Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 15/07/2008

  • Número del document 145/2008

  • Número de control 08190125

  • Organisme emissor Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Dades del DOGC
  • Número 5181

  • Data 25/07/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 58214

Descriptors relacionats
Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 145/2008, de 15 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts del Memorial Democràtic.


L'article 54 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix l'obligació de la Generalitat i els altres poders públics de .vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. i disposa que .amb aquesta finalitat han d'adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l'autogovern de Catalunya.. També s'especifica, en el mateix article, que .la Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència..

La disposició final primera de la Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic, estableix que en el termini de quatre mesos a comptar de l'entrada en vigor de la llei, el Govern, per decret i a proposta del conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Memorial Democràtic, n'ha d'aprovar els Estatuts.

Mitjançant aquest Decret es procedeix a determinar l'adscripció del Memorial Democràtic al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, d'acord amb el que estableix l'article 1.2 de la Llei 13/2007, de 31 d'octubre, i a aprovar els Estatuts per tal de completar normativament la regulació de l'entitat.

Els Estatuts, que s'insereixen a continuació d'aquest Decret, s'estructuren en vint-i-cinc articles, agrupats en tres capítols.

El capítol I, Disposicions generals, regula l'objecte dels Estatuts, l'adscripció, el domicili i àmbit d'actuació, la naturalesa i el règim jurídic, l'objecte i finalitat del Memorial Democràtic i les seves funcions i facultats.

El capítol II, Règim orgànic i funcional, estableix la composició i règim general, la Junta de Govern, els drets i deures dels membres de la Junta, les funcions, la Secretaria, el funcionament de la Junta, la convocatòria i l'ordre del dia, els debats i les votacions, els acords de la Junta de Govern, la Presidència i la Vicepresidència, les funcions de la Presidència, la Direcció, el Consell Assessor i el Consell de Participació.

El capítol III, Recursos humans, econòmics i materials, determina el règim del personal, dels recursos econòmics i patrimonials i el règim de la contractació.

Per tot l'anterior, a proposta del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació dels Estatuts i adscripció

1. De conformitat amb el que estipula la disposició final primera de la Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic, s'aproven els Estatuts del Memorial Democràtic, que figuren a l'annex d'aquest Decret.

2. El Memorial Democràtic resta adscrit al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret i els Estatuts que s'hi aproven entren en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de juliol de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Annex

Estatuts del Memorial Democràtic

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquests Estatuts tenen per objecte regular l'entitat de dret públic que, amb la denominació de Memorial Democràtic, ha estat creada per la Llei 13/2007, de 31 d'octubre.

Article 2

Adscripció

El Memorial Democràtic resta adscrit al Departament competent en matèria de memòria democràtica i es relaciona amb el Govern per mitjà d'aquest Departament.

Article 3

Domicili i àmbit d'actuació

1. La seu de l'entitat Memorial Democràtic, per qualsevol tipus d'efectes legals, radica a Barcelona, sens perjudici de l'establiment de dependències en altres municipis.

2. El Memorial Democràtic realitza les seves funcions en l'àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici de les activitats que, en virtut de convenis de col·laboració degudament aprovats i formalitzats pugui desenvolupar fora d'aquest àmbit.

Article 4

Naturalesa i règim jurídic

1. El Memorial Democràtic és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, tant en l'àmbit públic com en el privat, en l'exercici i pel compliment de les seves funcions.

2. El Memorial Democràtic es regeix per la Llei 13/2007, de 31 d'octubre, de la seva creació, pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, pels aquests Estatuts, les altres normes i reglaments d'organització interna i funcionament i la resta de normes que li siguin d'aplicació.

3. En la seva activitat i amb caràcter general, el Memorial Democràtic actua subjecte al dret privat, llevat que exerceixi potestats i funcions públiques que actuarà sotmès a l'ordenament de règim jurídic i procediment administratiu d'aplicació a l'Administració de la Generalitat.

4. Les activitats de l'entitat, tant si es regeixen pel dret privat com pel dret públic, s'ajustaran a l'ordenament regulador del tractament i de la protecció de dades de caràcter personal.

5. Els acords de la Junta de Govern i les resolucions del president o presidenta posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs en via jurisdiccional contenciosa administrativa.

6. Les resolucions del director o directora no posen fi a la via administrativa i es poden recórrer en alçada davant del president o presidenta, llevat de les que tinguin per objecte relacions laborals que seran susceptibles de la reclamació prèvia a l'acció davant l'ordre jurisdiccional social.

Article 5

Objecte i finalitat del Memorial Democràtic

De conformitat amb l'article 2 de la seva Llei de creació, el Memorial Democràtic té per objecte desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d'una manera científica i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present.

Article 6

Funcions i facultats

1. L'entitat Memorial Democràtic exerceix les funcions establertes a l'article 3 de la Llei de creació de l'entitat i aquelles altres que li corresponguin d'acord amb la normativa que li sigui d'aplicació.

2. El Memorial Democràtic actuarà en coordinació amb els òrgans competents del Departament al qual és adscrit i, en el règim d'encàrrec de gestió d'aplicació a l'Administració de la Generalitat, podrà desenvolupar les activitats de caràcter material, tècnic i de gestió que els òrgans esmentats li encomanin.

3. El Memorial Democràtic pot adquirir, com a beneficiària, fins i tot per expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar crèdits, establir i formalitzar contractes, convenis, pactes i condicions que tingui per convenient, amb persones físiques i jurídiques, públiques i privades, sempre que no siguin contraris als seus fins, a l'ordenament jurídic, a l'interès públic i al principi de bona administració, obligar-se, interposar recursos i exercir les accions que li corresponen com a Administració d'acord amb la normativa aplicable en aquesta matèria.

4. Per a l'exercici de les seves funcions, el Memorial Democràtic, en representació de la Generalitat de Catalunya, pot constituir consorcis, fundacions, societats i altres entitats de caràcter associatiu, o participar en les ja constituïdes.

5. En particular, el Memorial Democràtic podrà constituir o participar en els ens de caràcter associatiu als que es refereix l'apartat anterior per a la gestió del centre estable que es preveu a l'apartat a) de l'article 3 de la Llei de creació.

6. El Memorial Democràtic té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i de les entitats de caràcter associatiu en les quals participi.

Capítol II

Règim orgànic i funcional

Article 7

Òrgans

1. Els òrgans de govern, administració i gestió del Memorial Democràtic són:

a) La Junta de Govern.

b) La Presidència.

c) La Vicepresidència.

d) La Direcció.

2. Són òrgans de consulta, assessorament i participació:

a) El Consell Assessor.

b) El Consell de Participació.

Article 8

La Junta de Govern

1. La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern i administració del Memorial Democràtic, amb capacitat d'adoptar, en exercici de les seves competències, els acords que consideri escaients pel bon funcionament i assoliment de les funcions de l'entitat.

2. La Junta de Govern està integrada pels membres següents:

a) El conseller o consellera del Departament al qual és adscrit l'ens públic, que tindrà el càrrec de president o presidenta.

b) Els sis membres nomenats pel Govern a proposta dels departaments competents en matèria de memòria democràtica, d'història i pensament contemporani, de justícia, d'educació, de cultura i d'universitats.

c) Els quatre membres escollits pel Parlament de Catalunya, d'entre professionals de prestigi reconegut, de conformitat amb el que preveu l'apartat b) de l'article 6.2 de la Llei de creació.

d) Els membres proposats per cada un dels grups parlamentaris i designats pel Parlament, conforme preveu l'apartat c) de l'article 6.2 de la Llei de creació.

e) El president o presidenta de l'Institut Català de les Dones.

f) El director o directora del Museu d'Història de Catalunya.

g) El director o directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

h) La persona que designi el Consell Assessor.

i) Les dues persones que designi el Consell de Participació.

3. El director o directora assisteix a les sessions de la Junta de Govern amb veu però sense vot.

Article 9

Drets i deures dels membres de la Junta de Govern

1. Són drets dels membres de la Junta de Govern:

a) Participar amb veu i vot a totes les sessions de la Junta de Govern, tenint dret a obtenir la informació i documentació amb l'antelació establerta en aquests Estatuts necessàries per pronunciar-se en els debats i votacions, i a obtenir per a ells i directament qualsevol informació, dades i documentació relatives a les funcions de la Junta de Govern i de les seves responsabilitats.

b) Presentar propostes per a la seva inclusió en l'ordre del dia de les sessions de la Junta de Govern i sol·licitar a la Presidència la convocatòria de les esmentades sessions en els termes i requisits establerts en aquests Estatuts.

c) Percebre les dietes establertes en el pressupost de l'entitat per assistència a les sessions.

2. Són deures dels membres de la Junta de Govern els següents:

a) Exercir les seves funcions amb objectivitat i imparcialitat.

b) Assistir, personalment, a totes les sessions de la Junta de Govern.

c) Guardar secret i reserva absoluta sobre les informacions i les dades a les quals hagin tingut accés per raó de les seves funcions, així com també sobre els assumptes tractats, les deliberacions, els debats, els acords i les votacions.

d) Observar el règim d'incompatibilitats aplicable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 10

Funcions de la Junta de Govern

1. Són funcions de la Junta de Govern les següents:

a) Proposar al conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Memorial Democràtic el nomenament dels membres del Consell Assessor i del Consell de Participació.

b) Aprovar els reglaments d'organització, les instruccions de contractació i altres normes d'organització interna, inclosos els reglaments de funcionament de la mateixa Junta, del Consell Assessor i del Consell de Participació.

c) Coordinar les actuacions en les matèries relacionades amb l'objecte i la finalitat del Memorial Democràtic.

d) Aprovar la formalització de convenis de col·laboració del Memorial Democràtic amb altres entitats públiques o privades.

e) Promoure la participació del Memorial Democràtic en consorcis, fundacions, societats i altres ens associatius, i constituir-ne.

f) Aprovar l'avantprojecte de pressupost del Memorial Democràtic.

g) Aprovar els comptes anuals, la liquidació del pressupost i el programa d'actuacions, d'inversions i de finançament del Memorial Democràtic.

h) Elaborar i aprovar l'informe anual del Memorial Democràtic, previst a l'article 16 de la Llei de creació.

i) Assessorar el Govern o el conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Memorial Democràtic.

j) Aprovar la plantilla del personal al servei de l'entitat i la relació de llocs de treball.

k) Aprovar operacions financeres o de crèdit, quan el seu import superi el 25% dels recursos ordinaris del pressupost de l'entitat.

l) Aprovar els projectes d'obres i de serveis.

m) Les altres funcions establertes en aquests Estatuts i en les normes de funcionament del Memorial Democràtic.

2. Les funcions previstes en les lletres j), k) i l) poden ser delegades en el president o presidenta del Memorial Democràtic.

Article 11

Secretaria

1. La Junta de Govern nomenarà una persona que actuarà com a secretari o secretària.

2. El secretari o secretària serà un lletrat o lletrada funcionari o funcionària, adscrit o adscrita al Departament de la Generalitat competent en matèria de memòria democràtica i assistirà a les sessions amb veu però sense vot.

3. Són funcions de la persona que assumeixi la secretaria les d'estendre les actes de les reunions, lliurar les certificacions dels acords, amb el vist-i-plau del president o presidenta, conservar els llibres d'actes, i realitzar les tasques d'assessorament encomanades per la Junta de Govern.

Article 12

Funcionament de la Junta de Govern

1. La Junta de Govern es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim, dos cops a l'any; i, en sessió extraordinària, sempre que aquesta es convoqui amb els requisits i condicions establerts en aquests Estatuts.

2. El règim d'acords i funcionament de la Junta és el que està establert en aquests Estatuts i, en tot el que no hi estigui previst, es regirà per les disposicions relatives als òrgans col·legiats que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i pel reglament de funcionament intern que la Junta de Govern pot aprovar.

3. En primera convocatòria, el quòrum de constitució de la Junta de Govern requerirà la presència de la majoria absoluta dels seus components. En segona convocatòria, que serà una hora després de la primera, quan no hi hagi quòrum suficient, requerirà l'assistència del president o presidenta o de qui el substitueixi i d'una tercera part dels seus membres més, així com del secretari o secretària.

4. Per a la vàlida adopció dels acords es requerirà la presència mínima establerta a l'apartat anterior.

Article 13

Les convocatòries i l'ordre del dia

1. Correspon al president o presidenta convocar les sessions, fixar l'ordre del dia d'acord amb les necessitats de funcionament de la Junta de Govern i les sol·licituds dels seus membres, assegurant el compliment de les lleis i la regularitat de les deliberacions.

2. A les sessions extraordinàries només es poden tractar i, en el seu cas, aprovar els assumptes inclosos a l'ordre del dia.

3. La convocatòria de les sessions, amb l'ordre del dia corresponent, serà efectuada pel secretari o secretària, d'acord amb les instruccions del president o presidenta. La notificació de la convocatòria es realitzarà a tots els membres de la Junta de Govern amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. En cas d'urgència apreciada pel president o presidenta, la convocatòria es podrà notificar amb una antelació de dos dies hàbils, fent-se constar a la notificació la urgència.

4. La convocatòria expressarà lloc, dia i hora, així com tots els assumptes que hagin de tractar-se. En cas que no s'expressi el lloc, s'entendrà que la sessió se celebrarà en el domicili seu de l'entitat. En la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió, per a una hora després, en el cas que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d'assistents.

5. No es pot celebrar cap sessió sense que la convocatòria, amb l'ordre del dia i la documentació necessària per a deliberar i adoptar els acords, hagi estat lliurada als membres de la Junta de Govern amb una antelació mínima de dos dies. En cas que la documentació no pugui ser lliurada en aquest termini, per motius justificats que ho impedeixin, s'hauran de fer constar aquests motius en l'acta.

6. La Junta de Govern es reuneix en sessió extraordinària sempre que la convoqui el president o presidenta amb els mateixos requisits que les sessions ordinàries.

7. La Junta de Govern es reunirà també en sessió extraordinària quan així ho sol·licitin, per escrit, un mínim de dotze dels seus membres. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una proposta d'ordre del dia i de la justificació de la necessitat de la convocatòria. El president o presidenta haurà de convocar la sessió extraordinària en un termini no superior als tres dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud de convocatòria.

8. Excepcionalment, en casos d'urgència degudament motivada pel president, podrà ser convocada la Junta de Govern sense ordre del dia específic ni la documentació a què fa referència l'apartat anterior. La convocatòria i la necessitat de la urgència sense ordre del dia haurà de ser ratificada per majoria simple a l'inici de la sessió.

9. La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda en sessió extraordinària quan, essent presents la totalitat dels seus membres, unànimement així ho acordin. En aquest cas, a l'inici de la sessió, haurà de determinar-se l'ordre del dia, que haurà de ser aprovat per majoria absoluta.

Article 14

Els debats i les votacions

1. Llevat d'expressa renúncia acordada per unanimitat dels presents, no es podrà sotmetre a votació cap assumpte que no s'hagi debatut prèviament.

2. Correspon al president o presidenta ordenar les deliberacions i moderar i dirigir els debats de la Junta de Govern. En l'exercici d'aquestes facultats, li correspon donar i retirar la paraula garantint la participació dels membres de la Junta en igualtat de condicions i amb respecte als principis de participació, col·laboració i contradicció, llibertat i independència. Així mateix, el president o presidenta podrà suspendre i, si és el cas, concloure qualsevol debat quan entengui que un assumpte ja ha estat prou tractat i la Junta de Govern està suficientment il·lustrada sobre la qüestió debatuda.

3. Els acords de la Junta de Govern són adoptats per majoria simple de vots dels membres presents.

4. Les votacions es faran habitualment nominalment. Únicament, seran secretes quan així s'acordi per majoria simple, circumstància que es farà constar en l'acta.

5. En cas d'empat en les votacions, dirimeix el resultat el vot de qualitat del president o presidenta. En cas d'empat en les votacions secretes s'entendrà que la proposta o assumpte ha estat rebutjat i no podrà ser inclòs novament fins transcorreguts trenta dies des de la votació, sens perjudici del que estableixi el Reglament d'organització i funcionament que s'aprovi.

6. Els membres de la Junta de Govern poden fer constar en acta el seu vot particular, que es formularà per escrit, i expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen.

Article 15

Acords de la Junta de Govern

1. Les actes especificaran els assistents a les sessions; l'ordre del dia d'aquestes i, si és el cas, les seves alteracions; les circumstàncies del lloc i hora de celebració; els elements principals de les deliberacions i debats; les incidències de les sessions; el sentit de les votacions i el contingut dels acords adoptats.

2. A petició expressa dels membres de la Junta de Govern podran figurar a l'acta el sentit del vot, els motius en els quals es fonamenta i, si s'escau, la transcripció íntegra de la intervenció o proposta, sempre que el sol·licitant n'aporti el text, per afegir-lo a l'acta, en el termini dels dos dies hàbils següents a la sessió de la Junta. La correspondència entre la redacció del text aportat i el contingut del debat, deliberació o intervenció serà verificada pel secretari. En cas de discrepància la qüestió es resoldrà en la sessió següent.

3. Les actes seran aprovades en la mateixa sessió o en la següent. L'accés a les actes es pot denegar en aplicació de les limitacions establertes legalment.

Article 16

La Presidència i la Vicepresidència

1. El president o presidenta té la representació legal i institucional del Memorial Democràtic i de la seva Junta de Govern.

2. La Vicepresidència serà ocupada pel membre de la Junta de Govern designat pel Departament competent en matèria de memòria democràtica, i exercirà les funcions que li delegui la Presidència, substituint-la en cas d'absència, malaltia o vacant d'aquesta.

Article 17

Funcions de la Presidència

1. Corresponen al president o presidenta les funcions següents:

a) Les establertes a la Llei de creació de l'entitat i en els presents Estatuts.

b) Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de les finalitats de l'entitat Memorial Democràtic.

c) Impulsar la realització del programa de desenvolupament del centre estable previst a l'article 3.1.a) de la Llei de creació del Memorial Democràtic, garantint la correcta actuació de tots els organismes associats.

d) Aprovar les operacions financeres i de crèdit en els supòsits no reservats a la Junta de Govern i concertar les operacions de tresoreria.

e) Presentar a la Junta de Govern el projecte d'informe anual previst a l'article 16 de la Llei de creació.

f) Exercir aquelles altres competències que no estiguin expressament atribuïdes a la Junta de Govern o a qualsevol dels altres òrgans de govern, administració i gestió de l'entitat.

2. Excepcionalment, en el cas de necessitats urgents o per manca de quòrum per a la constitució i l'adopció d'acords, el president o presidenta podrà adoptar acords que siguin de la competència de la Junta de Govern, a la qual haurà de donar compte en la primera reunió, per tal que els acords siguin ratificats o no.

Article 18

La Direcció

1. El director o directora és l'òrgan de direcció general de l'entitat nomenat pel Govern a proposta del conseller o consellera del Departament al qual és adscrit l'ens públic, entre professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les matèries que són objecte de l'Entitat Memorial Democràtic.

2. El director o directora actua sota les directrius de la Presidència i de la Junta de Govern, amb la finalitat de desenvolupar les funcions de l'entitat Memorial Democràtic, assumeix la seva direcció tècnica i general, i exerceix les funcions següents:

a) Executar els acords de la Junta de Govern i les resolucions del president o la presidenta, en l'àmbit de les seves competències.

b) Organitzar i supervisar els serveis.

c) Elaborar els programes d'actuació.

d) Actuar com a òrgan de contractació.

e) Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments.

f) Aprovar les bases de selecció del personal.

g) Organitzar el treball a desenvolupar, establint els requisits i exigències per cada lloc de treball, proposant la plantilla i la relació de llocs de treball per la seva aprovació per la Junta de Govern.

h) Contractar el personal laboral.

i) Exercir la direcció en matèria de personal, que inclou els nomenaments, ascensos, retribucions, recompenses, sancions i acomiadaments del personal, segons els procediments legals i reglamentaris.

j) Vetllar per la millora en els mètodes de treball i per la introducció de les millores tecnològiques adients, i també per la conservació i el manteniment dels centres, instal·lacions i demés equipaments, així com per l'optimització de les despeses.

k) Preparar i elevar a la Presidència l'avantprojecte d'informe anual.

l) Assumir la representació institucional de l'entitat quan li delegui el President, o quan aquesta representació no sigui assumida directament per la Presidència o per la Vicepresidència.

m) Exercir les accions judicials i administratives i la defensa de l'entitat.

n) La resta d'atribucions que la Junta de Govern i el President li deleguin o encomanin, expressament.

3. El director o directora assisteix a les sessions de la Junta de Govern amb veu, però sense vot.

4. A proposta del director o directora, el president o presidenta podrà nomenar un o una gerent amb les funcions que s'estableixin en la resolució de nomenament i les que li delegui el directora o directora. En el seu cas, el o la gerent podrà assistir a les sessions de la Junta de Govern amb veu però sense vot.

Article 19

El Consell Assessor

1. D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei de creació de l'entitat, el Consell Assessor és l'òrgan de consulta i assessorament científic del Memorial Democràtic.

2. El Consell Assessor està integrat per deu membres, nomenats pel conseller o consellera del Departament al qual és adscrit l'ens públic, d'entre professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les matèries que són objecte del Memorial Democràtic, designats per:

a) Un per cadascuna de les set universitats públiques següents: la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili.

b) Un pel Consell Interuniversitari de Catalunya en representació de les universitat privades.

c) Un per l'Institut d'Estudis Catalans.

d) Un per la Filmoteca de Catalunya.

3. El Consell Assessor elegeix d'entre els seus membres un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.

4. Les funcions de secretaria del Consell Assessor són assumides pel secretari o secretària de la Junta de Govern.

5. Són funcions del Consell Assessor les següents:

a) Informar els programes d'actuació.

b) Informar les actuacions adreçades al primer establiment del centre estable que preveu l'article 3.1.a) de la Llei de creació de l'entitat.

c) Assessorar els òrgans de govern sobre els continguts científics, històrics i pedagògics del centre estable i de la resta d'activitats del Memorial Democràtic.

d) Impulsar la renovació discursiva i la reflexió argumental sobre la memòria democràtica.

e) Emetre els informes que la Junta de Govern, el president o presidenta i el director o directora li demanin.

f) Elaborar l'avantprojecte del seu reglament de funcionament intern i elevar-lo a la Junta de Govern per a la seva aprovació.

g) Elevar iniciatives i propostes a la Junta de Govern.

h) Assistir als òrgans de govern i administració de l'entitat en tot el que li requereixin.

6. El Consell Assessor adoptarà els seus acords per majoria simple, i el seu funcionament es regirà per les normes que regeixen els òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i pel seu reglament intern.

7. El director o directora del Memorial Democràtic assisteix a les sessions del Consell Assessor amb veu però sense vot.

8. El Consell Assessor pot crear comissions específiques o grups de treball per a l'estudi d'assumptes determinats.

Article 20

El Consell de Participació

1. D'acord amb el que disposa l'article 12 de la Llei de creació de l'entitat, el Consell de Participació és l'òrgan consultiu per mitjà del qual les entitats que tenen per objecte la preservació de la memòria democràtica participen en les iniciatives i les activitats del Memorial Democràtic.

2. El Consell de Participació estarà integrat per un mínim de 50 i un màxim de 80 membres, nomenats pel conseller o consellera del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, a proposta de la Junta de Govern, d'entre persones amb una trajectòria reconeguda en la defensa dels valors cívics i de la memòria democràtica, entitats i moviments que se significaren en la lluita antifranquista, sindicats, organitzacions municipalistes, mitjans de comunicació i, en particular, una persona designada per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Els criteris de selecció d'aquests membres han de tenir en compte els principis de major representació, equilibri territorial i respecte a la diversitat i a la igualtat de gènere, previstos a l'article 12.4 de la Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic.

3. El Consell de Participació elegeix, entre els seus membres, a un president o presidenta i a un vicepresident o vicepresidenta.

4. Són funcions del Consell de Participació les següents:

a) Participar en el procés d'elaboració dels programes d'actuació.

b) Participar en les actuacions adreçades al primer establiment del centre estable que preveu l'article 3.1.a) de la Llei de creació de l'entitat.

c) Tenir coneixement dels acords de la Junta de Govern.

d) Elaborar l'avantprojecte del seu reglament de funcionament intern i elevar-lo a la Junta de Govern per a la seva aprovació.

e) Elevar iniciatives i propostes a la Junta de Govern.

f) Emetre els informes que la Junta de Govern, el president o presidenta i el director i directora li demanin.

5. El Consell de Participació adoptarà els seus acords per majoria simple, i el seu funcionament es regirà per les normes que regeixen els òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i pel seu reglament intern.

6. El director o directora del Memorial Democràtic assisteix a les sessions del Consell de Participació amb veu però sense vot.

Article 21

Participació paritària de dones i homes

La composició i posterior renovació de les persones membres dels diferents òrgans regulats en aquest capítol II respondrà a criteris de participació paritària de dones i homes per tal de garantir la presència d'un mínim del 45% de persones membres de cada sexe en el còmput total de membres.

Capítol III

Recursos humans, econòmics i materials

Article 22

Personal

1. El personal al servei de Memorial Democràtic serà de caràcter laboral, o bé personal funcionari adscrit a aquesta entitat per a l'exercici de funcions públiques o tècniques.

2. Correspon al director o directora del Memorial Democràtic la selecció i l'organització del personal al servei de l'entitat.

3. Per a la selecció del personal, l'entitat estarà subjecta als principis d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i mesures d'acció positiva en les relacions laborals, publicitat, mèrit i capacitat, d'acord amb les bases aprovades pel director o directora.

4. El Memorial Democràtic ha de disposar del personal necessari pel compliment de les seves finalitats. El seu nombre, categories i funcions vindran determinades en la plantilla i en la relació de llocs de treball aprovades per la Junta de Govern, a proposta del director, en base als principis d'eficàcia, economia i racionalització de recursos.

5. L'adscripció de funcionaris s'efectuarà de conformitat amb el que estipulen al respecte els articles 124 i 125 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

6. Les relacions laborals del personal del Memorial Democràtic s'ajustaran a l'Acord del personal funcionari i al Conveni del personal laboral de l'Administració de la Generalitat.

Article 23

Recursos econòmics

1. Per al compliment dels seus fins i el seu funcionament ordinari, el Memorial Democràtic compta amb els recursos econòmics i financers que preveu l'article 15.1 de la Llei de creació de l'entitat, dels quals disposarà d'acord amb el seu pressupost.

2. El control econòmic s'exerceix per auditoria, de conformitat amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana.

3. En els primers tres mesos de l'exercici, a proposta del director o directora, la Junta de Govern ha d'aprovar un balanç ajustat a la previsió del Pla general comptable, el qual ha de ser tramès al Govern.

4. El Memorial Democràtic impulsarà la integració de la dimensió de gènere en el seu pressupost general per tal de valorar el seu impacte en la consecució de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el seu àmbit d'actuació.

Article 24

Patrimoni

1. Per al compliment del seu fins, el Memorial Democràtic disposarà dels béns i drets que li siguin adscrits per l'Administració de la Generalitat i els que adquireixi per qualsevol títol.

2. La gestió del patrimoni del Memorial Democràtic es regeix pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana, i pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Article 25

Contractació

La contractació del Memorial Democràtic es regeix per la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic.

(08.190.125)

 

Amunt