Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 02/02/2010

  • Número del document 012/2010

  • Número de control 10027031

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 5563

  • Data 09/02/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 8830

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.


En ús de les competències contingudes a l'article 137 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el Parlament va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

El preàmbul d'aquesta Llei anuncia la voluntat d'introduir criteris de transparència en el mercat immobiliari i de garantir la protecció dels consumidors, amb l'establiment de requeriments als quals s'han de subjectar les activitats dels diferents agents que intervenen en la promoció, construcció i transacció immobiliària, només en allò que afecti directament els objectius i procediments de la Llei mateixa, i sense pretendre, per tant, la regulació de professions titulades o no.

Així, l'article 55, apartat 1, d'aquesta Llei defineix els agents immobiliaris com a persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda, dins el territori de Catalunya, a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets corresponents, inclosa la constitució d'aquests drets.

Els apartats 2 i 3 de l'esmentat article 55 determinen condicions per a l'exercici de l'activitat d'agent immobiliari, i l'apartat 4 de l'article 55 disposa la creació d'un registre obligatori d'agents immobiliaris, la qual cosa ha de permetre que la transacció d'un habitatge es produeixi en un context de transparència i de protecció per al consumidor. La concreció dels requisits i la creació d'aquest registre s'han d'establir reglamentàriament.

La Llei 13/2009, de 22 de juliol, crea l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i en determina com a funció, al seu article 3.1.k), gestionar els registres administratius dels agents vinculats amb l'habitatge adscrits al departament competent en aquesta matèria.

Aquest Decret conté 23 articles estructurats en tres capítols. El primer, de disposicions generals, en defineix l'objecte i la finalitat, i l'àmbit d'aplicació. El segon estableix els requisits d'ubicació i d'atenció, de capacitació i bones pràctiques i de solvència per exercir l'activitat d'agent immobiliari; també desplega les modalitats, els imports i els límits de les garanties i assegurances. El tercer capítol es refereix al Registre i en determina la naturalesa jurídica; l'adscripció i gestió; les funcions de la Secretaria d'Habitatge; les funcions de les entitats gestores del Registre; la sol·licitud d'inscripció i documentació; la inscripció; els efectes de la inscripció; les comprovacions; la modificació, suspensió i cancel·lació a instància de part; la suspensió o cancel·lació de la inscripció d'ofici; el règim de recursos, i el fitxer de dades personals i protecció de dades.

El Decret també conté cinc disposicions addicionals que fan referència a la tramitació electrònica; a la relació amb altres registres; a la coordinació en la gestió del Registre d'agents immobiliaris de Catalunya; a les funcions d'informació de les oficines locals d'Habitatge, i a l'actualització de les quanties de les garanties i assegurances. I cinc disposicions transitòries relatives a la gestió del Registre fins que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es posi en funcionament; el termini i els requisits d'inscripció per a persones que exerceixen l'activitat; el termini de presentació de la declaració per a la inscripció de sol·licituds col·lectives; les operacions iniciades abans de l'entrada en vigor, i la documentació a presentar amb la declaració responsable en les sol·licituds individuals d'inscripció. La disposició final n'estableix l'entrada en vigor.

Tres annexos complementen el Decret. El primer indica el contingut bàsic que ha d'incloure la formació; el segon, les característiques del Distintiu d'inscripció al Registre i de la placa; i el tercer fa referència al fitxer de dades personals d'acord amb la normativa de protecció de dades.

El text s'ha sotmès a la valoració preceptiva del Consell de Treball Econòmic i Social, que ha emès dictamen sobre el Projecte de decret, i l'Agència Catalana de Protecció de Dades ha elaborat el corresponent informe sobre la matèria.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte i finalitat

1.1 Aquest Decret té per objecte la regulació dels requisits per a l'exercici de l'activitat dels agents immobiliaris previstos a l'article 55 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, a fi de protegir les persones consumidores i usuàries en matèria d'habitatge.

1.2 Amb la finalitat d'afavorir la transparència en el sector de l'habitatge i garantir la protecció dels consumidors, aquest Decret crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1 El Decret és d'aplicació a les persones físiques o jurídiques que exerceixen o volen exercir d'agents immobiliaris, tal com els defineix l'article 55.1 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, dins del territori de Catalunya de manera habitual.

2.2 El Decret no és d'aplicació a les persones físiques o jurídiques següents:

a) Administradors de finques que desenvolupen exclusivament les activitats regulades a l'article 54 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge.

b) Agents immobiliaris que actuen a Catalunya de manera habitual des d'algun estat de la Unió Europea o de fora de Catalunya, sense establiment obert al públic en aquest àmbit territorial.

c) Persones que actuen a Catalunya en la prestació de serveis relacionats amb les transaccions immobiliàries de forma no habitual i sense retribució, segons el que estableix l'article 55.1 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge.

Capítol II

Requisits, garanties i assegurances per exercir l'activitat

Secció primera

Requisits

Article 3

Requisits d'ubicació i d'atenció

3.1 Els agents immobiliaris han de disposar d'establiment obert al públic, llevat que es prestin els serveis a distància per via electrònica o telemàtica. Tenen la consideració d'establiment obert al públic el domicili professional, els locals comercials, i les oficines o despatxos que compleixin tots els requisits i disposin dels permisos, les llicències i les altes fiscals requerides legalment per exercir l'activitat.

3.2 Els agents que presten serveis exclusivament per via electrònica o telemàtica han de tenir una adreça física.

3.3 En aquests establiments, o en l'adreça física de la persona que presti els serveis per via electrònica, s'han d'ate ndre les consultes, queixes i reclamacions de les persones consumidores i usuàries en relació amb els serveis de l'agent immobiliari.

Article 4

Requisits de capacitació i actuació professional

4.1 Els agents immobiliaris han de tenir capacitació professional per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb els continguts bàsics de formació que descriu l'annex 1.

4.2 Els agents immobiliaris han de complir les obligacions i els principis d'actuació establerts a la legislació vigent i als codis professionals de conducta.

4.3 En el cas de persones jurídiques, han de complir ambdós requisits les persones administradores o, si s'escau, les persones membres del Consell d'Administració de la societat, i també la persona responsable de cada establiment obert al públic.

Article 5

Requisits de solvència

Els agents immobiliaris han de disposar de garanties i assegurances en les condicions que estableix la secció segona d'aquest capítol.

Secció segona

Garanties i assegurances

Article 6

Obligacions dels agents de constituir una garantia i d'informar-ne

6.1 Els agents immobiliaris han de constituir una garantia i mantenir-la vigent durant tot el temps que desenvolupin la seva activitat mediadora per respondre de les quantitats que rebin en l'exercici de l'activitat, fins que aquestes quantitats siguin posades a disposició de les persones destinatàries.

6.2 Els agents immobiliaris han d'informar, a qui ho sol·liciti, sobre les dades identificadores de la garantia. Com a mínim, han de facilitar el nom de l'entitat asseguradora o financera i el número de referència de la garantia.

Article 7

Modalitats de la garantia

La garantia, que pot ser contractada directament o col·lectiva a través dels col·legis o associacions professionals regulats per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, consisteix en una assegurança de caució o una fiança subscrita amb una entitat asseguradora o financera degudament autoritzada, segons la seva normativa específica.

S'accepten com a garanties, a més de les constituïdes per entitats de crèdit i asseguradores establertes a Espanya, les constituïdes per altres entitats de crèdit i asseguradores establertes a la resta d'estats membres de la Unió Europea.

Article 8

Import mínim de la garantia

L'import mínim de la garantia és de 60.000 euros per establiment obert al públic a Catalunya i any de cobertura.

Si l'agent immobiliari desenvolupa la seva activitat exclusivament a través de mitjans electrònics o telemàtics, l'import mínim de la garantia és de 300.000 euros per agent i any de cobertura.

Article 9

Execució de la garantia

La garantia s'executa per acord exprés entre les persones destinatàries de les quantitats rebudes i les persones que les van lliurar, o bé en virtut de sentència judicial, laude arbitral ferm o resolució administrativa ferma que es pronunciï sobre els drets de les persones interessades en les quantitats esmentades.

Article 10

Obligació de contractar una assegurança

Els agents immobiliaris han de disposar i mantenir vigent durant tot el temps que desenvolupin l'activitat una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil que garanteixi els danys i perjudicis que puguin causar durant l'exercici de la seva activitat.

Article 11

Modalitats i límits de l'assegurança

L'assegurança de responsabilitat civil pot ser contractada directament o col·lectiva a través dels col·legis o associacions professionals regulats per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals. S'accepten les pòlisses d'assegurances constituïdes per entitats asseguradores establertes a Espanya, i també les constituïdes per altres entitats asseguradores establertes en la resta d'estats membres de la Unió Europea.

El capital mínim a assegurar per establiment obert al públic a Catalunya serà de:

100.000 euros per sinistre.

600.000 euros per any.

El capital mínim que han d'assegurar els agents immobiliaris que desenvolupin la seva activitat a través de mitjans electrònics o telemàtics serà de:

150.000 euros per sinistre.

1.000.000 euros per any.

Capítol III

El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya

Article 12

Naturalesa jurídica

El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya és públic, té naturalesa administrativa i és de caràcter obligatori, d'acord amb el que determinen els articles 55.4 i 56.2 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge.

Article 13

Adscripció i gestió

13.1 El Registre s'adscriu al departament competent en matèria d'habitatge i depèn de la Secretaria d'Habitatge, que en té la responsabilitat.

13.2 La gestió del Registre, la durà a terme l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el frontal de tramitació de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Article 14

Funcions de la Secretaria d'Habitatge en relació amb el Registre

Són funcions de la Secretaria d'Habitatge en relació amb el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya les següents:

a) Establir les directrius de la gestió de la inscripció i de la modificació de dades inscrites.

b) Acordar la suspensió i la cancel·lació d'ofici de la inscripció.

c) Controlar el compliment de les condicions de manteniment de la inscripció mitjançant la implantació de sistemes de revisió periòdica i seguiment dels requisits i les condicions que permeten la inscripció.

d) Informar i donar accés públic a les dades que figuren al Registre, d'acord amb la normativa de protecció de dades personals vigent.

e) Emetre certificacions sobre les dades del Registre.

f) Fomentar l'elaboració de codis de conducta i deontologia professional per part dels col·legis, les associacions i els organismes professionals. Aquests codis s'han d'ocupar de l'ètica professional, l'ètica de comportament, el secret professional, les comunicacions comercials i la transparència en les remuneracions.

Article 15

Funcions de les entitats gestores del Registre

15.1 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) gestionen les sol·licituds d'inscripció, de suspensió temporal i de cancel·lació.

15.2 L'òrgan receptor de la sol·licitud d'inscripció, modificació, suspensió temporal o cancel·lació és qui exerceix les funcions de verificació i comprovació de la conformitat de les dades de les declaracions responsables, i també de qualsevol altra de les presentades amb la sol·licitud.

Article 16

Sol·licitud d'inscripció i documentació

16.1 La sol·licitud d'inscripció es presenta a les dependències de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o davant les oficines de Gestió Empresarial, sens perjudici del que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

16.2 Les sol·licituds d'inscripció, les pot presentar:

a.1) De manera individual, la persona interessada, que ha d'aportar una declaració responsable en què ha de fer constar les dades d'identificació i les indicacions següents:

Que disposa d'establiment obert al públic. En el cas de prestació dels serveis exclusivament a distància per via electrònica o telemàtica, cal indicar l'adreça física de què disposa.

Que per dur a terme els serveis i les activitats de mediació en matèria de serveis immobiliaris té atorgats els permisos, les llicències i les altes fiscals corresponents.

Que es compromet a desenvolupar la seva activitat d'acord amb els principis d'actuació i codis de conducta sobre l'ètica professional, l'ètica de comportament, el secret professional, les comunicacions comercials i la transparència en les remuneracions.

Que té la capacitació professional requerida.

Que disposa de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil professional i que ha subscrit les garanties en les quanties i modalitats que estableix el capítol II.

Que es compromet a mantenir les condicions i els requisits que, per exercir l'activitat d'agent immobiliari, preveu aquest Decret.

Que autoritza les persones que gestionen el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya a fer les comprovacions necessàries sobre les qüestions declarades en els apartats anteriors, i es compromet a aportar la documentació que, si és el cas, li requereixin als efectes d'acreditar-les.

a.2) De manera individual, a través d'altres entitats o associacions d'agents immobiliaris no previstes a la lletra b). En aquest supòsit, cal aportar les declaracions responsables de cadascuna de les persones per a les quals se sol·licita la inscripció.

b) De manera col·lectiva, a través de col·legi professional o d'una associació professional regulada per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

En aquest cas, cal tramitar la sol·licitud d'inscripció conjunta per a les persones col·legiades o associades amb una declaració responsable en què constin relacionades totes les persones membres en situació d'exercici, la relació d'establiments de cadascuna i, si és el cas, les dades de la societat amb què operen.

Cal fer constar en la declaració que totes les persones col·legiades o associades reuneixen les condicions i els requisits establerts als articles 3, 4 i 5, i que estan degudament cobertes per la pòlissa de responsabilitat civil i la garantia que preveu el capítol II.

16.3 Els formularis normalitzats referents a les sol·licituds d'inscripció i a la declaració responsable es poden obtenir al web corporatiu de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

16.4 El fet de presentar una declaració responsable implica que la persona interessada autoritza l'Administració a contrastar i comprovar les dades declarades amb les dades de què disposin altres entitats o organismes públics o privats.

Article 17

Inscripció

17.1 Una vegada presentada la sol·licitud amb declaració responsable, les entitats gestores la inscriuen de manera immediata al Registre i lliuren a la persona interessada el document acreditatiu de la inscripció.

17.2 Sigui quina sigui la forma en què es presentin les sol·licituds, la inscripció s'efectua individualment per a cada agent.

17.3 Les entitats gestores efectuen, amb posterioritat, les comprovacions que considerin adients de la documentació aportada o declarada relativa al compliment dels requisits, les garanties i les assegurances per a l'exercici de l'activitat.

17.4 La inscripció té una durada indefinida.

Article 18

Efectes de la inscripció

18.1 La inscripció atorga la condició d'agent immobiliari homologat.

18.2 La inscripció permet acreditar, a la persona que figura en el Registre, que reuneix els requisits i les condicions adequats per exercir l'activitat.

18.3 La inscripció dóna dret a fer pública la condició d'agent immobiliari homologat i a prestar els serveis d'agent immobiliari amb la utilització del Distintiu i la placa a què fa referència l'article 57 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre. El disseny gràfic ha d'adoptar les característiques que indica l'annex 2.

18.4 La inscripció i l'ús de la placa d'agent immobiliari homologat per la Generalitat de Catalunya no implica necessàriament cap responsabilitat de la Generalitat de Catalunya en relació amb les actuacions dels agents.

Article 19

Comprovacions

A fi que les entitats gestores del Registre efectuïn les tasques de comprovació escaients de les dades de la inscripció, se sol·licitarà un informe a l'Agència Catalana del Consum en relació amb les sol·licituds formulades a fi d'aclarir aquells aspectes i dubtes en què hi hagi una incidència en els drets de les persones consumidores i usuàries.

Article 20

Modificació, suspensió i cancel·lació a instància de part

20.1 Totes les persones inscrites han d'actualitzar les dades facilitades quan se n'hagi produït qualsevol modificació. Als efectes de presentar la documentació per sol·licitar aquests canvis, la persona titular ha d'aportar, individualment o mitjançant col·legi o associació professional, una declaració responsable on s'especificaran els canvis sol·licitats.

20.2 Les modificacions de les dades del Registre, la suspensió temporal i la cancel·lació de la inscripció a instància de part es tramitaran amb el mateix procediment especificat en aquest Decret per a la inscripció.

Article 21

Suspensió o cancel·lació de la inscripció d'ofici

21.1 Se suspendrà temporalment la inscripció dels agents immobiliaris per inhabilitació de l'agent com a resultat d'una resolució sancionadora prevista a l'article 116 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, que ha de ser acordada per l'òrgan competent en matèria sancionadora.

21.2 Es cancel·larà la inscripció:

Per defunció de la persona inscrita.

Per incompliment dels requisits d'inscripció, prèvia audiència a les persones interessades.

La cancel·lació de la inscripció dóna lloc a la baixa del Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Article 22

Règim de recursos

Les resolucions dictades per la persona titular de la Secretaria d'Habitatge poden ser objecte de recurs d'alçada davant la persona titular del Departament competent en matèria d'habitatge.

Article 23

Fitxer de dades personals

Es crea el fitxer de dades personals del Registre d'Agents Immobiliaris, que s'adscriu al departament competent en matèria d'habitatge, té el contingut previst a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i es detalla a l'annex 3.

Disposicions addicionals

Primera

Tramitació electrònica

La inscripció al Registre es podrà tramitar electrònicament, d'acord amb el que preveu la normativa que regula l'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics.

Segona

Relació amb altres registres

Per facilitar i agilitar els tràmits d'inscripció, es poden establir convenis de col·laboració amb altres registres existents que continguin dades referents a l'activitat de mediació dels operadors de serveis immobiliaris, o d'altres similars, on es farà constar el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

Tercera

La coordinació en la gestió del Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya

Per coordinar la gestió del Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, s'establirà de manera consensuada entre la Secretaria d'Habitatge i l'Oficina de Gestió Empresarial i també entre l'esmentada Secretaria i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya un protocol de drets i deures relatiu a aquesta matèria que respectin la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

Quarta

Oficines locals d'Habitatge

Les funcions de les oficines locals d'Habitatge pel que fa al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya són d'informació i d'assistència a la ciutadania en aquesta matèria.

Cinquena

Actualització de quanties

Les quanties de la garantia i de l'assegurança de responsabilitat civil que s'indiquen als articles 8 i 11 poden ser actualitzades per resolució del/de la conseller/a competent en matèria d'habitatge, segons els indicadors de què disposi la Generalitat sobre la variació del mercat de l'assegurança en matèria de responsabilitat i garanties.

Disposicions transitòries

Primera

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Fins al moment en què l'Agència de l'Habitatge de Catalunya no es posi en funcionament, Adigsa, empresa pública de la Generalitat, exercirà les funcions que li han estat atribuïdes en relació amb la gestió del Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Segona

Termini i requisits d'inscripció per a persones que exerceixen l'activitat

Els agents que estan exercint l'activitat de mediació immobiliària prèviament a la vigència d'aquest Decret tenen un termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor per sol·licitar la inscripció al Registre.

En aquest cas, la capacitació professional exigida a l'article 4.1 també es considera acreditada mitjançant la declaració responsable d'experiència en prestació de serveis en el sector immobiliari durant més de quatre anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

Tercera

Termini de presentació de la declaració per a la inscripció de sol·licituds col·lectives

Els col·legis o les associacions professionals a què fa referència l'article 16.2.b) han de presentar la sol·licitud col·lectivament en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

En aquest cas, cal tramitar la sol·licitud d'inscripció conjunta per a les persones col·legiades o associades amb una declaració responsable en què constin relacionades totes les persones membres en situació d'exercici, la relació d'establiments de cadascuna i, si s'escau, les dades de la societat amb què operen.

Cal fer constar en la declaració que totes les persones col·legiades o associades reuneixen les condicions i els requisits establerts als articles 3, 4 i 5, i que estan degudament cobertes per la pòlissa de responsabilitat civil i la garantia que preveu el capítol II.

La presentació d'aquesta declaració és suficient perquè les persones col·legiades o associades siguin automàticament inscrites en el Registre.

Quarta

Operacions iniciades abans de l'entrada en vigor

Les garanties i assegurances establertes en aquest Decret no són d'aplicació a les operacions de mediació immobiliàries iniciades abans de la seva entrada en vigor. La data de la nota d'encàrrec determina l'inici de les operacions.

Cinquena

Documentació a presentar amb la declaració responsable en les sol·licituds individuals d'inscripció

Fins al període màxim de sis mesos, comptats a partir de l'entrada en vigor del Decret, la persona interessada que presenti una sol·licitud individual d'inscripció amb declaració responsable ha d'aportar la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i les garanties que estableix la secció segona del capítol II.

I els agents que no estiguin exercint l'activitat de mediació immobiliària abans de l'entrada en vigor del Decret han d'aportar també la titulació universitària o els certificats dels coneixements en matèria immobiliària relacionats amb els continguts que inclou l'annex 1.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor al cap d'un mes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de febrer de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex 1

Contingut bàsic que ha d'incloure la formació de l'agent immobiliari

Per acreditar la capacitació professional per a l'exercici de l'activitat, cal una titulació universitària relacionada amb els continguts que es detallen en aquest annex o bé certificats d'assistència i aprofitament a cursos de formació en matèria immobiliària en centres d'estudi que reuneixin les condicions per impartir els cursos sobre les matèries següents, i ho acreditin davant el Departament competent en matèria d'habitatge:

Dret de propietat.

Dret immobiliari.

Legislació d'arrendaments urbans.

Dret hipotecari.

Dret urbanístic i de l'habitatge.

Dret tributari immobiliari.

Valoracions immobiliàries.

La promoció immobiliària.

Màrqueting i comercialització.

Dret professional immobiliari. Activitat professional.

Codi deontològic.

El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Dret del consum. Els drets de les persones consumidores en l'adquisició i l'arrendament d'habitatges.

Als efectes d'aquest Decret, es consideren titulacions universitàries les relacionades amb els esmentats continguts bàsics que provenen de les branques de coneixement relatives a Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeria i Arquitectura.

Als efectes d'aquest Decret, es consideren cursos relacionats amb els esmentats continguts bàsics els que corresponguin a les qualificacions professionals i els mòduls elaborats, si s'escau, per l'Institut Català de Qualificacions Professionals, en l'exercici de les seves atribucions.

En el cas de la formació obtinguda mitjançant cursos en centres d'estudi no universitaris, s'haurà d'acreditar un mínim de 200 hores lectives. Aquests cursos es podran realitzar de manera presencial, a distància i mitjançant plataforma d'aprenentatge electrònic (e-learning), amb la garantia per part del centre de dur a terme tutories, atenció a l'alumnat, i seguiment i control del procés d'aprenentatge. El professorat que tingui al seu càrrec aquesta formació haurà de comptar amb la titulació universitària o de formació professional de grau superior adient per impartir les matèries que s'indiquen en aquest Annex.

Els centres d'estudis no universitaris han de disposar de professorat qualificat i suficient per atendre l'alumnat, amb un màxim de 30 alumnes per professor. Aquests centres hauran de rendir comptes a la Secretaria d'Habitatge, sempre que aquesta ho requereixi, sobre les qüestions relatives a la gestió i l'aprofitament dels cursos de formació.

Annex 2

Característiques del Distintiu d'inscripció al Registre i de la placa

El Distintiu d'inscripció al Registre i la placa han de tenir les característiques següents:

Contingut: número d'inscripció al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, que s'ha d'indicar en els espais del distintiu assenyalats amb 0000.

Dimensions de la placa: 29,6 cm d'amplada per 10 cm d'alçada.

Color de les lletres: blau pantone 647.

Color del fons: blanc.

Tipus de lletra: Helvètica Roman en minúscules i caixa alta, amb un ajustament del 10% i centrat.

 

(Vegeu imatge al document PDF)

 

Annex 3

Fitxer del Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya

Als efectes previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el fitxer de dades personals del Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya s'estructura en els continguts següents:

1. Denominació del fitxer: Fitxer del Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

2. Finalitat: disposar d'uns sistemes d'informació sobre les persones que reuneixen requisits i garanties per a l'exercici de l'activitat dels agents immobiliaris.

3. Usos previstos: informació i estadística.

4. Destinataris: persones físiques i representants de persones jurídiques que exerceixen o volen prestar serveis immobiliaris a Catalunya.

5. Procedència de les dades: persones que sol·liciten la inscripció.

6. Procediment de recollida de dades: sol·licituds d'inscripció presentades directament per les persones interessades o per entitats, col·legis o associacions professionals d'agents immobiliaris.

7. Estructura bàsica i tipus de dades:

De caràcter identificatiu: nom i cognoms; NIF; domicilis; adreces de locals comercials, oficines o despatxos.

De caràcter personal: títols oficials acadèmics i cursos de formació; pòlisses d'assegurances i de responsabilitat civil professional.

8. Sistema de tractament utilitzat en l'organització del fitxer: parcialment automatitzat.

9. Cessions de dades: altres registres existents que continguin dades referents a l'activitat dels operadors de serveis immobiliaris amb els quals es formalitzi conveni de col·laboració.

10. Transferències internacionals de dades previstes a tercers països: no se n'han previst.

11. Encarregades del tractament: Agència de l'Habitatge de Catalunya i Oficina de Gestió Empresarial.

12. Òrgan administratiu responsable: Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

13. Unitats administratives davant les quals exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Agència de l'Habitatge de Catalunya, c. de la Diputació, 92, de Barcelona, i Oficina de Gestió Empresarial, av. Diagonal, 452 de Barcelona.

14. Mesures de seguretat: nivell bàsic.

(10.027.031)

 

Amunt