Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Llei

  • Data del document 03/08/2010

  • Número del document 029/2010

  • Número de control 10211043

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 5687

  • Data 06/08/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 61835

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.


El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Els mitjans electrònics estan arribant a tots els àmbits de la societat i en transformen en bona mesura l'economia, la política, les relacions socials i la cultura. També les administracions públiques estan gaudint de les oportunitats que els mitjans electrònics generen. Així, faciliten la creació de diversos canals de relació, tant entre les administracions públiques com amb els ciutadans, que permeten incrementar l'intercanvi d'informació i la participació. Alhora, són un dels motors dels processos de modernització i de reforma de les administracions públiques, ja que milloren l'eficàcia i l'eficiència administratives; la transparència, la proximitat i l'obertura de les administracions públiques als ciutadans, i també llur rendició de comptes.

Les societats pluralistes, complexes i interdependents demanen unes administracions públiques orientades a les necessitats dels ciutadans i del sector productiu, que treballin en xarxa, eficaçment i eficientment, i que, garantint l'accessibilitat, la transparència i la seguretat, es basin en la col·laboració entre administració i ciutadans i facilitin múltiples relacions entre els diversos actors. L'ús intensiu dels mitjans electrònics per les administracions públiques, que generalment es coneix com a administració electrònica, ha d'afavorir les transformacions requerides facilitant l'establiment i la consolidació de diversos canals de relació tant entre les administracions públiques com amb els ciutadans.

Aquesta llei vol contribuir precisament a avançar en aquest procés de transformació de les administracions públiques catalanes en regular el paper dels mitjans electrònics per facilitar la consolidació d'unes administracions públiques que, sobre la base de l'ús dels mitjans electrònics, millorin l'eficiència interna i facilitin les relacions interadministratives i les relacions amb els ciutadans.

Així, doncs, la incorporació dels mitjans electrònics a les administracions públiques té un caràcter polièdric. El desenvolupament dels mitjans electrònics no comporta només un canvi tecnològic, sinó que, alhora, es tracta d'un canvi cultural, organitzatiu i, també, jurídic. Precisament, a aquest darrer aspecte vol contribuir aquesta llei, sense oblidar l'impacte que té en la resta d'àmbits.

Tot i els avenços importants que es poden derivar de l'ús dels mitjans electrònics per les administracions públiques, cal ésser conscients dels riscos que es poden generar tant per als ciutadans com per a les administracions públiques mateixes. Des d'un punt de vista general, probablement el risc principal que es pot generar de l'ús intensiu dels mitjans electrònics en les administracions públiques és l'agreujament de les desigualtats socials pel que fa a la tecnologia, la fractura digital. Per a afrontar aquest risc, les administracions públiques, paral·lelament a l'extensió de l'ús dels mitjans electrònics, han d'adoptar polítiques que en permetin l'extensió a tot el territori i n'han de facilitar l'ús de tots els col·lectius i, especialment, de les persones amb discapacitat i les persones amb dificultats especials. Però no es poden oblidar els riscos que es poden generar per l'ús dels mitjans electrònics en les relacions entre els ciutadans i les administracions públiques respecte a la seguretat de les transaccions o les dades de caràcter personal.

L'evolució experimentada a Catalunya en el desenvolupament de l'Administració electrònica ha permès anar configurant un model català d'administració electrònica, tret diferenciador de Catalunya tant en l'àmbit estatal com en l'internacional.

L'Administració electrònica persegueix millorar la transparència, l'eficàcia i la qualitat del sector públic a Catalunya per mitjà de l'ús dels mitjans electrònics en les relacions entre les entitats del sector públic, els ciutadans, les empreses i les organitzacions. La coresponsabilitat entre les administracions públiques catalanes i tots els actors implicats en l'ús dels mitjans electrònics és indispensable a l'hora de definir les estratègies per a l'avenç de l'ús dels mitjans electrònics en les administracions públiques catalanes entre els actors implicats. Aquesta coresponsabilitat exigeix la cooperació entre les administracions públiques catalanes amb l'objectiu de trobar solucions comunes als problemes i als reptes que comporta l'extensió de l'ús dels mitjans electrònics tant en les relacions entre les administracions públiques i les relacions amb els ciutadans com en la gestió interna de les administracions públiques. La col·laboració interadministrativa es tradueix en la interoperabilitat entre les aplicacions i els sistemes d'informació que desenvolupen i usen les diverses administracions públiques i la reusabilitat de les aplicacions creades per les diverses administracions públiques catalanes.

El model català d'administració electrònica parteix d'una visió integrada de país per a aconseguir una solució millor per al conjunt de les administracions públiques catalanes i, alhora, és una oportunitat per a transformar-les.

La Llei de l'Estat 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, ha comportat un avenç pel que fa a la regulació de l'Administració electrònica a l'Estat espanyol perquè reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, correlativament, l'obligació de les administracions públiques de dotar-se de mitjans i sistemes electrònics perquè aquest dret es pugui exercir.

En el marc d'aquesta legislació, i tenint en compte el que estableix l'article 111 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya en atribuir a la Generalitat la potestat legislativa, en el marc de les bases que fixi l'Estat, el Parlament desplega i concreta, per mitjà d'aquesta llei, aquestes disposicions bàsiques amb l'objectiu d'avançar en el reconeixement de l'ús dels mitjans electrònics, que ha de comportar un nou apropament dels ciutadans a les administracions públiques, a la configuració d'unes administracions públiques properes als ciutadans. També ha de contribuir a aquest procés l'aprovació, per la Generalitat, d'una norma sobre l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

El desenvolupament de l'Administració electrònica no el pot emprendre d'una manera aïllada cadascuna de les administracions públiques catalanes. La distribució de competències entre les diverses administracions públiques catalanes, la complexitat tècnica inherent a l'Administració electrònica, els constants i ràpids canvis tecnològics, els recursos disponibles i els recursos necessaris per a avançar en el desenvolupament de l'Administració electrònica o la major proximitat als ciutadans, són alguns motius que ens permeten apuntar la necessitat d'avançar conjuntament vers una administració pública en xarxa. A més, aquesta és una proposta que s'avé amb la trajectòria històrica de les administracions públiques catalanes en la matèria i que, precisament, ha de permetre de desenvolupar i de consolidar el model català d'administració electrònica.

Aquesta llei es dicta a l'empara dels articles 150, 159.2 i 159.5 de l'Estatut d'autonomia, sens perjudici del que disposa l'article 159.6, d'acord amb el qual «les competències de la Generalitat especificades en els apartats 1, 3, 4 i 5 s'han d'exercir respectant el principi d'autonomia local».

Aquesta llei s'estructura en cinc títols.

El títol I defineix l'objecte de la Llei, l'àmbit d'aplicació, la finalitat i els principis que han d'informar el desenvolupament de l'Administració electrònica.

El títol II defineix l'Administració electrònica i les tasques que duen a terme les diverses administracions públiques per a avançar en aquesta Administració. Així mateix, determina els mecanismes de cooperació i de col·laboració interadministratives en aquesta matèria. Aquest mateix títol també fa referència al Consell Assessor per a l'Administració Electrònica de Catalunya com a òrgan d'assessorament a les entitats que conformen el sector públic de Catalunya en la definició i l'execució de les estratègies sobre l'ús dels mitjans electrònics per les entitats del sector públic.

El títol III concreta la informació del sector públic i la participació dels ciutadans i les empreses per mitjans electrònics.

El capítol I fa referència a la difusió de la informació del sector públic per mitjans electrònics i consagra el dret a una informació del sector públic de qualitat.

El capítol II regula l'ús dels mitjans electrònics en la comunicació entre els ciutadans i les empreses amb les entitats del sector públic i estableix l'ús de la signatura electrònica. En aquest capítol, es fa igualment referència a la incorporació dels mitjans electrònics en l'actuació del sector públic i, concretament, s'estableix que aquesta incorporació dels mitjans electrònics en l'actuació pública ha d'ésser el resultat d'un procés documental de redisseny funcional, racionalització i simplificació normativa i administrativa. En particular, es recullen diversos instruments per a facilitar al ciutadà o ciutadana més orientació de l'actuació administrativa i per a incrementar la coordinació, tant en el si de cada administració pública com entre les diverses administracions públiques, en la tramitació dels procediments administratius.

Així mateix, el capítol III recull l'impuls de la incorporació dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya en les relacions amb les empreses i els ciutadans.

El títol IV estableix diversos instruments per a facilitar les relacions entre les entitats del sector públic de Catalunya per mitjans electrònics. En primer lloc, regula el Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya com a instrument de què es dota el sector públic per a garantir els nivells necessaris d'interacció entre les diverses entitats. En segon lloc, crea el Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya com a instrument per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i els documents que són en poder de les administracions públiques. En tercer lloc, estableix que l'Administració de la Generalitat ha de promoure la creació i el manteniment d'una xarxa de comunicacions electròniques de les administracions públiques catalanes per a garantir la comunicació entre totes les entitats i els organismes que en formen part. En quart lloc, determina que les entitats del sector públic s'han de comunicar per mitjans electrònics, per la qual cosa cal adoptar els mecanismes necessaris per a permetre que les transaccions interadministratives es facin garantint-ne la seguretat.

Finalment, el títol V regula la promoció de l'Administració electrònica entre el sector públic de Catalunya.

La part final d'aquesta llei consta d'onze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Pel que fa a aquestes disposicions, cal destacar que aquesta llei disposa diverses mesures que, transitòriament, vetllen perquè les administracions públiques catalanes es puguin adaptar a les diverses obligacions que es deriven actualment de l'ordenament jurídic i, en particular, puguin garantir que els ciutadans exerceixin llur dret a accedir, per mitjans electrònics, a les administracions públiques.

Títol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta llei és regular:

a) L'ús dels mitjans electrònics en les actuacions del sector públic de Catalunya.

b) L'ús dels mitjans electrònics en les relacions entre les entitats del sector públic i els ciutadans a Catalunya.

c) La definició dels instruments per a desenvolupar i fomentar la relació entre les entitats i els organismes que conformen el sector públic de Catalunya, i entre aquests i els ciutadans, per mitjans electrònics.

d) La concreció del model català d'administració electrònica entre les entitats del sector públic de Catalunya.

Article 2

Àmbit d'aplicació

1. Aquesta llei és aplicable al sector públic de Catalunya, que, als efectes del que estableix aquesta llei, és integrat per:

a) L'Administració de la Generalitat i els ens locals, i també les entitats públiques vinculades o que en depenen, sens perjudici del principi d'autonomia local que estableix l'article 159.6 de l'Estatut d'autonomia.

b) Els consorcis, les fundacions en què és majoritària la presència o la participació de les entitats esmentades en la lletra a, directament o indirectament, i les associacions i les societats constituïdes exclusivament per les entitats esmentades en la lletra a.

c) Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per la llei, que tinguin atribuïdes funcions de regulació o de control extern sobre un sector o una activitat determinats.

d) Les universitats públiques, en el marc de llur autonomia i d'acord amb llur normativa específica.

2. Aquesta llei també és aplicable, en l'exercici de potestats administratives, a les entitats següents:

a) Els concessionaris de serveis públics en llurs relacions amb les administracions públiques i amb els ciutadans, si així ho disposa el títol concessional o ho aproven llurs òrgans de govern.

b) Les corporacions de dret públic.

3. Aquesta llei també és aplicable a les relacions que s'estableixen entre les institucions de la Generalitat quan usen mitjans electrònics.

4. Aquesta llei s'aplica als ciutadans, a les empreses i als ens sense personalitat jurídica que es relacionen amb el sector públic de Catalunya quan usen mitjans electrònics, en les actuacions que no estan sotmeses al dret privat.

Article 3

Finalitats

Les finalitats d'aquesta llei, per tal de millorar la transparència, l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en les relacions entre el sector públic i els ciutadans, són:

a) Garantir que l'ús dels mitjans electrònics promogui una administració pública oberta, transparent, accessible, eficaç i eficient.

b) Promoure que les activitats derivades de l'exercici de les competències dels ens, els organismes i les entitats que conformen el sector públic, llurs relacions i les relacions amb els ciutadans siguin més àgils, més eficaces i més eficients, mitjançant l'ús dels mitjans electrònics.

c) Consolidar els instruments de col·laboració i de coordinació entre les administracions catalanes en el desenvolupament de polítiques i de serveis per a la introducció i l'ús dels mitjans electrònics.

Article 4

Principis

La incorporació dels mitjans electrònics en les actuacions del sector públic de Catalunya ha d'ésser informada pels principis següents:

Primer. Proximitat. Les entitats del sector públic han de facilitar que l'ús dels mitjans electrònics, pels ciutadans, les faci més properes i adaptades a llurs necessitats, reduint costos i càrregues.

Segon. Transparència i participació. Les entitats del sector públic han de garantir l'accés a l'estat de les tramitacions administratives i a la informació que consta a llurs arxius, d'acord amb el que estableix l'ordenament jurídic, i també la rendició de comptes i l'establiment de mecanismes de participació activa en les decisions públiques.

Tercer. Accessibilitat. Les entitats del sector públic han de garantir que l'ús dels mitjans electrònics no ocasioni discriminacions per raó del mitjà emprat o per raó de les discapacitats o les dificultats especials dels destinataris d'aquestes.

Quart. Qualitat. Les entitats del sector públic han d'adoptar les mesures necessàries perquè la difusió de la informació pública i la tramitació dels procediments administratius per mitjans electrònics satisfacin les necessitats de llurs destinataris i facilitin l'assoliment de les finalitats de l'article 3.

Cinquè. Simplificació, eficàcia, eficiència i economia. Les entitats del sector públic han d'adoptar les mesures necessàries per a redissenyar els serveis, els tràmits i els procediments administratius; reduir les càrregues, els costos, els terminis i el temps dels procediments administratius, i assolir més eficàcia, eficiència i economia en l'activitat administrativa.

Sisè. Seguretat. Les entitats del sector públic han de garantir que l'ús dels mitjans electrònics assegura la identitat, la integritat, la conservació i, si escau, la confidencialitat de la informació i les transaccions que es duen a terme emprant mitjans electrònics.

Setè. Neutralitat tecnològica. Les entitats del sector públic han de permetre l'ús dels mitjans electrònics independentment de les opcions tecnològiques escollides pels destinataris i han de promoure l'ús d'estàndards oberts.

Vuitè. Cooperació i col·laboració. Les entitats del sector públic han de treballar en comú, compartir estratègies, generar solucions organitzatives i tecnològiques comunes, i també garantir la interoperabilitat de llurs sistemes d'informació.

Novè. Proporcionalitat. Les entitats del sector públic han d'actuar amb proporcionalitat en l'exigència de garanties i mesures de seguretat en la incorporació dels mitjans electrònics a les actuacions del sector públic de Catalunya, i també en la petició d'informació i de dades als ciutadans per a dur a terme tràmits i serveis de llur competència.

Desè. Principi de legalitat. Manteniment de la integritat de les garanties jurídiques dels ciutadans davant les administracions públiques, d'acord amb el que regula el règim jurídic i el procediment de les administracions públiques.

Títol II

De la cooperació i la col·laboració en l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Article 5

Model català d'administració electrònica

Les entitats que integren el sector públic de Catalunya, per a assolir les finalitats que disposa aquesta llei i d'acord amb els principis que la informen, han d'impulsar un model d'administració electrònica basat en els aspectes següents:

a) La incorporació dels mitjans electrònics en llur activitat ordinària per a millorar l'accessibilitat, la transparència, l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat de la prestació de serveis als ciutadans, i la gestió interna.

b) La cooperació i la col·laboració institucionals en la creació i la posada a disposició del sector públic de Catalunya d'infraestructures i de serveis comuns d'administració electrònica que garanteixin la interoperabilitat dels sistemes d'informació i que facin possible llur ús per les entitats que integren el sector públic per a fer més eficaç i econòmic l'oferiment de serveis als ciutadans i a les empreses.

c) La definició i el desenvolupament comú de polítiques i iniciatives de caràcter organitzatiu i tecnològic que maximitzin l'eficiència i la reutilització dels serveis i les aplicacions que els desenvolupen.

Article 6

Desenvolupament del model català d'administració electrònica

1. El desenvolupament del model català d'administració electrònica correspon a l'Administració de la Generalitat i als ens locals, i també a la resta d'entitats que integren el sector públic de Catalunya d'acord amb les relacions de vinculació i de dependència que estableix el seu règim jurídic.

2. Les administracions públiques catalanes, per a desenvolupar el model català d'administració electrònica, han de dur a terme les activitats següents:

a) Definir estratègies per a avançar en l'ús dels mitjans electrònics.

b) Dissenyar, implementar i desenvolupar aplicacions, procediments i instruments necessaris per a facilitar l'ús dels mitjans electrònics en les relacions entre els ciutadans i les entitats que integren el sector públic, la interoperabilitat amb altres aplicacions i llur reutilització per altres entitats del sector públic.

c) Impulsar l'ús dels mitjans electrònics en les relacions amb els ciutadans.

d) Usar els mitjans electrònics en les relacions amb altres ens, organismes i entitats que integren el sector públic de Catalunya.

3. L'Administració de la Generalitat, per a contribuir al desenvolupament del model català d'administració electrònica en el sector públic de Catalunya, ha de dur a terme les activitats següents:

a) Dissenyar i desenvolupar aplicacions que siguin interoperables amb altres aplicacions i reutilitzables per altres administracions públiques.

b) Fomentar l'ús dels mitjans electrònics als ens locals.

c) Cooperar en l'exercici de les competències dels ens locals en matèria d'ús dels mitjans electrònics.

d) Usar els mitjans electrònics en les relacions amb altres ens, organismes i entitats que integren el sector públic de Catalunya.

e) Aprovar el Marc d'interoperabilitat de Catalunya.

f) Promoure la creació i el manteniment d'una xarxa de comunicacions electròniques de les administracions públiques catalanes.

Article 7

Cooperació i col·laboració entre les administracions públiques catalanes en matèria d'ús dels mitjans electrònics

1. Les administracions públiques catalanes han de cooperar i col·laborar en l'acompliment de les activitats que estableix l'article 6.2.

2. L'Administració de la Generalitat i els ens locals, sens perjudici d'altres fórmules de col·laboració, cooperen i col·laboren, ordinàriament i voluntàriament, per mitjà del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en:

a) L'impuls i el desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics per les entitats del sector públic de Catalunya.

b) La coordinació de llurs estratègies i actuacions en matèria d'ús dels mitjans electrònics.

c) La definició i l'execució de les estratègies comunes que s'han de desenvolupar en els àmbits següents:

Primer. La creació i la prestació de serveis comuns d'administració electrònica per a les entitats que integren el sector públic de Catalunya.

Segon. La reutilització de les aplicacions i els serveis d'administració electrònica que es desenvolupin.

Tercer. L'extensió dels mitjans electrònics per a garantir la identitat i per a acreditar la voluntat en les actuacions dels ciutadans i el personal del sector públic.

Quart. La promoció de la interoperabilitat dels sistemes d'informació del sector públic català i amb la resta d'administracions i d'institucions.

Cinquè. La garantia de la confidencialitat, la integritat, la identitat i el no-rebuig en les comunicacions electròniques.

3. El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en el marc de les competències que li atribueixen els seus estatuts o que li deleguen les administracions públiques que en formen part, exerceix les funcions següents:

a) Desenvolupar aplicacions, eines i serveis electrònics i promoure'n l'ús per les entitats que integren el sector públic de Catalunya, d'acord amb el Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya que estableix l'article 26.

b) Elaborar criteris i recomanacions per a garantir la interoperabilitat de la informació derivada de l'actuació de les entitats que conformen el sector públic de Catalunya.

c) Desenvolupar i executar mesures de cooperació de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals que formen part del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya en matèria d'ús dels mitjans electrònics.

d) Desenvolupar i executar mesures de foment de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals en matèria d'ús dels mitjans electrònics.

e) Acomplir altres funcions que se li atribueixin.

4. L'Agència Catalana de Certificació presta serveis de signatura electrònica al sector públic de Catalunya per a garantir la confidencialitat, la integritat, la identitat i el no-rebuig en les comunicacions electròniques que duen a terme les entitats del sector públic de Catalunya, i qualsevol altra tasca que se li encomani.

Article 8

Cooperació i assistència locals en matèria d'ús dels mitjans electrònics

1. Els consells de vegueria, en el marc de llurs competències, presten assistència i cooperació jurídiques, econòmiques i tècniques per al desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics pels ens locals, especialment pels que tenen menys capacitat econòmica i de gestió.

2. Els consells comarcals, d'acord amb llur programa d'actuació, presten assistència tècnica de proximitat als municipis que ho sol·liciten per a facilitar la incorporació i l'ús d'aplicacions, eines i serveis electrònics atenent llurs necessitats específiques i els proporcionen suport en els problemes que puguin sorgir en llur funcionament.

Títol III

De la informació del sector públic i la participació dels ciutadans i les empreses per mitjans electrònics

Capítol I

Difusió de la informació del sector públic per mitjans electrònics

Article 9

Qualitat de la informació del sector públic

1. La informació del sector públic que es difon per mitjans electrònics ha d'ésser:

a) Actualitzada, que indiqui la data de la darrera actualització i que retiri els continguts obsolets.

b) Objectiva, de manera que la informació que es difon per mitjans electrònics ha d'ésser completa, veraç i precisa.

c) Útil, perquè sigui fàcilment usada pels ciutadans en l'exercici de llurs drets i el compliment de llurs obligacions. A aquest efecte, la informació ha d'ésser clara, senzilla, comprensible i fàcil de trobar per mitjà de l'ús de cercadors o d'altres mitjans i instruments que s'habilitin.

d) Accessible, d'acord amb els estàndards vigents, garantint-ne el coneixement universal perquè tots els ciutadans puguin accedir a la informació en condicions d'igualtat, especialment els col·lectius amb discapacitat o amb dificultats especials.

2. Les entitats del sector públic han d'adoptar les mesures internes necessàries per a garantir que la difusió de la informació compleixi les condicions de l'apartat 1.

3. Les entitats del sector públic, sens perjudici del que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, han de determinar els instruments adequats a fi que els ciutadans puguin sol·licitar que es corregeixi la informació difosa si aquesta no compleix els requisits que estableix l'apartat 1.

4. Les entitats del sector públic han d'indicar la unitat, l'òrgan o l'organisme responsable de la difusió de la informació que ha de vetllar perquè es compleixi el que estableix aquest article.

Article 10

Informació general del sector públic

1. Les entitats que integren el sector públic han de difondre, en l'àmbit de llurs competències, per mitjans electrònics, la informació següent:

a) Informació sobre l'organització, que permeti als ciutadans conèixer l'organització administrativa, les competències de les entitats que integren el sector públic, les autoritats, el personal directiu i el personal a llur servei responsables de la tramitació dels procediments administratius i de la prestació dels serveis públics, i també la relació actualitzada dels llocs de treball, de llurs funcions i les taules retributives corresponents.

b) Informació sobre els procediments que són d'interès per als ciutadans i, en particular, els que fan referència als requisits jurídics i tècnics que estableix l'ordenament jurídic per als projectes, les actuacions o les sol·licituds; els procediments administratius que tramiten, precisant-ne els terminis i el sentit del silenci; el perfil de contractant; les convocatòries i les resolucions d'ajuts i subvencions; l'accés i la selecció del personal, i el Catàleg de dades i documents interoperables que són en poder de les administracions públiques.

c) Informació sobre l'activitat, que inclou la que fa referència a les actuacions que duen a terme les entitats que conformen el sector públic i, en particular, la informació relativa als serveis públics prestats, les prestacions previstes, llur disponibilitat i les cartes de serveis, i també la informació relativa als acords que prenen les entitats del sector públic, d'acord amb el que estableix llur normativa reguladora.

d) Informació sobre la normativa en vigor aplicable en l'àmbit de llurs competències, sens perjudici de la publicació dels diaris oficials a la seu electrònica corresponent.

e) Informació d'interès general per als ciutadans, com ara informació cartogràfica o informació sobre el trànsit, el temps, el medi ambient, la cultura, la salut i l'educació, sens perjudici de les obligacions d'informació que imposa la normativa específica corresponent.

2. Les entitats locals han de publicar en llur seu electrònica les actes de les sessions del ple. En llur publicació, s'han de tenir en compte els principis i les garanties que estableix la normativa de protecció de dades i la de protecció del dret a l'honor i a la intimitat. A aquests efectes, s'hi poden incloure dades de caràcter personal sense comptar amb el consentiment de la persona interessada, si es tracta de dades referents a actes debatuts al ple de la corporació o a disposicions objecte de publicació en el butlletí oficial corresponent. En la resta de supòsits, sens perjudici del que disposin altres lleis, la publicació únicament és possible si es compta amb el consentiment de la persona interessada o les dades no es poden, en cap cas, vincular amb la persona interessada mateixa.

Article 11

Difusió de la informació del sector públic per mitjans electrònics

1. El servei públic de difusió de la informació general del sector públic inclosa en les lletres a, b i c de l'article 10.1 es presta mitjançant la seu electrònica corresponent.

2. Les entitats que integren el sector públic poden difondre la informació del sector públic amb mitjans diferents al que estableix l'apartat 1. Si la difusió de la informació per altres mitjans electrònics pot afectar la qualitat de la informació del sector públic, d'acord amb el que disposa l'article 9, se n'ha d'informar els ciutadans i indicar clarament els efectes de la informació pública difosa.

3. Les entitats que integren el sector públic han d'informar els ciutadans de les característiques i els efectes de la informació difosa pels diversos mitjans electrònics a llur disposició, d'acord amb el que disposa aquest article.

4. Les entitats que integren el sector públic han de promoure eines i cercadors que facilitin als ciutadans l'accés senzill i eficaç a la informació pública per mitjans electrònics, i han de garantir sempre la protecció de les dades de caràcter personal.

5. Les entitats que integren el sector públic han de facilitar que la informació difosa per mitjans electrònics pugui ésser coneguda per mitjà d'altres canals que en permetin especialment el coneixement per persones amb discapacitat o amb dificultats especials.

Capítol II

Comunicació dels ciutadans i les empreses amb les entitats del sector públic per mitjans electrònics

Article 12

Participació pública per mitjans electrònics

1. Les entitats del sector públic han de fomentar l'ús dels mitjans electrònics per a canalitzar la participació dels ciutadans i les empreses en l'activitat administrativa, i també en els tràmits d'informació pública en l'elaboració de disposicions de caràcter general.

2. Les entitats del sector públic han d'impulsar l'ús dels mitjans electrònics en la convocatòria, la constitució, l'adopció i la documentació d'acords dels òrgans col·legiats en què participen ciutadans i empreses.

3. Les entitats del sector públic han de promoure l'ús de tecnologies de xarxa social per a facilitar la construcció de comunitats virtuals de ciutadans i empreses amb interessos comuns o connexos i facilitar-ne la canalització cap a les entitats del sector públic. Les entitats del sector públic poden crear comunitats virtuals, adreces d'Internet, adreces electròniques o qualsevol mecanisme electrònic que permeti la interacció amb els ciutadans i les empreses, sia de caràcter genèric o de caràcter específic, amb la finalitat de conèixer-ne l'opinió sobre temàtiques que es plantegin i poder-les integrar en l'activitat que desenvolupen els ens del sector públic. Poden crear, així mateix, si s'escau, per mitjans electrònics, baròmetres d'opinió sobre els afers que considerin escaients a fi de poder-los integrar en llur activitat.

Article 13

Dret a un espai personalitzat en les relacions del sector públic de Catalunya amb els ciutadans i les empreses

1. Els ciutadans i les empreses, en les relacions amb el sector públic, tenen dret a disposar d'un espai personalitzat a la seu electrònica corporativa, en què, degudament identificats i autenticats, puguin, d'una manera senzilla, dur a terme les accions següents:

a) Accedir a l'estat de les relacions i els tràmits que duen a terme electrònicament amb l'administració corresponent.

b) Accedir a la documentació annexada als tràmits i les gestions fets electrònicament.

c) Rebre el document acreditatiu de la resolució del procediment iniciat electrònicament.

d) Accedir a les notificacions i les comunicacions que els tramet l'Administració.

e) Accedir a llur perfil i modificar-lo, si s'escau.

f) Posar a disposició del sector públic la informació necessària per a resoldre llurs procediments administratius.

2. El sector públic de l'Administració de la Generalitat ha d'incorporar a l'espai personalitzat del ciutadà o ciutadana i l'empresa, d'una manera progressiva, els documents i la informació necessaris per a iniciar la tramitació dels procediments que, sobre la base de la informació de què la Generalitat disposa, ha de dur a terme.

3. L'Administració de la Generalitat pot crear una base de dades amb la finalitat de mantenir les dades dels ciutadans i les empreses de Catalunya exactes i posades al dia per tal de permetre la comunicació dels diversos òrgans de l'Administració de la Generalitat amb les persones interessades respecte a les relacions juridicoadministratives derivades de les seves competències, i també facilitar l'accés a les dades i l'exercici dels drets de rectificació i de cancel·lació. La base de dades ha de contenir el nom, els cognoms, el domicili, el sexe i la data de naixement, i també altres dades necessàries per a establir comunicacions electròniques. Aquesta base de dades pot ésser objecte de cessió a altres administracions, per a complir la mateixa finalitat, sense el consentiment de les persones interessades.

Article 14

Identificació i representació per mitjans electrònics

1. Els ciutadans i les empreses poden usar els sistemes de signatura electrònica per a relacionar-se amb el sector públic de Catalunya, d'acord amb la normativa de procediment i de signatura electrònica.

2. Els ciutadans i les empreses poden actuar mitjançant persones físiques o jurídiques autoritzades amb caràcter general a les administracions públiques.

3. La persona que presenta documents per mitjans electrònics ha d'actuar amb la representació necessària en cada cas. Les entitats del sector públic de Catalunya poden requerir, en qualsevol moment, l'acreditació d'aquesta representació, que es pot fer per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna o mitjançant una declaració en una compareixença personal de la persona interessada davant l'òrgan administratiu corresponent.

Article 15

Criteris per a la incorporació dels mitjans electrònics en l'actuació del sector públic

1. La incorporació dels mitjans electrònics en l'actuació del sector públic ha d'ésser el resultat d'un procés documentat de redisseny funcional i de racionalització i de simplificació normatives i administratives, en el qual s'han d'haver tingut en compte els aspectes següents:

a) L'impacte de la incorporació dels mitjans electrònics en llur regulació i en les aplicacions que els donen suport.

b) La simplificació documental, en particular, per mitjà de la incorporació de dades i de documents al Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya que estableix l'article 21.

c) L'impacte de la incorporació dels mitjans electrònics i la viabilitat econòmica.

d) L'impacte de la incorporació dels mitjans electrònics en la seguretat de la documentació i la informació i les dades de caràcter personal que contenen.

e) La integració i la interoperabilitat de les aplicacions requerides amb altres aplicacions de l'òrgan responsable de la tramitació o amb les aplicacions d'altres entitats implicades en la tramitació del procediment que ja estan en funcionament. A aquest efecte, les entitats que integren el sector públic, per a facilitar la interoperabilitat, han de determinar les condicions tècniques específiques que han de concórrer en els documents que els ciutadans els adrecen per mitjà dels registres electrònics, segons el que estableix el Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya.

2. Si els procediments afecten específicament un determinat col·lectiu, se'n pot demanar la participació activa en el procés de redisseny funcional i de racionalització i de simplificació administratives. Així mateix, es pot sol·licitar la participació d'altres entitats públiques que intervinguin en la tramitació del procediment en qüestió.

3. S'ha d'avaluar, periòdicament, l'impacte de l'ús dels mitjans electrònics en l'actuació administrativa i s'han de fer auditories internes dels sistemes d'informació i dels procediments administratius que es tramiten per mitjans electrònics. Als efectes del que estableix aquest apartat, s'han de determinar els indicadors corresponents que han de formar part de l'avaluació.

Article 16

Impuls de la incorporació dels mitjans electrònics en les relacions de les entitats del sector públic de Catalunya amb les empreses

1. El sector públic de Catalunya ha d'usar preferentment els mitjans electrònics en les relacions amb les empreses en l'exercici de la seva activitat econòmica sempre que, globalment, no representi un cost major per a les empreses. Els serveis electrònics que presta el sector públic de Catalunya adreçats a les empreses han d'ésser accessibles a la seu electrònica corresponent.

2. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per empresa l'entitat que exerceix una activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica.

3. Les entitats que integren el sector públic de Catalunya han d'impulsar, amb caràcter general, la incorporació dels mitjans electrònics per a agilitar i millorar l'eficàcia i l'eficiència de llurs relacions amb les empreses i, específicament, en les relacions contractuals i de facturació.

4. Les entitats que integren el sector públic de Catalunya han d'impulsar la creació de serveis electrònics de contractació administrativa, per mitjà dels quals es facin efectius els principis de publicitat i de concurrència, d'igualtat i de no-discriminació, i de transparència, i es permeti posar a l'abast de les entitats restants que conformen el sector públic català la integració de la informació general de la contractació administrativa catalana als efectes de la informació, comunicació i difusió amb les empreses licitadores, la transparència davant els ciutadans i l'agilitació en la tramitació dels expedients administratius corresponents.

Capítol III

Mesures per a fomentar l'ús dels mitjans electrònics en les relacions entre el sector públic i els ciutadans

Article 17

Instruments per a facilitar l'ús dels mitjans electrònics en les relacions entre el sector públic i els ciutadans

El sector públic ha de facilitar l'ús dels mitjans electrònics en les relacions amb els ciutadans per mitjà dels instruments següents:

a) La creació de punts d'accés a les entitats públiques en el marc de la Xarxa de telecentres de Catalunya.

b) La formació adreçada als ciutadans i, en particular, a les persones amb dificultats especials per a l'ús dels mitjans electrònics.

c) L'assistència als ciutadans, i l'orientació d'aquests, en l'ús dels mitjans electrònics.

d) El foment de la creació de pàgines web i xarxes ciutadanes per mitjà de les quals es difongui informació pública.

e) La creació d'eines multilingües que facilitin la tramitació dels procediments administratius en la llengua escollida pels ciutadans, com a mínim en les llengües oficials a Catalunya.

Article 18

Reducció de les taxes i els terminis

Les entitats del sector públic, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, han d'impulsar, quan els ciutadans usen els mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius, les mesures següents:

a) La reducció de les taxes, que ha d'ésser proporcional a l'impacte econòmic que es deriva d'incorporar els mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius.

b) La reducció dels terminis dels procediments, que no pot afectar els principis de celeritat, d'ordre ni d'oficialitat i que ha de tenir en compte l'economia processal que pot comportar l'ús dels mitjans electrònics i també els diversos canals per mitjà dels quals es pot tramitar el procediment administratiu.

Títol IV

De les relacions entre el sector públic de Catalunya per mitjans electrònics

Article 19

Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya

1. El Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya és l'instrument del qual es dota el sector públic de Catalunya per a garantir els nivells necessaris d'interacció i integració en els aspectes tecnològics, semàntics i organitzatius dels seus processos mitjançant l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.

2. El Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya conté les recomanacions, les guies i els estàndards relatius a la interconnexió, la integració de dades, les metadades, l'accés mitjançant xarxes de telecomunicacions, la seguretat i l'accessibilitat que han d'usar les entitats que integren el sector públic de Catalunya.

3. El Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya té en compte els criteris i les recomanacions que estableixen l'Esquema nacional d'interoperabilitat i l'Esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica, que regula la normativa estatal, i també el Marc europeu d'interoperabilitat.

4. El Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya considera especialment l'ús d'estàndards oberts.

Article 20

Procediment d'elaboració del Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya

1. El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, amb la participació de les entitats que integren el sector públic de Catalunya, elabora el Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya i en promou el compliment i l'adaptació contínua a l'estat de la tècnica.

2. El Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya és aprovat per un decret del Govern de la Generalitat, després de l'informe de l'òrgan de representació local en les institucions de la Generalitat.

Article 21

Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya

1. El Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya és l'eina de què es dota el sector públic de Catalunya per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i els documents que són en poder de les administracions públiques.

2. Les entitats que conformen el sector públic de Catalunya han d'incloure en el Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya la relació actualitzada de dades i documents que es poden obtenir per mitjans electrònics i els mecanismes de seguretat per a accedir-hi garantint la seguretat, la integritat i la protecció plena de les dades de caràcter personal.

3. El Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya, que és gestionat pel Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, és accessible per mitjà de la seu electrònica de l'entitat corresponent d'acord amb el que estableix l'article 11.

4. Cada entitat ha d'establir els mecanismes mitjançant els quals els seus empleats públics accedeixen a les dades i als documents inclosos en el Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya, d'acord amb els requeriments que ha establert qui ha inclòs les dades en aquest Catàleg, i n'és responsable.

Article 22

Tractament de dades de caràcter personal pel Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya

1. El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, per a fer efectiva la interoperabilitat entre les aplicacions i els sistemes d'informació que usen les entitats que integren el sector públic de Catalunya, pot tenir accés a les dades provinents de fitxers o de tractaments de dades de les entitats, si l'accés és necessari per a prestar els serveis que estableix aquesta llei.

2. El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en el tractament de dades personals que ha de dur a terme per compte de les entitats que integren el sector públic de Catalunya, tant respecte a les entitats que posen a disposició electrònicament una informació determinada com respecte a les que estan interessades a accedir-hi, és l'encarregat d'aquest tractament, ha d'aplicar les mesures de seguretat exigibles i està subjecte a les instruccions que li dóna l'entitat responsable de la informació, sense que pugui destinar la informació a finalitats diferents a les que estableix l'entitat responsable, ni permetre l'accés a la informació a persones o entitats que no compleixen els requisits legalment exigibles. Així mateix, està sotmès a la resta de requisits que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Article 23

Xarxa de comunicacions electròniques de les administracions públiques catalanes

1. El Govern de la Generalitat ha de crear, disposar i mantenir una xarxa de comunicacions de les administracions públiques catalanes que ha de garantir que la comunicació entre les entitats i els organismes que en formen part es fa assegurant la confidencialitat i la integritat de les dades i l'autenticació dels usuaris amb relació a cadascun dels procediments.

2. La Xarxa de comunicacions de les administracions públiques catalanes ha de facilitar la connexió de les administracions públiques catalanes amb la Xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles.

Article 24

Comunicació entre les entitats del sector públic per mitjans electrònics

1. Les entitats del sector públic s'han de comunicar per mitjans electrònics que han de garantir l'autenticació i la identificació de les entitats emissores i de les persones a llur servei responsables de la comunicació, de les entitats receptores de la informació, de la constància de les comunicacions en els registres respectius i de la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i els documents transmesos.

2. Les entitats que integren el sector públic de Catalunya han de vetllar perquè es desenvolupin, d'acord amb els principis d'eficàcia, d'eficiència i d'economia, les eines i els serveis d'administració electrònica necessaris per a canalitzar la comunicació entre les entitats i els organismes que en formen part.

Títol V

De la promoció del model català d'administració electrònica entre el sector públic de Catalunya

Article 25

Reutilització de les aplicacions i els serveis

1. Les entitats que integren el sector públic, per a prestar llurs serveis, han de potenciar l'ús de les aplicacions que han estat desenvolupades per altres entitats del sector públic.

2. Les entitats que integren el sector públic han de vetllar perquè les aplicacions que desenvolupen es basin en criteris i estàndards que facilitin la interoperabilitat i que puguin ésser reutilitzades per altres entitats del sector públic.

3. Les entitats del sector públic han d'impulsar la creació de bancs de recursos i aplicacions de les administracions públiques que puguin ésser reutilitzats per a facilitar l'aprofitament de les aplicacions, i també llur desenvolupament col·laboratiu.

Article 26

Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya

1. El Govern de la Generalitat, amb la participació activa dels ens locals per mitjà de les organitzacions associatives que els representen d'acord amb la legislació de règim local i l'informe previ de l'òrgan de representació local en les institucions de la Generalitat, ha d'aprovar un pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya, que ha de definir, amb una periodicitat quadriennal, les prioritats, els instruments i els recursos econòmics, tècnics i humans necessaris per al desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics a Catalunya. Aquest Pla també ha d'indicar els instruments de coordinació i de cooperació entre les entitats que conformen el sector públic de Catalunya.

2. El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya col·labora en el desenvolupament de les aplicacions i els serveis necessaris per a facilitar la consecució dels objectius del Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya i vetlla pel seguiment d'aquest per les entitats que conformen el sector públic de Catalunya.

3. S'ha d'elaborar, abans de finalitzar l'aplicació del Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya, una memòria que ha de contenir l'avaluació del seguiment del Pla sobre la base dels indicadors definits, i també les recomanacions per a establir futurs plans. S'ha de donar la màxima difusió possible a aquesta memòria.

Article 27

Cooperació i foment en la prestació de serveis als ciutadans mitjançant l'ús dels mitjans electrònics

1. L'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que estableix el Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya, ha de garantir la cooperació amb els ens locals, mitjançant el finançament de les infraestructures, els sistemes i les aplicacions necessaris per a afavorir l'extensió de l'ús dels mitjans electrònics en llur activitat.

2. L'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que disposa el Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya, ha de fomentar l'ús dels mitjans electrònics entre les entitats a què fa referència l'article 2.2.

Article 28

Formació en l'ús dels mitjans electrònics

Les entitats i els organismes a què fa referència l'article 2 han de promoure la formació del personal a llur servei en l'ús dels mitjans electrònics.

Disposicions addicionals

Primera

Extensió de l'ús de la signatura electrònica entre els empleats de les administracions públiques catalanes

Les administracions públiques han de vetllar per estendre l'ús de la signatura electrònica entre llurs treballadors a fi de facilitar el compliment de les finalitats que estableix aquesta llei. A aquest efecte, poden facilitar una targeta als empleats de les administracions públiques que els permeti identificar-se com a tals i també signar electrònicament.

Segona

Actuació del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya amb relació al compliment dels drets dels ciutadans que disposa la Llei de l'Estat 11/2007

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en l'exercici de les funcions de foment i de cooperació amb els ens locals, ha de desenvolupar aplicacions que ha de posar a disposició dels ens locals perquè es puguin complir els drets dels ciutadans que estableix la Llei de l'Estat 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Tercera

Aplicació de la Llei als ens locals de Catalunya

Les disposicions del títol III són aplicables als ens locals de Catalunya, d'acord amb llurs disponibilitats pressupostàries i les característiques demogràfiques, organitzatives, de dimensió i de capacitat de gestió que tenen. En tots els casos i atenent aquestes característiques, el Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya ha de preveure un calendari per a la seva aplicació progressiva, el qual ha de tenir en compte les disponibilitats dels recursos corresponents per a la seva consecució.

Quarta

Informació sobre el grau de compliment dels drets i les obligacions

Les entitats del sector públic, amb l'objectiu de donar la màxima transparència i seguretat jurídica possible al procés de desplegament de l'ús dels mitjans electrònics a Catalunya, han d'informar en llur seu electrònica dels drets i les obligacions que estableixen aquesta llei i la Llei de l'Estat 11/2007. Així mateix, les entitats del sector públic han d'informar sobre la previsió per a fer efectius els drets i les obligacions esmentats en el marc de llurs serveis i prestacions.

Cinquena

Ús de les llengües oficials en els mitjans electrònics

1. Les aplicacions que les entitats que integren el sector públic posen a disposició dels ciutadans han de permetre que la consulta, la participació i la tramitació es puguin fer en la llengua oficial escollida per la persona interessada i han de permetre de canviar l'opció lingüística en qualsevol moment.

2. Les entitats que integren el sector públic poden facilitar l'ús, sense efectes jurídics, d'altres llengües a fi d'afavorir la integració de col·lectius de persones immigrades.

Sisena

Ús de la factura electrònica

1. L'Administració de la Generalitat ha d'impulsar l'ús de la factura electrònica entre els actors econòmics de Catalunya.

2. La Generalitat ha de col·laborar amb l'Administració general de l'Estat en l'impuls de l'ús de la factura electrònica.

3. Les entitats que integren el sector públic de Catalunya han de garantir l'acceptació de factures electròniques en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei i n'han de promoure l'extensió entre llurs proveïdors.

Setena

Especificitats en matèria de contractació i en l'àmbit tributari

S'han de tenir en compte, en l'aplicació d'aquesta llei, les especificitats en matèria de contractació pública, d'acord amb la normativa aplicable als contractes del sector públic de Catalunya, i en matèria tributària.

Vuitena

Adaptació, de presencials a electrònics, dels serveis que presten a les empreses les entitats que integren el sector públic de Catalunya

1. Les entitats que integren el sector públic de Catalunya han d'adoptar les mesures necessàries per tal que, des de l'entrada en vigor d'aquesta llei i d'una manera progressiva, els serveis que actualment es presten a les empreses únicament d'una manera presencial es puguin dur a terme electrònicament.

2. L'Administració de la Generalitat ha d'incorporar l'obligatorietat de la tramitació i la resolució electròniques dels procediments de l'annex que afecten les empreses en els terminis que s'indiquen. El Govern de la Generalitat pot actualitzar aquest annex donant-ne compte al Parlament.

Novena

Successió del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i Agència Catalana de Certificació

Les disposicions d'aquesta llei que fan referència al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i a l'Agència Catalana de Certificació són aplicables a qualsevol ens de caràcter associatiu i voluntari que, per voluntat expressa de les administracions públiques que el constitueixen, els succeeixi.

Desena

Accessibilitat dels mitjans electrònics d'ús intern

Els mitjans electrònics d'ús intern de les entitats del sector públic han de complir els estàndards d'accessibilitat, sempre que sigui possible i d'acord amb l'estat de la tècnica en cada moment, per a garantir l'ús d'aquests pel personal que té alguna discapacitat o dificultats especials.

Onzena

Indicadors del Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya

S'encomana a la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya la proposta de definició dels indicadors necessaris per al seguiment del Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya i l'avaluació de la situació i l'evolució de l'Administració electrònica a Catalunya. Aquest observatori s'ha d'integrar dins la Xarxa d'observatoris de l'Administració electrònica, que fa el seguiment a la resta d'administracions de l'Estat i de la Unió Europea.

Disposicions transitòries

Primera

Mesures per a incentivar l'adaptació a la Llei de l'Estat 11/2007

S'ha d'elaborar, en el termini de sis mesos des de l'aprovació d'aquesta llei, un Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya, que ha d'incorporar mesures específiques per a facilitar l'adaptació a la Llei de l'Estat 11/2007, d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona.

Segona

Consells de vegueria

Les funcions que aquesta llei atribueix als consells de vegueria corresponen a les diputaCions provincials, mentre aquests no es constitueixin.

Disposició derogatòria

Resten derogades les normes de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix aquesta llei o que s'hi oposin.

Disposicions finals

Primera

Modificació de la Llei 2/2007

S'afegeix un apartat, el 8, a l'article 3 de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:

"8. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica a la seu electrònica de l'entitat gestora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."

Segona

Adaptació a la Llei

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, que es passa a denominar Consorci Administració Oberta de Catalunya, ha de promoure, en el termini de tres mesos des de l'aprovació d'aquesta llei, l'adaptació dels seus estatuts i dels de l'Agència Catalana de Certificació al contingut d'aquesta llei. Els estatuts han d'incorporar la representació adequada de les entitats consorciades i han d'establir mecanismes que facilitin la participació de la resta d'entitats del sector públic de Catalunya.

Annex

Terminis per a la tramitació i la resolució electròniques dels procediments que afecten les empreses, els quals són competència de l'Administració de la Generalitat i el sector públic vinculat i existeixen en el moment d'entrar en vigor aquesta llei.

Títol

Departament

Termini

Tipus

Llistes de persones amb accés restringit a locals de joc

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2012

Registres

Acreditació d'entitats col·laboradores del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Departament d'Acció Social i Ciutadania

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys

Departament d'Acció Social i Ciutadania

31.12.2012

Declaracions i notificacions

Escoles d'educació en el lleure infantil i juvenil

Departament d'Acció Social i Ciutadania

31.12.2012

Ensenyament i formació

Regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Altres

Contracte global d'explotació (CGE)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Altres

Qualificació d'empresa artesanal alimentària

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Qualificació de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Control i certificació de llavors i planters

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Carnet d'artesà/ana alimentari/ària

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Presentació de la declaració única agrària (DUN)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Passaport fitosanitari CE

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Permisos i llicències

Carnet d'aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització d'un/a veterinari/ària com a responsable sanitari/ària de la campanya de vacunació enfront la llengua blava i acceptació dels compromisos

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Permisos i llicències

Premi al / a la Millor Jove Artesà/ana Alimentari/ària Innovador/a

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Premis i concursos

Sol·licitud de reserva nacional de pagament únic

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Premis i concursos

Registre d'entitats d'assessorament agrari de Catalunya

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre d'indústries agroalimentàries de Catalunya (RIAAC)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2011

Registres

Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre de plantacions de fruita dolça

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Inscripció d'establiments de fabricació de plaguicides al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Inscripció de plantes de tractament al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Inscripció de magatzems de plaguicides al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Inscripció d'establiments de venda al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Inscripció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Inscripció d'empreses de serveis fitosanitaris al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Inscripció d'empreses de tractaments fitosanitaris al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre de societats agràries de transformació

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre d'explotacions ramaderes

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre d'establiments del sector de l'alimentació animal

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre o Catàleg d'explotacions agràries

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre especial de contractes d'arrendaments rústics

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre d'agents del sector làctic

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre d'operadors comercials de bestiar

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre oficial de proveïdors de material vegetal

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA)

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

31.12.2012

Registres

Premi Civisme als Mitjans de Comunicació

Departament de Governació i Administracions Públiques

31.12.2010

Premis i concursos

Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

Departament de Governació i Administracions Públiques

31.12.2010

Registres

Tramitació d'infraestructures de telecomunicacions en edificis

Departament de Governació i Administracions Públiques

31.12.2010

Registres

Inscripció d'un club o associació esportiva (federat o de lleure) al Registre d'Entitats Esportives

Departament de la Vicepresidència

31.12.2011

Registres

Inscripció d'una secció esportiva d'una entitat no esportiva (federada o de lleure) al Registre d'Entitats Esportives

Departament de la Vicepresidència

31.12.2011

Registres

Inscripció de la renovació de les juntes directives al Registre d'Entitats Esportives

Departament de la Vicepresidència

31.12.2011

Registres

Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya

Departament de la Vicepresidència

31.12.2011

Registres

Sòls contaminats. Informe preliminar de situació (IPS)

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Delimitació de lleres de domini públic (atermenament)

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2012

Declaracions i notificacions

Novació, revisió o extinció d'una concessió o modificació d'un aprofitament

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2011

Declaracions i notificacions

Notificació d'informes anuals d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Autoritzacions d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2010

Permisos i llicències

Obres i ocupacions a zona de policia de lleres (H0369)

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2010

Permisos i llicències

Abocament a llera

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2011

Permisos i llicències

Abocament a mar

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2011

Permisos i llicències

Obres i ocupacions a terrenys de domini públic (H0363)

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2012

Permisos i llicències

Ús privat d'aigües que pertanyen al domini públic

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2010

Permisos i llicències

Autorització per a establir zones de bany o recreatives en llera pública o zona de policia (H0368)

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2010

Permisos i llicències

Autorització de navegació per rius o embassaments (H0358)

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2010

Permisos i llicències

Autorització per a la instal·lació d'embarcadors per a la navegació d'ús públic (H0367)

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2010

Permisos i llicències

Autorització per a encendre foc

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2010

Permisos i llicències

Connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament (H037)

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2011

Permisos i llicències

Autorització per al transport de residus industrials i especials

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2012

Permisos i llicències

Registre de gestors de residus

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2012

Registres

Registre d'un nucli zoològic

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2010

Registres

Registrar-se com a productor/a de residus industrials

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2012

Registres

Declaració ambiental unificada

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Autorització ambiental (Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats)

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2011

Declaracions i notificacions

Declaració del cànon de l'aigua per a entitats subministradores

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2011

Declaracions i notificacions

Tramitació de llibres de registre de focus emissors a l'atmosfera

Departament de Medi Ambient i Habitatge

31.12.2012

Declaracions i notificacions

Certificat de conductor/a amb nacionalitat extracomunitària

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2011

Acreditacions i certificacions

Targeta de tacògraf digital

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Autoritzacions per a la realització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2011

Permisos i llicències

Autorització d'heliports

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2011

Permisos i llicències

Autorització d'instal·lacions de transport per cable no considerades de servei públic

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2011

Permisos i llicències

Autorització per a prestar serveis de transport de passatgers i mercaderies en aigües marítimes i continentals

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2011

Permisos i llicències

Autorització de transport públic de viatgers en taxi (VT)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2011

Permisos i llicències

Autorització de transport públic lleuger de mercaderies per carretera al territori català (MDSL)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització de transport públic de mercaderies - Àmbit estatal (MDPE-MDLE)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització de transport públic de viatgers en autobús (VD)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització de transport privat complementari de viatgers en autobús (VPC)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització de transport privat complementari sanitari (VSPC)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització de lloguer de vehicles sense conductor/a (ASC)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització d'operador/a de transport (OT)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització de transport sanitari públic (VS)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització d'arrendament de vehicles amb conductor/a (VTC)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Permisos i llicències

Autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2012

Registres

Concessió de serveis regulars de transport de viatgers per carretera

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

31.12.2011

Permisos i llicències

Autorització d'entitats avaluadores de salut

Departament de Salut

31.12.2010

Acreditacions i certificacions

Acreditació de centres d'atenció hospitalària aguda a Catalunya

Departament de Salut

31.12.2010

Acreditacions i certificacions

Autorització i registre de centres sanitaris

Departament de Salut

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Acreditació de centre dispensador d'articles ortoprotètics del Servei Català de la Salut

Departament de Salut

31.12.2010

Acreditacions i certificacions

Reconeixement de models de bosses i envasos de recollida de residus sanitaris

Departament de Salut

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Llibre de registre de control de residus sanitaris

Departament de Salut

31.12.2012

Registres

Autorització de posada en marxa de laboratoris de salut ambiental i alimentària

Departament de Salut

31.12.2012

Permisos i llicències

Acreditació de laboratoris de salut ambiental i alimentària

Departament de Salut

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Autorització per a actuar com a entitat o servei de revisió periòdica d'instal·lacions d'alt risc de dispersió de legionel·la

Departament de Salut

31.12.2012

Permisos i llicències

Inscripció al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) d'empreses de tractaments a tercers per a la prevenció i per al control de la legionel·losi

Departament de Salut

31.12.2011

Inscripcions i subscripcions

Inscripció al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) d'establiments que comercialitzen i/o emmagatzemen plaguicides únicament d'ús ambiental o per a la indústria alimentària

Departament de Salut

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) d'empreses de serveis de control de plagues ambientals i/o per a la indústria alimentària

Departament de Salut

31.12.2011

Registres

Autoliquidacions de taxes d'escorxadors

Departament de Salut

31.12.2010

Pagaments

Autorització i registre d'entitats de formació de manipuladors d'aliments (REFMA)

Departament de Salut

31.12.2012

Permisos i llicències

Reconeixement d'entitats de formació de manipuladors d'aliments autoritzades en altres comunitats autònomes

Departament de Salut

31.12.2012

Ensenyament i formació

Autorització d'establiments minoristes de carn fresca i derivats per a un àmbit de comercialització supramunicipal

Departament de Salut

31.12.2012

Permisos i llicències

Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris

Departament de Salut

31.12.2011

Registres

Inscripció de les aigües de begudes envasades minerals naturals i de deu en el Registre especial de productes alimentaris de Catalunya (RSE)

Departament de Salut

31.12.2011

Registres

Notificació de primera comercialització de complements alimentosos

Departament de Salut

31.12.2011

Declaracions i notificacions

Notificació de primera comercialització de preparats alimentosos per a règims dietètics o especials

Departament de Salut

31.12.2011

Registres

Acreditació d'entitat especialitzada com a servei de prevenció aliè

Departament de Treball

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Autorització d'entitat o persona auditora del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals

Departament de Treball

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Avís previ d'obres

Departament de Treball

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Pla de treball amb risc d'amiant

Departament de Treball

31.12.2012

Declaracions i notificacions

Comunicació d'obertura d'un centre de treball o de represa de l'activitat

Departament de Treball

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Comunicació d'accidents de treball amb baixa mèdica

Departament de Treball

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Comunicació urgent d'accidents de treball

Departament de Treball

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Relació d'accidents de treball sense baixa mèdica

Departament de Treball

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Comunicació d'altes o defuncions d'accidentats per accident de treball

Departament de Treball

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Ajornaments i fraccionaments de deutes derivats d'expedients sancionadors del Departament de Treball

Departament de Treball

31.12.2011

Pagaments

Autorització per al treball de menors de 16 anys en espectacles públics

Departament de Treball

31.12.2011

Permisos i llicències

Constitució d'una societat cooperativa

Departament de Treball

31.12.2011

Registres

Constitució de societats laborals

Departament de Treball

31.12.2011

Registres

Cens d'entitats col·laboradores d'inserció del Departament de Treball

Departament de Treball

31.12.2011

Registres

Obtenció de la qualificació de centres especials de treball (CET)

Departament de Treball

31.12.2010

Registres

Registre d'empreses amb risc per amiant (RERA)

Departament de Treball

31.12.2012

Registres

Registre de delegats de prevenció de riscos laborals

Departament de Treball

31.12.2012

Registres

Registre de comitès de seguretat i salut

Departament de Treball

31.12.2012

Registres

Registre administratiu d'empreses d'inserció sociolaboral de Catalunya

Departament de Treball

31.12.2012

Registres

Registre de persones amb formació en prevenció de riscos laborals

Departament de Treball

31.12.2012

Registres

Comunicacions de treballs amb riscos laborals

Departament de Treball

31.12.2012

Declaracions i notificacions

Comunicació de condicions que no fan necessari recórrer a l'auditoria del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals

Departament de Treball

31.12.2012

Declaracions i notificacions

Comunicació de la contractació laboral a través del portal Feina Activa

Departament de Treball

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Comunicació d'eleccions sindicals

Departament de Treball

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Línia de finançament especial per a projectes d'estalvi, eficiència energètica i energies renovables

Departament d'Economia i Finances

31.12.2012

Altres

Certificat tributari per a subvencions

Departament d'Economia i Finances

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Classificació empresarial

Departament d'Economia i Finances

31.12.2011

Acreditacions i certificacions

Certificat tributari per a procediments de contractació administrativa amb la Generalitat

Departament d'Economia i Finances

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Constitució i retirada de fiances i garanties

Departament d'Economia i Finances

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Com formular una denúncia, per conductes prohibides en l'àmbit de la competència

Departament d'Economia i Finances

31.12.2012

Denúncies i reclamacions

Avisos de noves licitacions

Departament d'Economia i Finances

31.12.2011

Inscripcions i subscripcions

Pèrdua del resguard del dipòsit

Departament d'Economia i Finances

31.12.2012

Pagaments

Nomenament de directors facultatius

Departament d'Economia i Finances

31.12.2012

Acreditacions i certificacions

Aprovació concreta treball subcontractats de la secció C i D

Departament d'Economia i Finances

31.12.2012

Registres

Document de qualificació empresarial d'enginyeria i consultoria

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Acreditacions i certificacions

Document de qualificació empresarial de la construcció

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Acreditacions i certificacions

Document de qualificació empresarial de la fusta i el suro

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Acreditacions i certificacions

Registre d'establiments industrials de Catalunya (REIC)

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2010

Registres

Certificat temporal com a empresa instal·ladora

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Acreditacions i certificacions

Inscripció al Registre d'empreses conservadores de grues autopropulsades

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses instal·ladores d'electricitat (baixa tensió de categories bàsica i especialista i alta tensió)

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Certificat d'inscripció al Registre d'empreses instal·ladores petrolíferes de categoria 1

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses conservadores d'aparells elevadors - ascensors (RECAE)

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses conservadores d'aparells elevadors - plataformes elèctriques verticals (RECPV)

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses instal·ladores/conservadores d'instal·lacions frigorífiques (REIF) - Automanteniment

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses instal·ladores/conservadores d'instal·lacions frigorífiques (REIF)

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en edificis (REIMITE-REITE)

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses fabricants de trams d'encastament i elements estructurals de grues torre (RFEGT)

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses instal·ladores/conservadores d'aparells elevadors - grues torre (RICGT)

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis (RECI)

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses instal·ladores de gas (categories A, B i C)

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Certificat d'inscripció al Registre d'empreses instal·ladores petrolíferes de categoria 1 -Automanteniment

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Certificat d'inscripció al Registre d'empreses instal·ladores petrolíferes de categoria 2 - Automanteniment

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis (RECI) -Automanteniment

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció al Registre d'empreses instal·ladores-mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en edificis (REIMITE-REITE) -Automanteniment

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2011

Registres

Inscripció d'establiments hotelers al Registre de Turisme de Catalunya

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2012

Registres

Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2012

Registres

Inscripció de càmpings al Registre de Turisme de Catalunya

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2012

Registres

Inscripció d'establiments de turisme rural al Registre de Turisme de Catalunya

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2012

Registres

Inscripció d'agències de viatges al Registre de Turisme de Catalunya

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2012

Registres

Inscripció de les oficines de turisme al Registre de Turisme de Catalunya

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

31.12.2012

Registres

Habilitació de centres docents de personal de control d'accés als locals d'espectacles i activitats recreatives

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2011

Acreditacions i certificacions

Habilitació del personal de control d'accés a locals d'espectacles i activitats recreatives

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2011

Acreditacions i certificacions

Comunicació d'emplaçament de màquines recreatives o d'atzar

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2010

Declaracions i notificacions

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir estacions de servei i gasolineres i comunicació de reformes

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2010

Permisos i llicències

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir bancs, caixes d'estalvis i altres entitats de crèdit i comunicació de reformes

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2010

Permisos i llicències

Llicència municipal per als locals on es presten serveis de naturalesa sexual

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2011

Permisos i llicències

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir administracions de loteries i despatxos d'apostes mútues i comunicació de reformes

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2011

Permisos i llicències

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir farmàcies i comunicació de reformes

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2010

Permisos i llicències

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir locals de jocs d'atzar i comunicació de reformes

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2010

Permisos i llicències

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir joieries, argenteries i tallers i comunicació de reformes

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2010

Permisos i llicències

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir galeries d'art, antiquaris i establiments on habitualment s'exhibeixen o subhasten joies, antiguitats o obres d'art i comunicació de reformes

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2010

Permisos i llicències

Inscripció al Registre d'empreses de seguretat privada

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

31.12.2011

Registres

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 3 d'agost de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Ausàs i Coll

Conseller de Governació i Administracions Públiques

(10.211.043)

 

Amunt