projecte de direcció que haurà d'ordenar el debat i les deliberacions finals de la comissió.

—5 El mecanisme de presa de decisions de la comissió a través de la puntuació dels projectes de direcció en què s'haurà de poder identificar la puntuació atorgada per cada membre de la comissió, per tal que es puguin emetre els vots particulars raonats corresponents quan escaigui.

—6 Les formalitats documentals per recollir les decisions de la comissió i, si escau, els vots particulars que es puguin emetre d'acord amb els criteris següents:

a) Hi ha d'haver una acta, estesa pel secretari de la comissió i signada per tots els seus membres, que acrediti les puntuacions obtingudes per cada aspirant en tots els conceptes del barem, i en què també hi consti la persona seleccionada.

b) El president de la comissió ha de fer pública l'acta al tauler d'anuncis del centre i trametre-la a la direcció dels serveis territorials o òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, que n'ha d'ordenar la publicació al tauler d'anuncis de la corresponent dependència administrativa.

—7 El règim de reclamacions i recursos aplicable al procés de selecció. En concret:

a) Les persones interessades poden presentar reclamació contra les decisions que contingui l'acta acreditativa de les puntuacions obtingudes, en el termini de cinc dies, davant la comissió de selecció.

b) Les persones interessades poden interposar recurs d'alçada contra la resolució de les reclamacions presentades davant de la comissió de selecció, en el termini d'un mes, davant el director o directora dels serveis territorials o de l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

—8 L'estructura del barem de mèrits i les puntuacions màximes i mínimes de cada fase, que estableix l'annex 2.

Annex 2

Barem de mèrits

—1 Estructura del barem

Primera fase

Consta de dos apartats:

Apartat A: valora els mèrits relacionats amb l'experiència i la competència professionals en l'àmbit de la gestió i de la docència en centres i serveis educatius, amb un màxim de 25 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per a aquest apartat.

Apartat B: valora la formació específica per a l'exercici de la direcció i la formació acadèmica general de les persones candidates, amb un màxim de 15 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per a aquest apartat.

La puntuació màxima total per la primera fase és de 40 punts. La puntuació mínima per superar la primera fase és de 20 punts.

Segona fase

Consta de dos apartats:

Apartat C: valora el projecte de direcció, amb un màxim de 40 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per a aquest apartat.

Apartat D: valora la capacitat de lideratge a través de l'exposició-defensa del projecte de direcció i d'una entrevista, amb un màxim de 20 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per a aquest apartat.

La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació mínima per superar la segona fase és de 30 punts.

—2 Puntuacions del barem de mèrits

Primera fase

El barem detallat dels apartats de la primera fase és el següent:

Apartat A: mèrits relacionats amb l'experiència i la competència professionals.

Puntuació màxima: 25 punts.

a) Per tenir l'acreditació de directiu professional docent: 25 punts.

b) Per l'exercici del càrrec de director o directora, amb valoració positiva: 2 punts per cada any, fins a un màxim de 12 punts.

c) Per l'exercici d'òrgans unipersonals de govern, inclosos els addicionals, amb valoració positiva: 1,5 punt per cada any, fins a un màxim de 6 punts.

d) Per l'exercici d'òrgans unipersonals de coordinació, amb valoració positiva: 0,5 punts per cada any, fins a un màxim de 2 punts.

e) Per cada any de servei en llocs de treball de l'Administració educativa de nivell 26 o superior: 0,5 punts, fins a un màxim de 2 punts.

f) Per pertànyer en situació de servei actiu a un cos de catedràtics de la funció pública docent no universitària: 2 punts.

g) Per tenir la categoria superior de sènior: 2 punts.

h) Pels anys d'experiència docent que superen els cinc anys exigits com a requisit, si es valora de manera positiva l'exercici de la docència: 0,25 punts per cada any, fins a un màxim de 2 punts.

i) Per l'avaluació positiva de l'activitat docent en centres i serveis educatius realitzada per la inspecció educativa durant el procés selectiu: fins a un màxim de 10 punts.

L'aplicació del barem s'ha d'atenir als criteris següents:

Als efectes de la valoració positiva de l'exercici del càrrec de director o directora que preveu l'apartat b), s'entendrà valorat de manera positiva l'exercici de la direcció dels centres docents durant els anys anteriors a l'entrada en vigor del Decret 71/1996, de 5 de març, pel qual es regula l'acreditació de la direcció en els centres docents.

S'entendrà valorat de manera positiva l'exercici dels càrrecs directius i de coordinació dels centres docents, que preveuen els apartats c) i d), durant els anys anteriors a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació.

A l'apartat h) s'entendrà valorat de manera positiva l'exercici de la docència durant els anys anteriors a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació.

Correspon als inspectors i inspectores d'educació realitzar la valoració de l'exercici de càrrecs i de l'experiència docent del professorat candidat a la direcció dels centres docents que preveuen els apartats a), c), d) i h) d'aquest barem, prestats a partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre. Així mateix, han de realitzar l'avaluació de les capacitats pedagògiques de l'aspirant, del domini de les tècniques de treball docent i de la seva participació en el funcionament del centre que componen l'activitat docent a puntuar en l'apartat i) assegurant la intervenció d'un inspector de perfil professional adient amb les especialitats docents de l'aspirant relacionades amb l'activitat docent duta a terme.

Els punts per anys d'experiència, que preveuen els apartats b), c), d), e) i h), es calcularan dividint per 12 el nombre de mesos acumulats fins al final del curs en el qual es realitzi la convocatòria i multiplicant el resultat pels punts anuals assignats a cada any d'exercici en el càrrec i servei o d'experiència docent.

Apartat B: mèrits relacionats amb la formació específica per a l'exercici de la direcció i altres mèrits acadèmics.

Puntuació màxima: 15 punts.

Per la superació dels programes de formació inicial relatius a la funció directiva a què fa referència l'article 27 d'aquest Decret: 7,5 punts.

a) Per la superació del programa anterior amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

b) Per la superació d'altres programes de formació relatius a la funció directiva validats pel Departament d'Educació als efectes d'aquest barem: fins a 7,5 punts.

c) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb l'organització escolar, les tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, la coeducació, la gestió i direcció dels centres educatius i dels serveis i programes educatius, per participació en recerca educativa i activitats d'innovació en centres educatius: fins a 3 punts.

d) Per titulació universitària diferent de l'exigida per a l'ingrés al cos de la funció pública docent des del qual es concursa, fins a un màxim de 3 punts:

2 punts per cada títol de doctor/a, de llicenciat/ada, d'arquitecte, enginyer/a o equivalent.

1 punt per cada títol de diplomat/ada universitari/ària o equivalent.

0,2 punts per cada titulació de màster o de postgrau no considerades en l'acreditació de cap altre mèrit o que no hagin estat requisit necessari per obtenir puntuació per un altre mèrit.

0,2 punts per cada certificat de nivell avançat d'EOI de llengües estrangeres.

Segona fase

El barem detallat dels apartats de la segona fase del concurs és:

Apartat C: valoració del projecte de direcció.

Puntuació màxima: 40 punts.

La valoració del projecte de direcció s'ha d'atenir als criteris següents:

El contingut del projecte s'ha d'adequar als continguts que estableix l'article 25.

El contingut ha de mostrar coneixement del centre, de la seva estructura organitzativa, del seu funcionament, del seu projecte educatiu, si en té i, quan escaigui, dels resultats de les darreres avaluacions internes i externes del centre. Així mateix, ha de mostrar coneixements sobre l'entorn i la seva influència o relació amb el centre.

S'ha de valorar la coherència del projecte de direcció amb el projecte educatiu del centre i els fonaments i la viabilitat de les propostes de modificació del projecte educatiu, si escau, i la relació del projecte de direcció amb els objectius de sistema que hagi definit el Departament d'Educació.

També s'ha de valorar la coherència entre els objectius i les estratègies que es proposen, els criteris per a l'optimització dels recursos disponibles, el realisme en matèria de recursos a obtenir i, si escau, la proposta d'equip directiu que s'hi formula.

En matèria d'estratègies, s'han de valorar les línies d'actuació previstes, la seqüència temporal de les actuacions i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-les a l'evolució dels indicadors, especialment en matèria de resultats educatius.

També s'ha de valorar el rigor i la simplicitat dels indicadors, que han de permetre l'avaluació de l'exercici de la direcció i de l'aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la gestió.

Apartat D: valoració de la capacitat de lideratge.

Puntuació màxima: 20 punts.

La comissió de selecció ha de valorar la capacitat de lideratge de l'aspirant a la direcció a partir de la defensa que haurà de fer del projecte de direcció que ha presentat i d'una entrevista personal amb el candidat.

En les convocatòries, el Departament d'Educació ha de facilitar a les comissions de selecció els criteris, instruments i mètodes que permetin la valoració de la capacitat de lideratge dels aspirants a partir de la defensa del projecte de direcció i de l'entrevista personal, que podrà versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte i sobre altres qüestions pertinents a l'objecte de l'entrevista. Si escau, la comissió de selecció podrà sol·licitar la incorporació d'un assessor especialista, que tindrà l'única funció d'assessorar els membres de la comissió per valorar l'entrevista amb el candidat, sense intervenir directament en l'assignació de puntuacions als candidats.

—3 Criteris de desempat

En cas d'empat en les puntuacions obtingudes, la comissió de selecció ha d'aplicar successivament els criteris següents:

a) Puntuació més elevada en la segona fase.

b) Puntuació més elevada en el subapartat a) de l'apartat A de la primera fase.

c) Puntuació més elevada en el subapartat b) de l'apartat A de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat i).

d) Puntuació més elevada en l'apartat B de la primera fase.

e) Puntuació més elevada en el subapartat a) de l'apartat B de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat e).

f) Si finalment subsisteix l'empat, s'ha d'efectuar un sorteig entre els aspirants empatats.

(10.300.020)

 

Amunt