Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 31/08/2010

  • Número del document 112/2010

  • Número de control 10239085

  • Organisme emissor Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Dades del DOGC
  • Número 5709

  • Data 07/09/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 66283

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

 

D'acord amb l'article 141.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'espectacles i activitats recreatives, que inclou, en tot cas, l'ordenació del sector, el règim d'intervenció administrativa i el control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics.

Aquest Decret té per objecte el desplegament reglamentari i l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, amb la voluntat de recollir en un únic text normatiu la regulació fins ara dispersa en diverses normes aplicables a aquestes activitats i als llocs on es desenvolupen.

Amb la mateixa finalitat, aquest Reglament inclou també disposicions relatives a les llicències municipals i d'altres assumptes propis de les competències dels ajuntaments. Aquestes, tanmateix, són degudament respectades, ja que queda clara la naturalesa supletòria dels preceptes de la present norma, que només són d'aplicació en aquells municipis que no tinguin ordenances pròpies o quan aquestes no disposin altrament.

D'acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, la present disposició és coherent amb el que preveu la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i, per aquest motiu, agilitza i fa previsibles els controls preventius per a l'obertura i modificació d'establiments oberts al públic i d'espectacles públics i d'activitats recreatives, responsabilitza l'Administració de la formació i el manteniment dels registres, i elimina altres barreres en l'exercici d'activitats empresarials afectades per aquesta regulació.

No obstant això, i atenent els motius d'interès públic previstos expressament per la mateixa Directiva, aquest Reglament preveu, d'acord amb la Llei que desplega, mecanismes d'intervenció administrativa més rigorosos, com ara el règim d'autorització i llicència o el silenci administratiu negatiu, en relació amb les activitats recreatives, els espectacles públics i els establiments de major incidència social, els quals poden afectar significativament els drets i els interessos de terceres persones.

En compliment de les previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, en aquest Decret s'ha intentat reduir al mínim les càrregues administratives imposades a les empreses per tal de facilitar l'exercici de l'activitat econòmica.

D'altra banda, cal destacar, com a novetat, la regulació del règim de comunicació prèvia davant l'Administració, per a determinats establiments d'espectacles i activitats, mantenint, així mateix, el règim d'intervenció administrativa de llicència i autorització en la resta de supòsits.

Igualment, s'han simplificat i agilitzat els procediments, mitjançant l'ús de declaracions responsables, sense que això impliqui disminució de la protecció i seguretat de les persones i dels béns. Altres mesures agilitzadores són la incorporació de la tramitació per via telemàtica d'aquells tràmits que sigui possible o la inscripció d'ofici dels establiments oberts al públic, les persones titulars i les persones organitzadores d'espectacles públics i activitats recreatives en els registres públics que aquest Reglament preveu.

Així mateix, i en aplicació del que estableix l'article 2.1.a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, s'ha tingut en compte el dictamen emès pel Consell esmentat.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la informació que preveu la Directiva 98/34/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny, modificada per la Directiva 98/48/CE, de 20 de juliol, així com el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, que incorpora aquestes directives a l'ordenament jurídic espanyol.

Pel que fa a la seva estructura, el títol preliminar recull l'objecte, l'àmbit d'aplicació i les definicions de determinats conceptes que utilitza aquest Reglament.

El títol primer, sobre l'Administració, desplega les diverses qüestions de caràcter organitzatiu que són necessàries per a l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol. Destaca la regulació dels mecanismes que fan possible que Generalitat i els ajuntaments comparteixin competències sobre la matèria que s'hi regula, sobre les relacions entre ambdues administracions i les institucions i sobre els procediments de participació ciutadana i dels col·lectius afectats.

Aquest títol també preveu l'actuació de les entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit dels establiments oberts al públic, i dels espectacles públics i de les activitats recreatives. Aquestes entitats han de servir per agilitzar els procediments de control dels establiments, les activitats i els espectacles que preveu aquest Reglament.

El títol segon té per objecte la regulació dels requisits i de les obligacions que han de complir els establiments i espais oberts al públic, els espectacles i les activitats recreatives. Inclou els requisits i les condicions de construcció i de localització, les mesures obligatòries per a la protecció de la seguretat i de la salut, el règim d'accés i admissió i els procediments que fan possible la seva aplicació efectiva, els horaris, i les garanties i responsabilitats de les persones titulars i de les persones organitzadores.

S'hi recullen els registres que, en l'àmbit municipal i en l'àmbit general, s'han de constituir i que han de recollir tots els establiments oberts al públic, les persones titulars i les persones organitzadores d'espectacles públics i activitats recreatives.

El títol tercer regula les llicències, les autoritzacions i les comunicacions prèvies davant l'Administració a què resten sotmesos els establiments i espais oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, com també el procediment que s'ha de seguir per a la seva tramitació.

Una de les principals novetats d'aquest títol és l'ampli ventall d'establiments, d'espectacles i d'activitats, i les seves modificacions, que deixen d'estar sotmesos a llicència o autorització per passar a estar únicament obligats al tràmit de la comunicació prèvia davant l'Administració.

També destaca la voluntat simplificadora del Reglament, que preveu un procediment que integra en una de sola, o que fa simultània en el temps, la tramitació de les diverses llicències que poden concórrer en els establiments i espais oberts al públic, en els espectacles públics i en les activitats recreatives.

Així mateix, el Reglament adopta les mesures necessàries per aplicar mecanismes informàtics i telemàtics en la presentació i tramitació de les llicències, autoritzacions i comunicacions prèvies davant l'Administració.

El títol quart regula el control i la inspecció a què resten sotmesos els establiments, els espectacles públics i les activitats recreatives regulades per aquest Reglament. Una de les principals novetats del títol és una major participació dels ens locals en l'exercici de les potestats d'inspecció i sanció que, tradicionalment, havien estat reservades a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i als òrgans d'administració d'aquesta, respectivament.

El títol cinquè regula el règim sancionador aplicable als establiments i espais oberts al públic, als espectacles públics i a les activitats recreatives, i completa els preceptes de la Llei, que es remeten al desplegament reglamentari, i s'hi estableix un registre d'infraccions i sancions. En aquest títol destaca la previsió de mesures efectives per poder intervenir amb celeritat davant els casos d'infraccions molt greus i particularment greus i que comporten un risc especial per a la seguretat, la salut o la convivència ciutadana.

Finalment, aquest Reglament recull cinc annexos relatius al catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments o espais oberts al públic on aquests es duen a terme; a les entitats col·laboradores de l'Administració; als sistemes de control d'aforament; als rètols i plaques normalitzades, i als centres, els mòduls, el temari i les proves per a l'habilitació de personal de control d'accés.

Per tot això, d'acord amb el que preveuen l'article 26.1 i la disposició final primera de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació del Reglament

S'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Disposicions addicionals

Primera

Registres

El departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha d'adoptar les mesures necessàries per garantir que els registres d'establiments i espais oberts al públic i de persones organitzadores, el Registre d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives i el Registre d'infraccions i sancions regulats per aquest Reglament siguin operatius al cap de dos anys de la seva entrada en vigor.

Per ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, i en coordinació amb els ajuntaments, s'ha d'establir el programari i el sistema tecnològic necessari per constituir el Registre d'establiments i espais oberts al públic i de persones organitzadores.

Segona

Actualització de les quanties

Les quanties del capital assegurat que estableix aquest Reglament es poden actualitzar anualment per ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, de conformitat amb la mitjana general anual de l'índex de preus de consum de Catalunya o amb qualsevol altre índex que el substitueixi.

Tercera

Acta única de control inicial

En els casos en què prèviament a l'inici d'una activitat, espectacle o a la posada en marxa d'un establiment s'hagi de realitzar una comprovació prèvia segons les determinacions d'aquest Decret, i alhora s'hagi de fer una actuació de control inicial d'acord amb la legislació de prevenció i control ambiental, i de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, la persona titular de l'autorització o llicència ambiental pot sol·licitar una única actuació de control d'una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'acreditar el compliment dels requisits exigibles en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, com també dels requerits en matèria ambiental i d'incendis.

Quarta

Ludoteques

Els centres que es denominen ludoteca d'acord amb el que preveu el Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques, resten sotmesos a les previsions del títol IV de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Disposicions transitòries

Primera

Adaptació de les llicències

1. A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, els ajuntaments han de revisar, en un termini màxim de 24 mesos, les llicències atorgades amb anterioritat pel que fa a la denominació de l'activitat o espectacle i adaptar-les a les definicions que s'hi contenen. Els ajuntaments han de comunicar als corresponents serveis territorials del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat, i a les persones titulars o organitzadores, les resolucions relatives a aquestes revisions.

Qualsevol sol·licitud o comunicació de modificació substancial de les condicions en què va ser atorgada la llicència o autorització comporta l'adequació de l'esmentada llicència o autorització de conformitat amb el que estableix aquest Reglament.

La comunicació a l'ajuntament corresponent produeix efectes en el mateix moment de la seva presentació davant d'aquest.

2. Els establiments oberts al públic que disposin de llicència per a les activitats de bar musical, discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle no requereixen de la sol·licitud i l'adaptació de la llicència en el cas que vulguin realitzar actuacions en directe d'acord amb el que estableix l'annex I, si bé ho han de comunicar a l'ajuntament corresponent per tal que aquesta activitat complementària consti a la llicència, i en el Registre d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores.

Segona

Adaptació dels establiments

Els establiments i espais oberts al públic que estiguin autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest Reglament poden seguir en funcionament, fins i tot si les instal·lacions no compleixen algunes de les seves disposicions, sens perjudici de la necessitat de complir les condicions tècniques que puguin afectar la seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans. No obstant això, han d'adequar-se plenament als requisits i condicionaments d'aquest Reglament, sempre que concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Modificacions substancials de l'establiment.

b) Ampliació o modificació de les activitats recreatives o dels espectacles públics inclosos a la llicència o autorització, sempre que es requereixi un canvi en les seves instal·lacions.

c) Sol·licitud de distintius de qualitat o de qualsevol altre ajut o benefici de l'Administració o contractació de qualsevol tipus de servei o activitat amb aquesta.

Tercera

Consell Assessor d'Espectacles i Activitats Recreatives

El Consell Assessor d'Espectacles i Activitats Recreatives creat a l'empara del Decret 200/1991, d'1 d'octubre, segueix vigent amb la composició que tingui a l'entrada en vigor d'aquest Reglament i ha d'exercir les funcions que l'article 17 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, i aquest Reglament atribueixen al Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives, mentre aquest no es constitueixi amb la composició que estableix l'article 26 d'aquest Reglament.

Quarta

Control d'aforaments

Els establiments que tenen l'obligació de disposar de sistema automàtic de control d'aforaments disposen d'un termini de tres anys, a partir de la publicació de la regulació d'aquest sistema, per instal·lar-lo i posar-lo en funcionament. La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives els ha d'assessorar i donar suport en aquesta instal·lació i posada en funcionament.

Cinquena

Prevencions acústiques especials

Els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals, que han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d'assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts, disposen d'un termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament per instal·lar-lo.

Sisena

Llicències en tramitació

Totes les sol·licituds de llicències i autoritzacions presentades abans de l'entrada en vigor d'aquest Reglament es regeixen per la normativa aplicable en el moment en què es van sol·licitar, sens perjudici del compliment de les condicions tècniques que puguin afectar la seguretat de les persones i dels béns. En aquells supòsits en què la nova regulació estableixi el règim de comunicació prèvia, la persona interessada pot, amb anterioritat a la resolució, desistir de la seva sol·licitud i optar per l'aplicació de la nova normativa.

Setena

Carnet de personal de control d'accés

Les persones que disposin de l'habilitació de personal de control d'accés, mitjançant el carnet corresponent, disposen d'un termini màxim de 12 mesos per adaptar-se a la nova regulació.

Així mateix, les persones interessades que hagin sol·licitat l'habilitació amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reglament i que compleixin els requisits establerts per al personal de control d'accés han d'adaptar la sol·licitud del carnet a la nova regulació.

Vuitena

Règim transitori en relació amb les entitats col·laboradores de l'Administració

Les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de medi ambient, d'activitats recreatives i les acreditades per actuar en l'àmbit de prevenció d'incendis poden desenvolupar provisionalment les funcions que aquest Reglament atribueix a les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, complint amb els requisits específics que s'hi determinen, fins que el departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives acrediti les pròpies.

Novena

Règim transitori respecte als horaris dels establiments públics on es realitzen activitats de naturalesa sexual

L'horari d'aquests establiments que preveu el Decret 217/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, continua en vigor fins a la modificació de l'actual Ordre d'horaris, en la qual s'ha d'incloure l'horari d'aquests establiments.

Desena

Règim transitori de determinats establiments oberts al públics de nova regulació

Mentre no es faci la regulació horària definitiva dels següents establiments oberts al públic, amb caràcter transitori l'horari de funcionament és:

a) Restaurants musicals: obertura a les 6 hores i tancament a les 2.30 hores.

b) Sales de concert: obertura les 17 hores i tancament a les 4.30 hores.

c) Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut: obertura a les 11 hores i tancament a les 19 hores.

d) Discoteques de joventut: obertura a les 17 hores i tancament a les 22 hores.

e) Salons de banquets: obertura a les 6 hores i tancament a les 2.30 hores.

f) Establiments de règim especial: obertura a les 7 hores i tancament a les 14 hores.

Els establiments dels apartats a), b) i e) podran perllongar l'horari de tancament per un període de 30 minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.

Disposició derogatòria

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament resten derogades les disposicions següents:

El Decret 200/1991, d'1 d'octubre, de creació del Consell Assessor d'Espectacles i Activitats Recreatives, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria tercera.

El Decret 76/1999, de 23 de març, de creació d'una ponència tècnica interdepartamental d'espectacles i activitats recreatives en cada delegació territorial del Govern de la Generalitat.

El Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d'admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives.

El Decret 239/1999, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

El Decret 205/2001, de 24 de juliol, pel qual es regulen els serveis de vigilància per a determinats espectacles, activitats recreatives i establiments públics.

El Decret 217/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, sens perjudici del que disposa la disposició transitòria novena.

El Decret 348/2004, de 20 de juliol, pel qual es regulen els criteris d'habilitació i les funcions del personal de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives.

El Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de les condicions i quanties mínimes de les assegurances de responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

Disposicions finals

Primera

Caràcter supletori

1. Aquest Reglament té caràcter supletori de les ordenances municipals respecte dels articles següents: 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114 115, 117, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142 i 143, tot respectant la potestat reglamentària que correspon als ens locals, i sens perjudici que es puguin elaborar i aprovar les corresponents ordenances tipus per part dels departaments afectats per la matèria.

2. Les ordenances o reglaments municipals poden establir requisits i condicions addicionals a les que preveu aquest Reglament amb caràcter general.

Segona

Aplicació d'aquest Reglament al municipi de Barcelona

Atès que l'article 71 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, atribueix a aquest Ajuntament la competència per autoritzar la instal·lació i l'obertura de tota mena d'establiments oberts al públic i d'activitats en aquesta ciutat, correspon a l'Ajuntament de Barcelona la competència per autoritzar els espectacles públics i les activitats recreatives objecte d'aquest Reglament i, per tant, pot regular mitjançant les ordenances municipals tots els aspectes del present Reglament que siguin propis de la competència municipal, tot desenvolupant-ne les seves previsions, així com també per inspeccionar i sancionar els establiments, activitats o espectacles que autoritza.

El procediment administratiu sancionador de les matèries de competència pròpia de l'Ajuntament de Barcelona es regula per les ordenances municipals si no hi ha normativa específica o supletòriament a aquesta.

Barcelona, 31 d'agost de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior,

Relacions Institucionals i Participació

REGLAMENT D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

Títol preliminar

Article 1: Objecte

Article 2: Àmbit d'aplicació

Article 3: Definicions

Títol primer: Les administracions competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives

Capítol primer: Administració de la Generalitat

Article 4: Òrgans

Article 5: La Comissió Interdepartamental d'Espectacles i Activitats Recreatives

Article 6: Normes comunes de funcionament dels òrgans col·legiats

Article 7: Sessions virtuals dels òrgans col·legiats

Capítol segon: Relacions amb l'Administració local

Secció primera: Aspectes generals

Article 8: Col·laboració i suport

Article 9: Informació sobre l'exercici de les competències

Secció segona: Assumpció i exercici de les competències municipals

Article 10: Assumpció municipal de competències sancionadores

Article 11: Subrogació en l'exercici de competències municipals

Secció tercera: Delegacions de competències

Article 12: Sol·licitud de delegació

Article 13: Forma d'acreditar la capacitat de gestió

Article 14: Tramitació de la delegació

Article 15: L'acord de delegació

Article 16: Delegació de competències municipals a la Generalitat

Secció quarta: La Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives

Article 17: Naturalesa i adscripció

Article 18: Composició

Article 19: Règim de funcionament

Article 20: Funcions

Capítol tercer: Informació i participació

Secció primera: Informació i participació ciutadana

Article 21: Informació sobre llicències i autoritzacions

Article 22: Informació pública

Article 23: Informació i audiència veïnal

Article 24: Iniciativa ciutadana

Secció segona: El Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives

Article 25: Naturalesa jurídica i adscripció orgànica

Article 26: Composició

Article 27: Règim d'organització interna i de funcionament

Article 28: Funcions

Article 29: Coordinació amb els consells assessors municipals

Capítol quart: Entitats col·laboradores amb l'Administració

Article 30: Funcions

Article 31: Registre

Títol segon: Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives

Capítol primer: D'ubicació i de construcció

Secció primera: De caràcter general

Article 32: Informe urbanístic municipal

Article 33: Compatibilitat acústica

Article 34: Prevencions acústiques especials

Article 35: Suficiència dels accessos i dels serveis de mobilitat

Article 36: Requisits constructius

Article 37: Prevenció i seguretat en cas d'incendi

Article 38: Ocupació de la via pública

Secció segona: De caràcter especial

Article 39: Condicions de les estructures no permanents desmuntables

Article 40: Establiments d'activitats musicals

Article 41: Establiments en els quals s'exerceixen activitats de naturalesa sexual

Capítol segon: Mesures per a la protecció de la seguretat i la salut

Article 42: Memòria de seguretat

Article 43: Necessitat de vigilants de seguretat privada

Article 44: Funcions i requisits dels vigilants de seguretat privada

Article 45: Prevenció de conductes incíviques a l'exterior dels establiments i dels espais oberts al públic

Article 46: Pla d'autoprotecció

Article 47: Condicions d'higiene i salubritat

Article 48: Dispositius d'assistència sanitària

Article 49: Consumició de begudes i aliments

Capítol tercer: Accés i admissió

Secció primera: Dret d'admissió i limitacions d'accés

Article 50: Dret d'admissió

Article 51: Condicions d'accés

Article 52: Limitacions generals d'accés

Article 53: Limitacions d'accés de les persones menors d'edat

Article 54: Efectes

Article 55: Responsables

Secció segona: Personal de control d'accés

Article 56: Definició i dependència

Article 57: Obligació de disposar de personal de control d'accés

Article 58: Nombre

Article 59: Identificació del personal

Article 60: Funcions

Article 61: Requisits

Article 62: Proves

Article 63: Habilitació

Article 64: Renovació del carnet i distintiu

Article 65: Revocació de l'habilitació

Secció tercera: Mesures per al control de l'aforament

Article 66: Determinació i informació de l'aforament

Article 67: Control d'aforament

Article 68: Obligació de comptar amb sistema automàtic de control d'aforament

Article 69: El sistema automàtic de control d'aforament

Capítol quart: Horaris

Article 70: Determinació dels horaris

Article 71: Aplicació de l'horari de tancament

Capítol cinquè: Informació i documentació

Article 72: Plaques o rètols normalitzats

Article 73: Documentació

Article 74: Qualificació dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives

Capítol sisè: Garanties i responsabilitats

Article 75: Responsabilitat de les persones titulars i de les persones organitzadores

Article 76: Fulls de reclamació/denúncia

Article 77: Persones obligades a contractar una assegurança

Article 78: Àmbit de cobertura de l'assegurança

Article 79: Elements del contracte d'assegurança

Article 80: Quanties mínimes

Article 81: Coeficients correctors

Article 82: Límits

Article 83: Acreditació

Capítol setè: Registres d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores

Article 84: Registres d'empreses i d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores

Article 85: Registres municipals

Article 86: Registre general

Article 87: Dades dels registres

Article 88: Inscripció

Article 89: Coordinació i accessibilitat

Capítol vuitè: Venda d'entrades o localitats

Article 90: Venda d'entrades o localitats

Títol tercer: Règims d'intervenció administrativa

Capítol primer: Disposicions generals

Article 91: Classificació

Article 92: Autorització, llicència i comunicació prèvia

Article 93: Informes dels òrgans competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives

Article 94: Declaració responsable i comunicació prèvia

Capítol segon: Llicència municipal d'establiments oberts al públic

Secció primera: Espectacles i establiments oberts al públic

Article 95: Llicència municipal

Secció segona: Sol·licitud i documentació

Article 96: Sol·licitud

Article 97: Documentació

Article 98: Projecte tècnic

Article 99: Presentació simultània d'altres sol·licituds

Secció tercera: Tramitació i resolució

Article 100: Suficiència de la sol·licitud i de la documentació presentada

Article 101: Informes preceptius

Article 102: Tramitació del procediment

Article 103: Proposta de resolució

Article 104: Resolució

Article 105: Contingut de la llicència

Secció quarta: Supòsits especials

Article 106: Llicències en immobles singulars que no compleixen tots els requeriments

Article 107: Llicència d'establiments no permanents desmuntables

Capítol tercer: Llicències i autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Article 108: Aplicació

Article 109: Determinació dels que estan subjectes a autorització o llicència

Article 110: Espectacles i activitats organitzats pels ajuntaments

Article 111: Requisits generals

Article 112: Requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais oberts

Article 113: Memòria d'espectacle públic o activitat de caràcter extraordinari

Article 114: Procediment de sol·licitud i tramitació de la llicència municipal

Article 115: Autorització de l'ús d'espais oberts de titularitat pública

Article 116: Procediment de sol·licitud i tramitació de l'autorització de la Generalitat

Article 117: Contingut de les llicències i autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Capítol quart: Autoritzacions i llicències d'establiments de règim especial

Article 118: Els establiments de règim especial

Article 119: Condicions i requisits especials

Article 120: Sol·licitud i tramitació de l'autorització de la Generalitat

Article 121: Sol·licitud i tramitació de les llicències municipals

Capítol cinquè: Autoritzacions i llicències provisionals

Article 122: Supòsits en què es poden atorgar

Article 123: Procediment

Capítol sisè: Comunicació prèvia

Article 124: Supòsits en què és procedent

Article 125: Condicions i requisits de la comunicació prèvia

Capítol setè: Transmissió i modificació

Article 126: Transmissió

Article 127: Modificació dels establiments i de les seves instal·lacions

Article 128: Modificació dels espectacles públics i de les activitats recreatives

Article 129: Canvi dels organitzadors i dels representants

Títol quart: Control i inspecció

Capítol primer: Els controls

Article 130: Sistema de controls

Article 131: El control inicial

Article 132: Els controls periòdics

Article 133: Drets i obligacions de la persona titular de l'establiment

Article 134: Documentació que cal presentar

Article 135: Control dels establiments subjectes a llicència o autorització

Article 136: Control dels establiments subjectes a comunicació prèvia

Article 137: Contingut de l'acta i de l'informe de control

Article 138: Les entitats col·laboradores de l'Administració

Article 139: Revisió dels controls efectuats per entitats col·laboradores de l'Administració

Capítol segon: Les revisions i inspeccions

Article 140: Subjecció a revisió periòdica

Article 141: Competència per inspeccionar

Article 142: Exercici de la funció inspectora

Article 143: Efectes i conseqüències de les inspeccions

Article 144: Programació i realització de les inspeccions

Article 145: Objectius i plans i programes d'inspecció

Títol cinquè: Règim sancionador

Capítol primer: Especificacions i graduacions de les infraccions i sancions

Article 146: Especificacions per a la tipificació de faltes molt greus

Article 147: Excepció i especificacions per a la tipificació de faltes greus

Article 148: Graduació de les sancions per la comissió de faltes molt greus

Article 149: Graduació de les sancions per la comissió de faltes greus

Article 150: Reincidència

Article 151: Substitució de la sanció per advertiment

Article 152: Publicitat

Article 153: Reparació dels danys

Article 154: Mesures sense caràcter sancionador

Capítol segon: Registre d'infraccions i sancions

Article 155: Adscripció i contingut del Registre

Article 156: Enregistrament de les dades

Article 157: Accés a les dades del Registre

Article 158: Cancel·lació de les dades

Capítol tercer: Especificitats del procediment sancionador

Article 159: Aplicació general del procediment sancionador de la Generalitat

Article 160: Competència

Article 161: Coordinació entre Generalitat i ajuntaments

Capítol quart: Les mesures provisionals

Secció primera: Disposicions generals

Article 162: Finalitats i criteris generals

Article 163: Tipologia

Secció segona: Les mesures provisionals

Article 164: Mesures provisionals en el marc d'un procediment sancionador

Secció tercera: Les mesures provisionals prèvies

Article 165: Supòsits en què són procedents mesures provisionals prèvies

Article 166: Òrgans competents per adoptar mesures provisionals prèvies

Secció quarta: Les mesures provisionals immediates

Article 167: Supòsits en què es poden adoptar mesures provisionals immediates

Article 168: Determinació de la mesura provisional immediata

Article 169: Apreciació de les circumstàncies que justifiquen les mesures provisionals immediates

Article 170: Procediment per adoptar mesures provisionals immediates

Article 171: Vigència de les mesures provisionals immediates

Annex I: El catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments o espais oberts al públic on es duen a terme

I. Objecte i finalitat

II. Espectacles públics

III. Activitats recreatives

IV. Regulació supletòria de determinats espectacles públics i activitats recreatives

V. Tipologia dels espectacles i les activitats recreatives

VI. Establiments i espais oberts al públic

VII. Classificació pel seu aforament

Annex II: Entitats col·laboradores de l'Administració

I. Funcions i àmbit d'actuació

II. Òrgan competent

III. Habilitació i requisits

IV. Procediment

V. Obligacions

VI. Control de les entitats

Annex III: Sistemes de control d'aforament

A) Requeriments tècnics

B) Instal·lació i localització

C) Normes de funcionament

D) Revisions

Annex IV: Rètols i plaques normalitzades

I. D'identificació i informació dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives

II. Sobre les condicions d'accés i el dret d'admissió

III. Sobre nivells sonors elevats

IV. Sobre les càmeres de control d'aforament

Annex V: Centres, mòduls, temari i proves per a l'habilitació de personal de control d'accés

I. Centres de formació

II. Continguts del mòduls

III. Programes

IV. Proves

V. Cicle formatiu

Títol preliminar

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte el desplegament reglamentari i l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Article 2

Àmbit d'aplicació

1. Resten sotmesos a aquest Reglament els espectacles públics, les activitats recreatives, els establiments i els espais oberts al públic, inclosos en el catàleg que s'incorpora a l'annex I, amb independència del caràcter públic o privat de les persones organitzadores, de la titularitat pública o privada de l'establiment o de l'espai obert al públic en què es desenvolupen, de llur finalitat lucrativa o no i de llur caràcter esporàdic o habitual.

2. Es regeixen per la seva normativa específica:

a) Les activitats de restauració.

b) Les activitats esportives.

c) Les activitats relacionades amb el joc i les apostes.

d) Els espectacles amb ús d'animals.

No obstant això, els és d'aplicació supletòria les previsions d'aquest Reglament.

3. Resten exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament:

a) Els actes i les celebracions privats o de caràcter familiar que no es realitzin en establiments i espais oberts al públic, sempre que per les seves característiques no comportin un risc per a la convivència ciutadana, per als drets de terceres persones o per a la integritat i seguretat de les persones i dels llocs on es realitzen.

b) Les activitats dutes a terme en exercici dels drets fonamentals de reunió i de manifestació.

c) Les actuacions amb ús de foc i material pirotècnic.

Article 3

Definicions

Als efectes d'aquest Reglament s'entén per:

Actuacions en directe: qualsevol tipus d'execució o manifestació artística realitzada en directe per artistes, intèrprets o actuants davant el públic congregat en un establiment o espai obert al públic.

Ambientació musical: és la propagació o difusió de música a partir del senyal rebut per qualsevol mitjà de transmissió o reproduït des de qualsevol suport de gravació o produït en directe, sempre que no superi el nombre de decibels previst en la normativa sobre contaminació acústica i les ordenances locals.

Entitat col·laboradora de l'Administració: l'entitat pública o privada la qual l'Administració acredita i habilita per realitzar funcions de verificació, control o similars de la seva competència, després de comprovar que compleix els requeriments tècnics i organitzatius pertinents.

Escenari: és l'espai habilitat per a la realització d'actuacions d'espectacles públics i d'activitats recreatives, amb una posició que permeti al públic una visibilitat adequada.

Música de fons ambiental: és la propagació o difusió de música mitjançant elements electrònics de petit format, de baixa intensitat i potència, o en directe mitjançant la veu humana o instruments acústics sense altaveus ni amplificadors, en establiments que no tenen com a objecte principal l'ambientació musical, sempre que no se superi el nombre de decibels previstos en la normativa sobre contaminació acústica i les ordenances locals. Aquest tipus de música és la que es reprodueix en les activitats recreatives de restauració recollides a l'annex I d'aquest Reglament.

Pista de ball: és l'espai especialment delimitat i destinat a ballar, desproveït d'obstacles constructius o de mobiliari i d'una dimensió suficient per poder realitzar l'activitat esmentada.

Persona organitzadora o titular: qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, legalment constituïda, que habitualment o esporàdicament sigui responsable de promoure o organitzar espectacles públics o activitats recreatives, o sigui la persona titular o explotadora de l'establiment o espai obert al públic on aquests es desenvolupen.

Pla d'autoprotecció: el document normalitzat confeccionat d'acord amb la normativa de protecció civil que preveu, per a un determinat establiment obert al públic o per a un determinat espectacle públic o activitat recreativa, les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur propi funcionament i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.

Projecte tècnic: document tècnic, subscrit per una persona o persones legalment habilitades, que defineix de manera necessària i suficient la localització, les obres i les instal·lacions i el medi afectables per a la implantació dels establiments oberts al públic.

Terrasses o vetlladors: són les zones delimitades a l'aire lliure, annexos o accessoris a determinats establiments d'espectacles i d'activitats recreatives on es duen a terme les mateixes activitats que a l'establiment del qual depenen.

Títol primer

Les administracions competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives

Capítol primer

Administració de la Generalitat

Article 4

Òrgans

1. L'Administració de la Generalitat exerceix les funcions que li atribueix la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant els òrgans següents:

a) El conseller o la consellera del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

b) La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

c) Els serveis territorials del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

2. També exerceixen funcions que corresponen a l'Administració de la Generalitat, en els termes que els atribueix aquest Reglament:

a) La Comissió Interdepartamental d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

b) La Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

c) El Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

Article 5

La Comissió Interdepartamental d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives

1. Es crea la Comissió Interdepartamental d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, com a òrgan de coordinació entre els diversos departaments i organismes de la Generalitat que exerceixen funcions relacionades amb els espectacles públics i les activitats recreatives. Aquesta Comissió resta adscrita orgànicament al departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que ha d'aportar els recursos necessaris per al seu funcionament.

2. La Comissió Interdepartamental d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives està integrada per:

a) La persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que la presideix.

b) La persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que la vicepresideix.

c) Un o una vocal, amb rang de direcció general o equivalent, designat per la persona titular del departament o organisme per cada un dels àmbits següents: presidència, cultura, salut, medi ambient, governació, política territorial i obres públiques, joventut, comerç i turisme.

No obstant això, i en funció dels temes a abordar per la Comissió, es podran nomenar per la persona titular del departament competent altres membres d'altres departaments o organismes de la Generalitat.

d) Una persona responsable de la secretaria de la Comissió, que ha de ser titular d'una sotsdirecció general de l'àmbit dels espectacles i les activitats recreatives, nomenada per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

En la composició de la Comissió s'ha de procurar assolir una representació equilibrada de dones i homes.

3. Són funcions de la Comissió Interdepartamental d'Espectacles i Activitats Recreatives:

a) Coordinar els departaments que integra i els seus organismes en l'exercici de les atribucions respectives relacionades amb els espectacles públics i les activitats recreatives.

b) Informar i fer propostes en relació amb l'aplicació d'aquest Reglament, amb els projectes normatius i amb les polítiques del Govern que afectin el seu contingut.

Article 6

Normes comunes de funcionament dels òrgans col·legiats

1. Els òrgans col·legiats, sense perjudici de les normes específiques de funcionament respectiu establertes per aquests preceptes, desenvolupen la seva activitat d'acord amb les normes comunes de funcionament següents:

a) Les seves sessions han de ser convocades per la persona titular de la presidència amb una antelació mínima d'una setmana. En cas d'urgència, degudament justificada en la mateixa convocatòria, es poden convocar amb una antelació mínima de tres dies. La convocatòria es fa per correu electrònic a l'adreça facilitada a aquests efectes per les persones membres de l'òrgan col·legiat.

b) La convocatòria ha d'especificar l'ordre del dia i ha d'adjuntar la documentació relativa als diversos assumptes sobre els quals l'òrgan col·legiat s'ha de pronunciar.

c) La sessió només es pot realitzar vàlidament si hi assisteixen com a mínim la meitat de les persones membres de l'òrgan col·legiat, incloses les persones titulars de la presidència i de la secretaria, o les que les substitueixin.

d) La sessió s'ha de desenvolupar seguint l'ordre del dia previst, sota la direcció i impuls de la presidència o de la vicepresidència, si s'escau, que en tot cas ha de garantir el dret de totes les persones membres a intervenir en relació amb cada una de les qüestions plantejades i a fer constar en acta el seu posicionament.

e) Els acords s'han d'adoptar per la majoria de vots.

f) La persona titular de la secretaria de l'òrgan col·legiat ha d'aixecar una acta de cada sessió, on han de constar les qüestions tractades, els acords adoptats, el sentit del vot de cada persona membre i, si així ho demanen expressament, les opinions o el posicionament expressats per cada una. L'acta s'ha de trametre amb antelació a totes les persones membres i ha de ser sotmesa a l'aprovació de la sessió següent.

g) La condició de persona membre d'aquests òrgans col·legiats no és retribuïda. Tanmateix, les persones membres poden percebre dietes i indemnitzacions per l'assistència a les seves sessions, d'acord amb la normativa de l'Administració de la Generalitat vigent.

2. En tot allò no previst per aquest Reglament, el funcionament dels òrgans col·legiats recollits es regeix per la normativa general de procediment administratiu reguladora del funcionament d'aquests òrgans.

Article 7

Sessions virtuals dels òrgans col·legiats

1. Les normes comunes de funcionament dels òrgans col·legiats establertes per l'article anterior s'han d'adaptar, si així ho estableix la presidència o, en el seu cas, la vicepresidència respectiva, a la celebració virtual de les seves sessions, que es desenvolupa d'acord amb les disposicions següents:

a) La sessió es realitza mitjançant un fòrum virtual organitzat per la secretaria de l'òrgan col·legiat, en el qual poden participar, amb caràcter asincrònic o no simultani, les persones membres d'aquest, mitjançant les claus d'accés facilitades per la secretaria.

b) La sessió virtual té una durada de tres dies, que es pot prorrogar fins a tres dies més si així ho decideix la presidència o si ho demana una quarta part o més de les persones membres de l'òrgan col·legiat. Pot ser de menys durada, si així ho acorden les dues terceres parts de les persones membres. En tot cas, la convocatòria ha de precisar el dia i l'hora d'inici i d'acabament de la sessió.

c) D'acord amb les instruccions de la presidència, una primera fase de la sessió virtual consisteix en el fet que les persones membres de l'òrgan col·legiat es pronunciïn, si volen, en relació amb totes i cadascuna de les qüestions incloses a l'ordre del dia i, si s'escau, en relació amb els pronunciaments de les altres persones membres. En una segona fase, i a la vista dels pronunciaments manifestats, la presidència o la vicepresidència formula propostes d'acord en relació amb cada punt de l'ordre del dia i les sotmet a votació.

d) En el termini màxim de 24 hores d'haver finalitzat la sessió, la secretaria formalitza els acords adoptats, en el sentit de la votació de cada persona membre.

e) Si un mínim d'una quarta part de les persones membres de l'òrgan col·legiat considera que el desenvolupament virtual de la sessió no ha garantit suficientment el seu dret de participació i de defensa de les seves posicions, poden requerir, en el termini de 24 hores d'haver finalitzat la sessió virtual, que es repeteixi en format presencial. En aquest cas, la presidència ha de convocar la sessió presencial, amb una antelació mínima de dos dies, amb el mateix ordre del dia que la virtual.

2. La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de facilitar i promoure la celebració de sessions virtuals dels òrgans col·legiats, amb la finalitat de facilitar la participació efectiva de totes les persones membres, sense detriment de les seves altres responsabilitats i ocupacions.

Capítol segon

Relacions amb l'Administració local

Secció primera

Aspectes generals

Article 8

Col·laboració i suport

La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, per tal de cooperar i col·laborar amb els municipis i de donar-los suport en l'exercici de les seves competències, ha de realitzar les actuacions següents:

a) Prestar assessorament als ajuntaments que ho sol·licitin.

b) Desenvolupar les altres activitats de col·laboració, cooperació i suport que acordi la Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

Article 9

Informació sobre l'exercici de les competències

La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha d'oferir, mitjançant la seva pàgina web, informació actualitzada sobre:

a) Els ajuntaments que han assumit l'exercici de les competències previstes a l'article 13.1.d) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

b) Els acords de delegació de competències de la Generalitat als municipis previstos a l'article 12 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

c) Les delegacions de l'exercici de les competències municipals a l'Administració de la Generalitat i els encàrrecs de gestió en aplicació del que preveu l'article 13.2 de la Llei esmentada.

Secció segona

Assumpció i exercici de les competències municipals

Article 10

Assumpció municipal de competències sancionadores

Als efectes d'allò que estableix l'article 13.1.d) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, els ajuntaments interessats a exercir les competències inspectores i sancionadores han de complir els requisits següents:

a) Adoptar un acord plenari que expressi l'assumpció de l'exercici conjunt d'aquestes dues competències.

b) Comunicar aquest acord a la direcció general o al servei territorial competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

c) Publicar l'acord al butlletí oficial de la província corresponent.

Article 11

Subrogació en l'exercici de competències municipals

Si un municipi que ha assumit les competències sancionadores i d'inspecció en virtut de l'article anterior no les exerceix efectivament, és procedent l'exercici subsidiari d'aquestes competències municipals per l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que estableixen l'article 15 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, i la normativa municipal i de règim local de Catalunya, i cal seguir el procediment següent:

a) La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de posar en coneixement de la direcció general competent en matèria de règim local la manca de l'exercici per l'ajuntament de les competències assumides d'acord amb l'article 13.1.d) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

b) A proposta de la direcció general competent en matèria de règim local, la persona titular del mateix departament ha de requerir l'ajuntament afectat per tal que exerceixi efectivament la competència de què es tracti, per a la qual cosa se li concedirà el termini d'un mes.

c) Transcorregut el termini previst a l'apartat anterior, la direcció general competent en matèria de règim local ha de comprovar si l'ajuntament ha atès el requeriment. Si persisteix la manca d'exercici de la competència, ha de suggerir a la persona titular del mateix departament la presentació al Govern de la proposta d'execució subsidiària de la competència per l'Administració de la Generalitat.

d) El Govern pot acordar seguidament l'exercici subsidiari de la competència per la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, pel temps que es determini en l'acord.

Secció tercera

Delegacions de competències

Article 12

Sol·licitud de delegació

Els municipis interessats que el Govern de la Generalitat els delegui les competències d'autorització, d'inspecció i de sanció previstes per l'article 11.1.c) i d) de conformitat amb el que preveu l'article 12.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, han de presentar la sol·licitud corresponent davant la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives, juntament amb l'acord del ple municipal en què es manifesti la voluntat d'exercici d'aquestes competències, l'acreditació de la capacitat municipal de gestió per exercir la delegació sol·licitada i la resta de documentació necessària d'acord amb el règim previst per la normativa de règim local i aquest Reglament.

Article 13

Forma d'acreditar la capacitat de gestió

Els municipis interessats a rebre les delegacions previstes en aquesta secció han d'acreditar que disposen de la capacitat de gestió tècnica suficient per exercir les competències a través d'un informe on consti que l'ajuntament disposa dels mitjans tècnics i personals següents:

Un cos de policia municipal amb un mínim de 20 agents.

Un lletrat o una lletrada municipal, amb estatut funcionarial, amb capacitat per instruir expedients sancionadors.

Personal propi amb la titulació d'enginyer o tècnic superior adient i amb l'habilitació professional corresponent, o disposar d'entitats de control, per fer controls i informes tècnics sobre l'estructura dels locals, sorolls i vibracions, com també els aparells tècnics per fer els amidaments i les comprovacions previstos.

Article 14

Tramitació de la delegació

1. Un cop rebuda la sol·licitud de delegació regulada pels articles anteriors, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives:

a) Ha de comprovar que la documentació presentada compleix els requisits establerts pels articles anteriors i, si s'escau, requerir que es completi o que es corregeixin les deficiències detectades. Si l'ajuntament no compleix satisfactòriament aquest requeriment en el termini de dos mesos, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de desestimar la sol·licitud de delegació.

b) Pot requerir a l'ajuntament la presentació de documentació o de dades addicionals per fer les comprovacions o els estudis addicionals que consideri pertinents.

c) Ha de sotmetre la sol·licitud de delegació, acompanyada de la documentació recollida en virtut del que preveuen els apartats anteriors, a informe de la Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

d) Ha de denegar la delegació sol·licitada si l'informe previst en el paràgraf anterior és desfavorable. També la pot denegar motivadament malgrat que no hi hagi aquest informe desfavorable.

e) Ha de tramitar, a través del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, la proposta d'acord de delegació, per a la seva aprovació pel Govern de la Generalitat.

2. La delegació és eficaç a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'acord de delegació adoptat pel Govern, acompanyat del corresponent acord municipal d'acceptació de la delegació.

Article 15

L'acord de delegació

L'acord de delegació de competències de la Generalitat a favor d'un ajuntament, adoptat pel Govern de la Generalitat, ha d'establir que:

a) L'abast de la delegació ha de ser el de l'exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat pels apartats c) i d) de l'article 11.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

b) L'ajuntament ha d'exercir la delegació de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de la Generalitat que li siguin d'aplicació.

c) Les resolucions que adopti l'ajuntament en exercici de la delegació no posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs d'alçada davant la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

d) L'Administració de la Generalitat competent es reserva la potestat de revisar d'ofici els actes dictats en exercici de la delegació.

e) L'ajuntament resta vinculat, en l'exercici de la delegació, a les directrius que emeti la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives per a l'atorgament de les llicències i autoritzacions delegades i per a la imposició de les sancions.

f) L'ajuntament resta vinculat, en l'exercici de les funcions inspectores previstes per l'apartat d) de l'article 11.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, als objectius i prioritats de les actuacions inspectores i als plans i programes d'inspecció aprovats per la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

g) L'ajuntament resta obligat a trametre a la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives tota la informació que aquesta li requereixi per tenir coneixement dels assumptes relacionats amb l'exercici de les competències delegades, i a atendre, col·laborar i facilitar la tasca del personal que la mateixa direcció general li enviï amb la mateixa finalitat.

Article 16

Delegació de competències municipals a la Generalitat

1. Els ajuntaments que, en virtut d'allò que preveu l'article 13.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, tinguin la intenció de delegar l'exercici o encarregar la gestió a l'Administració de la Generalitat de les competències que els són atribuïdes per l'article 13.1.c) d'aquesta mateixa Llei, ho han de manifestar formalment mitjançant un acord del Ple, adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de persones membres, tot precisant les competències i funcions que proposen com a objecte de la delegació o de l'encàrrec de gestió, i comunicar l'acord a la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

2. La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, en el termini de dos mesos, i després de consultar el servei territorial corresponent, si s'escau, ha de proposar a l'ajuntament els termes i les condicions en què la Generalitat pot assumir la delegació o l'encàrrec de gestió proposats. En cas de conformitat de l'alcalde o l'alcaldessa, la direcció general ha de preparar la corresponent proposta de conveni de delegació o d'encàrrec de gestió i tramitar-la per a la seva autorització per l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat i trametre-la a l'ajuntament, a fi que el ple doni la seva conformitat, amb el vot favorable de la majoria legal de les persones membres.

3. Si la delegació o l'encàrrec de gestió proposats poden ser assumits pel servei territorial corresponent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, sense increment de les seves dotacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, la seva acceptació pot ser autoritzada per la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. En la resta de casos, l'autorització per acceptar la delegació correspon al Govern.

4. Un cop autoritzat el conveni de delegació o d'encàrrec de gestió per l'Administració de la Generalitat i per l'ajuntament, de conformitat amb el que preveuen els apartats anteriors, l'han de signar les persones titulars del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives i de l'alcaldia. La delegació o l'encàrrec de gestió entren en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Secció quarta

La Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives

Article 17

Naturalesa i adscripció

La Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives prevista a l'article 16 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, com a òrgan de coordinació i col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ajuntaments en l'exercici de les competències respectives atribuïdes per la Llei esmentada, resta adscrita al departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, en el qual té la seu.

Article 18

Composició

La Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives està formada per:

a) La persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que la presideix.

b) La persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que la presideix en absència de l'anterior.

c) En representació de l'Administració de la Generalitat, les mateixes persones que formen part de la Comissió Interdepartamental d'Espectacles i Activitats Recreatives.

d) En representació de l'Administració local, el mateix nombre de representants que es determini per l'Administració de la Generalitat, proposats per les entitats municipalistes i nomenats per la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives amb la distribució següent:

Tres vocals, com a mínim, a proposta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Tres vocals, com a mínim, a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya.

Un o una vocal, com a mínim, a proposta de l'Ajuntament de Barcelona.

e) La persona responsable de la secretaria de la Comissió, que ha de ser titular d'una sotsdirecció general de l'àmbit dels espectacles i les activitats recreatives, nomenada per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

En la designació de les persones membres de la Comissió que no ho siguin per raó del seu càrrec s'ha d'atendre al principi de representació equilibrada de dones i homes.

Article 19

Règim de funcionament

La Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives es pot dotar del seu propi reglament intern. En tot cas, ha de complir les següents normes de funcionament i, subsidiàriament, les normes comunes de funcionament dels òrgans col·legiats:

a) S'ha de reunir com a mínim un cop l'any i sempre que la convoqui la persona titular de la presidència o la persona que la substitueixi, que en tot cas l'ha de convocar si ho sol·liciten la meitat més una de les seves vocalies.

b) Els seus acords s'han d'adoptar per consens entre les persones membres que representen l'Administració de la Generalitat i les que representen l'Administració local, com a mínim la meitat més una.

Article 20

Funcions

La Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives exerceix les funcions següents:

a) Debatre i proposar els objectius i les prioritats de les actuacions inspectores de la Generalitat i dels ajuntaments i els plans i programes d'inspecció compartits entre ambdues administracions, sobre els establiments públics, els espectacles públics i les activitats recreatives, d'acord amb el que preveu l'article 45 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

b) Debatre, deliberar i proposar mesures per millorar la coordinació i la col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ajuntaments en l'exercici de les competències respectives en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

c) Elaborar l'informe sobre la sol·licitud de delegació de les competències d'autorització i de sanció previstes a l'article 12.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

Capítol tercer

Informació i participació

Secció primera

Informació i participació ciutadana

Article 21

Informació sobre llicències, autoritzacions i comunicacions prèvies

1. Les administracions que atorguen les llicències i autoritzacions o les que reben les comunicacions prèvies tenen l'obligació de facilitar a les persones interessades que es relacionen a l'article 8.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, la informació següent:

a) Relació de les sol·licitades per a un determinat àmbit territorial i que es troben en tramitació o atorgades i les comunicades, amb indicació de l'objecte, de la persona titular o organitzadora, de la ubicació i, si s'escau, de la fase de tramitació en què es troben.

b) Contingut de la llicència, l'autorització o la comunicació prèvia, inclosa la possibilitat d'obtenir-ne una còpia.

c) Actuacions fetes per l'Administració i els resultats d'aquestes davant queixes o reclamacions presentades per persones presumptament afectades per molèsties ocasionades per establiments, espectacles o activitats regulats en aquest Reglament.

2. La informació prevista per aquest article s'ha de sol·licitar a l'òrgan competent per atorgar la llicència o l'autorització o per rebre la comunicació prèvia. Si el requeriment d'informació no és atès en el termini de dos mesos, la persona interessada, sense perjudici de les accions administratives o judicials procedents, pot presentar una queixa davant la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que n'ha d'informar a la següent sessió del Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

Article 22

Informació pública

1. El tràmit d'informació pública a què s'ha de sotmetre la tramitació de les llicències i autoritzacions és, en tot cas, convocat per l'ajuntament, té una durada de 20 dies i consisteix en:

a) La publicació de l'anunci en el butlletí oficial de la província corresponent, en el taulell d'anuncis i la pàgina web de l'ajuntament, en el cas de llicències atorgades pels ajuntaments.

b) En el cas de procediments d'atorgament d'autoritzacions d'establiments oberts al públic de règim especial, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de tenir cura de la publicació de l'anunci al DOGC, a la seva pàgina web, i pels altres mitjans determinats per la normativa general en matèria de procediment administratiu, en el cas d'autoritzacions atorgades per la Generalitat.

c) Durant el període d'informació pública, la sol·licitud i la documentació que s'hi adjunta poden ser consultades per qualsevol persona a les dependències municipals o del departament competent de la Generalitat i a l'adreça o adreces web que s'indiqui en els anuncis.

2. Durant el tràmit d'informació pública qualsevol persona o col·lectiu dels previstos a l'apartat 1 de l'article anterior poden formular al·legacions, que l'administració competent ha de respondre de manera motivada.

Article 23

Informació i audiència veïnal

1. El tràmit d'informació i audiència veïnal a què s'ha de sotmetre la tramitació de les llicències i autoritzacions ha de ser en tot cas convocat i organitzat per l'administració competent, i ha de tenir una durada de deu dies. Pot ser previ o simultani al període d'informació pública. Aquest tràmit consisteix en:

a) Una notificació a les persones afectades, en la qual s'informa de la sol·licitud presentada, del calendari del tràmit d'informació i audiència veïnal i dels llocs on poden consultar l'expedient. A aquests efectes es consideren persones afectades: les persones propietàries, posseïdores i arrendatàries, degudament empadronades, confrontants amb l'emplaçament de l'objecte de la llicència o autorització. En el cas d'immobles dividits en règim de propietat horitzontal, la notificació s'ha de fer al president o presidenta de la comunitat de propietaris afectada.

b) En cas d'establiments de nova implantació, la notificació al veïnatge s'ha de complementar amb un cartell que informi de les mateixes dades que aquesta i que se situï en l'edifici on estigui previst localitzar l'objecte de la llicència o autorització.

c) Durant el període de deu dies d'informació veïnal la sol·licitud i la documentació que s'hi adjunta poden ser consultades per qualsevol persona notificada o per les seves representants a la dependència municipal o el departament competent de la Generalitat i a l'adreça o adreces web que indiqui la notificació.

2. Durant el mateix període d'informació i audiència veïnal les persones notificades poden formular al·legacions a la sol·licitud de llicència o autorització. En cas que se'n formulin, l'ajuntament o el departament competent de la Generalitat ha de donar resposta a les al·legacions formulades de manera motivada.

3. Les dades objecte d'aquesta informació estan sotmeses a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 24

Iniciativa ciutadana

1. Les persones que es considerin afectades pel funcionament d'espectacles públics, activitats recreatives o establiments o espais oberts al públic poden formular queixes i reclamacions en relació amb les molèsties ocasionades per aquests, així com peticions i propostes, d'acord amb els articles anteriors, i les han de presentar a l'òrgan que va atorgar la llicència o autorització o que va rebre la comunicació prèvia, o al competent per exercir les funcions d'inspecció i sanció, en cas de ser diferent.

2. En general, davant les queixes, reclamacions, peticions i propostes assenyalades a l'apartat anterior, l'òrgan administratiu competent pot:

a) Fer les indagacions, les comprovacions i les proves necessàries per verificar l'existència de les molèsties que les han provocades.

b) Sol·licitar una inspecció que pot donar lloc a l'aixecament d'una acta, i a l'obertura dels corresponents expedients sancionadors o d'altres procediments previstos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, que corresponguin, en el cas que les indagacions, comprovacions o proves realitzades assenyalin la presumpta comissió d'algun tipus d'infracció o il·legalitat.

c) Promoure els canvis o les modificacions que puguin servir per eliminar o reduir les molèsties denunciades que hagin quedat degudament verificades.

3. En tots els casos, els serveis de l'Administració on s'hagin presentat les queixes, reclamacions, peticions i propostes han d'informar les persones que les presenten de les actuacions que s'han dut a terme.

4. Les dades objecte d'aquesta informació estan sotmeses a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Secció segona

El Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives

Article 25

Naturalesa jurídica i adscripció orgànica

1. El Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives és un òrgan col·legiat i de participació, amb funcions de deliberació, consulta i assessorament.

2. Aquest Consell s'adscriu al departament competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives, en l'àmbit de la direcció general corresponent, que li ha de proporcionar els serveis i els recursos necessaris per al seu funcionament.

Article 26

Composició

1. El Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives està integrat per:

a) La persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que el presideix.

b) La persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que el presideix en absència de l'anterior.

c) Les mateixes vocalies que representen els departaments o organismes de l'Administració de la Generalitat a la Comissió Interdepartamental d'Espectacles i Activitats Recreatives.

d) Les mateixes vocalies que representen l'Administració local a la Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

e) Un màxim de 15 vocals en representació dels sectors econòmics i socials afectats pels espectacles públics i les activitats recreatives. En tot cas, s'ha de garantir la representació dels interessos empresarials, laborals, professionals, artístics, de persones consumidores d'oci i veïnals, per la qual cosa es preveu la consulta prèvia amb les entitats més representatives de cada sector.

Per ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives s'han de designar les vocalies que representen els diferents sectors relacionats en aquest article.

f) La persona responsable de la secretaria del Consell, que ha de ser titular d'una sotsdirecció general de l'àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives, nomenada per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

La composició del Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives ha d'atendre criteris d'equitat de gènere en la designació de les persones membres que no ho siguin per motiu del càrrec, procurant, en tot cas, la presència de persones expertes en formació en gènere.

2. El mateix Consell pot acordar el nomenament de fins a cinc persones membres addicionals més, amb la categoria de vocals, escollides entre persones expertes, de prestigi reconegut, en l'àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives.

3. La presidència del Consell també pot convidar a les seves sessions, amb veu i sense vot, persones que representin institucions o entitats directament afectades pels assumptes previstos en el corresponent ordre del dia. En tot cas, ha de convidar una persona en representació de l'ajuntament afectat si el Consell ha d'informar d'un projecte d'ordenança municipal, en aplicació del que preveu l'article 17.3 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

Article 27

Règim d'organització interna i de funcionament

El Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives es pot dotar del seu propi reglament intern. En tot cas, ha de complir les normes comunes de funcionament dels òrgans col·legiats i les següents:

a) El Consell Assessor funciona en ple. No obstant això, si així ho estableix i regula el seu reglament intern, per al desenvolupament de comeses específiques el Consell pot constituir comissions de treball, assenyalant en cada supòsit la composició i les tasques que s'han de portar a terme.

b) S'ha de reunir com a mínim un cop l'any, i sempre que ho sol·licitin els dos terços de les seves vocalies.

c) Els seus acords requereixen el vot favorable de les dues terceres parts de les seves persones membres que assisteixin a la sessió.

Article 28

Funcions

El Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives exerceix les funcions següents:

a) Informar, amb caràcter preceptiu i prèviament a la seva aprovació, dels projectes de reglaments que elabori la Generalitat per al desplegament i l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol. Del contingut de la sessió se n'ha de fer un informe de resultats amb les aportacions i els arguments a favor i en contra.

b) Informar respecte dels projectes d'ordenança municipal sobre matèries regulades per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, que acordin sotmetre-li els ajuntaments. Del contingut de la sessió se n'ha de fer un informe de resultats amb les aportacions i els arguments a favor i en contra, que s'ha de lliurar a l'ajuntament corresponent.

c) Informar sobre qualsevol altre projecte de disposició que li sigui sotmès en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

d) Fer recomanacions, estudis i propostes per millorar l'actuació de les administracions públiques i dels sectors econòmics i socials en aquesta matèria, introduint, sempre que l'objecte així ho permeti, l'anàlisi d'aquestes situacions des de la perspectiva de gènere i de les dones.

e) Les altres que li encomani la legislació vigent.

Article 29

Coordinació amb els consells assessors municipals

1. El Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives ha de rebre informació dels consells assessors que, amb funcions similars, constitueixin els ajuntaments, de conformitat amb el que preveu l'article 17.4 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

2. La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de disposar dels mitjans necessaris per facilitar la informació mútua entre l'activitat del Consell Assessor regulat per aquest Reglament i els consells assessors municipals referits a l'apartat anterior.

Capítol quart

Entitats col·laboradores de l'Administració

Article 30

Funcions

1. Correspon a les entitats col·laboradores de l'Administració, acreditades i habilitades com a entitats de control d'establiments, d'espectacles i d'activitats, emetre informes tècnics, certificacions i actes de verificació, control i inspecció.

Així mateix, els correspon acreditar la idoneïtat i la correcta instal·lació dels aparells i el funcionament adequat dels mecanismes de control automàtic d'aforament, així com dels limitadors de so previstos en aquest Reglament.

2. Aquestes funcions també poden ser realitzades directament pels serveis propis de les administracions que exerceixen les competències d'inspecció regulades per aquest Reglament, si així ho estableixen les ordenances municipals o els òrgans responsables de les administracions.

Article 31

Registre

El departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de crear i mantenir actualitzat, a partir de les seves pròpies dades, un registre públic en el qual han d'estar inscrites d'ofici totes les entitats col·laboradores de l'Administració en relació amb els establiments, espectacles i activitats recreatives que habiliti d'acord amb el procediment i requisits previstos a l'annex II d'aquest Reglament. A les inscripcions hi han de constar com a mínim les dades següents: nom i domicili de l'entitat, nom de les seves persones responsables, habilitacions o acreditacions amb què compta i àmbit territorial en què desenvolupa la seva activitat.

Títol segon

Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives

Capítol primer

D'ubicació i de construcció

Secció primera

De caràcter general

Article 32

Informe urbanístic municipal

1. Els establiments i espais oberts al públic on es desenvolupen els espectacles públics i les activitats recreatives han de ser plenament compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent de l'indret on s'ubiquen.

L'informe urbanístic municipal que acredita la plena compatibilitat amb l'ordenament urbanístic vigent s'ha de presentar exclusivament en aquells casos en què la sol·licitud de la llicència o autorització es presenti davant l'Administració de la Generalitat. En els casos en què la llicència o la comunicació prèvia se substanciï davant l'ajuntament, és aquest qui d'ofici ha d'incorporar directament l'informe a la sol·licitud presentada.

En ambdós casos l'ajuntament ha d'emetre l'informe en el termini previst en la normativa d'urbanisme o, si no n'hi ha, en la normativa de procediment administratiu.

2. En els supòsits de sol·licitud de llicència o autorització, si l'informe urbanístic municipal és desfavorable, l'administració competent ha de dictar una resolució denegatòria de la sol·licitud.

Article 33

Compatibilitat acústica

1. Els establiments, espectacles i activitats regulats per aquest Reglament han de ser compatibles amb les determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, respectuosos amb la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.

2. Les persones que sol·licitin les llicències i autoritzacions, o les comunicacions prèvies que les substitueixin, han de presentar un estudi d'impacte acústic de l'establiment, l'espectacle públic o l'activitat recreativa projectat, amb el contingut requerit per les ordenances, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi.

Article 34

Prevencions acústiques especials

1. Els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d'assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts a la normativa de contaminació acústica o a les ordenances municipals.

2. En aquells establiments o espais oberts al públic on es realitzin activitats o espectacles musicals i que en el seu interior es puguin superar els 90 dB (A), cal que a la seva entrada o entrades hi hagi un rètol o placa que adverteixi d'aquest fet, segons el que preveu aquest Reglament.

Article 35

Suficiència dels accessos i dels serveis de mobilitat

1. Els establiments i espais oberts al públic on es realitzen els espectacles públics i les activitats recreatives regulats per aquest Reglament han d'elaborar, si s'escau, l'estudi que preveu la normativa sectorial de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, en els supòsits que estableixi aquesta o la normativa que la substitueixi.

2. Les persones que sol·licitin llicència o autorització o que presentin la comunicació prèvia dels establiments, els espectacles públics o les activitats recreatives han d'incloure, si s'escau, en el projecte tècnic o en la memòria d'espectacle o d'activitat un apartat sobre mobilitat, amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.

Article 36

Requisits constructius

1. Els edificis i construccions destinats a establiments oberts al públic han de complir les prescripcions del Codi tècnic de l'edificació i de la seva normativa complementària i de desplegament i de les que les substitueixin.

2. Els establiments oberts al públic s'han d'adequar a les disposicions de la legislació sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Article 37

Prevenció i seguretat en cas d'incendi

1. Els establiments oberts al públic han de complir les condicions de prevenció i seguretat en cas d'incendi que determini la reglamentació específica d'aplicació. El titular d'aquests establiments ha disposar de les llicències d'obres i d'activitats, si s'escau, i de les actes o certificacions de comprovació, segons s'escaigui en aplicació de la normativa corresponent.

2. Amb la finalitat de garantir el manteniment de les condicions de seguretat, en cas d'incendi, de les persones ocupants durant el funcionament del local o establiment, aquest ha de complir les condicions següents:

a) D'evacuació:

Cal que totes les portes previstes per l'evacuació de les persones ocupants es trobin en correcte estat de funcionament.

Sempre que es desenvolupi l'activitat, s'han de mantenir les vies d'evacuació accessibles, lliures d'obstacles i utilitzables fins a l'espai exterior segur.

El sistema de tancament de les portes destinades a l'evacuació no pot actuar mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar o, en cas contrari, aquestes s'han de poder obrir de manera fàcil i ràpida des del sentit de l'evacuació.

b) De senyalització:

Han de disposar dels senyals indicatius de direcció dels recorreguts d'evacuació. Aquests han de ser visibles des de tot punt ocupable pel públic i dels punts des dels quals no es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius.

En els punts dels recorreguts d'evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a error, cal disposar de senyals de manera que quedi clarament indicada l'alternativa correcta.

Els senyals s'han de trobar col·locats de manera coherent segons la distribució de les persones ocupants.

Els mitjans manuals de protecció contra incendis han d'estar senyalitzats.

Tots els senyals d'evacuació i de localització dels mitjans manuals de protecció contra incendis han de ser visibles, fins i tot en cas de fallada del subministrament de l'enllumenat normal.

c) D'enllumenat d'emergència i de senyalització:

L'enllumenat d'emergència ha de permetre, en cas de fallada de l'enllumenat general, l'evacuació segura i fàcil del públic fins a l'exterior.

Els llums d'emergència s'han de situar sobre les portes que condueixin a les sortides, en les escales, passadissos i vestíbuls previstos per a l'evacuació, com també en les dependències annexes a la sala.

L'enllumenat d'emergència ha de ser de tal naturalesa que en cas de manca d'enllumenat ordinari de manera automàtica generi la llum suficient per a la sortida del públic, amb indicació dels recorreguts d'evacuació, i per a la visualització dels equips i sistemes manuals de protecció contra incendis.

Els llums de senyalització s'han de situar sobre les portes que condueixin a les sortides, en les escales, passadissos i vestíbuls.

L'enllumenat de senyalització ha de trobar-se constantment encès durant el temps d'obertura de l'espectacle, establiment o activitat i fins que el local es trobi totalment buit de públic.

L'enllumenat de senyalització ha de funcionar tant amb el subministrament ordinari com amb el que generi la font pròpia de l'enllumenat d'emergència.

En cadascun dels graons del local s'han de trobar pilots de senyalització, connectats a l'enllumenat d'emergència, amb suficient intensitat per poder il·luminar la seva petja, a raó d'un per cada metre lineal o fracció.

d) Dels equips i sistemes de protecció contra incendis:

Tots els equips i sistemes manuals de protecció contra incendis s'han de trobar perfectament visibles i accessibles.

Article 38

Ocupació de la via pública

Les persones titulars dels establiments oberts al públic i les organitzadores d'espectacles i activitats recreatives han d'adoptar mesures per prevenir aglomeracions de persones que ocupin la via pública amb motiu de l'accés o la sortida d'aquests. Amb aquesta finalitat:

a) Les taquilles de venda d'entrades han d'estar integrades en el recinte on es desenvolupa l'activitat recreativa o l'espectacle públic.

b) El control d'entrada, si n'hi ha, s'ha de fer sense ocupar la via pública, de manera que les cues que pugui provocar no produeixin molèsties al trànsit ni als i les vianants.

c) Les persones titulars d'establiments on es realitzen activitats recreatives musicals i els d'espectacles públics amb un aforament autoritzat superior a les 150 persones han d'adoptar les mesures adients per prevenir l'aglomeració de persones a la via pública.

Secció segona

De caràcter especial

Article 39

Condicions de les estructures no permanents desmuntables

1. Les estructures no permanents desmuntables destinades a la realització d'espectacles públics o d'activitats recreatives han de complir les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les persones espectadores o usuàries, artistes i la resta de personal que executa l'espectacle públic o l'activitat recreativa.

2. Amb aquesta finalitat, les estructures no permanents desmuntables s'han d'adequar a les normes particulars que, si s'escau, disposin els reglaments especials i se'ls aplica la normativa que regula les instal·lacions permanents no desmuntables, d'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

3. En tot cas, no es pot atorgar llicència a les estructures no permanents desmuntables si no compten amb el control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una entitat col·laboradora de l'Administració per al control d'establiments i espectacles que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.

4. En el cas de les instal·lacions de les fires d'atraccions, les persones responsables han de presentar al personal tècnic municipal o a l'entitat col·laboradora de l'Administració que exerceixin el control inicial els manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc de l'emplaçament pel personal tècnic de les persones titulars d'aquestes atraccions, en les quals s'ha de fer constar que el conjunt de l'atracció funciona correctament. A més, el personal tècnic municipal o les entitats de control han de verificar la seguretat exterior i global d'aquestes instal·lacions.

Article 40

Establiments d'activitats musicals

1. Els establiments oberts al públic destinats a activitats musicals no es poden instal·lar:

a) En soterranis d'edificis entre mitgeres que no compleixin les restriccions previstes al Codi tècnic de l'edificació.

b) En contigüitat amb habitatges o amb solars qualificats per a l'ús residencial, llevat dels bars musicals i dels restaurants musicals, tret del que disposin els plans d'ordenació urbanística municipal.

c) En contigüitat a centres docents, equipaments sanitaris o assistencials o edificis seus d'institucions públiques, ni a solars destinats per l'ordenament urbanístic a aquests tipus d'equipaments.

2. Les prescripcions de contigüitat establertes a l'apartat anterior també s'apliquen als espectacles públics i les activitats recreatives extraordinàries quan els equipaments estan ocupats en el seu horari de serveis.

Article 41

Establiments en els quals s'exerceixen activitats de naturalesa sexual

1. Els establiments oberts al públic, així com els seus reservats, en els quals es desenvolupen activitats de naturalesa sexual requereixen llicència municipal i estan sotmesos a les limitacions o condicions d'emplaçament i als altres requisits establerts en les ordenances municipals o en la normativa urbanística aplicable o, si no n'hi ha, els que determini l'ordenança municipal tipus.

2. L'accés als locals s'ha de fer directament des de la via pública, i l'accés als seus reservats s'ha de fer des de l'interior del local.

3. Aquests establiments, així com els seus reservats, a més de complir les condicions d'higiene i salubritat establertes a la normativa específica en matèria de salut, han de complir els requisits que estableixin les ordenances municipals, o, si no n'hi ha, els que determini l'ordenança municipal tipus.

4. Els reservats han de tenir una zona de vestuari i de descans per a les persones que exerceixen les activitats de naturalesa sexual. Aquesta zona no pot ser utilitzada per altres finalitats, com ara la pernoctació o habitatge d'aquestes persones.

5. En aquests locals s'ha de garantir a totes les persones usuàries l'obtenció de preservatius, degudament homologats i amb data de caducitat vigent, que es poden lliurar personalment o bé mitjançant màquines expenedores. En l'interior dels locals s'ha de fixar, en un lloc perfectament visible per a les persones usuàries, un rètol advertint que l'ús de preservatiu és la mesura més eficaç per prevenir les malalties de transmissió sexual.

6. Està prohibida l'entrada de menors d'edat a aquests tipus de locals, i així s'ha de fer constar en rètols o plaques perfectament visibles des de l'exterior, amb les dimensions mínimes establertes per l'annex IV. La persona titular del local o la persona o persones que designi per controlar l'accés són responsables de fer complir aquesta prohibició i, per tant, per permetre l'entrada, poden requerir la documentació oficial d'identitat.

7. Les persones titulars dels establiments destinats a aquesta activitat han de complir la normativa de protecció de dades, i han de garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal de les persones que exerceixen activitats de naturalesa sexual, així com dels clients del local.

Capítol segon

Mesures per a la protecció de la seguretat i la salut

Article 42

Memòria de seguretat

1. Els establiments i espais oberts al públic on es realitzen les activitats recreatives musicals que tinguin un aforament autoritzat superior a les 150 persones i, en tot cas, els establiments de règim especial, independentment de quin sigui el seu aforament autoritzat, han de disposar d'una memòria de seguretat.

Aquesta memòria ha de formar part de la documentació que cal presentar per obtenir una llicència o autorització i ha de ser aprovada en el mateix tràmit que aquestes, un cop adaptada, si s'escau, a l'informe vinculant de la policia de Catalunya competent.

2. La memòria de seguretat esmentada ha de:

a) Avaluar els riscos que, per les seves característiques, presenta l'establiment, espectacle o activitat per a les persones que hi assisteixen, hi participen o s'hi relacionen directament per qualsevol altre concepte, i preveure les mesures que s'han d'adoptar per afrontar-los i els altres dispositius de seguretat amb què ha de comptar.

b) Disposar dels protocols d'intervenció que garanteixin la capacitat de reacció òptima dels vigilants de seguretat privada.

c) Concretar els elements constructius i les instal·lacions que compleixen funcions preventives.

d) Establir els sistemes de comunicació ràpida i eficient amb la policia de Catalunya, per si cal demanar el seu auxili per afrontar problemes greus de seguretat i d'ordre públic.

e) Determinar els dispositius d'assistència sanitària de l'establiment.

Article 43

Necessitat de vigilants de seguretat privada

1. Les activitats recreatives musicals, els espectacles públics musicals i les activitats o els espectacles musicals de caràcter extraordinari han de disposar durant tot el seu horari de funcionament:

D'una persona vigilant de seguretat privada a partir de 501 persones d'aforament autoritzat.

De dues persones vigilants de seguretat privada a partir de 1.001 persones d'aforament autoritzat.

I, en endavant, d'una persona vigilant de seguretat privada més per cada 1.000 persones d'aforament autoritzat.

2. Els establiments on s'exerceixen activitats de naturalesa sexual han de disposar durant tot el seu horari de funcionament, com a mínim, d'una persona vigilant de seguretat privada. A partir de 50 persones d'aforament autoritzat han de disposar d'una persona vigilant més i, en endavant, una més per cada fracció de 50 persones més.

3. A les zones determinades, tancades i delimitades en què es concentrin diversos locals que, pel seu aforament, no tenen l'obligació de disposar d'un o d'una vigilant de seguretat privada s'aplica, a aquests efectes, l'escalat de l'apartat 1 sobre el nombre total d'aforament autoritzat que resulti de la suma dels aforaments dels diversos locals.

4. La persona titular de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives de l'àmbit territorial on s'ubiqui el local, amb l'informe previ favorable dels ajuntaments i de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i a sol·licitud de les persones titulars o de les persones organitzadores interessades, pot reduir el nombre de vigilants de seguretat privada o eximir de l'obligació de disposar-ne quan la ubicació del local, les seves característiques, la naturalesa de l'activitat o altres circumstàncies, degudament acreditades a la memòria de seguretat, així ho permetin.

Aquesta reducció o exempció és revocable quan deixin de concórrer les circumstàncies que la van justificar o si l'establiment incompleix la normativa o la resolució de reducció.

5. Estan exempts d'adoptar les mesures de seguretat regulades per aquest article els espectacles públics i les activitats recreatives organitzats per un ens local, sempre que la seguretat de les persones usuàries quedi garantida degudament per la policia municipal, policia local o guàrdia urbana, i així ho acrediti la memòria de seguretat respectiva.

6. La persona titular de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives de l'àmbit territorial on s'ubiqui el local pot acordar, a proposta de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra o de l'ajuntament, i escoltats ambdós, augmentar el nombre de vigilants de seguretat privada que resulta de l'apartat primer d'aquest article, quan la ubicació del local, les seves característiques, l'aforament autoritzat, la naturalesa de l'activitat i altres circumstàncies que es produeixin així ho aconsellin.

7. La direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria d'espectacles i d'activitats recreatives pot acordar, a proposta de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra o de l'ajuntament, i escoltats ambdós, la necessitat que determinats espectacles públics o activitats recreatives, no inclosos a l'apartat 1, disposin de vigilants de seguretat privada si la ubicació de l'establiment, les seves característiques i la naturalesa de l'activitat o de l'espectacle que s'hi desenvolupa o qualsevol altra circumstància ho fan necessari per garantir la seguretat del públic assistent.

Article 44

Funcions i requisits dels vigilants de seguretat privada

1. Les funcions dels vigilants de seguretat privada i els requisits que han de complir les persones que les desenvolupen són els propis d'aquests serveis, en els termes establerts per la seva normativa específica.

2. Les persones titulars dels establiments o organitzadores dels espectacles públics i les activitats recreatives a què fa referència l'apartat 1 de l'article anterior han de contractar els serveis dels vigilants de seguretat privada amb una empresa degudament inscrita i autoritzada d'acord amb els requisits establerts a la seva normativa específica.

3. El personal de l'establiment, inclòs el de control d'accés, no pot assumir les funcions pròpies del vigilant de seguretat privada. Quan durant el desenvolupament d'una activitat o d'un espectacle es produeixin alteracions de l'ordre, el personal de l'establiment ha de comunicar-ho immediatament als vigilants de seguretat privada, per tal que aquests exerceixin les funcions que els són pròpies, sense perjudici, quan la urgència ho requereixi, de les actuacions necessàries que el personal de l'establiment pugui dur a terme a fi de vetllar per la integritat física de les persones.

Article 45

Prevenció de conductes incíviques a l'exterior dels establiments i dels espais oberts al públic

Amb la finalitat de contribuir a evitar que es produeixin conductes incíviques a l'exterior dels establiments on es desenvolupen espectacles públics i activitats recreatives, les persones titulars, organitzadores o el seu personal han de:

a) Impedir que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes dels establiments, de les activitats recreatives o dels espectacles respectius.

b) Informar la policia de Catalunya competent de qualsevol indici de conducta incívica a l'exterior i en la proximitat dels seus establiments i dels espais on se celebren els espectacles públics o les activitats recreatives.

Article 46

Pla d'autoprotecció

1. Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat igual o superior a les 2.000 persones han de disposar d'un pla d'autoprotecció elaborat d'acord amb el que estableix el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció. També n'han de disposar els espectacles públics i les activitats recreatives realitzats a l'aire lliure en espais no tancats amb un aforament autoritzat superior a les 15.000 persones. Els espectacles públics i les activitats recreatives a l'aire lliure en espais tancats també n'han de disposar en el cas que l'aforament autoritzat sigui superior a les 5.000 persones.

2. Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 2.000 persones han de fer un pla d'autoprotecció, el contingut mínim del qual és el previst a la normativa específica abans esmentada reguladora dels plans d'autoprotecció També n'han de disposar els espectacles públics i les activitats recreatives realitzats a l'aire lliure en espais no tancats amb un nombre d'assistents previst superior a les 1.000 persones i inferior a les 15.000 persones. Els espectacles públics i activitats recreatives a l'aire lliure en espais tancats també n'han de disposar en el cas que l'aforament autoritzat sigui igual o superior a 500 persones i inferior a 5.000 persones.

3. Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones han de fer un pla d'autoprotecció d'acord amb el que disposa la normativa vigent sobre riscos laborals.

4. En cas de produir-se una emergència en l'àmbit de la protecció civil, les tasques d'autoprotecció interior, evacuació i seguretat, d'acord amb les previsions del pla d'autoprotecció, han de ser assumides per la persona titular o organitzadora o pel personal mateix del local.

5. Els plans d'autoprotecció han de ser redactats per una persona tècnica competent i han de ser signats per aquesta persona i pel titular o la persona organitzadora. Aquests formen part de la documentació que cal presentar per obtenir llicència o autorització, i són aprovats en el mateix tràmit que aquestes, un cop adaptats, a l'informe vinculant dels serveis de protecció civil, d'acord amb el que preveu la normativa d'aplicació. Els plans d'autoprotecció s'han d'actualitzar en els terminis previstos en la normativa específica i així ho han de reflectir els controls de funcionament regulats per aquesta.

Article 47

Condicions d'higiene i salubritat

1. Els establiments oberts al públic han de disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i cabines de vàter següent:

Fins a 50 persones d'aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines.

Entre 51 i 150 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines.

Entre 151 i 300 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines.

Entre 301 i 500 persones d'aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines.

Més de 500 persones d'aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per a cada fracció de 500 persones més d'aforament autoritzat.

2. Els serveis s'han d'instal·lar diferenciats entre homes i dones i han de complir els requisits següents: han d'estar allunyats i separats de la sala, ventilats i ben il·luminats; han de disposar de llums de senyalització i d'emergència, i les parets han de tenir un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable. En tot cas, han de respectar els requeriments de la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

3. En el cas d'espectacles o d'activitats recreatives que se celebren a fora d'establiments dotats d'aquests equipaments, s'han d'instal·lar cabines dotades de vàter i lavabo, en una proporció mínima d'una cabina per a cada 150 persones, i una més per cada 150 persones d'aforament autoritzat. S'ha d'acreditar documentalment la instal·lació dels equipaments esmentats.

Article 48

Dispositius d'assistència sanitària

1. Els establiments d'espectacles musicals i les activitats recreatives musicals a partir de 1.000 persones d'aforament autoritzat i els establiments de règim especial amb qualsevol aforament autoritzat han de disposar d'una infermeria amb instal·lacions, materials i equips adequats per prestar els primers auxilis en cas d'accident, malaltia o crisi sobtada. La infermeria pot ser substituïda per una farmaciola i la presència de vehicles medicalitzats mentre l'establiment estigui obert al públic o l'activitat recreativa s'estigui duent a terme. La llicència o autorització pot establir la necessitat de dotacions mínimes específiques per a determinats establiments, espectacles o activitats.

2. La resta d'establiments oberts al públic previstos en el catàleg, amb un aforament inferior a l'establert a l'apartat 1, han de disposar d'una farmaciola amb els materials i els equips adequats per facilitar primeres cures en cas d'accident, malaltia o crisi sobtada.

Article 49

Consumició de begudes i aliments

1. Les persones titulars d'establiments públics o les persones organitzadores d'espectacles públics i activitats musicals i d'exhibició tenen dret a explotar la comercialització de begudes i aliments en el respectiu establiment, espectacle o activitat. En tot cas, han d'adoptar les mesures necessàries per assegurar que la comercialització, el lliurament i el consum d'aliments i begudes es facin sense perjudicar el gaudi de l'espectacle o de l'activitat.

2. Les persones titulars o les persones organitzadores, mitjançant l'exercici del dret d'admissió, d'acord amb les prescripcions d'aquest Reglament, poden prohibir al públic que introdueixi aliments o begudes adquirits fora dels respectius establiments o espais oberts al públic.

Capítol tercer

Accés i admissió

Secció primera

Dret d'admissió i limitacions d'accés

Article 50

Dret d'admissió

1. El dret d'admissió és la facultat que tenen les persones titulars dels establiments oberts al públic i les persones organitzadores d'espectacles públics i d'activitats recreatives previstos a l'annex I de determinar les condicions d'accés, dins els límits establerts per l'article 5.1.c) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, per aquest Reglament i per la resta de normativa que sigui d'aplicació.

2. L'exercici del dret d'admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social de les persones usuàries dels establiments i dels espais oberts al públic, tant pel que fa a les condicions d'accés com a la permanència en els establiments i a l'ús i gaudi dels serveis que s'hi presten.

Article 51

Condicions d'accés

1. Les condicions d'accés sobre les quals es pot basar l'exercici del dret d'admissió han de ser concretes i objectives i en cap cas no poden ser arbitràries ni improcedents, ni basar-se en criteris discriminatoris que puguin produir indefensió a les persones usuàries o consumidores. Tampoc poden ser contràries als costums vigents a la societat. Aquestes condicions s'han de fer constar en un rètol o placa amb les característiques que es determinen a l'annex IV d'aquest Reglament.

2. La persona titular de l'establiment obert al públic o la persona organitzadora de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa ha de trametre una còpia del rètol indicat a l'apartat anterior al servei territorial competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives corresponent, el qual li pot requerir la modificació del rètol si considera que no compleix els límits i requisits legalment establerts. En aquest cas, la persona titular o la persona organitzadora ha de comunicar de nou el rètol a l'administració competent un cop l'hagi corregit. El full on consten les condicions d'accés, en virtut de les quals es pot exercir el dret d'admissió, ha d'estar degudament segellat per l'Administració i ha de romandre obligatòriament a l'establiment o lloc on es desenvolupi l'espectacle públic o l'activitat recreativa. El rètol on consten les condicions ha d'estar col·locat en un lloc visible a la zona d'accés de l'establiment.

3. Qualsevol modificació de les condicions del dret d'admissió s'ha de tramitar de conformitat amb el mateix procediment regulat pels apartats anteriors.

Article 52

Limitacions generals d'accés

1. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les organitzadores dels espectacles públics i de les activitats recreatives, o els responsables designats per aquestes, resten obligades a impedir-hi l'accés a:

a) Les persones que vulguin accedir-hi un cop superat l'aforament màxim autoritzat establert a la llicència.

b) Les persones que manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l'odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, en especial, a les que es comportin de manera agressiva o provoquin aldarulls a l'exterior o a l'entrada, a les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i a les que portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d'activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució.

c) Les persones que mostrin símptomes d'embriaguesa o que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d'haver-ne consumit.

d) Les persones que no compleixin les condicions d'edat mínima requerida, d'acord amb el que preveu l'article següent.

2. Si alguna persona es troba dins de l'establiment obert al públic o al lloc on es realitza l'espectacle públic o l'activitat recreativa en les condicions a què es refereixen els paràgrafs anteriors d'aquest article, la persona titular, organitzadora o responsable ha d'expulsar-la, per a la qual cosa pot requerir l'assistència de la policia de Catalunya.

Article 53

Limitacions d'accés per a les persones menors d'edat

1. Les persones menors d'edat tenen prohibit d'entrar als establiments o espais oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives següents:

a) En els establiments de jocs i apostes, d'acord amb el previst per la seva normativa específica.

b) En els establiments en què es realitzen activitats de naturalesa sexual.

2. Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada a les discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l'actuació les persones menors d'edat no poden romandre a l'establiment.

Les persones menors de 18 anys tenen prohibida l'entrada als establiments de règim especial.

Les persones menors de 14 anys tenen prohibida l'entrada a les discoteques de joventut. Queden exclosos d'aquesta prohibició els restaurants musicals i les sales festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut.

3. En els espectacles públics i activitats recreatives on estigui permesa l'entrada de menors d'edat s'ha de complir en tot cas la normativa que imposa determinades restriccions per a la seva protecció, i en tot cas les normes següents:

Les relatives a la protecció de la salut.

Les relatives a la prohibició d'ús de màquines recreatives amb premi o d'atzar.

Les relatives a les limitacions d'horaris que afecten les persones menors d'edat.

Les relatives a la protecció de la infància i la joventut.

Article 54

Efectes

1. En l'exercici del dret d'admissió no s'ha de permetre l'accés a l'establiment de les persones que no compleixin les condicions establertes en el rètol, i s'ha d'impedir l'accés de les persones que es trobin en alguna de les situacions previstes pels articles anteriors.

2. Les persones consumidores o usuàries que considerin que l'exercici del dret d'admissió o les condicions d'accés, tal com estan previstes o els han estat aplicades en un establiment obert al públic, espectacle o activitat recreativa determinats, no són conformes al que preveu aquest Reglament, poden formular denúncia davant l'administració competent per sancionar o davant la via jurisdiccional procedent.

Article 55

Responsables

L'exercici del dret d'admissió és responsabilitat de les persones titulars de l'establiment o espai obert al públic o de les persones organitzadores de l'espectacle públic o activitat recreativa, que el poden exercir directament o mitjançant el personal que designin a aquests efectes, que actua a les seves ordres. En els establiments, espectacles o activitats que, segons els articles següents, tenen l'obligació de disposar de personal de control d'accés, aquest és responsable de l'exercici del dret d'admissió, sense perjudici de la responsabilitat de la persona titular de l'establiment o organitzadora de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa.

Secció segona

Personal de control d'accés

Article 56

Definició i dependència

1. S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats.

2. La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les citades activitats hi és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa, amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aquests serveis.

Article 57

Obligació de disposar de personal de control d'accés

Tenen l'obligació de disposar de personal de control d'accés amb les funcions i requisits regulats en aquesta secció els establiments i espais oberts al públic, espectacles i activitats recreatives següents:

a) Establiments públics on es realitzen espectacles musicals, a partir de 150 persones d'aforament autoritzat.

b) Establiments públics on es realitzen activitats recreatives musicals, a partir de 150 persones d'aforament autoritzat.

c) Establiments oberts al públic de règim especial, independentment del seu aforament autoritzat.

d) Espectacles públics i activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, a partir de 150 persones d'aforament autoritzat.

Article 58

Nombre

Els establiments oberts al públic i els espectacles i les activitats recreatives indicats als apartats a), b) i d) de l'article anterior han de comptar amb els següents efectius de personal de control d'accés:

a) Entre 150 i 500 persones d'aforament màxim autoritzat: 2 persones, com a mínim.

b) Entre 501 i 1.000 persones d'aforament màxim autoritzat: 3 persones, com a mínim.

c) A partir de 1.001 persones d'aforament màxim autoritzat: 4 persones, com a mínim, i 1 més per cada 1.000 persones més d'aforament autoritzat.

Article 59

Identificació del personal

1. El personal de control d'accés ha d'estar identificat portant de manera visible un distintiu amb la llegenda "Personal de control d'accés" en el qual han de constar les dades que s'especifiquen a l'article relatiu a l'habilitació.

2. Durant les inspeccions, el personal de control ha de mostrar el carnet quan li sigui requerit.

Article 60

Funcions

1. Les funcions específiques del personal de control d'accés són les següents:

a) No permetre l'accés a les persones que no compleixin les condicions establertes per la persona titular de l'establiment o la persona organitzadora, en exercici del dret d'admissió.

b) Impedir l'accés a l'interior del local a les persones que es troben en algun dels supòsits de limitació general d'accés.

c) Fer complir la normativa sobre limitació de l'entrada de les persones menors i, a aquests efectes, comprovar l'edat de les persones que hi pretenguin accedir, mitjançant l'exhibició dels documents oficials d'identitat.

d) Controlar que en cap moment l'afluència de públic superi l'aforament màxim autoritzat i, en conseqüència, no permetre l'entrada de més públic.

e) Prohibir l'accés del públic a partir de l'hora límit de tancament o, si s'escau, un cop iniciat l'espectacle o activitat, d'acord amb les seves condicions específiques.

f) Informar immediatament els vigilants de seguretat privada de les alteracions de l'ordre que es produeixin en els accessos, sense perjudici de les actuacions que puguin dur a terme per vetllar per la integritat física de les persones i els béns, quan la urgència ho requereixi. Si no hi ha vigilants de seguretat privada, han d'informar directament la policia de Catalunya d'aquestes alteracions.

g) En cas necessari, auxiliar les persones que requereixin assistència sanitària i trucar al telèfon d'emergències corresponent.

h) Permetre i facilitar les inspeccions o els controls reglamentaris a les persones que realitzin aquestes funcions.

2. En cap cas el personal de control d'accés pot assumir o exercir les funcions pròpies dels vigilants de seguretat privada.

Article 61

Requisits

Les persones que vulguin obtenir l'habilitació per exercir les funcions de personal de control d'accés han de superar les proves de selecció que convoqui la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. Per poder participar-hi, les persones aspirants han de complir els requisits següents, que han d'acreditar de conformitat amb el que prevegin les convocatòries corresponents:

a) Ser major d'edat.

b) Tenir la ciutadania espanyola o d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.

c) No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni o la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.

d) Tenir coneixements mínims de les llengües oficials a Catalunya, a fi de poder atendre el públic que se'ls adreci en qualsevol de les dues.

e) Haver realitzat el curs de formació impartit pel centre de formació degudament habilitat.

Article 62

Proves

1. Per obtenir l'habilitació de personal de control d'accés les persones interessades han de:

a) Haver realitzat els cursos de formació segons el temari i amb la durada prevista a l'annex V. Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. En la comunicació s'ha d'acreditar que el centre està degudament habilitat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat, i acreditar els requisits que estableix l'esmentat annex V, punt 1.

b) Superar les proves de selecció que realitza la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, les quals han de tractar sobre els mòduls de coneixements i de caràcter pràctic que es determinen a l'annex V esmentat.

2. Per participar en la prova de selecció les persones aspirants s'han d'inscriure a la convocatòria corresponent, tot adjuntant la documentació següent:

a) Còpia del carnet d'identitat, passaport, permís de residència i treball, en el cas de les persones estrangeres.

b) Certificat d'antecedents penals.

c) Dues fotografies mida carnet d'identitat.

d) Certificat emès pel centre de formació corresponent que acrediti la seva assistència efectiva a, com a mínim, el 90% de la durada dels cursos de formació previstos per l'apartat 1.a).

Article 63

Habilitació

1. La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives atorga la corresponent habilitació a les persones aspirants que superin les proves previstes per l'article anterior mitjançant el lliurament d'un carnet i distintiu professionals.

2. En el carnet i distintiu professionals del personal de control d'accés hi ha de constar, com a mínim: una fotografia, nom i cognoms, número de carnet, data d'expedició i data de caducitat.

3. El carnet i distintiu professionals tenen una vigència de quatre anys. La caducitat del carnet i distintiu professionals comporta la inhabilitació del seu titular per poder desenvolupar les funcions de personal de control d'accés, i no poden contractar-se a aquests efectes, ni prestar aquestes funcions, mentre no es faci efectiva la renovació corresponent.

Article 64

Renovació del carnet i distintiu

1. La renovació del carnet i distintiu professionals del personal de control d'accés ha de ser sol·licitada per la persona interessada a la direcció general o als serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva caducitat.

2. La sol·licitud de renovació s'ha d'acompanyar del certificat d'antecedents penals, dues fotografies actuals i les dades personals actualitzades.

3. En el termini màxim de dos mesos d'haver sol·licitat la renovació, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha d'atorgar la renovació de l'habilitació, mitjançant un nou carnet i distintiu professionals, amb els termes establerts a l'article anterior.

Article 65

Revocació de l'habilitació

1. La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, prèvia audiència de la persona interessada, ha de revocar l'habilitació per exercir les funcions de control d'accés quan es donin les causes següents:

a) Haver superat en un any el període de vigència del carnet sense haver demanat la seva renovació.

b) Haver estat condemnat per algun dels delictes previstos en el Codi penal contra les persones, el patrimoni o la salut pública.

c) Haver estat sancionat administrativament per resolució ferma, per la comissió de dues o més faltes de caràcter greu o molt greu, durant el període d'un any, en relació amb l'exercici de les funcions que els són pròpies.

2. La resolució de revocació de l'habilitació per exercir les funcions de control d'accés comporta la retirada del carnet i distintiu professionals, amb la corresponent privació per exercir les funcions pròpies de personal de control d'accés. Contra aquesta resolució de revocació es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

3. Notificada la resolució de revocació, la persona interessada ha de presentar el seu carnet i distintiu professionals davant la direcció general o els serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, en el termini de deu dies hàbils a comptar de la citada notificació.

4. Pel que fa al supòsit establert a l'apartat 1.b) d'aquest article, la persona interessada pot sol·licitar, de conformitat amb el procediment regulat per l'article anterior, la renovació del carnet i distintiu professionals un cop hagin estat cancel·lats els antecedents dels delictes comesos que van motivar la revocació.

5. Pel que fa als supòsits establerts als apartats 1.a) i c) d'aquest article, la persona interessada pot sol·licitar un nou carnet i distintiu professionals, transcorregut un any des d'haver fet efectiva la revocació.

Secció tercera

Mesures per al control de l'aforament

Article 66

Determinació i informació de l'aforament

1. Tot establiment d'espectacles públics o d'activitats recreatives ha de tenir determinat el seu aforament màxim autoritzat o nombre de persones que es poden trobar simultàniament al seu interior. L'aforament màxim autoritzat s'ha de proposar en la sol·licitud de llicència o autorització o en el projecte tècnic o memòria en el supòsit de la comunicació prèvia i s'ha de determinar per la corresponent llicència o autorització o valorar a la comunicació prèvia, tenint en compte la superfície del local, el seu equipament, les vies d'evacuació i les característiques de les activitats que està previst realitzar-hi, d'acord amb la normativa tècnica vigent.

2. En els establiments d'espectacles públics i activitats recreatives s'ha d'informar, mitjançant cartells fàcilment visibles a totes les seves entrades, de l'aforament màxim autoritzat per la seva llicència o autorització o valorat a la comunicació prèvia.

Article 67

Control d'aforament

1. La persona organitzadora o titular d'un establiment obert al públic, o organitzadora d'un espectacle públic o activitat recreativa, ha de designar un o una responsable del control de l'aforament respectiu, que ha d'evitar que en cap moment l'afluència de públic superi l'aforament màxim autoritzat, i que ha d'estar en condicions de proporcionar en qualsevol moment informació als i a les agents de la policia de Catalunya sobre el nombre de persones que es troben a l'establiment, espectacle o activitat recreativa.

2. El control de l'aforament es realitza:

a) En els casos previstos per l'article següent, mitjançant el sistema automàtic de control d'aforament autoritzat.

b) En la resta de casos, mitjançant l'observació visual del responsable, amb la col·laboració, si s'escau, del personal les funcions del qual li permetin realitzar aquesta tasca de la manera més eficaç.

Article 68

Obligació de comptar amb sistema automàtic de control d'aforament

Tenen l'obligació de disposar d'un sistema automàtic de control d'aforament:

a) Els establiments d'espectacles musicals o d'activitats recreatives musicals a partir de 151 persones d'aforament autoritzat.

b) Els espectacles musicals i les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari regulats per l'article 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, que se celebren en un establiment tancat i cobert, a partir de 151 persones d'aforament autoritzat.

c) Els espectacles musicals i les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari regulats per l'article 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, que se celebren en un recinte a l'aire lliure, a partir de 1.000 persones d'aforament autoritzat.

d) Els establiments de règim especial, independentment del seu aforament.

Article 69

El sistema automàtic de control d'aforament

1. En els establiments indicats a l'article anterior, amb aforaments autoritzats a partir de 151 persones, s'hi ha d'instal·lar un sistema d'enregistrament d'imatges que enregistri de manera continuada, des de l'obertura del local fins al seu tancament, cadascuna de les entrades i sortides d'aquest, amb les dades del dia i l'hora. Les imatges s'han de guardar durant un període de tres mesos, amb ple respecte a la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

Aquests establiments també poden instal·lar els sistemes de control d'aforament previstos a l'annex III.

2. Els establiments amb aforament autoritzat a partir de 501 persones han de comptar amb els sistemes de control d'aforament que preveu l'annex III.

3. S'ha de determinar per la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives el sistema automàtic de control d'aforament, de conformitat amb la normativa de control metrològic que sigui d'aplicació i amb les homologacions corresponents. El sistema s'ha de composar dels elements i oferir les prestacions previstos a l'annex III.

4. La instal·lació d'aquests tipus de sistemes s'ha de fer per una empresa autoritzada seguint totes les indicacions de la part fabricant i els requeriments que s'estableixen a l'annex III d'aquest Reglament. A més, en finalitzar la instal·lació s'ha d'emplenar un butlletí d'instal·lació que així ho certifiqui. Aquest butlletí s'ha d'emplenar i signar pel responsable de l'empresa instal·ladora i ha de complir un protocol definit des del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

5. De manera esporàdica, es poden realitzar inspeccions d'aforament per les autoritats competents per verificar que no se superen els aforaments màxims autoritzats en un local. En el cas de locals amb aforaments autoritzats a partir de 151 persones, l'agent de l'autoritat ha de connectar el seu propi dispositiu al sistema de comptatge de persones i verificar si hi ha hagut o no un excés d'aforament.

Capítol quart

Horaris

Article 70

Determinació dels horaris

1. Els horaris d'obertura i de tancament dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics i de les activitats recreatives han de ser determinats per una ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, de conformitat amb allò que estableix l'article 20 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

2. En el cas d'aquells establiments oberts al públic que, sobre la base d'acumular llicències compatibles per a diversos tipus d'espectacles i activitats recreatives, poden romandre oberts de manera ininterrompuda, han d'assegurar que, en tot cas i com a mínim, tancaran dues hores de cada 24, per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació de l'establiment. Aquestes dues hores s'han de determinar expressament a la llicència, autorització o comunicació prèvia.

3. Els horaris de cada establiment obert al públic han de figurar a la placa o rètol identificatiu corresponent.

4. Els establiments, els espectacles públics i les activitats recreatives en cada moment del dia poden desenvolupar les activitats adequades a la franja horària de què es tracti, segons la normativa d'horaris.

5. En el cas de les terrasses i vetlladors l'horari és el que determini la normativa d'horaris corresponent o a les ordenances municipals, amb prevalença del que sigui més restrictiu.

Article 71

Aplicació de l'horari de tancament

A partir de l'hora límit de tancament no es pot permetre l'accés de cap persona usuària o consumidora, no es pot servir cap consumició, ha de deixar de funcionar la música, han de cessar totes les activitats recreatives o d'espectacle públic que s'estiguin realitzant, s'ha d'encendre tot l'enllumenat interior i s'ha d'informar el públic que ha arribat l'hora de tancament i que disposen d'un màxim de 30 minuts per sortir, si l'aforament màxim autoritzat és de fins a 500 persones, o de 45 minuts, si l'aforament màxim autoritzat és de més de 500 persones. Un cop transcorregut aquest període, el personal del titular de l'establiment o de la persona organitzadora de l'espectacle públic o activitat recreativa ha de demanar que surti de l'establiment el públic que resti a l'interior.

Capítol cinquè

Informació i documentació

Article 72

Plaques o rètols normalitzats

1. Els establiments, els espectacles públics i les activitats recreatives han de disposar dels rètols o de les plaques normalitzades següents, sens perjudici dels altres que estableixi la normativa específica vigent:

a) D'identificació i d'informació, col·locats a l'exterior del local o del recinte on aquests es realitzen, en un lloc visible per a tothom proper a l'entrada principal, que ha de contenir les dades següents: denominació de l'establiment, espectacles o activitats recollides a la llicència, autorització o comunicació prèvia, horari d'obertura i de tancament al públic, i aforament autoritzat del local.

b) D'informació de l'exercici del dret d'admissió i de les condicions objectives d'accés, en el cas dels establiments i espais oberts al públic que vulguin exercir el dret d'admissió.

c) D'informació amb l'avís sobre els nivells sonors a l'interior del local d'acord amb la normativa aplicable.

d) D'informació del control d'aforament autoritzat, i de l'ús de càmeres de seguretat, si s'escau.

e) De disposició al servei del públic assistent de fulls de denúncia/reclamació.

f) De prohibició d'entrada de menors, quan escaigui.

Així mateix, han de disposar de les plaques o rètols normalitzats previstos per la normativa en matèria de salut, pel que fa a la venda i consum de tabac i begudes alcohòliques.

2. Les plaques o rètols normalitzats previstos pels paràgrafs anteriors s'han de redactar, d'acord amb la normativa de política lingüística, en tot cas en català, sense perjudici que el titular en vulgui disposar també de redactades en altres llengües, i s'han de confeccionar i col·locar de conformitat amb els criteris que estableix l'annex IV d'aquest Reglament, tenint en compte la normativa específica aplicable per raó de la matèria.

Article 73

Documentació

Les persones titulars dels establiments oberts al públic i les persones organitzadores d'espectacles públics o d'activitats recreatives han de tenir a l'establiment o en el lloc de la seva realització la documentació següent, que els pot ser requerida pels agents de la policia de Catalunya o pel personal de control i inspecció:

a) La llicència, l'autorització o la comunicació prèvia davant l'Administració, aquesta darrera acompanyada del projecte tècnic o de la memòria de l'establiment, l'espectacle o l'activitat.

b) L'acta de control inicial i les actes de control periòdic.

c) Els fulls de reclamació/denúncia a disposició del públic i els diligenciats per persones afectades.

d) La documentació que acrediti la contractació d'una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil.

e) Els escrits relatius a la comunicació davant l'administració competent de l'exercici del dret d'admissió, en el cas que l'exerceixin.

f) El pla d'autoprotecció, si s'escau.

g) La resta de documentació que sigui requerida per la normativa reguladora de prevenció i control ambiental de les activitats.

h) La documentació que acrediti que està en possessió de la resta de llicències o autoritzacions que concorrin en l'activitat, si s'escau.

Article 74

Qualificació dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives

1. Amb la finalitat de promoure la qualitat dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives, es crea la denominació de qualitat Q10, que es pot concedir a qualsevol dels espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments oberts al públic recollits a l'annex I. Aquells que l'obtinguin poden fer-ho constar en la seva identificació i denominació.

2. Les persones titulars dels establiments oberts al públic i les persones organitzadores d'espectacles públics i activitats recreatives interessades a obtenir la denominació de qualitat Q10 han d'acreditar que compleixen els requisits especials de seguretat, valors de convivència, qualitat de les instal·lacions, valor artístic o cultural, l'adhesió de l'establiment al sistema arbitral de consum, o d'altres, que s'han de determinar per ordre del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, a proposta del Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

3. L'atorgament de la denominació de qualitat Q10 s'ha de formalitzar per resolució de la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, a proposta de la comissió qualificadora que és designada per acord del Consell Assessor d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

Capítol sisè

Garanties i responsabilitats

Article 75

Responsabilitat de les persones titulars i de les persones organitzadores

1. De conformitat amb el que preveu la Llei 11/2009, de 6 de juliol, les persones titulars dels establiments i espais oberts al públic i les persones organitzadores dels espectacles públics i de les activitats recreatives són responsables:

a) Del desenvolupament normal de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa, de la seva clientela i de la resta de persones que hi assisteixen o participen.

b) Del funcionament normal de l'establiment i dels espectacles públics i activitats recreatives que s'hi celebren, tret que aquests i aquestes tinguin una persona organitzadora diferent, cas en el qual la responsabilitat de la persona titular i de la persona organitzadora és la prevista en el contracte que hagin subscrit i, en cas de manca de previsió contractual, la responsabilitat directa correspon a la persona organitzadora de l'activitat o de l'espectacle i la subsidiària, a les persones titulars dels establiments.

2. Amb la finalitat de fer efectius aquests principis de responsabilitat, les persones organitzadores i titulars resten obligades a:

a) Tenir en tot moment a disposició del públic i de qualsevol persona interessada fulls de reclamació/denúncia, de conformitat amb el que preveu l'article següent.

b) Subscriure una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat, en els termes establerts per aquest Reglament. Aquesta assegurança és un requisit per a l'obertura de l'establiment i per a l'inici dels espectacles públics o activitats recreatives.

Article 76

Fulls de reclamació/denúncia

1. Les persones organitzadores dels espectacles públics i les activitats recreatives i les persones titulars dels establiments oberts al públic han de disposar en el local o lloc de realització de l'espectacle públic o l'activitat recreativa de fulls normalitzats de reclamació/denúncia, amb el format, procediment, règim jurídic i efectes establerts per la normativa específica.

2. En el cas que alguna persona interessada formuli una reclamació/denúncia en un establiment obert al públic, espectacle o activitat recreativa, la persona titular o la persona organitzadora ha d'incorporar la còpia que li correspon a la documentació de l'establiment, l'espectacle o l'activitat recreativa a disposició dels serveis d'inspecció i control i de la policia de Catalunya.

Article 77

Persones obligades a contractar una assegurança

Estan obligades a contractar una pòlissa de responsabilitat civil, de conformitat amb el que preveuen aquest article i els següents, les persones titulars d'establiments oberts al públic o organitzadores d'espectacles públics o d'activitats recreatives.

Les persones organitzadores d'espectacles públics o d'activitats recreatives de caràcter extraordinari han de contractar la pòlissa de responsabilitat civil regulada pels articles següents, independentment de la que també tinguin contractada les persones titulars dels establiments o dels espais on es dugui a terme l'espectacle públic o l'activitat recreativa.

Article 78

Àmbit de cobertura de l'assegurança

1. L'assegurança de responsabilitat civil regulada en aquesta norma es regeix per les disposicions generals de contractes d'assegurances, així com pel que preveu la pòlissa d'assegurança.

2. L'assegurança ha de cobrir la responsabilitat civil que sigui imputable, directament, solidàriament o subsidiàriament, a les persones titulars dels establiments oberts al públic o a les persones organitzadores dels espectacles públics o de les activitats recreatives, de tal manera que pugui respondre dels danys personals i materials i dels perjudicis consecutius ocasionats a les persones usuàries o assistents i a les terceres persones i als seus béns, sempre que aquests danys i perjudicis hagin estat produïts com a conseqüència de la gestió i explotació de l'establiment o de la realització de l'espectacle o activitat recreativa, així com de l'activitat del personal al seu servei o de les empreses subcontractades.

A l'efecte del que estableix el paràgraf anterior, s'entenen per perjudicis consecutius les pèrdues econòmiques que es derivin directament dels danys personals i materials soferts per la persona reclamant i que estan emparats per la pòlissa d'assegurances.

3. Queden excloses de la cobertura dels contractes d'assegurances regulats per aquest Reglament les persones executants o el personal que, directament o indirectament, depenguin empresarialment de les persones titulars o de les persones organitzadores, que han de disposar de la seva assegurança específica. També queden exclosos els béns destinats a l'ús de l'establiment obert al públic o al desenvolupament de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa.

4. Els actes i les celebracions privats o de caràcter estrictament familiar queden exclosos de contractar la pòlissa de responsabilitat civil prevista als articles anteriors.

Article 79

Elements del contracte d'assegurança

Als efectes del compliment d'aquest capítol, els elements del contracte d'assegurança de responsabilitat civil són els següents:

a) Asseguradora: entitat asseguradora autoritzada i inscrita en els registres corresponents, d'acord amb la normativa aplicable a les assegurances privades.

b) Prenedora: la persona física o jurídica designada a la pòlissa que assumeix les obligacions del contracte en la seva condició de persona titular o d'organitzadora, segons s'indica a l'apartat Activitat assegurada de la pòlissa.

c) Assegurada: la persona física o jurídica titular de l'interès objecte de l'assegurança, que assumeix les obligacions del contracte si no hi ha persona prenedora.

d) Terceres persones perjudicades: les persones físiques o jurídiques alienes a les persones titulars dels establiments oberts al públic i a les persones organitzadores dels espectacles i de les activitats recreatives que hagin patit danys personals, materials i perjudicis durant la seva assistència a l'establiment obert al públic, a la realització de l'espectacle o al desenvolupament de l'activitat recreativa, o com a conseqüència directa del funcionament d'aquests, o que els hagin patit sense haver-hi assistit.

Article 80

Quanties mínimes

1. Les persones obligades han de contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, en funció de l'aforament autoritzat dels establiments oberts al públic, instal·lacions o espais oberts al públic, tenint en compte els coeficients correctors que poden aplicar-se per raó de les característiques i circumstàncies dels establiments oberts al públic, dels espectacles i de les activitats recreatives. La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil s'ha de contractar per les quanties mínimes següents:

a) Fins a 100 persones d'aforament autoritzat: 300.000 € de capital assegurat.

b) Fins a 150 persones d'aforament autoritzat: 400.000 € de capital assegurat.

c) Fins a 300 persones d'aforament autoritzat: 600.000 € de capital assegurat.

d) Fins a 500 persones d'aforament autoritzat: 750.000 € de capital assegurat.

e) Fins a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 900.000 € de capital assegurat.

f) Fins a 1.500 persones d'aforament autoritzat: 1.200.000 € de capital assegurat.

g) Fins a 2.500 persones d'aforament autoritzat: 1.600.000 € de capital assegurat.

h) Fins a 5.000 persones d'aforament autoritzat: 2.000.000 € de capital assegurat.

i) Quan l'aforament autoritzat sigui superior a l'esmentat a l'apartat h) s'ha d'incrementar la quantitat mínima de capital assegurat en 60.000 € per cada 1.000 persones o fracció d'aforament autoritzat superior a les 5.000, fins arribar als 6.000.000 €.

2. Les administracions públiques que organitzin espectacles públics i activitats recreatives els han d'assegurar tot regint-se per la seva normativa específica, tenint en compte que en cap cas la quantia mínima del capital assegurat per aquest concepte pot ser inferior als 300.000 €.

3. A les instal·lacions o estructures eventuals portàtils o desmuntables que s'utilitzin per a espectacles públics o activitats recreatives que tinguin l'aforament autoritzat, els són d'aplicació les garanties establertes per l'apartat anterior, i resta obligada a contractar la pòlissa d'assegurança la persona propietària o l'arrendadora de la instal·lació.

4. Quan les instal·lacions o estructures de l'apartat anterior s'utilitzen en ocasió de fires o atraccions en espais oberts o en la via pública, on el seu aforament sigui indeterminat, el capital mínim assegurat és de 150.300 € per cada instal·lació o estructura.

5. Si les instal·lacions o estructures de l'apartat anterior s'utilitzen conjuntament en un espai delimitat, s'ha de subscriure una única pòlissa d'assegurança conjunta a totes les estructures o instal·lacions, el capital mínim assegurat de la qual ha de ser el que correspongui a l'aforament autoritzat per a l'espai delimitat, en aplicació de l'escala de l'apartat 1 d'aquest article.

6. La realització d'espectacles públics o activitats recreatives a la via pública o en d'altres espais oberts d'ús públic no delimitats requereix la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per una quantia mínima de 601.000 € de capital assegurat. Tanmateix, si per les característiques del lloc i de l'espectacle o activitat recreativa es pot fer una valoració aproximada de l'aforament, s'hi ha d'aplicar l'escala de garanties mínimes de l'apartat 1 d'aquest article.

7. A les pòlisses de vigència anual, a més de constar-hi el capital assegurat, de conformitat amb aquest capítol, s'hi ha d'indicar la quantia de l'import màxim a indemnitzar per any.

8. La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil dels establiments en els quals s'exerceixen activitats de naturalesa sexual s'ha de contractar per les quanties mínimes establertes a les ordenances municipals o, si s'escau, les que determini l'ordenança municipal tipus.

Article 81

Coeficients correctors

1. Quan els espectacles públics o les activitats recreatives es duguin a terme parcialment o totalment sota rasant, la quantitat mínima establerta a l'apartat 1 de l'article anterior s'ha d'incrementar en un 25% o en un 30%, respectivament.

2. Quan un establiment obert al públic o el desenvolupament d'un espectacle públic o activitat recreativa, per les seves característiques o circumstàncies, comportin un risc especial per a les persones o pels béns, que faci necessària una major seguretat del públic assistent o participant, l'administració competent per atorgar les llicències o les autoritzacions corresponents o davant la qual es presenta la comunicació prèvia, mitjançant un informe motivat, pot determinar l'aplicació d'un coeficient corrector a les quanties mínimes de l'apartat 1 de l'article anterior, fins a un màxim del 50%.

3. Quan les característiques o circumstàncies d'un establiment obert al públic o d'un espectacle o activitat recreativa no comportin un agreujament del risc per a les persones o pels béns, l'administració competent per atorgar les llicències o autoritzacions corresponents o davant la qual es presenta la comunicació prèvia, mitjançant un informe motivat, pot determinar l'aplicació d'un coeficient reductor a les quanties mínimes de l'apartat 1 de l'article anterior, d'acord amb els factors i criteris següents:

a) Per la seva ubicació: als espectacles o activitats recreatives realitzats en vies públiques o espais oberts se'ls pot aplicar una reducció màxima del 30% del capital assegurat, llevat de les activitats de l'article 80.4.

b) Pel tipus d'espectacle públic o activitat recreativa: pels concerts de música clàssica, òpera, teatre, cine, activitats infantils populars i activitats cíviques populars, es pot aplicar una reducció màxima del 50% del capital assegurat. Aquesta reducció s'ha de determinar en el contracte d'assegurança en funció del tipus d'activitat i aforament.

c) Per la durada de l'espectacle o activitat recreativa: si es duu a terme durant el dia, es pot aplicar una reducció del 30% del capital assegurat; si la durada és de dos o tres dies, es pot aplicar una reducció del 20%, i si la durada és de més de tres dies, es pot aplicar una reducció màxima del 10% per aquest concepte.

4. En cap cas la quantia dels capitals a assegurar que resulti d'aplicar el coeficient reductor a què fa referència l'apartat anterior no pot ser inferior a 300.000 €.

Article 82

Límits

1. Les garanties i sumes assegurades, establertes en aquest capítol i indicades a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, ho seran per sinistre, amb un sublímit mínim per víctima de 150.000 €.

2. A l'efecte d'aplicació del límit assegurat, s'entén com un sol i únic sinistre totes les reclamacions derivades del mateix fet generador de la responsabilitat civil.

Article 83

Acreditació

La persona titular de l'establiment o organitzadora de l'espectacle o activitat recreativa, o la persona que en tingui la representació, ha d'acreditar la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, d'acord amb el que preveu aquest Reglament, acompanyada del rebut vigent.

Capítol setè

Registres d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores

Article 84

Registres d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores

1. Les persones titulars d'establiments oberts al públic i les organitzadores d'espectacles públics i d'activitats recreatives han d'estar inscrites en el Registre d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores, regulat en els articles següents.

2. El Registre d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores és l'arxiu informatitzat que conté les dades bàsiques que determinen els articles següents. S'organitza en els registres municipals i en el Registre general.

Article 85

Registres municipals

Els ajuntaments que exerceixin les competències atribuïdes per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, han de constituir i actualitzar el Registre municipal d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores, on han de constar les dades següents:

a) En relació amb cada una de les persones titulars o organitzadores d'establiments oberts al públic, d'espectacles públics o d'activitats recreatives radicats en el seu terme municipal o que hi operin:

Dades de la persona física o jurídica.

Establiments recollits en aquest Reglament de la mateixa titularitat.

Espectacles públics o activitats recreatives dels quals també sigui la persona organitzadora.

b) En relació amb cada un dels establiments oberts al públic radicats en el seu terme municipal o que hi operin:

Tipus d'establiment, segons la classificació de l'annex I.

Aforament màxim permès.

Denominació de la persona o persones titulars de l'establiment.

Article 86

Registre general

La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, en coordinació amb els ajuntaments, és la responsable de constituir i actualitzar el Registre general d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores, on han de constar:

a) Les persones organitzadores o titulars dels establiments inscrits als registres municipals regulats per l'article anterior, organitzats en una base de dades general i integrada de tots els establiments i de totes les empreses d'espectacles públics i d'activitats recreatives de tots els municipis radicats en el territori de Catalunya o que hi operen.

b) Les persones organitzadores o titulars dels establiments d'espectacles públics i d'activitats recreatives autoritzats per l'Administració de la Generalitat, amb les mateixes dades i estructura establertes per als registres municipals.

Article 87

Dades dels registres

Totes les dades referents a persones s'han de recollir, compilar, analitzar i presentar desagregades per sexes per tal de facilitar els estudis científics, estadístics i informes de gènere, d'acord amb la normativa sobre aquesta matèria, i respectant, en tot cas, la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 88

Inscripció

1. Les inscripcions en els registres municipals i en el Registre general són responsabilitat de les administracions titulars i les han de formalitzar d'ofici en el mateix moment de resoldre sobre les sol·licituds d'autorització o de llicència, de pronunciar-se sobre la recepció de les comunicacions prèvies davant l'Administració o de dur a terme les altres intervencions administratives de la seva competència que siguin objecte d'inscripció.

2. Les persones inscrites tenen el dret a conèixer les dades que les afecten i, si s'escau, a promoure'n la modificació per adequar-les a la realitat.

Article 89

Coordinació i accessibilitat

1. La coordinació entre els registres municipals i entre aquests i el Registre general es realitza mitjançant la tramesa automàtica de les inscripcions fetes a qualsevol registre dels esmentats i a través de l'accessibilitat telemàtica plena de les administracions titulars dels registres, que ha de permetre l'accés a totes les dades que hi consten. Aquestes trameses automàtiques i d'accessibilitat plena han de ser garantides pels models i el programari previstos en la normativa de desplegament.

2. Les dades que contenen els registres municipals i el Registre general han de ser plenament accessibles per via telemàtica per les administracions.

3. Qualsevol persona interessada pot accedir als registres regulats en aquest títol, tret de les dades que el personal gestor respectiu, en aplicació de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, ha de reservar.

Capítol vuitè

Venda d'entrades o localitats

Article 90

Venda d'entrades o localitats

1. En els espectacles públics i activitats recreatives en què es requereixi la venda d'entrades o localitats, les persones organitzadores han d'habilitar les expenedories necessàries, en relació amb el nombre de localitats, per despatxar-les directament al públic.

2. Queden prohibides la venda i la revenda ambulants d'entrades. En aquests supòsits, i sens perjudici de la iniciació de l'oportú procediment sancionador, els o les agents de la policia de Catalunya han de procedir, com a mesura cautelar, a la retirada immediata i comís de les entrades, els diners objecte de la transacció i altres elements que s'utilitzin.

3. La venda telemàtica d'entrades es regeix per la normativa corresponent en matèria de comerç electrònic, amb la possibilitat d'establir comissions o recàrrec.

Títol tercer

Règims d'intervenció administrativa

Capítol primer

Disposicions generals

Article 91

Classificació

Els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives estan subjectes als règims d'intervenció administrativa següents:

Autorització administrativa de la Generalitat.

Llicència municipal.

Règim de comunicació prèvia davant la Generalitat.

Règim de comunicació prèvia davant l'ajuntament.

Article 92

Autorització, llicència i comunicació prèvia

1. Sense perjudici del que estableixen els apartats següents, tota autorització, llicència i comunicació prèvia davant l'Administració d'un determinat establiment públic porta associada la realització d'un o diversos tipus d'espectacles públics o d'activitats recreatives, segons les definicions de l'annex I.

2. En un mateix establiment obert al públic es poden realitzar diversos espectacles públics i activitats recreatives dels definits per separat a l'annex I, sempre que compleixi tots els requeriments exigits per a cadascun d'aquests, que cap disposició no els declari incompatibles i que no ho siguin físicament o tècnicament. En aquests casos, a la llicència, autorització o comunicació prèvia de l'establiment, s'hi ha de fer constar la denominació de l'activitat principal o de la que exigeixi majors requisits. Així mateix, hi han de constar els altres espectacles públics i activitats recreatives que s'hi desenvolupin. Si l'establiment té diversos espais independents d'ús diferenciat, s'ha d'expressar l'aforament autoritzat de cadascun d'ells i l'activitat o activitats que s'hi han de desenvolupar.

3. Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari són els que es duen a terme esporàdicament en els establiments i espais oberts al públic que tenen llicència, autorització o comunicació prèvia per a una activitat o espectacle diferent del que es pretén realitzar.

4. També es poden dur a terme esporàdicament en els espais oberts al públic o altres establiments que disposen de llicència per realitzar activitats diferents de les previstes en aquest Reglament.

Article 93

Informes dels òrgans competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives

1. Els ajuntaments han de trametre el projecte tècnic i la resta de documentació que acompanya la sol·licitud de llicència o autorització previstes al punt 2 d'aquest article als serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. Aquests òrgans, després de sotmetre la documentació esmentada a consideració d'informe en l'àmbit de seguretat ciutadana, prevenció i seguretat en matèria d'incendis, protecció civil i trànsit i en d'altres àmbits, si s'escau, emetran els informes que garanteixen el compliment de la normativa vigent en matèria de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. El contingut d'aquests informes s'ha de comunicar a l'ajuntament, el qual l'ha d'incorporar obligatòriament a les llicències i autoritzacions municipals. Aquests informes s'han d'emetre en el termini màxim d'un mes des de la data d'entrada en el registre dels serveis territorials.

2. Els ajuntaments han de trametre una còpia dels expedients de llicència municipal als serveis territorials del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives en els supòsits següents:

a) Establiments de règim especial, en els municipis de més de 50.000 habitants o que per delegació hagin assumit aquesta competència.

b) Activitats recreatives extraordinàries o espectacles públics extraordinaris, en municipis de més de 50.000 habitants o que per delegació hagin assumit aquesta competència.

Article 94

Declaració responsable i comunicació prèvia

El departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de posar a disposició de la ciutadania models normalitzats de declaració responsable i comunicació prèvia.

Capítol segon

Llicència municipal d'establiments oberts al públic

Secció primera

Espectacles i establiments oberts al públic

Article 95

Llicència municipal

De conformitat amb els articles 13.1.c) i 29 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, estan subjectes a llicència municipal:

a) Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia d'acord amb l'article 124 d'aquest Reglament.

b) Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives no permanents desmuntables.

c) Els establiments de règim especial per als municipis amb una població superior als 50.000 habitants, amb l'informe vinculant previ de la Generalitat.

d) Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de més de 50.000 habitants.

e) Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars.

Secció segona

Sol·licitud i documentació

Article 96

Sol·licitud

1. La sol·licitud de llicència d'establiment obert al públic es dirigeix a l'ajuntament on aquest s'ubiqui, amb el contingut següent:

a) Nom i adreça de la persona sol·licitant i, si s'escau, de la persona que actuï en representació seva. S'han d'incloure en tot cas les adreces per a comunicacions i notificacions telemàtiques.

b) Tipus d'establiment i, si s'escau, d'espectacles i d'activitats recreatives per a què se sol·licita la llicència, d'acord amb la tipologia prevista a l'annex I.

c) La sol·licitud es pot formalitzar per mitjans electrònics o de manera presencial en qualsevol punt de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE).

2. En el supòsit que la sol·licitud es presenti a través de mitjans electrònics, cal annexar la documentació en format electrònic. En cas que es formalitzi de manera presencial, cal aportar la documentació en suport electrònic i una còpia en suport paper.

Article 97

Documentació

1. La sol·licitud de llicència d'establiment obert al públic ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

b) Memòria de seguretat, pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa aquest Reglament, si s'escau, i sempre que els seus continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l'apartat anterior.

c) Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s'escau, on faci constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.

d) Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

e) Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l'adreça, titulació i habilitació professional de la persona designada.

f) La sol·licitud de llicència urbanística, si s'escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.

2. Informe de compatibilitat del projecte amb l'ordenament urbanístic vigent, per als establiments de règim especial autoritzats per la Generalitat.

Article 98

Projecte tècnic

El projecte tècnic de l'establiment obert al públic que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de llicència ha d'estar signat per una persona tècnica competent i ha de contenir les dades i requisits de la normativa específica sobre edificació, prevenció i control ambiental que siguin d'aplicació als projectes constructius i d'activitats, prevenció i seguretat en cas d'incendi i, si s'escau, els relatius al sistema de control automàtic d'aforament i a la seva instal·lació.

Article 99

Presentació simultània d'altres sol·licituds

Simultàniament a la presentació de la sol·licitud de llicència d'establiment obert al públic, s'han de presentar també davant l'ajuntament les sol·licituds d'autoritzacions i llicències que la normativa vigent requereixi per a l'establiment projectat, de conformitat amb les previsions dels articles següents, tenint en compte que es podran tramitar conjuntament les sol·licituds presentades.

Secció tercera

Tramitació i resolució

Article 100

Suficiència de la sol·licitud i de la documentació presentada

1. Un cop rebuda la sol·licitud, l'ajuntament ha de comprovar si la documentació presentada és la legalment exigida.

2. Si l'ajuntament detecta mancances o deficiències en la sol·licitud o en la documentació que l'acompanya ho ha de notificar a la persona sol·licitant, i donar-li un termini de deu dies per esmenar-les, tot advertint-la que si no ho fa es considera que desisteix de la seva petició.

3. Completat el tràmit anterior, l'ajuntament ha de trametre la sol·licitud i la documentació que l'acompanya a l'òrgan competent per fer l'informe ambiental, i als departaments de la Generalitat competents que hagin d'emetre els informes preceptius, els quals hauran de pronunciar-se sobre la suficiència i idoneïtat del projecte. Si es detecten insuficiències esmenables, s'ha de requerir al o la sol·licitant perquè les esmeni.

4. Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'hagi completat o esmenat la documentació s'ha de declarar la caducitat de l'expedient i s'ha de procedir al seu arxivament.

Article 101

Informes preceptius

1. D'acord amb l'article anterior, el projecte tècnic i la resta de documentació s'han de sotmetre a informe preceptiu i vinculant dels òrgans municipals i, si s'escau, els de la Generalitat competents en les matèries següents:

a) Protecció de la salut.

b) Prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

c) Seguretat ciutadana.

d) Protecció civil, que en tot cas s'ha de pronunciar en relació amb el pla d'autoprotecció.

e) En matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, els informes en relació amb els establiments de règim especial a què fa referència l'article 93 d'aquest text.

f) El competent per emetre l'informe ambiental.

g) El Servei Català de Trànsit, o un altre òrgan municipal competent en matèria de mobilitat, en relació amb les mesures a adoptar en l'àmbit de les vies interurbanes i de les urbanes, respectivament.

2. Els òrgans competents en matèria ambiental han d'emetre el seu informe dins del termini que els atorga la normativa de medi ambient. En la resta de casos, els informes han de ser lliurats en el termini d'un mes des de la seva sol·licitud.

3. Transcorreguts els terminis establerts sense que s'hagin tramès els informes es poden prosseguir les actuacions, sense perjudici que els informes emesos fora de termini, però rebuts abans que es dicti la resolució, hagin de ser considerats necessàriament per dictar-la.

Article 102

Tramitació del procediment

Completat el tràmit previst a l'article anterior, la sol·licitud i la documentació que l'acompanya s'ha de sotmetre a informació pública i audiència veïnal, que s'ha de desenvolupar de conformitat amb el que preveuen aquest Reglament, la normativa general sobre procediment administratiu i la normativa de règim local aplicable.

Article 103

Proposta de resolució

1. Un cop rebuts els informes preceptius requerits per l'article 101 o exhaurit el termini establert per emetre'ls, l'òrgan municipal per resoldre elabora la proposta de resolució, que ha de ser notificada, tot informant que disposen d'un termini de deu dies per formular-hi al·legacions, a:

a) Les persones interessades.

b) L'òrgan ambiental que hagi emès l'informe d'aquest ordre.

c) La resta d'òrgans que hagin emès informes preceptius.

2. Un cop completats els tràmits anteriors, l'instructor o instructora ha d'elevar l'expedient a l'òrgan competent per resoldre.

Article 104

Resolució

1. La resolució s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud, tret dels casos en què aquest mateix Reglament estableix terminis diferents. Si no es dicta resolució expressa dins d'aquest termini, la sol·licitud de llicència s'ha d'entendre denegada per silenci administratiu.

2. La resolució només pot ser d'atorgament de la llicència sol·licitada si la seva tramitació ha acreditat que l'establiment obert al públic autoritzat compleix les condicions de seguretat, qualitat, comoditat, salubritat i higiene que, per tal de garantir els drets del públic assistent i de terceres persones afectades, la convivència veïnal i la integritat dels espais públics, estableixen aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.

3. La llicència atorgada porta implícit l'informe d'intervenció administrativa de control preventiu exigit per la legislació reguladora de prevenció i control ambiental, i ha de contenir les declaracions, prescripcions, determinacions i consideracions que aquesta legislació requereix a les llicències ambientals, especialment les relatives a la prevenció dels sorolls i vibracions.

4. La resolució s'ha de notificar a totes les persones interessades i als òrgans que hagin intervingut en el procediment.

Article 105

Contingut de la llicència

La llicència ha de contenir les dades següents:

a) Nom comercial i adreça de l'establiment i nom i raó social de la persona titular i les dades relatives a les persones responsables i representants.

b) Data d'atorgament i vigència. Controls periòdics i revisions a què s'ha de sotmetre, si s'escau, com també els terminis per a aquests.

c) Tipus d'establiment obert al públic, espectacle públic o activitat recreativa.

d) Horari d'obertura i de tancament, en cas de ser diferent del previst amb caràcter general.

e) Aforament màxim autoritzat.

f) Les llicències per a establiments oberts al públic destinats totalment o parcialment a espectacles musicals o a activitats musicals han d'expressar els valors màxims d'emissió sònica que són admissibles, segons la normativa sobre contaminació acústica i les ordenances locals.

g) Les condicions singulars a què resta sotmesa, si s'escau.

Secció quarta

Supòsits especials

Article 106

Llicències en immobles singulars que no compleixen tots els requeriments

1. Excepcionalment, es poden atorgar llicències d'establiments oberts al públic a locals que no compleixin totes les condicions establertes per aquest Reglament, sempre que el desenvolupament de la seva activitat no comporti un risc per a la seguretat de les persones i concorrin totes i cadascuna de les circumstàncies següents:

a) Que es tracti d'immobles protegits d'acord amb la normativa reguladora del patrimoni cultural català, en els quals les obres d'adequació requerides pel compliment de les condicions establertes per aquest Reglament resultin incompatibles amb la salvaguarda dels seus valors propis del patrimoni cultural, i així s'acrediti documentalment a la sol·licitud.

b) Que el projecte presentat per obtenir la llicència compti amb l'informe favorable de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de patrimoni cultural.

c) Que el projecte i la resta de documentació presentada amb la sol·licitud acreditin que el local compleix els requisits essencials i bàsics de seguretat, salubritat i higiene, de qualitat de les activitats, de comoditat i protecció de les persones i d'aïllament acústic, i d'altres mesures per evitar molèsties a terceres persones, i així ho admetin els informes preceptius.

2. El termini de resolució d'aquestes sol·licituds és de sis mesos.

Article 107

Llicència d'establiments no permanents desmuntables

1. Els establiments no permanents desmuntables en què se celebrin espectacles públics o activitats recreatives requereixen la corresponent llicència municipal d'establiment obert al públic.

2. La sol·licitud, tramitació i atorgament d'aquesta llicència es regeix pel que estableixen els articles anteriors d'aquest capítol, sense perjudici que l'ajuntament afectat, mitjançant resolució motivada per les circumstàncies del cas i les característiques de la construcció desmuntable, pugui acordar eximir-les d'alguns dels requeriments dels articles anteriors.

3. A efectes de la intervenció administrativa en matèria d'incendis, els establiments i activitats recollits en aquest article es regeixen també per la normativa de la Generalitat sobre prevenció i seguretat en cas d'incendi.

4. En el cas de les instal·lacions de les fires d'atraccions, pel que fa als muntatges i a les instal·lacions de les citades atraccions, s'han de regir per les prescripcions establertes a l'article 39.4 d'aquest Reglament.

Capítol tercer

Llicències i autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Article 108

Aplicació

1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari són els definits a l'article 42.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

2. En els termes que estableix l'article següent, requereixen llicència o autorització els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que no estan inclosos dins la llicència, autorització o comunicació prèvia d'un establiment o espai obert al públic, per incórrer en alguna de les circumstàncies següents:

a) Tenir lloc en un espai obert al públic.

b) Tenir lloc en algun tipus d'establiment que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

c) Tenir lloc en algun tipus d'establiment que disposi de llicència o autorització diferent de l'espectacle o l'activitat recreativa que es vulgui realitzar, o diferent de les previstes en aquest Reglament.

Article 109

Determinació dels que estan subjectes a autorització o llicència

Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari estan sotmesos a autorització de la Generalitat, llevat que es duguin a terme en municipis de més de 50.000 habitants, o que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars. En aquests casos estan sotmesos a llicència municipal.

Article 110

Espectacles i activitats organitzats pels ajuntaments

Els espectacles públics i les activitats recreatives extraordinaris organitzats pels serveis municipals o sota la responsabilitat directa d'aquests han de comptar amb les mesures necessàries per garantir la protecció de la seguretat, la salut i els drets de les terceres persones que puguin resultar afectades per la seva realització, i és responsabilitat dels mateixos serveis municipals l'adopció d'aquestes mesures.

Article 111

Requisits generals

1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari regulats pels articles anteriors, inclosos els organitzats pels ajuntaments o sota la seva responsabilitat directa, han de complir en tot cas els requisits següents:

a) Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una o d'unes persones determinades, que poden ser entitats, persones físiques o jurídiques o persones responsables o empleades de serveis de l'Administració pública i que, en tot cas, han de ser identificades, amb determinació clara de la responsabilitat que els correspon.

b) Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l'espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s'escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.

c) Disposar de personal de vigilància i de personal de control d'accés, respectivament, si així es preveu en aquest Reglament.

d) Disposar d'un pla d'autoprotecció.

e) Disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius d'assistència sanitària corresponents.

f) Disposar de serveis automàtics de control d'aforaments, quan s'escaigui.

g) Presentar una valoració de l'impacte acústic de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.

h) Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil.

i) Acreditar la disponibilitat de l'establiment o de l'espai on es realitza l'espectacle públic o l'activitat recreativa.

2. Si es realitzen en un establiment tancat, aquest ha de complir els requisits constructius i de prevenció d'incendis exigits per aquest Reglament als establiments oberts al públic destinats al mateix tipus d'espectacle públic o d'activitat recreativa que es vulgui realitzar.

3. Si els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari es realitzen en un espai obert, a més dels requisits establerts a l'apartat primer han de complir els que preveu l'article següent.

Article 112

Requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais oberts

1. Únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir els requeriments d'aquesta i d'altres disposicions que els afectin, es trobin en una de les circumstàncies següents:

a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.

b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris.

c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

2. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai obert. Si l'espai obert forma part d'un espai natural o immoble protegit d'acord amb la normativa reguladora del patrimoni cultural català, cal també la conformitat de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.

3. Les persones organitzadores poden tancar l'espai obert destinat a la realització de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa, si ho autoritza la seva persona titular. Les tanques utilitzades han de ser homologades i en cap cas no poden acabar en angles de tall o en superfícies agressives que puguin causar dany a les persones. Així mateix, per raons de seguretat s'hauran de preveure diversos punts oberts a la tanca per facilitar l'evacuació.

4. La persona organitzadora ha d'instal·lar els serveis sanitaris i higiènics i d'assistència sanitària que corresponguin.

5. La persona organitzadora es fa també responsable d'habilitar l'espai que sigui necessari per a l'aparcament de vehicles i, si s'escau, per a l'acampada de les persones assistents, i subsidiàriament dels danys i perjudicis que aquestes puguin ocasionar en els béns públics i privats situats a les rodalies de l'espai. L'administració competent per concedir la llicència o autorització d'aquesta activitat pot condicionar la seva realització al fet que la persona organitzadora dipositi una fiança suficient per respondre per aquests danys i, en general, per la resta que es puguin ocasionar en l'espai obert com a conseqüència de la realització de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa.

Article 113

Memòria d'espectacle públic o d'activitat de caràcter extraordinari

1. Per sol·licitar una llicència o autorització de caràcter extraordinari s'ha de redactar una memòria, amb el contingut mínim següent:

a) Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracti.

b) Data o dates i horari previst per a la realització.

c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.

d) Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls ofereixen.

e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, especialment en matèria de sorolls i de trànsit.

f) Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o de l'activitat recreativa.

g) Identificació de la persona o persones titulars de la disponibilitat de l'establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.

2. La memòria prevista per l'apartat anterior ha de ser redactada:

a) Pels mateixos serveis municipals, en el cas dels espectacles i les activitats organitzats pels ajuntaments.

b) En els altres casos, per les persones que organitzen l'espectacle o activitat, o per qui elles mateixes designin.

Article 114

Procediment de sol·licitud i tramitació de la llicència municipal

1. La llicència requerida per realitzar els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari s'ha de tramitar de conformitat amb els apartats següents:

a) La persona responsable de l'espectacle públic o activitat recreativa ha de presentar la corresponent sol·licitud a l'ajuntament, acompanyada de la memòria regulada a l'article anterior.

b) L'ajuntament ha de sotmetre la memòria a consulta dels òrgans municipals, comarcals o de la Generalitat que siguin competents en matèria de seguretat ciutadana, prevenció i seguretat en matèria d'incendis, protecció civil i trànsit els quals disposen de 15 dies per emetre l'informe corresponent.

c) Transcorregut aquest termini sense que s'hagi tramès l'informe es poden prosseguir les actuacions, sense perjudici que l'informe emès fora de termini, però rebut abans que es dicti la resolució, hagi de ser considerat per aquesta.

d) L'ajuntament ha de resoldre sobre l'atorgament de la llicència i notificar-la en el termini d'un mes a comptar de la seva sol·licitud. Si no hi ha resolució expressa dins d'aquest termini, la llicència s'entén denegada per silenci administratiu negatiu.

Article 115

Autorització de l'ús d'espais oberts de titularitat pública

1. Quan els espectacles públics o les activitats recreatives regulats per aquest capítol s'hagin de realitzar en espais oberts de titularitat pública, la seva realització resta condicionada al fet que la persona organitzadora obtingui la corresponent autorització d'ús de l'espai per part de l'administració titular d'aquest. Aquesta autorització s'ha de sol·licitar conjuntament amb la llicència municipal.

2. En aquests casos, l'atorgament de la llicència s'ha de pronunciar expressament i favorablement sobre l'autorització d'ús de l'espai municipal en què s'ha de realitzar l'espectacle públic o l'activitat recreativa.

3. En els casos d'ús d'espai públic no municipal, cal sol·licitar simultàniament l'autorització d'utilització de l'espai públic a l'òrgan competent de l'administració que n'és titular, de conformitat amb la legislació sobre patrimoni de les administracions públiques, i incloure-la en la documentació que cal adjuntar a la memòria.

Article 116

Procediment de sol·licitud i tramitació de l'autorització de la Generalitat

L'autorització requerida per realitzar els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari s'ha de tramitar de conformitat amb els apartats següents:

a) Presentació de la sol·licitud acompanyada de la memòria als serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat.

b) El servei territorial competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de sotmetre la memòria a consulta dels òrgans municipals o de la Generalitat que siguin competents en matèria de seguretat ciutadana, prevenció i seguretat en matèria d'incendis, protecció civil i trànsit, els quals disposen de 15 dies per emetre l'informe vinculant corresponent.

c) Transcorregut aquest termini sense que s'hagi tramès l'informe es poden prosseguir les actuacions, sense perjudici que l'informe emès fora de termini, però rebut abans que es dicti la resolució, hagi de ser considerat per aquesta.

d) La direcció dels serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de resoldre sobre l'atorgament de la llicència i notificar-la en el termini d'un mes de la seva sol·licitud. Si no hi ha resolució expressa dins d'aquest termini, la llicència s'entén denegada per silenci administratiu negatiu.

Article 117

Contingut de les llicències i autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Les llicències i les autoritzacions per a espectacles públics o per a activitats recreatives de caràcter extraordinari han de tenir el contingut següent:

a) Una descripció dels antecedents, que acrediti el compliment dels requisits i dels tràmits establerts per aquest capítol.

b) La identificació i descripció de l'espectacle públic o l'activitat recreativa autoritzat, el lloc, data o dates i horari de la seva realització i l'aforament màxim autoritzat.

c) Els requeriments i les condicions a què resta sotmesa la seva realització, incloent en tot cas els determinats amb caràcter vinculant pels informes preceptius.

Capítol quart

Autorització i llicència d'establiments de règim especial

Article 118

Els establiments de règim especial

1. Són establiments oberts al públic de règim especial aquells establiments d'activitats musicals que estan subjectes a un horari especial, que es caracteritzen pel fet de poder romandre oberts al llarg del dia, en els termes que es determinin per ordre del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, tenint en compte les dues hores de tancament obligatori de cada 24 hores, previstes en aquest Reglament, per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.

2. D'acord amb l'article 39 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, els establiments de règim especial requereixen llicència municipal, amb informe vinculant previ de la Generalitat, en els municipis de més de 50.000 habitants, o autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l'ajuntament afectat, en la resta de municipis. La Generalitat pot delegar aquesta competència als ajuntaments que així ho sol·licitin.

Article 119

Condicions i requisits especials

A més de complir les condicions i els requisits de caràcter general exigits per als establiments oberts al públic, els de règim especial també han de complir els següents:

a) Disposar del servei de vigilants de seguretat privada següent:

D'1 a 500 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada.

De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 2 vigilants/es de seguretat privada.

De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 3 vigilants/es de seguretat privada.

A partir de 2.001 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada més per cada 1.000.

b) Disposar del personal de control d'accés següent:

D'1 a 150 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a d'accés.

De 151 a 500 persones d'aforament autoritzat: 2 controladors/es d'accés.

De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 3 controladors/es d'accés.

De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 4 controladors/es d'accés.

A partir de 2.001 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a més per cada 1.000.

c) Disposar dels serveis d'assistència sanitària que preveu aquest Reglament.

d) No admetre l'entrada a persones menors de 18 anys.

e) Disposar d'un aparcament propi dimensionat al seu aforament autoritzat. Excepcionalment, la llicència o autorització pot eximir el compliment d'aquest requisit si l'estudi o memòria sobre mobilitat presentat acredita l'existència i l'ús de serveis de transport col·lectiu i la suficiència de places d'aparcament en la proximitat de l'establiment.

f) Que no hi hagi persones residents en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot reduir aquest radi a 200 metres si el projecte acredita l'existència de mesures d'aïllament acústic suficients per garantir que no es produiran molèsties a les persones que resideixen a la proximitat de l'establiment.

g) Que no hi hagi centres educatius, biblioteques, centres esportius ni centres de culte en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot eximir del compliment d'aquest requisit si garanteix que el local roman tancat des d'una hora abans de l'obertura i fins a una hora després de la clausura i durant l'horari lectiu o d'ús dels serveis esmentats.

h) Que s'acrediti mitjançant un apartat específic del projecte que l'establiment de règim especial, atès el seu horari i el dels desplaçaments que ha de provocar i el volum d'aquests, no ha d'interferir en l'activitat econòmica i social de la zona afectada.

Article 120

Sol·licitud i tramitació de l'autorització de la Generalitat

1. La sol·licitud d'autorització d'establiment de règim especial s'ha de presentar als serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat, amb les dades i la documentació requerides en aquest Reglament, complementada, si s'escau, amb les dades necessàries per donar compliment als requeriments establerts per l'article anterior.

2. La direcció dels serveis territorials competents en matèria d'espectacles i activitats recreatives és l'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d'autorització d'establiment de règim especial, sense perjudici del que estableix l'apartat següent.

3. Una vegada completats els tràmits d'informació pública i havent donat compliment al contingut dels informes preceptius i facultatius, els serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives han de sotmetre l'expedient a informe de l'ajuntament afectat, per un termini de dos mesos. Aquest informe és vinculant en tots els seus aspectes.

4. Tenint en compte el termini establert per a l'elaboració d'aquest informe, la direcció dels serveis territorials del joc i d'espectacles ha de resoldre i notificar l'autorització en el termini màxim de sis mesos.

Article 121

Sol·licitud i tramitació de les llicències municipals

1. La sol·licitud de llicència municipal d'establiment de règim especial s'ha de presentar a l'ajuntament amb les dades i la documentació requerides en aquest Reglament per a les llicències de caràcter general, complementada , si s'escau, amb les dades necessàries per donar compliment als requeriments establerts en aquest capítol.

2. L'ajuntament és l'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'establiment de règim especial, d'acord amb el procediment establert per a les llicències municipals, sense perjudici del que estableix l'apartat següent.

3. Una vegada completats els tràmits d'informació pública i de sotmetiment als informes preceptius i facultatius, l'ajuntament ha de sotmetre l'expedient a informe dels serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat, per un termini de dos mesos. Aquest informe és vinculant en tots els seus aspectes.

Tenint en compte el termini establert per a l'elaboració d'aquest informe, l'ajuntament ha de resoldre i notificar l'autorització en el termini màxim de sis mesos.

Capítol cinquè

Autoritzacions i llicències provisionals

Article 122

Supòsits en què es poden atorgar

L'òrgan competent per atorgar les llicències o autoritzacions d'establiment obert al públic i d'establiment de règim especial les pot atorgar amb caràcter provisional quan es compleixen tots els requisits següents:

a) Que l'acta de control inicial, malgrat ser desfavorable, indiqui expressament que les deficiències detectades no suposen risc per a la seguretat de les persones i béns, ni molèsties per a les persones que viuen a la seva proximitat, i així s'acrediti a l'expedient.

b) Que l'acta de control inicial acrediti que l'eventual llicència o autorització provisional no infringeix la normativa ambiental ni l'altra normativa sectorial que incideixi en l'establiment.

c) Que es compleixin els altres requisits que, si s'escau, estableixi l'òrgan competent per atorgar l'autorització o la llicència.

d) Que la persona titular de l'establiment hagi dipositat la fiança que assenyali el mateix òrgan atorgant.

Article 123

Procediment

Les llicències i les autoritzacions provisionals, si es compleixen els requisits establerts per l'article anterior, s'han de tramitar en aplicació del procediment següent:

a) Han de ser sol·licitades a l'òrgan competent per atorgar-les pel titular de l'establiment, un cop constatat que l'acta de control inicial conté les previsions requerides per l'article anterior.

b) En la mateixa resolució d'atorgament s'ha de fixar la fiança a la qual queda condicionada i no es pot iniciar l'activitat mentre aquesta no hagi estat dipositada. Un cop passats tres mesos des de la seva sol·licitud sense haver estat resolta expressament la llicència o autorització provisional, la persona interessada podrà entendre desestimada la seva sol·licitud.

c) La llicència o l'autorització provisional té vigència fins a l'atorgament de la definitiva. En tot cas, caduca en el termini d'un any del seu atorgament, i l'establiment ha de tancar, si no s'ha atorgat la definitiva, per causa imputable al titular de l'establiment.

Capítol sisè

Comunicació prèvia

Article 124

Supòsits en què és procedent

Estan sotmesos al règim de la comunicació prèvia els casos següents:

a) La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.

b) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.

c) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.

d) Establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure.

e) Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l'annex I.

Article 125

Condicions i requisits de la comunicació prèvia

1. En el cas dels establiments oberts al públic previstos a l'article anterior, el titular d'aquests ha de presentar, prèviament a la data prevista de la seva obertura, una comunicació a l'òrgan administratiu competent.

2. La comunicació prèvia ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Declaració responsable del fet que l'establiment o activitat compleix els requisits establerts per aquest Reglament.

b) Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances.

Capítol setè

Transmissió i modificació

Article 126

Transmissió

1. Les persones titulars dels establiments i les organitzadores dels espectacles públics o de les activitats recreatives poden transmetre les llicències i autoritzacions, de conformitat amb l'article 36 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

2. El canvi de titularitat dels establiments oberts al públic ha de ser comunicat pel transmitent i per l'adquirent en el termini d'un mes des de la formalització del canvi a l'òrgan administratiu competent, que l'ha d'inscriure en el Registre d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores. Aquesta comunicació ha d'incloure el nom i les dades de la persona responsable adquirent de l'establiment, espectacle o activitat.

Article 127

Modificació dels establiments i de les seves instal·lacions

1. Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, o canvi d'emplaçament, estan sotmeses a l'obtenció d'una nova llicència o autorització quan siguin substancials, segons el que disposa el Codi tècnic de l'edificació.

2. En els altres casos, les modificacions estan subjectes a la comunicació prèvia davant el mateix òrgan que va atorgar l'autorització o llicència o al qual es va efectuar la comunicació prèvia.

Article 128

Modificació dels espectacles públics i de les activitats recreatives

1. La modificació dels espectacles públics o de les activitats recreatives inclosos en la llicència, l'autorització o en la comunicació prèvia d'un establiment obert al públic està subjecta al procediment de comunicació prèvia regulat en articles anteriors, si els nous espectacles públics o les noves activitats recreatives amb què es vol modificar la llicència, l'autorització o la comunicació prèvia no estan sotmesos per aquest Reglament a requeriments addicionals als exigits per a l'atorgament de la llicència o l'autorització vigent, o per a la presentació de la comunicació prèvia.

2. En els altres casos, l'ampliació o la modificació de llicències, d'autoritzacions o de comunicacions prèvies d'establiments oberts al públic i les llicències d'establiment de règim especial, per tal d'incloure-hi nous espectacles o activitats recreatives, requereix tramitar una nova llicència o autorització.

Article 129

Canvi de les persones organitzadores i representants

1. El canvi, amb caràcter ordinari o puntual, de les persones responsables dels establiments oberts al públic i de les persones organitzadores dels espectacles i de les activitats recreatives i, si s'escau, de les seves persones representants davant l'Administració ha de ser comunicat a l'administració que els hagi autoritzat, per a la seva inscripció en el Registre d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores.

2. Aquest deure de comunicació afecta tant les persones que deixen de ser responsables, organitzadores o representants, com les que assumeixen aquestes funcions.

Títol quart

Control i inspecció

Capítol primer

Els controls

Article 130

Sistema de controls

1. Els establiments oberts al públic estan subjectes al sistema de controls següent:

a) Control inicial, que es duu a terme en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat dels establiments subjectes a autorització o llicència.

b) Controls periòdics dels establiments subjectes a autorització, llicència o comunicació prèvia.

2. El control inicial i els controls periòdics es poden realitzar pels serveis d'inspecció de l'Administració o per les entitat col·laboradores de l'Administració.

Article 131

El control inicial

1. Es realitza un cop atorgada l'autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la fase de posada en marxa de l'establiment, amb la finalitat de verificar l'adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat.

2. L'acta de control inicial, que verifica el compliment de les condicions de l'autorització o llicència, ha de ser presentada a l'administració competent en el termini màxim d'un mes a comptar de l'acabament del control i l'habilita per a l'exercici de l'activitat.

3. L'acta i l'informe de control s'han d'incorporar a la documentació de l'establiment.

Article 132

Els controls periòdics

1. Els controls periòdics s'han d'efectuar cada quatre anys. Aquest termini es computa des de la data de l'atorgament de la llicència, de l'autorització o de la comunicació prèvia davant l'Administració o des de la darrera acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini.

2. Un cop rebudes les actes de control i, si s'escau, els resultats de les anàlisis, els informes de control i les valoracions dels mateixos, i dins el termini establert, l'òrgan competent per atorgar la llicència o autorització o rebre la comunicació prèvia pot determinar el següent:

a) Assabentar-se del control efectuat i del funcionament normal i adequat de l'establiment, si les actuacions i, si s'escau, els informes de control així ho acrediten.

b) Posar de manifest els incompliments de la llicència, autorització o comunicació prèvia, o de la normativa aplicable, i instar la persona titular de l'establiment a corregir-los.

Article 133

Drets i obligacions de la persona titular de l'establiment

1. La persona titular de l'establiment resta obligada a:

a) Sotmetre l'establiment als controls que preveu aquest Reglament.

b) Facilitar l'accés al personal inspector o tècnic de control acreditat a l'establiment.

c) Facilitar el muntatge de l'equip i els instruments que siguin necessaris per realitzar els mesuraments, les proves, els assaigs i les comprovacions necessàries.

d) Posar a disposició del personal inspector o del personal tècnic acreditat la informació, la documentació, els equips i els elements que siguin necessaris per dur a terme l'actuació de control.

e) Permetre al personal inspector o al personal tècnic acreditat la presa de mostres suficients per realitzar les analítiques i les comprovacions, si s'escau.

f) Permetre al personal inspector o al personal tècnic acreditat la utilització dels instruments i dels aparells que l'empresa utilitzi amb fins d'autocontrol, si s'escau.

2. La persona titular o representant de l'establiment té els drets següents:

a) Ser present a totes les actuacions i firmar-ne l'acta. Juntament amb la seva signatura, pot fer-hi constar les manifestacions que cregui oportunes i rebre'n una còpia.

b) Rebre informació de les dades tècniques del mostreig, la metodologia de mesurament, la identificació del laboratori que ha de dur a terme l'anàlisi i el sistema analític al qual s'ha de sotmetre la mostra, si s'escau.

c) Rebre advertiment de les apreciacions de risc o d'incompliment formal que s'hagin pogut detectar en el moment de realitzar el control.

Article 134

Documentació que cal presentar

En el moment de realitzar les actuacions de control, la persona titular de l'establiment o la seva representant ha de presentar la documentació següent:

a) La llicència, l'autorització o la comunicació prèvia davant l'Administració, aquesta darrera acompanyada del projecte tècnic o de la memòria de l'establiment, l'espectacle o l'activitat.

b) El nom de la persona o persones físiques representants de la persona o persones organitzadores dels espectacles o de les activitats recreatives en l'establiment autoritzat, o del titular de l'establiment.

c) L'acta de control inicial i les actes de control periòdic.

d) Els fulls de reclamació/denúncia formulats per persones afectades, si s'escau.

e) Una declaració responsable en els termes establerts respecte a la contractació d'una assegurança que cobreixi el risc de responsabilitat civil.

f) Els escrits relatius a la comunicació a l'administració competent de l'exercici del dret d'admissió, si s'escau.

g) El pla d'autoprotecció, si s'escau.

h) La resta que sigui requerida per la normativa reguladora de prevenció i control ambiental de les activitats.

i) La documentació que acrediti que està en possessió de les altres llicències o autoritzacions que concorrin en l'activitat, si s'escau.

Article 135

Control dels establiments subjectes a llicència o autorització

1. Són objecte de control, en el cas dels establiments oberts al públic subjectes a llicència o autorització, totes les determinacions fixades en la llicència o autorització, i en tot cas les següents:

a) Les emissions, amb especial atenció a les de sorolls. En el cas dels establiments d'activitats musicals i d'espectacles musicals, un cop instal·lats els elements d'aïllament s'ha de portar certificació emesa per l'empresa projectista o instal·ladora que no se superen els valors límit d'immissió que siguin d'aplicació, i se n'ha de comprovar l'efectivitat mitjançant el mesurament de l'aïllament acústic en el mateix establiment i en els domicilis afectats, d'acord amb el que estableix el Codi tècnic de l'edificació.

b) La producció i gestió de residus; les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament d'aigua, i les mesures i les tècniques d'estalvi energètic, d'aigua i de matèries primeres.

c) Les mesures de prevenció i seguretat en cas d'incendi determinades en aquest Reglament.

d) Les mesures, les tècniques i els sistemes d'autoprotecció i de prevenció de la seguretat de les persones i dels béns.

e) Les mesures, les tècniques i els sistemes de protecció de la higiene i la salut de les persones.

f) El funcionament i els registres del sistema automàtic de control d'aforaments, si n'hi ha.

2. El control periòdic dels establiments oberts al públic subjectes a llicència o autorització ha de complir els tràmits següents:

a) Els serveis d'inspecció de l'Administració o l'entitat col·laboradora de l'Administració que realitza el control esmentat han d'aixecar una acta per triplicat de l'actuació de control realitzada, i lliurar-ne una de les còpies a la persona titular de l'establiment.

b) En el termini màxim d'un mes des de la data de l'acta de control, els serveis d'inspecció de l'Administració o l'entitat col·laboradora de l'Administració han de fer les analítiques necessàries i elaborar el seu informe de control periòdic, que han de trametre a la persona titular de l'establiment i, juntament amb l'acta de l'actuació de control, a l'òrgan que va atorgar la llicència o autorització.

c) L'òrgan competent per autoritzar l'establiment ha de trametre una còpia de l'acta i de l'informe de control a:

L'òrgan competent en matèria de prevenció i control ambiental, d'acord amb la normativa de prevenció i control ambiental.

L'ajuntament, si es tracta d'un establiment de règim especial autoritzat per la Generalitat.

La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, si es tracta d'un establiment de règim especial autoritzat per l'ajuntament.

Aquests òrgans disposen d'un termini d'un mes a comptar a partir de la notificació per avaluar l'informe de control, en l'àmbit de les seves competències, i trametre la seva valoració a l'òrgan competent per autoritzar l'establiment.

d) Dins el mes següent a la recepció de les valoracions previstes a l'apartat anterior, o de transcórrer el termini per emetre-les, l'òrgan competent per atorgar la llicència o autorització ha de dictar la resolució que sigui procedent. Si no ha comunicat cap resolució a la persona titular de l'establiment dins els quatre mesos següents a la data de l'acta de control, s'entén que el control és favorable.

Article 136

Control dels establiments subjectes a comunicació prèvia

1. El control dels establiments sotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant l'Administració consisteix en una verificació tècnica amb l'objecte d'acreditar que l'establiment i les activitats que s'hi desenvolupen s'ajusten a la comunicació i a la documentació que l'acompanya, especialment en els aspectes següents:

a) Les emissions, amb especial atenció a les de soroll i vibracions. Un cop instal·lats els elements d'aïllament s'ha de portar certificació emesa per l'empresa projectista o instal·ladora que no se superen els valors límit d'immissió que siguin d'aplicació.

b) La producció i gestió de residus.

c) Les mesures de prevenció i seguretat en cas d'incendi determinades per aquest Reglament.

d) Les mesures i les tècniques d'autoprotecció.

e) Les mesures i les tècniques de protecció de la higiene i la salut de les persones.

f) El funcionament i els registres del sistema automàtic de control d'aforaments, si n'hi ha.

2. Un cop feta l'actuació de control, els serveis administratius d'inspecció o l'entitat col·laboradora que fan el control n'han d'estendre una acta per triplicat, de la qual han de lliurar una còpia a la persona titular i a l'ajuntament. En el cas que s'hagin pres mostres, les anàlisis corresponents s'han de lliurar, en el termini d'un mes, als òrgans competents de l'ajuntament i a la persona titular de l'empresa. Dins del mes següent a la recepció de l'acta i, si s'escau, dels resultats de les anàlisis, l'ajuntament ha d'adoptar les mesures que corresponguin. Si dins els dos mesos següents a l'acta de control l'ajuntament no ha notificat cap resolució a la persona titular, s'entén que el control és favorable.

Article 137

Contingut de l'acta i de l'informe de control

1. Les actes de control inicial o periòdic han de tenir el contingut mínim següent:

a) Identificació de l'establiment i de la seva persona titular.

b) Referència a la llicència, autorització o comunicació prèvia, amb especificació de les determinacions sobre el control que s'hi contenen.

c) Identificació de l'últim control realitzat.

d) Identificació del dia i hora de realització de les actuacions de control, de les persones que l'efectuen i de les que hi assisteixen en representació de la persona titular.

e) Especificació detallada dels aparells de mesurament i anàlisi que s'empren en l'actuació de control.

f) Descripció de totes les actuacions de control efectuades, amb especificació dels emissors, dels aparells, dels sistemes, dels elements i de la documentació controlats i, si s'escau, dels dispositius i metodologia d'anàlisi utilitzats.

g) Descripció de les modificacions que, si s'escau, s'hagin observat en les instal·lacions, els processos i els sistemes respecte del projecte autoritzat o comunicat.

h) Incidències que, si s'escau, s'hagin produït durant l'actuació de control.

i) Durada de l'actuació i signatura de les persones assistents.

2. El control de les mesures de prevenció d'incendis s'ha de fer en el marc de la normativa de la Generalitat en matèria de prevenció i seguretat en incendis. Aquest control s'ha de fer mitjançant els serveis tècnics municipals o de les entitats col·laboradores corresponents.

Article 138

Les entitats col·laboradores de l'Administració

1. La Llei 11/2009, de 6 de juliol, encomana l'exercici de funcions de control i verificació a les entitats col·laboradores de l'Administració, el procediment i contingut per a l'habilitació, així com els requisits a què estaran sotmeses aquestes entitats de control, que es troben recollides a l'annex II.

2. Els controls inicials i periòdics poden ser fets, segons determini l'administració competent, pels seus serveis d'inspecció o per una, o més d'una, entitat col·laboradora de l'Administració capacitada per fer controls en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

3. L'entitat col·laboradora de l'Administració és responsable d'efectuar els controls en un màxim de tres mesos a partir del moment en què es requereixen els seus serveis per part de la persona titular o responsable de l'establiment.

Article 139

Revisió dels controls efectuats per entitats col·laboradores de l'Administració

Els òrgans competents per autoritzar els establiments oberts al públic o per rebre la comunicació prèvia, mitjançant personal d'inspecció propi, o cedit o facilitat per altres administracions en aplicació de relacions de col·laboració, poden revisar les actuacions i els informes de control efectuats per entitats col·laboradores de l'Administració, en aplicació del que preveuen els articles anteriors d'aquest capítol. Aquestes revisions han de seguir el procediment i tenen els efectes següents:

a) Els òrgans competents han de notificar la resolució de revisió del control a la persona titular de l'establiment i a l'entitat col·laboradora que hagi efectuat el control a revisar, tot emplaçant-los a l'establiment controlat en el dia i hora en què el personal d'inspecció ha d'efectuar les actuacions de revisió de la comprovació del control efectuat del local i de la resta d'elements que han de ser objecte de control. En finalitzar aquestes actuacions, el personal d'inspecció ha d'aixecar la corresponent acta de revisió del control, que també ha de signar la persona titular del local o la seva representant i les persones representants de l'entitat col·laboradora de l'Administració, a les quals se n'ha de facilitar una còpia.

b) Dins el mes següent a l'aixecament de l'acta de revisió del control, o dels dos mesos, si així ho requereixen les comprovacions o les anàlisis previstes per l'acta de revisió, el personal d'inspecció ha de lliurar a l'òrgan competent, a la persona titular de l'establiment controlat, a l'entitat col·laboradora autora del control revisat i, si s'escau, a la resta d'òrgans que hagin participat en el procediment de control el seu informe de revisió, en què ha de manifestar motivadament la seva conformitat o la seva disconformitat amb el control revisat i assenyalar, si s'escau, les modificacions que cal fer a l'establiment per a la seva plena regularització. Si l'informe de revisió no ha estat lliurat dins els terminis d'un mes o de dos mesos previstos per aquest paràgraf, es produeix la caducitat del procediment de revisió i s'arxiven les actuacions.

c) En el cas de controls inicials d'establiments sotmesos a llicència o autorització, si la revisió del control s'ha iniciat dins el termini de quatre mesos comptats a partir de la data de l'acta de control, la resolució de revisió del control interromp el còmput d'aquest termini.

d) Les persones titulars, l'entitat col·laboradora i la resta d'òrgans als quals s'ha comunicat l'informe de revisió poden formular les seves al·legacions o valoracions, i trametre-les en el termini màxim d'un mes a l'òrgan competent per autoritzar l'establiment o per rebre la comunicació prèvia.

e) Si l'informe de revisió emès pel personal d'inspecció manifesta la seva conformitat amb el control favorable revisat, finalitza el procediment de revisió i s'arxiven les actuacions. En el cas de controls inicials d'establiments sotmesos a llicència o autorització, aquesta confirmació del control favorable els permet obrir i iniciar immediatament les seves activitats.

f) Si l'informe de revisió emès pel personal d'inspecció manifesta la seva disconformitat amb el control revisat, l'òrgan competent per autoritzar l'establiment obert al públic o per rebre la comunicació prèvia pot adoptar, dins del mes següent a la finalització del termini per formular al·legacions establert per l'apartat d), alguna de les mesures següents:

Requerir la persona titular de l'establiment perquè dugui a terme les modificacions que siguin necessàries per adequar-lo al projecte tècnic, a la llicència, a l'autorització o a la comunicació prèvia, si s'escau, o a la normativa que sigui aplicable. Si es tracta d'una revisió del control inicial prevista per l'apartat b) d'aquest article, l'establiment pot obrir, excepte en aquells casos en què l'obertura de l'establiment pugui tenir incidència o perill sobre els béns o les persones. Un cop efectuades les modificacions requerides, el titular de l'establiment ha d'instar una nova inspecció, i només es considera regularitzat quan aquesta sigui favorable.

Informar l'òrgan competent per sancionar, si és diferent, als efectes d'iniciar un procediment sancionador a la persona titular de l'establiment.

Informar l'òrgan competent per habilitar les entitats col·laboradores de l'Administració, als efectes d'iniciar un procediment sancionador a l'emissora de l'informe de control revisat.

Si cap d'aquestes mesures no s'adopta dins el termini establert per aquest apartat, caduca el procediment de revisió i s'arxiven les actuacions.

Capítol segon

Les revisions i inspeccions

Article 140

Subjecció a revisió periòdica

Les llicències i les autoritzacions d'establiments oberts al públic poden preveure revisions periòdiques, atenent les seves característiques, segons determini la normativa sectorial en matèria de seguretat o prevenció i control ambiental.

Article 141

Competència per inspeccionar

1. La competència per inspeccionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, als efectes de verificar el compliment del règim establert per aquest Reglament, correspon:

a) A l'ajuntament que hagi atorgat la llicència corresponent o hagi estat el destinatari de la corresponent comunicació prèvia, si ha assumit aquesta competència.

b) A l'Administració de la Generalitat, en els casos d'establiments sotmesos a la seva autorització i en els d'establiments sotmesos a llicència o a comunicació prèvia davant l'ajuntament, si aquest no ha assumit formalment les competències inspectores i sancionadores.

c) Sens perjudici del que estableixen els dos apartats anteriors, la policia de Catalunya pot efectuar inspeccions en funció dels acords establerts entre els ajuntaments i el departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives en el marc dels convenis subscrits per aquests.

2. Quan la competència inspectora en la matèria de què és objecte aquest Reglament correspon a la Generalitat, és exercida sota la direcció, impuls i responsabilitat de la direcció general i dels serveis territorials del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

3. El personal que efectua les inspeccions ha de ser membre de la policia de Catalunya, o altre personal funcionari públic designat per l'òrgan responsable de l'administració competent.

Article 142

Exercici de la funció inspectora

1. El personal d'inspecció té, en l'exercici de les seves funcions, el caràcter d'agent de l'autoritat, en els termes i amb les conseqüències establerts per la legislació general de procediment administratiu.

2. El personal d'inspecció es pot acompanyar en l'exercici de les seves funcions de personal col·laborador, empleat de l'Administració o no, que tingui l'especialització tècnica requerida i l'habilitació suficient.

3. Les inspeccions es poden realitzar en dues fases:

a) La que tingui per objecte els aspectes propis del funcionament de l'establiment, espectacle o activitat, com ara les emissions acústiques, els controls i les limitacions d'accés, la qualificació del personal i els consums de begudes alcohòliques, entre d'altres, que s'ha de realitzar sense avís previ, i durant el funcionament de l'establiment, espectacle o activitat.

b) La que tingui per objecte comprovar els aspectes estructurals de l'establiment, el seu equipament i la seva documentació, que preferiblement s'ha de realitzar mentre no estigui en funcionament l'establiment inspeccionat, i havent concertat prèviament dia i hora amb el seu titular.

4. Les persones titulars i les persones organitzadores han de permetre i facilitar les inspeccions i posar a disposició del personal que les fa la documentació de l'establiment, espectacle o activitat, la identificació del personal al seu servei i l'accés a les seves dependències, instal·lacions i equips. El personal d'inspecció i les seves persones col·laboradores poden accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o privada, amb el límit constitucional de l'entrada en domicili.

5. Les inspeccions s'han de realitzar en presència de la persona titular o organitzadora, o de les persones representants o el personal al seu servei que aquesta designi.

6. Un cop finalitzada la inspecció, el personal d'inspecció ha d'aixecar una acta amb el contingut següent:

a) Identificació de l'establiment obert al públic, espectacle públic o activitat recreativa inspeccionat i de les persones titulars o organitzadores corresponents.

b) Identificació i signatura de les persones que participen en la inspecció, incloses les que ho fan en representació de la persona titular o organitzadora.

c) Data, hora i durada de la inspecció.

7. Aixecada l'acta d'inspecció, en el mateix moment el personal d'inspecció ha de lliurar una còpia a la persona titular o organitzadora, o als seus representants, i en els tres dies següents n'ha de trametre l'original a l'òrgan competent per exercir les competències sancionadores.

Article 143

Efectes i conseqüències de les inspeccions

Si l'acta d'inspecció acredita l'existència d'eventuals incompliments de la llicència, l'autorització o la comunicació prèvia davant l'Administració, o presumptes infraccions a l'ordenament jurídic vigent, l'òrgan competent per exercir les competències sancionadores, dins el mes següent a la recepció de l'acta, pot requerir la persona titular o l'organitzadora perquè facin les modificacions necessàries en el seu establiment, espectacle o activitat, a fi d'adequar-lo plenament a la llicència, autorització o comunicació prèvia davant l'Administració, si s'escau, o a la normativa vigent, tot donant-li un termini adequat per fer-ho. Aquests requeriments s'han d'ajustar al següent:

Que l'òrgan competent consideri que els incompliments o les infraccions acreditats per la inspecció no comporten risc per a la seguretat de les persones o béns, ni per a la convivència ciutadana, i així ho ha de reflectir en el requeriment.

A l'escrit s'ha d'efectuar un advertiment a la persona titular o organitzadora, informant-la que si no atén el requeriment dins del termini donat s'ha d'obrir el procediment sancionador corresponent.

Que la persona titular o la persona organitzadora comuniqui i acrediti a l'Administració les modificacions assenyalades en el requeriment, dins del termini donat. Per part de la persona instructora de l'expedient s'ha de requerir una nova inspecció. Si en aquesta inspecció es comprova el compliment, no és procedent l'obertura de procediment sancionador.

Si la persona titular o l'organitzadora no atén el requeriment dins del termini donat, l'òrgan competent ha d'obrir el procediment sancionador corresponent o qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives.

Si dins dels sis mesos següents a la recepció de l'acta d'inspecció l'òrgan competent no adopta la mesura indicada, ni concorren motius que permetin ampliar el termini, ni inicia un expedient informatiu, caduca el procediment d'inspecció i els seus possibles efectes.

Article 144

Programació i realització de les inspeccions

Les inspeccions s'han de realitzar per les causes següents:

a) Amb motiu de la denúncia presentada per persona o persones afectades per l'establiment obert al públic, l'espectacle públic o l'activitat recreativa. Els òrgans competents per inspeccionar i sancionar han de donar una de les següents respostes a aquestes denúncies i reclamacions:

Informar dels resultats i les conseqüències de la inspecció acordada.

Informar dels motius pels quals la inspecció no és procedent.

b) Amb motiu d'indicis de risc o d'irregularitats advertits i comunicats pels i les agents de l'autoritat en exercici de les seves funcions.

c) En aplicació dels plans i programes d'inspecció regulats per l'article següent.

Article 145

Objectius i plans i programes d'inspecció

1. La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha de promoure l'existència d'objectius, prioritats, plans i programes definits d'inspecció dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives, amb la finalitat de garantir la seva adequació efectiva a la normativa vigent i la seva adaptació a l'evolució dels valors, dels costums i de les demandes socials en relació amb l'oci.

2. Els objectius i les prioritats de les actuacions inspectores en matèria d'establiments oberts al públic, d'espectacles públics i d'activitats recreatives han de ser aprovats mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, a proposta de la Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

3. La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, un cop informada favorablement per la Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives, ha de promoure un pla d'actuacions inspectores en els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives que fixi els criteris d'inspecció compartits pels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments i la coordinació entre uns i altres, tenint en compte les competències respectives. En el marc d'aquest pla, tant la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives com els ajuntaments que exerceixen competències d'inspecció i sanció han de formular els respectius programes d'actuacions inspectores i els han de posar en coneixement de les altres administracions afectades.

Títol cinquè

Règim sancionador

Capítol primer

Especificacions i graduacions de les infraccions i sancions

Article 146

Especificacions per a la tipificació de faltes molt greus

Als efectes de contribuir a la tipificació de les faltes molt greus feta per l'article 47 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol:

a) Es considera que concorre risc greu per a les persones i béns als efectes de l'apartat a) de l'article esmentat:

a.1) Si hi ha deficiències en l'estructura i en el mobiliari pesant de l'establiment, acreditat per l'informe d'un tècnic competent.

a.2) Si s'utilitzen aparells o estris que generin un perill evident d'incendi, afectació als materials constructius de l'establiment o afectació a la salut de les persones usuàries o espectadores.

a.3) Si les portes d'emergència no són practicables.

a.4) Si els passadissos d'evacuació estan obstaculitzats greument per elements fixos o que impedeixin totalment el pas.

a.5) Si no disposen d'enllumenat d'emergència o de senyalització en les vies d'evacuació o si aquests no es troben en condicions mínimes d'utilització.

a.6) En els altres casos que es justifiqui degudament.

La ponderació de les circumstàncies anteriors, als efectes de determinar la concurrència de risc greu, s'ha de fer tenint en compte l'aforament màxim autoritzat de l'establiment, de l'espectacle o de l'activitat recreativa, en el sentit que a major aforament autoritzat es presumeix un risc superior.

b) Es considera que incorren en tolerància d'activitats il·lícites o il·legals, especialment pel que fa al consum de drogues o de substàncies tòxiques i al tràfic d'estupefaents, als efectes de l'apartat b) del citat article 47, quan les persones titulars o les organitzadores:

b.1) No expulsen les persones consumidores o les presumptes traficants que consumeixen o trafiquen de manera manifesta en el seu establiment, espectacle o activitat.

b.2) No comuniquen els fets a les autoritats competents si les persones consumidores o les presumptes traficants no atenen els requeriments d'expulsió.

b.3) No col·laboren amb les autoritats competents per evitar que aquests fets es tornin a reproduir.

b.4) Quan el consum de drogues o de substàncies estupefaents i el tràfic d'estupefaents es dugui a terme per part de personal relacionat amb l'activitat recreativa i/o amb els organitzadors.

b.5) En els altres casos que es justifiqui degudament.

c) Es considera que incorren en manca de diligència necessària a l'hora d'impedir activitats il·lícites o il·legals, especialment el consum de drogues o de substàncies tòxiques i el tràfic d'estupefaents, als efectes de l'apartat b) del citat article 47, quan les persones titulars o les organitzadores:

c.1) No donen instruccions expresses al seus serveis de vigilància per detectar i impedir aquestes activitats.

c.2) No tramiten queixes o denúncies fetes per la seva clientela, personal empleat o públic en general per aquest motiu.

c.3) En els altres casos que es justifiqui degudament.

d) Es considera, als efectes de l'apartat c) del citat article 47, que l'excés d'aforament autoritzat comporta risc per a la seguretat de les persones quan és superior en un 50% a l'autoritzat per als establiments d'aforament mitjà, alt i molt alt, i en un 100% per als establiments de baix aforament autoritzat, i en els demés casos que es justifiqui degudament. La ponderació de les circumstàncies anteriors als efectes de determinar que l'excés d'aforament autoritzat comporta risc per a la seguretat de les persones s'ha de fer tenint en compte l'aforament màxim autoritzat de l'establiment, l'espectacle o l'activitat recreativa, en el sentit que a major aforament autoritzat es presumeix un risc superior.

e) Es considera, als efectes de l'apartat d) del citat article 47, que hi ha manca d'atenció a persones que necessiten assistència mèdica immediata:

e.1) Si el personal de l'establiment, de l'espectacle, de l'activitat recreativa, el personal de seguretat privada i el personal de control d'accés, davant d'alguna persona usuària o espectadora en situació d'inconsciència o de patir símptomes evidents de malaltia, no avisen immediatament els serveis sanitaris ni li practiquen primers auxilis.

e.2) Si els serveis i els dispositius sanitaris requerits per aquest Reglament no existeixen o no són accessibles ni practicables.

e.3) En els altres casos que es justifiqui degudament.

f) Es considera que hi ha incompliment reiterat del règim d'horaris dels establiments oberts al públic, als efectes de l'apartat e) del citat article 47, quan en un període de sis mesos es produeixen tres o més d'alguna o algunes de les infraccions greus previstes a l'article 147, apartat d).

g) Es considera que les persones titulars o les organitzadores no col·laboren en l'exercici de les funcions d'inspecció, als efectes de l'apartat f) del citat article 47:

g.1) Si no faciliten l'entrada del personal d'inspecció a totes les dependències de l'establiment obert al públic, de l'espectacle o de l'activitat recreativa.

g.2) Si no faciliten al personal d'inspecció tota la documentació de l'establiment obert al públic, de l'espectacle o de l'activitat recreativa.

g.3) Si no identifiquen davant el personal d'inspecció tot el personal empleat de l'establiment obert al públic, de l'espectacle o de l'activitat recreativa o no els faciliten el diàleg amb aquests.

g.4) Si no eviten que el públic interfereixi en les tasques d'inspecció o l'inciten a tenir aquest tipus d'actitud.

g.5) Si no fan els possibles per proporcionar al personal d'inspecció les condicions necessàries per a l'exercici de les seves funcions.

g.6) En els altres casos que es justifiqui degudament.

h) Es considera que s'incorre en admissió reiterada de menors en un establiment obert al públic, un espectacle públic o una activitat recreativa on aquests tinguin prohibida l'entrada, als efectes de l'apartat g) del citat article 47, quan en tres o més ocasions en un període de sis mesos es dóna alguna o algunes de les circumstàncies següents:

h.1) Es constata que els responsables d'un establiment obert al públic, d'un espectacle o d'una activitat recreativa i/o el personal de control d'accés no comproven l'edat de les persones assistents, malgrat que el públic sigui majoritàriament jove.

h.2) Es comprova que com a mínim cinc de les persones assistents són menors que tenen prohibida l'entrada.

i) Es considera que s'incompleix la prohibició de discriminació que estableix l'article 10 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, als efectes de l'apartat i) del citat article 47, entre altres en els casos següents:

i.1) Si s'impedeix l'entrada per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.

i.2) Si s'impedeix l'entrada a determinades persones per motius no inclosos en les condicions comunicades a l'Administració.

i.3) En els altres casos que es justifiqui degudament.

Article 147

Especificacions per a la tipificació de faltes greus i l'excepció

Als efectes de contribuir a la tipificació de les faltes greus feta per l'article 48 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol:

1. Especificacions.

a) Es considera que el mal estat de conservació dels locals, les instal·lacions o els serveis produeixen incomoditat greu a les persones usuàries o al personal de servei, als efectes de l'apartat g) del citat article 48, en els casos següents:

a.1) Quan en els serveis no es disposi d'aigua potable.

a.2) Si els serveis i urinaris existents estan fora de servei en més d'una quarta part del seu nombre.

a.3) En els altres casos que es justifiqui degudament.

b) Es considera que el mal estat de conservació dels locals, les instal·lacions o els serveis produeixen minva de la higiene necessària, als efectes de l'apartat g) del citat article 48, en els casos següents:

b.1) Quan els serveis no disposin dels elements bàsics establerts respecte a les condicions d'higiene i salubritat o que el mal estat de funcionament en què es trobi impedeixi el seu ús.

b.2) En els altres casos que es justifiqui degudament.

c) Constitueixen, en tot cas, comportaments dels espectadors i espectadores o persones usuàries que puguin crear situacions de perill o alteracions de l'ordre, als efectes de l'apartat i) del citat article 48, els següents:

c.1) Exhibir símbols, portar vestits o objectes i d'adoptar conductes que incitin públicament a l'odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.

c.2) Creació o participació activa en aldarulls o baralles.

c.3) Llançament d'objectes contundents.

c.4) Comportament irrespectuós envers els altres espectadors, els artistes o el personal de l'establiment.

c.5) En els altres casos que es justifiqui degudament

d) Es considera que hi ha incompliment greu dels horaris d'inici o d'acabament, als efectes de l'apartat j) del citat article 48, quan:

d.1) L'espectacle públic o l'activitat recreativa comença o finalitza abans o més tard, respectivament, de l'horari establert.

d.2) L'establiment permet l'entrada de públic o continua l'activitat recreativa un cop finalitzat el període de desallotjament.

d.3) Durant el període de desallotjament es continua desenvolupant l'espectacle o activitat recreativa, o es permet l'entrada de públic.

e) Es considera que hi ha incompliment sobre serveis de vigilància, als efectes de l'apartat k) del citat article 48, quan:

e.1) Manqui totalment o parcialment el personal de vigilància que es preveu als articles corresponents.

e.2) El personal de vigilància realitzi funcions que no són de la seva competència.

e.3) En els altres casos que es justifiqui degudament.

f) Es considera que hi ha incompliment sobre el personal i sistemes de control d'accés i d'aforament autoritzat, als efectes de l'apartat l) del citat article 48, quan:

f.1) Manqui totalment o parcialment el personal de control d'accés que es preveu als articles corresponents

f.2) Una persona exerceixi les funcions de personal de control d'accés sense disposar de la corresponent habilitació, quan el local tingui obligació de disposar-ne.

f.3) El personal de control d'accés no realitzi les funcions que li són atribuïdes per aquest Reglament.

f.4) Els centres de formació imparteixen els cursos sense haver-ho comunicat a la direcció general competent, o sense estar degudament autoritzats per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat.

f.5) Els centres de formació no imparteixen els cursos de formació de conformitat amb el que preveu l'annex IV d'aquest Reglament.

f.6) El personal de control d'accés o dels centres de formació presentin documents que no concorden amb la realitat.

f.7) Els establiments d'espectacles i activitats recreatives no disposin dels sistemes de control d'accés i d'aforament que s'estableixen en aquest Reglament.

f.8) Els sistemes de control d'accés i d'aforament funcionin defectuosament o no funcionin.

f.9) En els altres casos que es justifiqui degudament.

g) Es considera que s'incorre en una falta greu per l'admissió de menors en un establiment obert al públic, espectacle públic o activitat recreativa on aquests i aquestes tinguin prohibida l'entrada, als efectes de l'apartat m) del citat article 48, quan es comprova que entre les persones assistents hi ha menors en un nombre inferior a cinc.

h) Es considera que s'incompleix la normativa sobre contractes d'assegurances de responsabilitat civil, als efectes de l'apartat n) del citat article 48, quan es comprova que s'incompleixen els requisits, condicions i quanties establerts en aquest Reglament per al contracte d'assegurances.

La manca de pòlissa de responsabilitat civil suposa la comissió d'una falta penal.

2. Excepció.

Als efectes de l'apartat c) de l'article esmentat no constitueixen falta greu el canvi o la suspensió d'un espectacle o d'una activitat recreativa legalment autoritzats, quan està justificat per les causes següents:

1) La no-compareixença del o dels intèrprets o actuants, o dels principals protagonistes de l'espectacle, o de l'objecte de la projecció o equivalent, o la seva incapacitat per executar correctament l'espectacle o l'activitat recreativa.

2) L'existència d'aldarulls o sorolls persistents del públic, o d'una part d'aquest, que facin impossible el normal funcionament de l'espectacle o l'activitat recreativa.

3) La manca de subministrament energètic, quan aquest sigui necessari per a la realització de l'espectacle o l'activitat recreativa, per causes alienes al titular o a la persona organitzadora.

4) L'existència d'un allau de públic superior a l'aforament autoritzat, sense que els serveis de control d'accés i de seguretat puguin evitar-ho.

5) L'existència d'enfrontaments, agressivitat manifesta o violència entre el públic o comportaments d'incitació pública a l'odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.

6) Una resolució de l'autoritat competent.

7) Fenòmens climàtics que impedeixin la realització de l'espectacle o activitat o l'accés normal del públic.

8) En els altres casos que es justifiqui degudament.

Totes aquestes causes justifiquen que el titular o la persona organitzadora modifiqui o suspengui l'espectacle o l'activitat recreativa, sempre que retorni o compensi degudament el que el públic hagi abonat per les entrades, d'acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

Article 148

Graduació de les sancions per la comissió de faltes molt greus

La quantia de les multes previstes per l'article 50.a) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, s'ha de fixar d'acord amb l'escalat següent:

a) Multes de 100.001 a 150.000 € per a:

a.1) Les faltes tipificades pels apartats a), c) i h) de l'article 47 de la mateixa Llei, en els casos d'establiments, espectacles o activitats recreatives d'aforament autoritzat alt o molt alt.

a.2) Les faltes tipificades pels apartats b) i d) de l'article 47 de la mateixa Llei.

a.3) Les faltes tipificades per l'article 47.e) de la mateixa Llei, si concorren queixes o denúncies reiterades dels veïns per causa de l'incompliment dels horaris, sempre que aquestes hagin quedat degudament acreditades, i es tracti d'establiments, espectacles o activitats recreatives d'aforament autoritzat alt o molt alt.

a.4) Sempre que s'hagin produït danys a les persones com a conseqüència de la comissió de la falta, o que s'haurien pogut evitar si aquesta no s'hagués comès.

a.5) Si el mateix responsable, en relació amb el mateix establiment, ha comès dues o més faltes molt greus dins del període anterior d'un any, i així s'ha determinat per resolució ferma.

b) Multes de 50.001 a 100.000 € per a:

b.1) Les faltes tipificades pels apartats a), c) i h) de l'article 47 de la mateixa Llei, en els casos d'establiments, espectacles o activitats recreatives d'aforament autoritzat mitjà.

b.2) Les faltes tipificades per l'article 47.e) de la mateixa Llei, si concorren queixes o denúncies reiterades denunciades dels veïns per causa de l'incompliment dels horaris, sempre que aquestes hagin quedat degudament acreditades, i es tracti d'establiments, espectacles o activitats recreatives d'aforament autoritzat mitjà.

b.3) Les faltes tipificades per l'article 47.g) de la mateixa Llei, si es tracta d'establiments, espectacles o activitats recreatives d'aforament autoritzat alt o molt alt.

b.4) Si el mateix responsable, en relació amb el mateix establiment, ha comès una falta molt greu dins del període anterior d'un any, i així s'ha determinat per resolució ferma.

c) Multes de 15.001 a 50.000 € per a:

c.1) Les faltes tipificades per l'article 47.f) de la mateixa Llei, independentment de quin sigui el seu aforament.

c.2) Les faltes tipificades per l'article 47.i) de la mateixa Llei, sempre que no comportin un delicte penal.

c.3) Per als casos no previstos en els dos apartats anteriors.

d) Les mesures sancionadores previstes pels apartats b), c) i e) de l'article 50 de la mateixa Llei són alternatives a les multes i subsidiàries a aquestes quan el titular o organitzador al·lega i acredita incapacitat econòmica per assumir-les. Tanmateix, s'acumularan a les multes en casos de reincidència per més de dues vegades en el termini de dos anys en la comissió de les faltes a què es refereix l'apartat a) d'aquest mateix article.

e) La mesura sancionadora de la revocació de l'autorització o llicència s'ha d'adoptar en casos de reincidència en la comissió de faltes molt greus per quatre vegades o més en el termini de dos anys, i sempre que concorrin danys o molèsties ocasionats al públic o a terceres persones afectades que hagin quedat degudament acreditats.

f) La mesura sancionadora d'avançament de l'hora de tancament és procedent en casos de reincidència per dues o més vegades en dos anys en la comissió de la falta tipificada per l'article 47.e) d'aquesta mateixa Llei, i sempre que concorrin queixes o denúncies de molèsties ocasionades per aquest fet al veïnat, sempre que aquestes hagin quedat degudament acreditades. Aquesta mesura s'ha d'acumular a la multa que correspongui.

g) Si la infracció comesa no afecta, directament ni indirectament, la seguretat de les persones, ni produeix danys ni perjudicis a la comunitat ni a terceres persones, i el seu responsable no ha comès el mateix tipus de falta molt greu en els quatre anys anteriors, se li ha d'imposar una sanció situada dins la franja més elevada de l'article següent.

h) En el cas de locals de restauració de baix aforament autoritzat en què tingui lloc la comissió d'una falta tipificada en l'apartat a) de l'article 47 de la mateixa Llei, i sempre que el responsable no hagi comès el mateix tipus de falta molt greu en els quatre anys anteriors, se li ha d'imposar una sanció de l'article següent, atenent la gravetat del fet.

Article 149

Graduació de les sancions per la comissió de faltes greus

La quantia de les multes previstes per l'article 51.a) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, s'ha de fixar d'acord amb l'escalat següent:

a) Multes de 10.001 a 15.000 € per a:

a.1) Les faltes tipificades pels apartats a), b), d), e), f), g), h), i), k), l), m) i o) de l'article 48 de la mateixa Llei, en els casos d'establiments, espectacles o activitats recreatives d'aforament autoritzat alt o molt alt.

a.2) Les faltes tipificades per l'article 48.j) de la mateixa Llei, si concorren queixes reiterades dels veïns degudes a l'incompliment dels horaris, sempre que aquestes hagin quedat degudament acreditades, i es tracti d'establiments, espectacles o activitats recreatives d'aforament autoritzat alt o molt alt.

a.3) Sempre que s'hagin comès danys a les persones com a conseqüència de la falta o que s'haurien evitat si aquesta no s'hagués comès.

a.4) Si el mateix responsable, en relació amb el mateix establiment, ha comès dues o més faltes greus dins del període anterior d'un any, i així s'ha determinat per resolució ferma.

b) Multes de 5.001 a 10.000 € per a:

b.1) Les faltes tipificades pels apartats a), b), d), e), f), g), h), i), k), l), m) i o) de l'article 48 de la mateixa Llei, en els casos d'establiments, espectacles o activitats recreatives d'aforament autoritzat mitjà.

b.2) Les faltes tipificades per l'article 48.j) de la mateixa Llei, si concorren queixes reiterades dels veïns degudes a l'incompliment dels horaris, sempre que aquestes hagin quedat degudament acreditades, i es tracti d'establiments, espectacles o activitats recreatives d'aforament autoritzat mitjà.

b.3) Les faltes tipificades per l'article 48.n) de la mateixa Llei.

b.4) Si el mateix responsable, en relació amb el mateix establiment, ha comès una falta greu dins del període anterior d'un any, i així s'ha determinat per resolució ferma.

c) Multes de 1.501 a 5.000 € per als casos no previstos en els dos apartats anteriors.

d) Les mesures sancionadores previstes pels apartats b), c), d), h) i i) de l'article 51 de la mateixa Llei són alternatives a les multes i subsidiàries a aquestes quan el titular o organitzador al·lega i acredita incapacitat econòmica per assumir-les. Tanmateix, s'acumularan a les multes en casos de reincidència per més de dues vegades en el termini d'un any en la comissió de les faltes a què es refereix l'apartat a) d'aquest mateix article.

e) La mesura sancionadora d'avançament de l'hora de tancament és procedent en casos de reincidència per dues o més vegades en dos anys en la comissió de la falta tipificada per l'article 48.j) d'aquesta mateixa Llei, i sempre que concorrin queixes o denúncies de molèsties ocasionades al veïnat per aquest fet, quan aquestes hagin quedat degudament acreditades, s'ha d'acumular a la multa que correspongui.

f) Si l'infractor és un espectador o usuari, la multa és de 601 a 1.000 € per la comissió d'infraccions tipificades a l'apartat p) de l'article 48 de la mateixa Llei.

g) Si la infracció comesa per un espectador o un usuari no afecta la seguretat de les persones, ni produeix danys ni perjudicis a la comunitat ni a terceres persones, i el seu responsable no ha comès cap altra falta greu en els tres anys anteriors, se li ha d'imposar una multa d'entre 151 i 1.000 €.

Article 150

Reincidència

1. Als efectes d'aplicar l'agreujant de la reincidència, aquesta és procedent sempre que les faltes hagin estat comeses efectivament dins el termini assenyalat en l'apartat següent, i que així es determini per resolució administrativa ferma.

2. En cas de reincidència en la comissió de faltes molt greus i greus, l'escalat regulat als articles anteriors ha d'incrementar les quanties en un màxim d'un 50% si la reincidència és per tres vegades en el termini d'un any, o de quatre en el de dos anys, i entre un 50 i un 100% si la reincidència és per dues vegades en el termini de sis mesos, per quatre o més vegades en el termini d'un any o per cinc o més vegades en el de tres anys.

Article 151

Substitució de la sanció per advertiment

1. En els casos d'infraccions de caràcter lleu, l'òrgan competent per sancionar pot substituir l'obertura i tramitació d'un expedient sancionador per un advertiment si concorren les dues circumstàncies següents:

a) Si en el decurs d'un any no s'han obert expedients sancionadors en relació amb l'establiment, l'espectacle o l'activitat recreativa.

b) Si la persona titular o organitzadora es mostra disposada voluntàriament a reparar els fets constitutius d'infracció, i així ho fa tan aviat com sigui possible.

2. Si es donen les mateixes circumstàncies de l'apartat anterior, i s'ha obert expedient sancionador, aquest es pot tancar i es poden arxivar les actuacions, o resoldre amb una simple mesura d'advertiment, si el titular o organitzador ha reparat els fets constitutius d'infracció.

Article 152

Publicitat

1. La publicitat de la conducta infractora prevista per l'article 53 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, es pot acordar en els casos d'imposició de sancions per faltes greus o molt greus, si concorren alguna de les circumstàncies següents:

a) Si els fets sancionats havien estat objecte de queixes o denúncies reiterades pels veïns o altres persones afectades.

b) Si els mitjans de comunicació s'havien fet ressò dels fets sancionats.

c) Si com a conseqüència dels fets sancionats s'han produït danys a les persones.

d) En els altres casos en què l'òrgan sancionador considera justificada aquesta publicitat pels seus efectes d'exemplaritat, i així ho motiva en la resolució sancionadora.

2. En tot cas, la mesura de la publicitat s'ha d'adoptar expressament en la mateixa resolució del procediment sancionador, ha d'especificar i concretar el seu abast, i pot ser revisable jurisdiccionalment.

3. La publicitat, que s'ha de determinar a la resolució del procediment sancionador, consisteix en les mesures següents:

a) Publicació de la sanció al diari oficial que correspongui, d'acord amb el que estableixi la resolució sancionadora.

b) Publicació de la sanció en un mitjà de comunicació social d'àmplia difusió en l'àmbit territorial de l'establiment o activitat afectada.

En tot cas, les despeses de la publicació han de ser assumides per la persona o persones infractores.

Article 153

Reparació dels danys

1. Si la infracció comesa ha pogut causar danys al mobiliari o a altres béns o espais públics o a l'Administració, i així queda provat en el procediment sancionador, la sanció que correspongui ha d'anar acompanyada de mesures reparadores dels danys ocasionats.

2. El cost dels danys i l'abast de les mesures reparadores s'han de determinar en el procediment sancionador, i aquestes poden consistir en la restitució del bé o de l'espai danyat al seu estat anterior o, si això no és possible o no resulta convenient, en la seva compensació econòmica, en la quantia que fixi el mateix procediment, en els termes establerts per la legislació de procediment administratiu.

Article 154

Mesures sense caràcter sancionador

1. El tancament d'un establiment obert al públic i la prohibició o la suspensió d'un espectacle o d'una activitat recreativa no tenen caràcter sancionador si aquests no disposen de la corresponent llicència o autorització o no s'ha efectuat la corresponent comunicació prèvia. Si es donen aquestes circumstàncies de manca de títol administratiu, les mesures esmentades es poden adoptar per l'òrgan competent per atorgar la llicència o autorització o rebre la comunicació prèvia, o per l'òrgan competent en matèria d'inspeccions i sancions, d'acord amb la normativa de procediment administratiu comú.

En aquests casos, les mesures de tancament, prohibició o suspensió abans esmentades només es poden adoptar si, després d'haver advertit prèviament les persones titulars o persones organitzadores afectades i d'haver-los donat un termini per regularitzar la seva situació i, l'oportunitat de presentar al·legacions, aquestes no ho hagin fet.

Les mesures de tancament, prohibició o suspensió adoptades d'acord amb els paràgrafs anteriors es mantenen mentre el titular o organitzador afectat no regularitza la situació de l'establiment, l'espectacle o l'activitat recreativa.

2. La revocació de les llicències, autoritzacions o comunicacions prèvies pels motius assenyalats pels apartats a), b) i c) de l'article 37.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, es pot adoptar per l'òrgan competent per atorgar-les o rebre-les, d'acord amb la normativa de procediment administratiu comú.

En el supòsit de l'apartat c) la revocació és procedent quan el local no es pot adaptar a les circumstàncies determinades per la nova normativa aplicable en el termini de cinc anys, llevat que la citada nova normativa estableixi un altre període diferent o permeti continuar l'activitat en les mateixes circumstàncies que van determinar l'atorgament de la llicència o autorització.

En el supòsit de l'apartat d) del mateix article la revocació es pot adoptar per l'òrgan competent per exercir la potestat sancionadora en matèria d'espectacles i activitats recreatives.

3. La caducitat de les llicències o autoritzacions, en els casos previstos per l'article 37.3 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, es pot acordar per l'òrgan competent per atorgar-les, sempre que sigui per causa imputable al titular d'aquestes.

Capítol segon

Registre d'infraccions i sancions

Article 155

Adscripció i contingut del Registre

1. El Registre d'infraccions i sancions establert per l'article 58 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, es crea a la seu de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que té la responsabilitat de proporcionar-li els recursos i mitjans necessaris per al seu funcionament, amb ple respecte a la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

2. En el Registre s'hi han d'anotar les sancions imposades un cop adquireixin fermesa judicial o quan la sanció en via administrativa no hagi estat recorreguda judicialment. En aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, s'han d'introduir les dades següents:

a) Nom o denominació, DNI/NIF i adreça de la persona titular de l'establiment o de la persona organitzadora de l'espectacle o de l'activitat recreativa objecte de la sanció o, si s'escau, de la persona física o jurídica sancionada.

b) Nom i adreça de l'establiment, l'espectacle o l'activitat recreativa sancionat.

c) Infracció comesa i data en què es va cometre.

d) Sanció imposada i data en què es va imposar.

e) Data en què la resolució de la sanció imposada esdevé ferma.

Article 156

Enregistrament de les dades

1. Les inscripcions en el Registre d'infraccions i sancions es fan d'ofici pel personal que n'és responsable, a partir de les dades facilitades pels òrgans que exerceixen les potestats sancionadores atribuïdes per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, i per aquest Reglament.

2. Amb la finalitat de facilitar i promoure les inscripcions al Registre d'infraccions i sancions, per les persones responsables de fer-ho, els òrgans esmentats a l'apartat anterior els han d'oferir un sistema automatitzat que permeti la comunicació telemàtica de les dades a enregistrar en el moment de tenir coneixement que la sanció imposada esdevé ferma.

Article 157

Accés a les dades del Registre

1. El Registre d'infraccions i sancions no és públic, de manera que les seves persones responsables han de protegir la confidencialitat de les seves dades, d'acord amb la normativa vigent sobre la protecció de dades, sense perjudici del que estableix l'article següent.

2. Els òrgans que exerceixen les potestats sancionadores regulades per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, poden requerir als responsables del Registre les dades d'aquest sobre determinades persones, empreses, establiments, espectacles o activitats recreatives, als efectes de poder apreciar motius de reincidència. El mateix accés poden exercir les persones interessades, els municipis, els òrgans competents de les unitats policials i demés funcionaris públics responsables de les inspeccions. Uns i altres òrgans tenen el deure de protegir la confidencialitat de les dades que obtinguin d'aquest Registre, i només les poden utilitzar als efectes de resoldre el procediment que en va motivar l'accés.

3. Les persones titulars de les dades enregistrades tenen dret a consultar en qualsevol moment les anotacions del Registre que les afecten directament, i a promoure'n la modificació, a fi d'adequar-la a la realitat, si s'escau.

Article 158

Cancel·lació de les dades

Quan es donin les circumstàncies previstes per l'article 58.3 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, els responsables del Registre d'infraccions i sancions han de cancel·lar d'ofici les inscripcions afectades. Així mateix, també poden instar aquesta cancel·lació les persones interessades.

Capítol tercer

Especificitats del procediment sancionador

Article 159

Aplicació general del procediment sancionador de la Generalitat

En tot allò no previst específicament per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, i per aquest Reglament, el procediment sancionador que cal seguir per determinar les infraccions i imposar les sancions regulades per aquestes disposicions és el d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

Article 160

Competència

1. L'exercici de la competència sancionadora que la Llei 11/2009, de 6 de juliol, atribueix a l'Administració de la Generalitat correspon als òrgans següents:

a) A la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives, l'obertura, tramitació i resolució de procediments sancionadors per faltes molt greus, sense perjudici d'allò que estableix l'apartat b.2) d'aquest mateix article.

b) A la direcció dels serveis territorials competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives:

b.1) L'obertura, tramitació i resolució dels procediments sancionadors per faltes lleus i greus.

b.2) L'obertura i tramitació dels procediments sancionadors per faltes molt greus, a proposta de la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives.

2. Quan qui exerceix la competència sancionadora és l'ajuntament, es regeix per la normativa de règim local.

Article 161

Coordinació entre Generalitat i ajuntaments

1. La direcció general i els serveis territorials competents en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives han d'informar amb la màxima celeritat els ajuntaments afectats de l'obertura i de la resolució dels procediments sancionadors instruïts per l'Administració de la Generalitat en aplicació d'aquest Reglament.

2. Els ajuntaments que exerceixen les competències sancionadores han d'informar amb la màxima celeritat la direcció general i els serveis territorials competents en matèria d'espectacles i activitats recreatives de l'obertura i de la resolució dels procediments sancionadors que instrueixin.

3. El departament de la Generalitat competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives ha de desenvolupar la xarxa i el programari informàtic que faran possible la tramesa automàtica de la informació prevista pels dos apartats anteriors, i promoure'n l'ús per part dels ajuntaments.

Capítol quart

Les mesures provisionals

Secció primera

Disposicions generals

Article 162

Finalitats i criteris generals

1. Les mesures provisionals s'han de justificar en alguna de les finalitats següents:

a) Evitar la continuïtat d'activitats il·legals.

b) Evitar situacions de perill o de risc.

c) Evitar el manteniment dels efectes de la infracció.

d) Evitar la comissió de noves infraccions.

e) Assegurar el correcte desenvolupament del procediment sancionador.

f) Garantir l'eficàcia de les mesures sancionadores que, si s'escau, s'imposin.

g) Altres exigències dels interessos generals.

2. Els òrgans i les autoritats competents imposen les mesures provisionals d'acord amb els principis i criteris següents:

a) Protecció efectiva de la seguretat i salut de les persones.

b) Proporcionalitat amb la situació d'il·legalitat i de perill o risc que les justifica.

c) Congruència amb les finalitats que es persegueixen amb la seva adopció.

Article 163

Tipologia

Les mesures provisionals que es poden adoptar en atenció a les finalitats previstes per l'article anterior, i en funció de les circumstàncies que concorrin en el cas, són les següents:

a) Mesures provisionals en el marc del procediment sancionador corresponent.

b) Mesures provisionals prèvies a l'obertura del procediment sancionador corresponent, mitjançant un procediment sumari.

c) Mesures provisionals immediates.

Secció segona

Les mesures provisionals

Article 164

Mesures provisionals en el marc d'un procediment sancionador

Un cop iniciat un procediment sancionador per faltes molt greus, greus o lleus, i en qualsevol moment de la seva tramitació, l'òrgan competent per resoldre'l pot adoptar, mitjançant resolució motivada i en atenció a alguna de les finalitats indicades anteriorment, les mesures provisionals previstes per l'article 61 en relació amb l'article 63 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

Secció tercera

Les mesures provisionals prèvies

Article 165

Supòsits en què són procedents mesures provisionals prèvies

Als efectes de determinar els casos previstos per l'article 62 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, en què pot ser procedent l'adopció de mesures provisionals prèvies:

a) Es considera que hi ha alteracions de l'ordre públic, amb perill per a persones i béns als efectes de l'apartat b) del citat article, quan:

a.1) S'han produït baralles a l'interior dels establiments, o durant el desenvolupament dels espectacles o de les activitats recreatives.

a.2) S'hagi constatat un ús no justificat de la força per part del personal encarregat del control d'accés o del vigilants de seguretat privada.

a.3) En la resta de casos que s'acrediti degudament.

b) Es considera que hi ha risc greu per a les seguretat de les persones i béns, als efectes de l'apartat c) del citat article, quan es dóna alguna de les circumstàncies següents:

b.1) Les previstes a l'article 146.a.1) i a.2).

b.2) Si les portes d'emergència no són practicables, però es pot esmenar aquesta deficiència en el moment de la inspecció.

b.3) Si els passadissos estan greument obstaculitzats per elements que es poden treure en el moment de la inspecció.

b.4) El funcionament defectuós de l'enllumenat d'emergència i senyalització e les vies d'evacuació.

c) Es considera que hi ha perill imminent per a la seguretat de les persones i béns als efectes de l'apartat c) del citat article quan:

c.1) S'hagi excedit l'aforament autoritzat segons el que preveu l'article 146.d).

c.2) Es constatin, visualment, deficiències en les condicions estructurals de l'immoble.

c.3) Les portes d'emergència no siguin practicables.

c.4) Els passadissos d'evacuació estiguin obstaculitzats greument per elements fixos.

c.5) No es disposi d'enllumenat d'emergència o senyalització.

c.6) En els demés casos que s'acrediti degudament.

d) Es considera que s'alteren substancialment els requisits de la llicència o autorització atorgada, als efectes de l'apartat e) del citat article, quan:

d.1) S'hagin efectuat canvis estructurals en l'establiment sense haver tramitat una nova llicència o autorització.

d.2) Es realitzin activitats no incloses a la llicència o autorització, sense haver estat degudament comunicades.

d.3) En els demés casos que s'acrediti degudament.

e) Es considera que s'incompleixen de manera reiterada els horaris establerts, als efectes de l'apartat f) del citat article, quan es donen les circumstàncies previstes per l'article 146.f).

f) Es considera que s'incompleix de manera reiterada la prohibició d'entrada de menors als efectes de l'apartat g) del citat article quan es donen les circumstàncies previstes per l'article 146.h).

Article 166

Òrgans competents per adoptar mesures provisionals prèvies

La competència per adoptar mesures provisionals prèvies correspon als òrgans competents per sancionar les infraccions tipificades en la Llei.

Secció quarta

Les mesures provisionals immediates

Article 167

Supòsits en què es poden adoptar mesures provisionals immediates

Als efectes d'adoptar, per part dels i les membres de la policia de Catalunya, les mesures provisionals immediates regulades per l'article 65 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol:

a) Es considera, entre d'altres causes, que concorre la circumstància de risc immediat d'afectar greument la seguretat de les persones i dels béns quan:

a.1) S'excedeixi l'aforament autoritzat en un 50% als establiments d'aforament mitjà, alt i molt alt i en un 100% als establiments de baix aforament autoritzat.

a.2) S'utilitzin aparells o estris que generin un perill evident d'incendi, afectació als materials constructius de l'establiment o afectació a la salut de les persones que es trobin al seu interior.

a.3) Hi hagi baralles multitudinàries.

a.4) Les portes d'emergència o els passadissos d'evacuació estiguin obstaculitzats per causes que no es puguin resoldre en aquell mateix moment.

a.5) Hi hagi deficiències evidents i serioses en l'estructura de l'establiment o en el seu mobiliari pesant.

b) Es considera que concorre la circumstància de risc immediat d'afectar greument la convivència ciutadana quan se superi en un 25% o més l'índex de sonometria permès per la normativa vigent aplicable.

c) En el cas que durant el període establert per deixar buit un establiment es continuï desenvolupant l'espectacle o activitat recreativa, sense perjudici de l'obertura del corresponent expedient sancionador, els i les agents de l'autoritat poden impedir l'entrada del públic i poden ordenar desallotjar l'establiment esmentat.

Article 168

Determinació de la mesura provisional immediata

Els i les membres de la policia de Catalunya, en aplicació de l'article 65 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol:

1. Poden adoptar la mesura provisional immediata de suspensió de les activitats i de precinte dels establiments si es dóna alguna de les circumstàncies previstes en l'article anterior.

2. Poden adoptar la mesura de desallotjament dels establiments oberts al públic o dels espais o es realitzen espectacles o activitats recreatives quan, pel nombre d'assistents o d'altres circumstàncies, es posi en perill greu, i de manera concreta i manifesta, la seguretat de les persones i béns o s'afecti greument la convivència ciutadana.

3. Poden adoptar la mesura de comís o precinte dels béns relacionats amb l'espectacle o l'activitat recreativa quan aquest o aquesta es realitza sense la preceptiva autorització o llicència.

4. En cas de revenda o venda ambulant d'entrades, s'ha d'adoptar la mesura provisional immediata de comís d'aquestes i dels béns relacionats amb aquesta activitat, així com dels diners objecte de la transacció.

Article 169

Apreciació de les circumstàncies que justifiquen les mesures provisionals immediates

L'apreciació de la concurrència de les circumstàncies previstes per l'article 167, que justifiquen l'adopció de mesures provisionals immediates, i de les circumstàncies previstes per l'article 168, que serveixen per determinar la mesura provisional immediata escaient, s'ha de fer en el mateix moment d'adoptar la mesura pels membres de la policia de Catalunya que l'adopten.

Article 170

Procediment per adoptar mesures provisionals immediates

1. Les mesures provisionals immediates regulades per l'article 65 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, poden ser adoptades pels membres de la policia de Catalunya, en exercici de les seves funcions de protecció de la seguretat de les persones i béns, de la convivència, de l'ordre públic o de la seguretat ciutadana.

2. La mesura provisional immediata ha de ser comunicada en el mateix moment de ser adoptada a les persones destinatàries.

3. Els membres de la policia de Catalunya que adoptin la mesura provisional immediata confeccionaran una acta en què han de fer constar:

a) L'apreciació de la concurrència de les circumstàncies que justifiquen l'adopció de la mesura provisional immediata.

b) La descripció i la justificació de la mesura o mesures provisionals immediates adoptades.

c) La descripció de les precaucions i disposicions preses per garantir l'eficàcia de les mesures provisionals immediates adoptades.

4. Els membres de la policia de Catalunya que hagin adoptat la mesura provisional immediata han de lliurar una còpia de l'acta regulada per l'apartat anterior al titular o organitzador, al seu representant o a la persona o persones responsables de l'establiment, l'espectacle o l'activitat recreativa, d'acord amb l'apartat 2 d'aquest article.

5. Un cop adoptada la mesura, s'han d'efectuar els tràmits previstos a l'article 65.

Article 171

Vigència de les mesures provisionals immediates

1. La mesura de desallotjament, si no va acompanyada de la de suspensió de les activitats o precinte de l'establiment, és vigent fins a l'hora d'obertura del dia o de la sessió següent de l'establiment, l'espectacle o l'activitat recreativa.

2. Les mesures de suspensió de les activitats i de precinte dels establiments i de comís dels béns seran vigents fins a la conversió de la mesura provisional immediata en mesura provisional prèvia o en mesura provisional o, si s'escau, fins a la seva revocació, d'acord amb el procediment següent:

a) Els membres de la policia de Catalunya que hagin adoptat la mesura provisional immediata de suspensió, precinte o comís han de comunicar l'acta regulada per l'article anterior a l'òrgan competent per exercir les potestats sancionadores, dins de les 48 hores següents a l'adopció de les mesures.

b) L'òrgan competent per sancionar té un termini de cinc dies, a comptar del primer dia hàbil següent al de la comunicació, per confirmar, modificar o revocar la citada mesura provisional immediata, i s'ha de comunicar a la persona titular o organitzadora o al seu representant. Si la confirma o modifica, la mesura provisional immediata es converteix en mesura provisional prèvia.

c) Alternativament al que preveu l'apartat anterior, la mesura provisional immediata pot ser confirmada, modificada o revocada per l'òrgan abans citat dins del mateix termini previst per l'apartat anterior, mitjançant l'acord d'obertura del procediment sancionador corresponent.

d) Es produeix immediatament la invalidesa, i la consegüent ineficàcia, de la mesura provisional immediata si dins del termini de cinc dies d'haver estat adoptada aquesta no és confirmada o modificada, en els termes establerts a l'apartat b) o c) d'aquest article, per l'òrgan competent per exercir les competències sancionadores.

Annex I

El catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme

I. Objecte i finalitat

1. Aquest annex té per objecte establir el catàleg dels espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments i espais oberts al públic on aquells es duen a terme, amb finalitat d'oci, d'entreteniment o de diversió, i que estan sotmesos a aquest Reglament, als efectes de definir-ne la tipologia i de permetre determinar el règim jurídic més adequat per aplicar en cada cas.

2. La finalitat del catàleg és que tots els actes de control preventiu de les administracions competents per a la realització d'espectacles públics i d'activitats recreatives, per a l'obertura d'establiments públics i per a l'habilitació d'espais oberts al públic, s'ajustin a les característiques, denominació i definició de cada tipus d'establiment, espectacle o d'activitat definits en aquest catàleg.

II. Espectacles públics

1. Els espectacles públics són les representacions, les actuacions, les exhibicions, les projeccions, les competicions o les activitats d'altre tipus adreçades a l'entreteniment o al lleure, realitzades davant de públic, i dutes a terme per artistes, intèrprets o actuants, que intervenen per compte d'una empresa o per compte propi.

2. Els espectacles públics es classifiquen en:

a) Espectacles cinematogràfics: consisteixen en la realització d'exhibicions i de projeccions de pel·lícules cinematogràfiques i altres continguts susceptibles de ser projectats en pantalla, amb independència dels mitjans tècnics utilitzats.

b) Espectacles teatrals: consisteixen en la realització de representacions en directe d'obres teatrals, musicals, de dansa, òpera, obres artístiques o escèniques, mitjançant la utilització, aïlladament o conjuntament, del llenguatge, de la mímica, de la música, del còmic, de titelles, de guinyols o d'altres objectes, a càrrec d'actuants, siguin o no professionals.

c) Espectacles d'audició: consisteixen en la realització d'actuacions en directe en les quals s'interpreten obres culturals, recitals de poesies o similars.

d) Espectacles musicals: consisteixen en l'execució o representació en directe d'obres o composicions musicals, mitjançant la utilització, aïlladament o conjuntament, d'instruments musicals o de música gravada i tramesa per mitjans mecànics o de la veu humana a càrrec de cantants, actors i actrius o executants, siguin o no professionals.

e) Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional: consisteixen en la realització en públic de representacions musicals, balls, exhibicions, cavalcades o desfilades de caràcter popular, tradicional o de qualsevol altre índole, a les quals s'aplica aquest Reglament.

f) Espectacles de circ: són aquells espectacles consistents en l'execució i representació en públic d'exercicis físics, d'acrobàcia o habilitat, d'actuacions de pallassos/es, de malabaristes, de professionals de la prestidigitació o d'animals mestrats, realitzats per executants professionals.

g) Altres espectacles: aquells espectacles singulars que per les seves característiques i naturalesa no es trobin definits i recollits específicament en aquest catàleg i se celebrin davant de públic en establiments o espais oberts al públic.

III. Activitats recreatives

1. Són activitats recreatives aquelles que ofereixen al públic la utilització de jocs, de màquines o d'aparells o el consum de productes o serveis, així com també aquelles que congreguen persones amb l'objecte principal de participar en l'activitat o de rebre serveis amb finalitat d'oci, entreteniment o diversió.

2. Les activitats musicals són les que es realitzen en locals que disposen d'ambientació musical, amb la possibilitat d'oferir música en directe, de realitzar espectacles públics musicals, de ballar o no, i de disposar d'un servei complementari de menjar i beguda. Sense perjudici de la seva denominació comercial, les activitats musicals es classifiquen en:

a.1) Bar musical: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de bar, amb ambientació musical reproduïda o produïda en directe, amb els límits que determini la normativa específica sobre contaminació acústica, i no disposa de pista de ball o espai assimilable.

a.2) Restaurant musical: activitat que es realitza en un local que ofereix servei de restaurant, amb ambientació musical, reproduïda o produïda en directe, amb els límits que determini la normativa específica sobre contaminació acústica.

a.3) Discoteca: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic un lloc idoni per ballar, mitjançant ambientació musical, i disposa d'una o més pistes per ballar i de servei de bar.

a.4) Sala de ball: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic un lloc idoni per ballar amb música en directe i, complementàriament, amb ambientació musical. La sala de ball ha de disposar d'un escenari per a l'orquestra, d'una o més pistes de ball, de vestidor per als actuants i de servei de bar.

a.5) Sala de festes amb espectacle: aquesta activitat es realitza en un local que té com a objecte oferir actuacions musicals, teatrals o música per ballar, ja sigui en directe o amb ambientació musical. La sala de festes ha de disposar d'escenari, d'una o més pistes de ball, de vestidor per als actuants, de servei de restaurant bar, restaurant o bar i d'un espai idoni per al públic espectador.

a.6) Sala de concert: activitat que es realitza en un local, que pot disposar de servei de bar i que té per objecte oferir al públic actuacions de música en directe, i altres activitats culturals. La sala de concerts ha de disposar d'un escenari o espai habilitat i destinat a l'oferiment de concerts i d'equipament tècnic adequat per a la realització d'aquests, i pot disposar també de vestidor per als actuants.

a.7) Discoteques de joventut: consisteixen en l'activitat de discoteca destinada a un públic comprès entre els 14 i els 17 anys, amb horari especial. Aquesta activitat està condicionada a la prohibició expressa de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac, i resta prohibida l'entrada als majors de 18 anys durant el seu desenvolupament.

a.8) Karaoke: activitat que té per objecte oferir al públic la possibilitat d'interpretar cançons en directe mitjançant un equip de música apropiat. Es pot realitzar tant en locals d'activitats recreatives musicals com de restauració, sempre que no superi el nombre de decibels previstos en la normativa de contaminació acústica.

a.9) Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut: consisteix en l'activitat de sala de festes amb espectacle o de sala de concerts destinades al públic menor d'edat, el qual fins als 14 anys ha d'anar acompanyat d'una persona major d'edat. Aquestes activitats estan condicionades a la prohibició expressa de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac als menors.

a.10) Cafè teatre i cafè concert: aquestes activitats tenen com a objecte únic oferir en directe actuacions musicals, teatrals o de varietats, sense pista de ball o espai assimilable. Els establiments on es realitzin aquestes activitats han de disposar de servei de bar, d'escenari, de camerinos per als i a les artistes actuants i de cadires i taules per al públic espectador.

a).11) Establiments de règim especial: són aquells establiments d'activitats musicals que estan subjectes a un horari especial, que es caracteritzen pel fet de poder romandre oberts al llarg del dia, tenint en compte les dues hores de tancament obligatori de cada 24 hores, previstes en aquest Reglament, per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.

b) Establiments públics amb reservats annexos: són aquells on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual i que són exercides de manera lliure i independent pel prestador o la prestadora del servei amb altres persones, a canvi d'una contraprestació econòmica, i sota la seva pròpia responsabilitat, sense que hi hagi cap vincle de subordinació pel que respecta a l'elecció de l'activitat. Es classifiquen en:

b.1) Local amb reservats annexos, que pot disposar de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai assimilable,

b.2) Local amb reservats annexos que ofereix actuacions i espectacles eròtics, i disposa d'escenari, amb pista de ball o sense, de vestuari per a les persones actuants, de cadires i taules per a les persones espectadores i de servei de bar.

IV. Regulació supletòria de determinats espectacles públics i activitats recreatives

Les activitats recreatives i els espectacles públics als quals, si no hi ha regulació en la seva normativa específica, els és d'aplicació supletòria les previsions d'aquest Reglament són les activitats de restauració, les activitats de joc i apostes, les activitats esportives i els espectacles amb ús d'animals.

a) Les activitats de restauració són aquelles que es realitzen en locals que tenen per objecte oferir menjars i begudes al públic assistent per ser consumits en el mateix establiment. Sense perjudici de la seva denominació comercial, les activitats de restauració es classifiquen en:

a.1) Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de menjador i cuina per tal d'oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.

a.2) Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de servei de taula, si s'escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.

a.3) Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que ofereix, mitjançant preu, els serveis de restaurant i de bar previstos en els dos apartats anteriors.

a.4) Saló de banquets: aquella activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament especialitzats per a aquesta activitat, que disposen de sales habilitades amb aquesta finalitat, destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus de realitzacions d'actes socials en data i hora predeterminats.

En les activitats d'aquest apartat es poden realitzar d'altres complementàries amb música de fons ambiental, de ball i altres actuacions en directe, sempre que el local compleixi les condicions de seguretat i d'insonorització, i estigui degudament autoritzat. Aquesta activitat es pot dur a terme en un local tancat o en espais a l'aire lliure.

b) Les activitats de joc i apostes són les definides per la normativa de joc i recollides en el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya.

c) Les activitats esportives són les realitzades per esportistes amb o sense la utilització de vehicles, aparells o animals davant de públic.

d) Els espectacles amb ús d'animals. Aquests espectacles s'han de realitzar d'acord amb el que disposi la normativa específica en aquesta matèria.

V. Tipologia dels espectacles i de les activitats recreatives

Els espectacles públics i les activitats recreatives que es descriuen en aquest catàleg poden ser de caràcter ordinari o extraordinari.

a) Es consideren espectacles públics o activitats recreatives de caràcter ordinari aquells que es realitzen de manera habitual en establiments fixos o eventuals, que poden ser permanents, o de temporada.

b) Es consideren espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari els que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o comunicació prèvia davant l'Administració per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar, o en un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la consideració de locals de concurrència pública sempre que compleixen les condicions exigibles per a la realització de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa. Es poden realitzar un nombre màxim de 12 espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari a l'any.

VI. Establiments i espais oberts al públic

1. Els establiments oberts al públic són els locals, les instal·lacions o els recintes dedicats a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. Poden ser dels tipus següents:

a) Establiments oberts al públic fixos: els locals tancats, permanents no desmuntables, coberts totalment o parcialment, que estan establerts en edificacions independents o agrupades amb altres que siguin inseparables del sòl sobre el qual es construeixen.

b) Establiments oberts al públic no permanents desmuntables: els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats.

c) Establiments independents: els establiments oberts al públic fixos i els establiments oberts al públic no permanents desmuntables que tenen un accés propi directe des de la via pública.

d) Establiments oberts al públic agrupats: els recintes constituïts en complexos o infraestructures d'oci, de gran magnitud o no, que uneixen diversos locals o instal·lacions, de caràcter fix o de caràcter no permanent desmuntable, als quals s'accedeix per espais edificats comuns a tots ells.

2. Així mateix, els espectacles i les activitats recreatives es poden realitzar ocasionalment en espais oberts al públic habilitats per a la seva realització o execució, i que no disposen d'infraestructures ni de instal·lacions fixes per fer-ho. En els espais oberts al públic s'ha de delimitar la zona dels espectadors i espectadores respecte de la dels actuants i s'han de complir la resta de prescripcions tècniques que estableixen aquest Reglament i la normativa que els regula.

VII. Classificació pel seu aforament

En funció del seu aforament, els establiments oberts al públic, els espectacles i les activitats recreatives es classifiquen en els grups següents:

a) De baix aforament, quan aquest no supera les 150 persones.

b) D'aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 persones.

c) D'aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 persones.

d) D'aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones.

Annex II

Entitats col·laboradores de l'Administració

I. Funcions i àmbit d'actuació

1. Les entitats de control d'establiments i espectacles en l'àmbit de les competències de la Generalitat i de les dels ajuntaments que les reconeguin poden dur a terme les funcions següents:

a) Realitzar les comprovacions, verificacions, anàlisis, medicions i demés actuacions de control inicial, de control de funcionament i de revisió previstes per l'article 31 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, i l'emissió dels corresponents informes i certificacions.

b) Redactar els informes, les certificacions i les verificacions previstes en aquest Reglament i les que els encarregui qualsevol òrgan competent per exercir funcions recollides en aquest.

c) Exercir les funcions que els atribueixi aquest Reglament en relació amb el control dels aforaments.

2. Els camps d'actuació de les entitats de control d'establiments i espectacles són els següents:

Condicions de seguretat i de protecció de les persones.

Control acústic, i altres impactes de prevenció i control ambiental.

Estructura i seguretat dels edificis.

Control d'aforament.

Gestió de sistemes d'informació.

Higiene i salubritat dels edificis i dels aliments.

3. Les entitats de control d'establiments i espectacles han de poder actuar també com a entitats ambientals de control.

II. Òrgan competent

L'òrgan competent per atorgar l'habilitació és la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

En el si del departament competent en la matèria s'ha de definir un òrgan de gestió de les habilitacions de les entitats de control d'establiments i espectacles, que ha de tenir encomanades les funcions següents:

a) Tramitar les sol·licituds d'habilitació.

b) Proposar a la persona titular del departament les resolucions sobre habilitacions.

c) Supervisar i inspeccionar l'activitat de les entitats de control d'espectacles públics i activitats recreatives.

d) Si cal, obrir expedient disciplinari a les entitats col·laboradores de l'Administració i, si s'escau, revocar-los l'habilitació.

e) Les demés que siguin necessàries per a la gestió d'aquesta matèria.

III. Habilitació i requisits

1. Poden optar a l'habilitació com a entitats de control en el marc de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, les entitats públiques o privades que acreditin que disposen d'una estructura organitzativa i de funcionament d'acord amb el que estableix la norma UNE EN ISO/IEC 17020.

2. Poden optar a l'habilitació com a entitats de control d'establiments i espectacles les entitats públiques o privades que acreditin que disposen d'una estructura organitzativa i de funcionament d'acord amb el que estableix la norma UNE EN ISO/IEC 17021 i el Reglament CE núm. 1221/2009, de 25 de novembre. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat d'acreditació emès per un altre òrgan o organisme d'acreditació oficial.

3. Les entitats de control d'establiments i espectacles han d'implantar un sistema de la qualitat degudament documentat en un manual de qualitat, el qual ha de:

a) Definir i documentar la seva política, objectius i compromís amb la qualitat, assegurant-se que aquesta és compresa, implantada i mantinguda per tots els nivells de l'organització.

b) Mantenir i actualitzar el sistema de qualitat sota l'autoritat i la responsabilitat d'una persona designada per a la direcció d'aquesta.

c) Sotmetre tota la documentació relacionada amb les actuacions de l'entitat a un sistema de control que garanteixi la seva disponibilitat i actualització.

d) Portar a terme un sistema d'auditories internes de qualitat per personal propi degudament qualificat i independent de les funcions que siguin auditades.

e) Disposar de procediments per tractar el retorn d'informació, que serveixin per detectar anomalies en el sistema de qualitat o en la realització dels controls.

4. Els requisits exigits per a l'atorgament de l'habilitació com a entitats col·laboradores s'han de mantenir al llarg de tot el període de vigència d'aquesta.

5. La pèrdua o incompliment d'algun d'aquests requisits inhabilita l'entitat per dur a terme actuacions i funcions com a entitat col·laboradora per a les quals ha estat habilitada fins que s'esmeni la deficiència.

IV. Procediment

1. Les entitats interessades a ser habilitades com a entitats de control d'establiments i espectacles han de presentar al departament competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives la corresponent sol·licitud d'habilitació, en la qual s'ha de fer constar el nom, cognoms i titulació de les persones responsables de la direcció general, de la direcció tècnica de l'entitat i de la direcció de les activitats per a les quals se sol·licita l'habilitació, així com de l'emplaçament de les seves instal·lacions radicades dins el territori de Catalunya.

La sol·licitud d'habilitació s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

a) Escriptura de constitució i estatuts, si s'escau.

b) Relació del personal de plantilla, amb indicació de la titulació i del grau de dedicació respectius.

c) Relació i descripció de les instal·lacions, equips i elements materials de què disposa per desenvolupar les activitats pròpies de l'habilitació, tot acreditant-ne la plena disposició si són contractats a terceres persones.

d) Declaració responsable en la qual ha de constar que es disposa de:

Pòlissa d'assegurances per cobrir les responsabilitats derivades de la seva actuació.

Si s'escau, els acords que hagi subscrit amb entitats especialitzades.

Les autoritzacions, llicències, enregistraments i demés requisits exigibles per a l'exercici de la seva activitat.

Manual de qualitat i identificació d'aquest, i compromís de presentar-lo sempre que li sigui requerit per l'òrgan responsable de tramitar l'habilitació.

Justificant del pagament de la taxa corresponent.

e) Proposta de tarifes a aplicar a cada funció.

f) Memòria de les activitats de l'entitat.

g) Memòria raonada que acrediti la suficiència i la idoneïtat dels mitjans personals i materials de l'entitat requerits per aquestes normes i dels demés que siguin necessaris per desenvolupar qualsevol de les operacions i funcions incloses al contingut de l'habilitació.

2. L'òrgan de gestió de les habilitacions que ha d'analitzar la sol·licitud pot requerir que es completi la documentació, si s'escau, i pot fer les comprovacions que consideri pertinents en el domicili de l'entitat o en les seves dependències i emplaçaments radicats a Catalunya. Finalment, ha de redactar una proposta motivada de resolució, i elevar-la a la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

3. La resolució de les sol·licituds d'habilitació s'ha de dictar i notificar en el termini de sis mesos des de la seva presentació. Si no hi ha una resolució expressa dins d'aquest termini, la persona interessada podrà entendre desestimada la seva sol·licitud.

4. L'habilitació s'atorga per un període de cinc anys i és prorrogable per períodes de la mateixa durada, sempre amb sol·licitud i revisió prèvies.

5. La part dispositiva de la resolució d'acreditació s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6. Les entitats habilitades s'han de sotmetre a una auditoria de gestió als dos anys de la seva habilitació i, si s'escau, als dos anys de cada pròrroga.

7. Es crea el Registre d'entitats de control d'establiments i espectacles, que s'integra orgànicament dins de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. El departament competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives ha d'inscriure d'ofici i a partir de les seves dades les entitats que habiliti.

V. Obligacions

1. Són obligacions de les entitats de control d'establiments i espectacles:

a) Estar lliures de qualsevol tipus de pressió externa que pugui influir en el resultat de les seves actuacions i, per aquest motiu, han d'implantar procediments que assegurin aquesta imparcialitat. Als efectes de garantia de compliment d'aquests requisits, les entitats de control d'establiments i espectacles han de justificar el compliment dels criteris d'independència que es fixen a l'annex A de la norma EN 45004.

b) Garantir la confidencialitat de la informació obtinguda amb les seves actuacions en l'àmbit de l'aplicació d'aquest Reglament.

c) Com a mínim una quarta part dels tècnics de l'entitat han de tenir experiència en la projecció, disseny, direcció tècnica o control d'establiments o d'espectacles, en els camps següents:

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Condicions de seguretat i de protecció de les persones.

Control acústic i altres impactes en matèria de prevenció i control ambiental.

Estructura i seguretat dels edificis.

Control d'aforament.

Gestió de sistemes d'informació.

Salut pública.

d) Realitzar totes les actuacions de control d'establiments, espectacles i activitats i de prevenció i control ambiental per a les quals estiguin habilitades que els siguin encomanades formalment dins dels terminis legalment establerts.

e) Expedir les actes, els informes i les certificacions exigibles dins dels terminis legalment establerts i amb el contingut, el format i el suport que s'hagi determinat.

f) Mantenir els expedients, la documentació, les actes i les certificacions i les dades dels controls durant un període mínim de cinc anys, en condicions que en garanteixin la fiabilitat, la no-manipulació i la confidencialitat.

g) Recollir les actuacions de control en un informe o certificat de control, degudament signat i aprovat per una persona o persones responsables, que ha d'emetre l'entitat de control d'establiments i espectacles. L'informe ha de contenir, de manera correcta, clara i precisa, els resultats dels exàmens i determinacions realitzats. S'ha d'identificar clarament l'origen de cada resultat recollit en l'informe o certificat final de control.

h) Tarifar les seves actuacions d'acord amb els preus que han comunicat prèviament al departament competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives.

i) Disposar de procediments documentats per al tractament de les reclamacions originades per les actuacions de control.

VI. Control de les entitats

1. Les funcions encomanades a les entitats de control d'establiments i espectacles poden ser verificades en tot moment per l'òrgan de gestió de les habilitacions. Tanmateix, aquestes entitats són responsables per si mateixes de les seves actuacions.

2. Als efectes de facilitar el control de l'òrgan de gestió de les habilitacions, les entitats de control d'establiments i espectacles li han de trametre anualment, dins del calendari assenyalat pel mateix òrgan:

a) Un informe de les seves actuacions, amb una relació dels establiments, espectacles i activitats controlats i dels sistemes de control d'aforaments gestionats, amb indicació de les principals incidències detectades, així com les previsions d'actuació per a l'exercici següent.

b) Una memòria detallada amb les activitats fetes en matèria de formació de personal, millores en la gestió i qualsevol altra relativa a l'organització de l'entitat i a les seves activitats internes, amb indicació de suggeriments per introduir millores.

c) Una auditoria externa feta per una auditora inscrita en un Registre d'auditors de la seva gestió econòmica.

L'òrgan de gestió de les habilitacions pot requerir aclariments de la documentació presentada, així com la seva ampliació, requeriments que en tot cas han de ser atesos per l'entitat de control.

3. L'òrgan de gestió de les habilitacions té la potestat d'inspecció de les entitats de control d'establiments i espectacles, a fi de verificar la seva permanent adequació de les condicions de l'habilitació. Aquestes entitats han de permetre l'accés de les persones representants de l'òrgan de gestió de les habilitacions a les seves instal·lacions, oficines i documentació relacionades amb les funcions per a les quals han estat habilitades.

4. L'òrgan de gestió de les habilitacions pot inspeccionar i supervisar les entitats de control d'establiments i espectacles mitjançant el nomenament de personal interventor, que ha de recaure en personal al servei de l'Administració. La funció ordinària del personal interventor és verificar el compliment de les funcions assumides per les entitats habilitades i el seguiment del seu grau de compliment de les normes tècniques a aplicar.

5. Les entitats de control d'establiments i espectacles han de disposar de procediments documentats per tractar les reclamacions rebudes amb motiu de l'exercici de les seves funcions, i han dur al dia un arxiu, a disposició del departament competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives, amb inscripció de totes les reclamacions rebudes i del resultat de les mateixes.

Si una reclamació presentada a una entitat de control d'establiments i espectacles no és resolta favorablement per aquesta en el termini d'un mes, la persona recurrent pot traslladar-la en el termini d'un mes a la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que ha de resoldre en el termini de tres mesos, un cop escoltades totes les persones interessades, i en qualsevol cal l'entitat de control.

6. La modificació per part d'una entitat de control de qualsevol de les condicions o dels requisits que van justificar la seva habilitació ha de ser posada immediatament en coneixement de l'òrgan de gestió de les habilitacions, el qual, si la magnitud de les modificacions ho aconsella, pot resoldre la necessitat de seguir un nou procediment d'habilitació, amb els mateixos tràmits que l'inicial.

7. L'incompliment de les obligacions a què estan subjectes les entitats habilitades o la infracció d'aquestes i demés normes que les regulen pot donar lloc a la revocació de l'habilitació i a la corresponent cancel·lació de la inscripció al Registre. L'habilitació pot ser revocada en els casos següents:

a) Incompliment reiterat de les obligacions derivades de les seves actuacions de control.

b) Falsedat o inexactitud de les dades subministrades o en els dictàmens o informes emesos.

c) Actuació negligent en la pràctica de les operacions encarregades.

d) Modificació de les disponibilitats i de les capacitats tècniques, que comporti la seva inadequació per dur a terme les tasques per a les quals havia estat habilitada.

La revocació ha de ser acordada per la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, a proposta de l'òrgan de gestió de les habilitacions, amb instrucció prèvia del corresponent procediment, en què s'ha de donar en tot cas audiència a l'entitat afectada.

Annex III

Sistemes de control d'aforament

A) Requeriments tècnics dels sistemes de control d'aforament

1. Els sistemes han d'estar homologats segons l'Ordre ITC/3708/2006, de 22 de novembre.

2. Els sistemes han de ser immunes als efectes de la llum de l'espectre visible, de longitud d'ona entre 400 i 700 nm i de manera especial als raigs d'alta potència de tipus làser de color verd (532 nm) i vermell (635-650 nm), atès el seu ús habitual en els establiments. A més, han de poder funcionar correctament en qualsevol condició lumínica. En aquest sentit, els sistemes han d'incorporar tot allò que sigui necessari per garantir un funcionament correcte en aquestes condicions.

3. Els sistemes han de ser immunes als efectes de les ones de pressió sonora, en la banda de freqüències de 20 a 20.000 Hz, amb independència del nivell de pressió sonora.

4. Els sistemes han de funcionar amb sensors de pas no intrusius i han de poder comptar les persones que circulin en ambdós sentits (entrant i sortint), de manera simultània, d'acord amb les condicions establertes en l'apartat B.1.2.

5. S'admet un marge d'error en el comptatge instantani de més/menys el 2 per cent per una afluència total de 500 persones en les condicions establertes en l'apartat B.1.2.

6. Els sistemes no poden representar cap obstacle a la lliure circulació de les persones, ni ser susceptibles de provocar accidents de tipus elèctrics o mecànics.

7. Un cop posats en funcionament, els sistemes han de detectar i enregistrar en el registre d'incidències tècniques aquelles alteracions, intencionades o fortuïtes, de qualsevol mena que afectin la lectura dels sensors, el cablejat, el funcionament de la unitat central i, en definitiva, el funcionament normal del sistema en la seva totalitat.

8. Els sistemes han de ser configurats, gestionats i mantinguts únicament mitjançant un accés amb identificació d'usuaris i contrasenyes, definits per l'instal·lador o fabricant en el moment de la seva posada en marxa. L'operador de l'establiment, espectacle o activitat només pot tenir accés a funcions de lectura de dades i seguiment de l'estat de funcionament del sistema, sempre mitjançant la seva identificació com a usuari diferenciat i amb la seva contrasenya particular.

9. Els sistemes han de disposar d'ordinador personal o dispositiu d'emmagatzematge compatible amb sistema operatiu Windows com a dispositiu d'emmagatzematge no volàtil de dades. Aquestes dades no poden ser creades, esborrades ni manipulades per agents externs.

10. El sistema ha d'enregistrar mostres en una periodicitat de deu segons. Cada mostra ha de registrar:

Data i hora (HH:MM:SS) de la mostra.

Nombre total d'entrades des de la posada a "0".

Nombre total de sortides des de la posada a "0".

Alarmes actives en el moment de la mostra.

11. Aquestes dades s'han de guardar en els corresponents fitxers de dades, que han de tenir l'estructura i mesures de seguretat definides pel departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, de manera que el programari d'inspecció pugui realitzar-ne la lectura i posterior tractament.

12. Les dades emmagatzemades han de poder descarregar-se per l'inspector mitjançant una connexió amb cable entre sistema de control d'aforament i el PC amb el qual s'ha de realitzar la inspecció, utilitzant els protocols de comunicació establerts pel departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. Els sistemes han d'assegurar l'autenticitat i integritat del fitxer de dades descarregat.

13. Durant els processos de consulta o de descàrrega de fitxers els sistemes han de seguir comptant l'aforament sense alteració.

14. Les dades enregistrades s'han d'emmagatzemar pel període mínim establert en la normativa.

15. En cas de fallada elèctrica que impedeixi el correcte funcionament del sistema, el sistema de comptatge ha d'emmagatzemar en memòria l'última dada d'aforament vàlida. En el moment del restabliment del corrent elèctric s'ha de continuar comptant des de l'última dada vàlida i s'ha de registrar el moment de fallada i de restabliment del corrent elèctric.

16. Els sistemes han de tenir com a mínim un dispositiu visualitzador en temps real de l'aforament, de tipus panell lluminós o monitor, amb dígits de mides superiors o iguals a 150 mm d'alçada i 90 mm d'amplada. La informació que ha de visualitzar és:

1. Aforament instantani.

2. Aforament màxim del local.

3. Indicació d'excés d'aforament.

4. Indicador de sistema fora de servei.

17. En cas de fallada d'alimentació elèctrica que impedeixi el correcte funcionament del visor, el dispositiu visualitzador ha de mostrar com a mínim durant 60 minuts l'última informació d'aforament vàlida i informar de la fallada.

B) Instal·lació i localització dels sistemes de control d'aforament

I. Principis generals

1. La instal·lació ha de complir el que estableix l'Ordre ITC/3708/2006, de 22 de novembre.

2. Les instal·lacions es guien pels principis d'eficàcia i seguretat seguint les indicacions del fabricant.

3. En les entrades i sortides on s'instal·lin sistemes de control d'aforament s'han d'assegurar fluxos individuals de persones.

II. Instal·lació dels sensors de pas

4. Els sensors s'han d'instal·lar a tots els accessos habituals d'entrada i sortida.

5. En tots els altres accessos, com sortides d'emergència, portes de serveis, entrada de mercaderies, grans finestrals, etc., que acostumen a romandre tancats, s'hi instal·laran detectors d'obertura a les portes. Els detectors d'obertura de portes han de registrar totes les obertures amb data i hora d'obertura/tancament.

6. Els sensors de pas no poden reduir l'espai físic d'evacuació ni afegir cap element de risc per a les persones, tant en situacions d'activitat normal com en situacions d'emergència.

7. Tots els accessos controlats ho han de ser en tota la seva capacitat, incloses aquelles parts que habitualment es mantenen tancades però que poden ser utilitzades en determinats moments per a la circulació de persones.

8. Els sensors de pas han de ser instal·lats a l'interior de l'establiment, en aquells punts en què, en compliment d'aquestes determinacions, siguin més propers als límits amb l'exterior de l'establiment o recinte, a fi de garantir el control sobre la màxima superfície possible d'aquest.

9. Els sensors de pas instal·lats han de tenir un dimensionat adient, tenint en compte les seves pròpies característiques i l'alçada i l'amplada de l'accés, de manera que el comptatge de persones s'executi de manera òptima i permeti assegurar el compliment de les especificacions determinades pel fabricant.

10. L'instal·lador ha de tenir en compte els elements arquitectònics, decoratius i els altres elements de l'establiment, com ara els equips electrònics i audiovisuals, que puguin destorbar el normal funcionament dels sensors de pas durant l'activitat normal controlada.

III. Instal·lació del cablejat i la interconnexió

11. La interconnexió entre els elements sensors i la unitat central de control ha de ser feta amb cablejat.

12. El cablejat s'ha de fer per les zones en què el risc de possible manipulació sigui mínim.

13. En la instal·lació, s'ha de seguir el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Reial decret 842/2002).

14. El cablejat s'ha de fer en tubs i conductes protectors, de manera que cap part dels cables pugui ser visible o manipulable directament. Els tubs i els conductes utilitzats poden ser dedicats només a aquest sistema de control, o compartits amb altres sistemes, sempre que això no suposi cap perill de disfunció per cap dels sistemes cablejats conjuntament. En tots els casos s'ha d'acomplir la normativa de baixa tensió.

IV. Instal·lació de la unitat central de control i de processament

15. La unitat central de control i processos i si s'escau, les unitats de control secundàries han de ser instal·lades fora de l'abast directe de persones no autoritzades, en un lloc que sigui accessible per poder fer la gestió i el manteniment del sistema i per obtenir les dades.

V. Instal·lació del visualitzador d'aforament

16. El visualitzador d'aforament ha de permetre a l'operador fer un seguiment adequat de l'aforament de l'establiment o recinte; per tant, ha de ser instal·lat al seu abast visual. També ha d'estar a l'abast visual dels clients o usuaris.

17. El visualitzador s'ha d'instal·lar en un lloc que estigui a fora de l'abast de les persones no autoritzades i de forma de cap obstacle en pugui reduir la seva visibilitat.

18. Els requeriments tècnics d'instal·lació recomanats pel fabricant del visualitzador han de ser respectats totalment, a fi d'assegurar el seu funcionament correcte.

VI. Instal·lació dels sensors d'obertura de portes

19. S'ha de garantir el correcte funcionament dels sensors de porta oberta i la seva comunicació amb la unitat central mitjançant els corresponents precintes i altres mecanismes necessaris.

VII. Accessibilitat i adaptació a l'entorn

20. Els sistemes instal·lats han d'estar a fora de l'abast de les persones considerant la realització de l'activitat normal controlada.

21. L'instal·lador ha de procurar mimetitzar amb l'entorn els sistemes instal·lats, a fi de reduir-ne l'impacte visual causat i augmentar-ne la dissimulació, sempre que no se'n redueixi l'eficàcia.

VIII. Seguretat de les persones

22. Els sistemes instal·lats no poden comportar cap disminució de la seguretat de les persones ni de l'establiment, no poden causar situacions de risc, ni representar un factor de perill addicional durant una situació d'emergència.

23. La instal·lació ha d'estar protegida contra possibles mals usos.

IX. Fiabilitat tècnica

24. L'instal·lador ha de garantir la conservació de les característiques tècniques i operatives publicades i compromeses pels fabricants dels diferents elements instal·lats.

25. La instal·lació ha de fer-se de forma que els manteniments i els reajustaments necessaris dels diferents elements puguin desenvolupar-se sense augmentar la incomoditat i de manera ràpida i efectiva.

C) Normes de funcionament dels sistemes de control d'aforament

1. Els sistemes de control d'aforaments han d'enregistrar les dades d'aforament indicades en el punt 15 de l'apartat anterior i permetre la seva descàrrega de manera permanent, al llarg de totes les hores del dia i de tots els dies de l'any.

2. La posada a zero del comptador ha de ser automàtica i diària, programada per fer-se durant les hores d'absència assegurada de públic dins l'establiment o recinte. Les posades a zero del comptador han de generar un registre de posada a zero, que s'ha d'incloure en els registres històrics d'aforament amb la indicació del dia i de l'hora i la descripció "Posada a zero diària".

3. En cas d'obtenir aforaments negatius, el sistema ha de registrar-ho i tractar-ho com una alarma.

4. El registre històric d'aforament ha d'incloure com a mínim, a l'encapçalament respectiu, la informació següent: nom i CIF del fabricant, referència de l'equip, número de sèrie de l'equip, referència de l'instal·lador, CIF de l'empresa propietària del local.

5. Les alarmes a registrar són, com a mínim:

1. Disfunció dels sensors.

2. Pèrdua de comunicació o de connexió física, provocada o fortuïta, entre sensors i unitat central.

3. Tall d'alimentació elèctrica en qualsevol part del sistema.

4. Apagat i engegat, provocat o fortuït, de la unitat central de control o de qualsevol part del sistema.

5. Sol·licitud de descàrrega de dades d'aforament o d'incidència, amb registre que indiqui el nom de l'usuari sol·licitant.

6. Accés o intent d'accés als programaris de configuració, gestió i manteniment del sistema, amb registre que indiqui el nom d'usuari utilitzat.

7. Canvi d'hora d'estiu i d'hivern.

8. Aforament negatiu.

D) Revisions dels sistemes de control d'aforament

1. Abans de la primera posada en funcionament, els sistemes han de passar la corresponent declaració de conformitat.

2. Els sistemes de control d'aforament han de realitzar les revisions periòdiques establertes a l'Ordre ITC/3708/2006. A més de les comprovacions indicades en aquesta Ordre, és necessari realitzar proves de, com a mínim:

Fallada d'alimentació elèctrica.

Funcionament del sistema d'autodiagnosi.

Funcionament del dispositiu visualitzador

Annex IV

Rètols i plaques normalitzades

1. D'identificació i informació dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives

Aquelles plaques o rètols que no estan regulats en altres normatives específiques, han de ser de com a mínim 40 centímetres d'amplada i 25 d'alçada, i la lletra de caixa alta, de 36 punts com a mínim.

Han d'estar col·locades a l'exterior del local o recinte, en un punt proper a l'entrada principal, plenament visibles per a totes les persones que hi accedeixin.

Ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

Nom de l'establiment.

Activitat o activitats i espectacle o espectacles inclosos a l'autorització, llicència o comunicació.

Horari.

Aforament màxim autoritzat.

Prohibició d'entrada a les persones menors de 16 o 18 anys, en els supòsits que correspongui.

2. Sobre les condicions d'accés i el dret d'admissió

Les plaques han de ser de com a mínim 30 centímetres d'amplada i 20 d'alçada, i la lletra de caixa alta, de 36 punts com a mínim.

Han d'estar col·locades en els accessos del local o recinte, plenament visibles des de l'exterior. Si hi ha taquilles, s'han de col·locar en tot cas a les taquilles. També es poden col·locar, a més, a l'interior del local.

Els ajuntaments hauran de facilitar el rètol indicatiu del nivell sonor aplicable al local, d'acord amb l'ordenança municipal o amb la normativa sobre contaminació acústica.

3. Sobre nivells sonors elevats

Les plaques han de ser de com a mínim 30 centímetres d'amplada i 20 d'alçada, i la lletra de caixa alta, de 36 punts com a mínim, i han de contenir el text següent: "Els nivells sonors a l'interior d'aquest local poden lesionar seriosament l'oïda".

Han d'estar col·locades en els accessos del local o recinte, plenament visibles des de l'exterior. Si hi ha taquilles, s'han de col·locar en tot cas a les taquilles. També es poden col·locar, a més, a l'interior del local.

4. Sobre els mecanismes de comptatge de control d'aforament

Les plaques han de ser de com a mínim 30 centímetres d'amplada i 20 d'alçada, i la lletra de caixa alta, de 36 punts com a mínim, i han de contenir el text següent: "Aquest local disposa d'un mecanisme de comptatge de les persones a efectes de control d'aforament".

Annex V

Centres, mòduls, temari i proves per a l'habilitació de personal de control d'accés

Normes generals

1. Centres de formació

a) Els centres de formació ubicats dins de l'àmbit territorial de Catalunya que estiguin interessats a impartir els mòduls de formació del personal de control d'accés ho han de comunicar a la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

En la comunicació, els responsables del centre han d'acreditar que aquest està degudament autoritzat com a centre docent per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat.

b) Així mateix, han d'acreditar que disposen d'aules, instal·lacions i els mitjans tècnics i didàctics necessaris per impartir el mòdul de coneixements i el mòdul de caràcter pràctic, a fi de garantir un aprenentatge idoni. En la documentació acreditativa hi ha de constar:

b.1) Una descripció dels mitjans tècnics per impartir la formació de coneixements teòrics, com ara aparells informàtics, projector o retroprojector de transparències i la pantalla corresponent.

b.2) Una descripció dels mitjans necessaris per la formació de caràcter pràctic que han de disposar, com a mínim, del següent:

b.2.a) Pel que fa a la formació de primers auxilis es requereix, a part dels equips audiovisuals per explicar el cronograma decisori, un maniquí per fer les pràctiques bàsiques per la reanimació cardiopulmonar i el material fungible corresponent.

b.2.b) Protectors d'un sol ús per a la ventilació boca-boca durant les

pràctiques.

b.2.c) Una superfície tipus matalasset per la col·locació del maniquí i de l'alumne durant l'exercici.

b.2.d) Vídeo, televisió i càmera de vídeo per a filmar amb la finalitat d'enregistrar les actuacions pràctiques per tal que l'alumne pugui visionar la seva pròpia actuació i així provocar l'autoaprenentatge.

c) Relació del professorat que ha d'impartir els diferents mòduls de formació, amb acreditació de la seva titulació professional.

c.1) Per impartir els mòduls de coneixements, el professorat, ha d'acreditar documentalment, estar en possessió d'un títol universitari relacionat amb la matèria específica que imparteix.

c.2) Per impartir els mòduls de caràcter pràctic depenent de la matèria:

c.2.a) La formació del curs de primers auxilis, l'ha d'impartir un diplomat o diplomada en infermeria o equivalent.

c.2.b) La formació sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol cal que sigui una persona amb la titulació de psicòleg/a o sociòleg/a preferentment amb formació especialitzada en tècniques cognitiu-conductuals.

c.2.c) Les tècniques de defensa personal és necessari que l'especialista que les imparteixi estigui en possessió d'una titulació de mestre-entrenador en algun tipus d'art marcial expedida per l'organisme administratiu competent.

d) Els centres de formació que acreditin complir tots els requisits abans esmentats estaran habilitats per impartir els mòduls de formació.

e) La suspensió o la revocació de l'habilitació dels centres de formació, a què fa referència l'article 51.i) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, comporta la inhabilitació del centre per impartir els mòduls de formació, durant un determinat període o de manera indefinida, respectivament.

2. Continguts dels mòduls

2.1 Mòdul de coneixements

1. Els objectius del mòdul de coneixements són els següents:

a) Capacitar i dotar de coneixements jurídics les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació, com també dels coneixements bàsics de les llengües oficials de Catalunya.

b) Conèixer les funcions, les responsabilitats i les tasques del personal de control d'accés.

c) Saber integrar els coneixements teòrics necessaris per fer-ne una correcte aplicació a les situacions que es puguin plantejar.

2. La durada d'aquest mòdul ha de ser de 35 hores.

2.2 Mòdul de caràcter pràctic

1. Els objectius del mòdul de caràcter pràctic són els següents:

a) Aprendre a aplicar les tècniques per respondre davant de situacions violentes o conflictives.

b) Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns.

c) Conèixer i aprendre a aplicar correctament les tècniques més bàsiques de primers auxilis, tenint en compte les lesions produïdes i les persones afectades, així com les situacions de risc per a la salut que es puguin produir.

d) Aprendre tècniques d'autocontrol, d'atenció a la clientela i d'habilitats socials.

e) Utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir i resoldre incidents de manera efectiva i eficaç.

2. La durada d'aquest mòdul ha de ser de 25 hores.

3. Programes

3.1 Programa del mòdul de coneixements

Tema 1. Normativa aplicable i les funcions del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives, segons aquest Reglament.

Tema 2. Principi d'igualtat i prohibició de discriminació d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. Regulació del dret d'admissió de conformitat amb aquest Reglament.

Tema 3. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d'autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermeria, tot d'acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.

Tema 4. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s'ha de lliurar, model oficial i manera d'omplir-lo i obligació de disposar-ne, segons el que determinen aquest Reglament i la normativa específica en aquesta matèria.

Tema 5. Horaris de tancament, d'acord amb aquest Reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 6. Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d'edat. Les discoteques de joventut. Tot d'acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.

Tema 7. Prohibició d'armes i d'objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d'acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.

3.2 Programa de mòdul de caràcter pràctic

La realització d'un curs de primers auxilis, per atendre situacions d'assistència sanitària immediata:, conceptes bàsics de primers auxilis.

Formació sobre l'actuació a seguir en situacions de perill per a les persones, Desenvolupament de les habilitats i de les destreses necessàries en la interactuació personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes de la clientela de les sales de festes i espectacles amb l'objectiu de prevenir situacions de riscos específics, i diversitat de les persones amb independència del lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.

Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals, dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d'embriaguesa per haver consumit alcohol o d'intoxicació per estupefaents o d'altres substancies, així com d'altres situacions previsibles.

Formació sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol i de defensa personal, en situacions de necessitat extrema. Desenvolupament de les tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixin en el sector. Reconeixement de les situacions de risc amb l'objectiu d'esmorteir els seus efectes.

4. Proves

4.1 Per tal d'obtenir l'habilitació professional de personal de control d'accés s'ha de superar una prova de selecció i un test psicotècnic.

La prova de selecció, consta de dues parts, una corresponent als mòduls de coneixements, i una altra corresponent als mòduls de formació de caràcter pràctic. Així mateix, també s'ha de mantenir un petit diàleg bàsic en català i en castellà per determinar que la persona aspirant pot entendre i atendre al públic en aquestes llengües.

Les característiques i detalls dels diferents exercicis de la prova de selecció i del test psicotècnic es determinaran a la convocatòria, tal i com s'estableix al paràgraf següent.

4.2 Les proves de selecció per a l'obtenció de l'habilitació per exercir les funcions de personal de control d'accés s'han de convocar dos cops a l'any per part de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

4.3 El lloc, la data, l'hora de realització i els exercicis teòrics i pràctics de les proves de selecció, així com els membres del tribunal qualificador d'aquesta, s'han de fixar per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives, que s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb dos mesos d'antelació a la seva realització i on s'ha d'establir un termini d'inscripció no inferior a 20 dies, i les especificacions que es considerin oportunes.

4.4 La durada dels diferents exercicis que s'han de realitzar sobre coneixements teòrics i pràctics és, com a màxim, de tres hores per a cadascun i es determinaran a la convocatòria.

5. Cicle formatiu

5.1 La direcció general competent pot programar la realització de cicles formatius amb la finalitat de mantenir i actualitzar el nivell de coneixements necessaris per l'exercici de les seves funcions.

5.2 Aquest cicle formatiu s'ha de realitzar pels centres habilitats que preveu aquest Reglament, i té una durada mínima de 15 hores.

5.3 La justificació d'assistència al citat cicle formatiu s'ha d'acreditar mitjançant un certificat emès pel director o el responsable del centre habilitat que l'ha dut a terme, el qual l'ha de trametre a la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

5.4 En el certificat s'han de fer constar les dades del cicle formatiu, la relació de persones amb el número d'habilitació que han assistit al curs i les hores realitzades per cada una d'elles; és obligatòria l'assistència al 90% de cadascun dels mòduls de formació que composen el cicle esmentat.

5.5 El cicle formatiu es desenvolupa de conformitat amb els apartats següents:

a) El contingut de les matèries que s'impartiran en el cicle esmentat i que es basaran en els mòduls de coneixements i de caràcter pràctic, es distribuirà de la manera següent:

a.1) El contingut del cicle de coneixements està adreçat a explicar les novetats legislatives en matèria d'espectacles i activitats recreatives que tinguin relació amb les seves funcions, així com l'aprofundiment en l'estudi de les matèries objecte de les seves funcions. La seva durada ha de ser com a mínim de deu hores.

a.2) El contingut del cicle de caràcter pràctic està adreçat a explicar les novetats pràctiques i legislatives de situacions d'emergència i primers auxilis. Suposa una revisió de les tècniques que es van impartir, en el seu dia, en el curs de formació, i un intercanvi de les diferents experiències del personal de control d'accés, amb l'objectiu de millorar les actuacions que, a la pràctica, hagin de dur a terme per tal d'evitar i eradicar situacions conflictives i violentes. La seva durada ha de ser com a mínim de cinc hores.

(10.239.085)

 

Amunt