Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 05/08/2009

  • Número del document MAH/0402/2009

  • Número de control 09201071

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

Dades del DOGC
  • Número 5470

  • Data 23/09/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 70538

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE MAH/402/2009, de 5 d'agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer.


L'Estatut de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 18 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, al seu article 26 reconeix el dret de les persones que no disposen de prou recursos a accedir a un habitatge digne, per la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret.

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, a l'article 72 preveu que el departament competent en matèria d'habitatge ha d'establir un sistema de prestacions per al pagament del lloguer per a les persones residents a Catalunya amb ingressos baixos i moderats, a les quals el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial o dificultar el procés d'inserció social.

Com a antecedents de les prestacions esmentades, el Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007, regulat pel Decret 454/2004, de 14 de desembre, i el Decret 244/2005, de 8 de novembre, van establir una línia d'ajuts al lloguer, anomenat lloguer just, per a col·lectius amb dificultats, per tal de prevenir l'exclusió social residencial. Aquests ajuts han esdevingut un instrument essencial per facilitar l'accés o el manteniment de l'habitatge a aquestes persones i que no caiguin en l'exclusió social.

El Pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016 estableix en el seu objectiu 4t que cap persona no ha de quedar exclosa d'un habitatge per motius econòmics, i preveu donar ajuts a 60.000 llars mitjançant, entre d'altres, els ajuts al pagament del lloguer.

Per tal d'agilitar la tramitació i poder atendre les necessitats de manera més immediata, la Llei 18/2007 estableix la creació d'un sistema de prestacions per al pagament del lloguer d'habitatges, integrat per dos tipus de prestacions:

a) Prestacions permanents per al pagament del lloguer.

b) Prestacions d'especial urgència per al pagament del lloguer o de quotes d'amortització hipotecària.

L'article 72 disposa que el conseller o consellera del departament competent en matèria d'habitatge ha d'establir les condicions de les prestacions esmentades, la situació de necessitat a protegir, els requisits de la persona beneficiària, la quantia o forma d'establir la prestació, el caràcter i la forma de la prestació i les causes específiques d'extinció.

Aquesta Ordre es refereix a un dels tipus de prestacions que preveu l'article 72.2 de la Llei 18/2007, les prestacions de caràcter permanent per al pagament del lloguer.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, és necessària la creació del fitxer de dades personals de les persones sol·licitants. Amb aquesta finalitat, de conformitat amb l'article 5.1.j de la Llei 5/2002, de 20 de febrer, s'ha obtingut l'informe preceptiu de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

Aquesta Ordre consta de vint articles, que regulen les condicions i els requisits per a la concessió d'aquestes prestacions; tres disposicions addicionals, la primera relativa als crèdits pressupostaris i pròrrogues, la segona al Consorci de l'Habitatge de Barcelona, i la tercera, que preveu el reconeixement del dret a les prestacions a favor dels beneficiaris d'ajuts al pagament del lloguer; una disposició final referent a l'entrada en vigor, i un annex, que regula el fitxer de dades d'aquestes prestacions, que es crea a l'article 20 i que està subjecte a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

D'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials;

En ús de les facultats que m'atorga l'article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, l'article 72.5 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és regular les prestacions permanents per al pagament del lloguer que estableix l'apartat 2.a) de l'article 72 la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, els requisits per a la seva concessió, la situació de necessitat a protegir, els requisits de les persones beneficiàries, la quantia o forma d'establir la prestació, el caràcter i la forma i les causes específiques d'extinció.

Article 2

Definicions

2.1 S'entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili, amb independència que tinguin relació de parentiu entre elles o no.

2.2 S'entén per família monoparental la formada per un/a progenitor/a sol/a amb fills a càrrec que convisquin amb aquest/a.

2.3 S'entén per lloguer concertat el que fa efectiu el llogater.

2.4 S'entén per lloguer just l'import que hauria de pagar l'arrendatari, i que no hauria de superar el 20% o el 30% dels seus ingressos en funció que aquests estiguin per sota o per damunt del 0,94 vegades l'índex de renda de suficiència de Catalunya.

2.5 S'entén que hi ha risc d'exclusió social quan la unitat de convivència a què pertany la persona que sol·licita la prestació paga un lloguer superior al definit com a lloguer just al paràgraf anterior.

Article 3

Necessitat a protegir

Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge destinat a residència habitual i permanent, i a les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial o dificultar el procés d'inserció social, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere.

Article 4

Caràcter, forma i condicions de les prestacions

4.1 Aquestes prestacions tenen la consideració de prestacions econòmiques de dret de concurrència de caràcter permanent.

4.2 Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits previstos a l'article 6.

Article 5

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles, pel que fa a les mensualitats, amb les prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer que estableix l'article 72.2.b de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i també amb la renda bàsica d'emancipació de les persones joves, que regula el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre.

Article 6

Persones destinatàries i requisits que han de complir

6.1 Poden ser perceptores d'aquestes prestacions les persones que es trobin en la situació de necessitat prevista a l'article 3 i que compleixin els requisits següents:

a) Estar en risc d'exclusió social segons s'ha definit a l'article 2.5.

b) Ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.

c) Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors als que es fixen en la corresponent convocatòria de prestacions.

d) Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l'habitatge per al qual se sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació, en alguna entitat de crèdit.

6.2 També poden ser perceptores de les prestacions les persones a les quals es reconegui el dret d'acord amb el que preveu la disposició addicional tercera, mentre continuïn mantenint els requisits previstos a l'apartat 1 d'aquest article.

Article 7

Persones excloses de les prestacions

No poden ser perceptores de les prestacions les persones següents:

a) Les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores o amb qualsevol altre membre de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels/de les seus/ seves socis/sòcies o partícips.

b) Les persones que siguin titulars d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.

Article 8

Quantia de la prestació

8.1 La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga l'arrendatari/ària i l'anomenat lloguer just, definit a l'article 2.4 amb els imports màxim i mínim que es determinaran en la convocatòria anual.

8.2 A l'efecte del càlcul dels ingressos computables, no es tindrà en compte l'import de la prestació percebuda en l'anualitat corresponent.

Tampoc es tindran en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre de la seva unitat de convivència en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

8.3 Es considera que formen part de l'import del lloguer tots els conceptes que apareixen al rebut amb excepció dels endarreriments i de les despeses de serveis d'ús individual que hi figurin consignades. Per a aquest càlcul es tindrà en compte l'import del rebut corresponent al mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.

Article 9

Reconeixement de la prestació

9.1 Per a les persones sol·licitants, amb contractes d'arrendament signats amb anterioritat a l'any de la convocatòria, la prestació es reconeix per la quantia corresponent als mesos inclosos entre gener i desembre, tots dos inclosos.

9.2 Per a les persones sol·licitants amb contractes de lloguer signats a partir de l'1 de gener de l'any de la convocatòria, la prestació es reconeix per la quantia corresponent als mesos transcorreguts entre el mes següent a la data de signatura del contracte d'arrendament o d'entrada en vigor del contracte, si s'escau, i el mes de desembre inclòs.

9.3 Per a les persones beneficiàries que tinguin reconegut el dret a la prestació, es reconeix per la quantia corresponent als mesos compresos entre gener i desembre, tots dos inclosos.

Article 10

Determinació de la quantia del lloguer just

10.1 Per determinar el lloguer just, i als efectes d'obtenir una relació més justa entre els ingressos reals, la composició de la unitat de convivència i la situació geogràfica de l'habitatge, els ingressos de la unitat de convivència s'han de comparar amb les taules de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), a fi d'establir-ne l'equivalència amb aquest índex.

Les taules de l'IRSC són les vigents per a cada convocatòria, són públiques i es poden consultar al web de la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge: http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp.

Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, així declarada per l'ICASS, els ingressos d'aquesta unitat s'han de comparar amb els del tram següent de les taules de l'IRSC.

10.2 Un cop efectuada la comparació que es determina al punt 1, si els ingressos resultants són inferiors a 0,94 vegades l'IRSC, el lloguer just, conforme es defineix a l'article 2.4, no ha d'excedir del 20% dels ingressos de la unitat de convivència i, si els ingressos resultants estan entre 0,94 i 2,35 vegades l'IRSC, el lloguer just no ha d'excedir el 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

10.3 Per calcular l'import del lloguer just, els ingressos de la unitat de convivència s'han de multiplicar, en funció del nombre de membres d'aquesta, pels coeficients següents:

1 membre: 1.

2 membres: 0,93.

3 membres: 0,83.

4 membres: 0,77.

5 membres o més: 0,70.

A la quantitat resultant s'hi aplicarà el percentatge del 20% o del 30%, en funció del que s'estableix al punt 2 d'aquest article, per tal d'obtenir així l'import del lloguer just.

Article 11

Convocatòries i sol·licituds

11.1 Anualment es farà una convocatòria d'aquestes prestacions, la qual haurà d'indicar la dotació pressupostària i les condicions aplicables.

11.2 La convocatòria determinarà els llocs i terminis de presentació de les sol·licituds, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

11.3 La sol·licitud s'ha de presentar en imprès normalitzat, degudament emplenada i signada, acompanyada de la documentació referent al compliment dels requisits que preveu l'article 6.1 i als que s'estableixin en la convocatòria anual.

11.4 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les condicions de les prestacions.

Article 12

Criteris de priorització

12.1 Les sol·licituds de prestacions es resolen atenent la dotació pressupostària donant prioritat a les situacions de més necessitat següents:

a) Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat, amb un grau igual o superior al 33%, així declarada per l'ICASS.

b) Sol·licitants més grans de 65 anys.

c) Dones víctimes de violència de gènere.

d) Famílies monoparentals d'acord amb la definició que es fa a l'article 2.2.

e) Les unitats convivència amb nivells d'ingressos més baixos.

f) L'import diferencial entre el lloguer concertat i el lloguer just, definits a l'article 2.3 i 2.4 respectivament.

12.2 Per resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final després de l'aplicació de criteris, es donarà prioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

Article 13

Comissió de valoració

13.1 Es constituirà una Comissió de valoració com a òrgan col·legiat, adscrit a la Secretaria d'Habitatge, al qual correspon proposar l'atorgament de les prestacions al director general de Promoció de l'Habitatge, o l'òrgan que assumeixi les seves funcions.

13.2 La Comissió de valoració estarà integrada per tres persones designades pel/per la titular de la Secretaria d'Habitatge del Departament Medi Ambient i Habitatge. La composició d'aquesta Comissió es determinarà en la convocatòria anual. Es tendirà a la participació paritària de dones i homes a l'hora de nomenar les persones membres que no ho siguin per raó del seu càrrec.

Article 14

Tramitació, resolució i notificació

14.1 Les sol·licituds es tramiten mitjançant les entitats col·laboradores a què fa referència l'article 16 d'aquesta Ordre, les quals han de formalitzar prèviament el corresponent conveni de col·laboració i encàrrec de funcions.

14.2 L'atorgament es fa per resolució de la persona titular de la Direcció General de Promoció de l'Habitatge.

14.3 S'entén acceptada la concessió de la prestació per part de les persones beneficiàries si en el termini de deu dies, comptats a partir de la data de la notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

14.4 El termini màxim per resoldre sobre les sol·licituds i notificar-ne la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu.

14.5 La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquestes prestacions, d'acord amb els articles 59.6.b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es farà per mitjà de l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de les entitats col·laboradores en la gestió de les prestacions, i també als taulers d'anuncis i als web de la Secretaria d'Habitatge i d'Adigsa, o l'entitat que assumeixi les seves funcions.

14.6 Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la secretària d'Habitatge en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen l'article 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 15

Pagament de la prestació

15.1 El pagament de la prestació es farà un cop s'acrediti estar al corrent del pagament del lloguer per mitjà de l'aportació dels rebuts. En el cas de llogaters o cessionaris per un altre títol d'habitatges administrats per la Generalitat de Catalunya a través d'Adigsa, per administracions o empreses públiques d'àmbit local, o per entitats sense ànim de lucre, l'acreditació es podrà fer mitjançant certificat de l'ens gestor de l'habitatge.

15.2 D'acord amb l'article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i amb l'article 6.1.e) d'aquesta Ordre, el pagament s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera. A aquesta entitat li correspon el retorn dels imports de les prestacions atorgades en excés, d'acord amb els procediments de reintegrament o, si s'escau, de compensació legalment establerts.

15.3 Les prestacions es poden abonar directament a la persona beneficiària o indirectament, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació a la qual se cedeixi aquest dret conforme la legislació vigent.

15.4 El Departament de Medi Ambient i Habitatge pot establir convenis amb entitats financeres públiques i privades, per tal de fer el seguiment i el control dels pagaments dels rebuts de lloguer.

Article 16

Entitats col·laboradores

16.1 Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, o l'entitat que assumeixi les seves funcions, han d'actuar com a entitat col·laboradora en la gestió, tramitació i pagament d'aquestes prestacions. L'abast d'aquesta col·laboració es determina mitjançant conveni entre Adigsa, o l'entitat que assumeixi les seves funcions, i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, segons el que estableixen la normativa reguladora d'aquestes prestacions i la disposició addicional primera del Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

16.2 El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant Adigsa, o l'entitat que assumeixi les seves funcions, pot signar convenis de col·laboració amb les borses de lloguer de la Xarxa de mediació per al lloguer social, les borses Joves d'Habitatge, amb administracions o empreses públiques d'àmbit local i amb entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds i aproximar l'Administració als ciutadans.

Article 17

Control

17.1 El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i amb la col·laboració d'Adigsa o l'entitat que assumeixi les seves funcions, durà a terme les activitats d'inspecció i control necessàries per garantir el compliment del que estableix aquesta Ordre.

17.2 Les persones perceptores d'aquesta prestació han de comunicar a la Secretaria d'Habitatge o a les entitats col·laboradores que participen en la gestió d'aquesta prestació qualsevol modificació de les condicions que han determinat la concessió de la prestació. Les modificacions, degudament motivades, poden donar lloc a la revisió de la quantia de la prestació; l'òrgan competent per a l'atorgament pot revisar la prestació concedida i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

17.3 Les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la prestació concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

Article 18

Extinció, suspensió i reintegrament de les prestacions

18.1 Són causes d'extinció de les prestacions:

a) La mort de la persona beneficiària.

b) La millora de la situació econòmica de la persona beneficiària si això implica la pèrdua permanent dels requisits de necessitat.

c) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.

d) L'engany en l'acreditació dels requisits.

e) Deixar de residir a Catalunya, amb la suspensió prèvia de la prestació durant un període de tres mesos.

18.2 Són causes de suspensió automàtica de les prestacions:

a) Deixar de residir a Catalunya.

b) Deixar de pagar el lloguer.

c) Deixar d'atendre injustificadament dos requeriments que l'ens o l'òrgan gestor hagi dut a terme per comprovar la continuïtat dels requisits d'accés a la prestació concedida. S'entén per requeriments els que han estat notificats d'acord amb l'establert a l'article 14.5, atenent els requisits que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

d) No informar la Secretaria d'Habitatge o l'entitat col·laboradora dels canvis que es produeixin en relació amb la unitat de convivència, i que puguin afectar al manteniment del dret a la percepció de la prestació concedida.

e) Haver incorregut en alguna de les causes d'incompatibilitat previstes a l'article 5.

18.3 Reintegrament.

Les persones perceptores de la prestació estan obligades a comunicar a l'Administració que s'ha produït alguna de les causes d'extinció o de suspensió indicades en els apartats 1 i 2 d'aquest article i, si escau, amb el previ el procediment corresponent han de reintegrar les quanties percebudes indegudament.

Article 19

Règim jurídic

19.1 El règim jurídic aplicable és el definit a l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i el que s'estableix en aquesta Ordre i en les seves normes aplicables.

En la tramitació administrativa general, resolució i notificació, són aplicables la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En el pagament i control són aplicables, de manera subsidiària, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

19.2 Les prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries, segons el que preveu l'article 8 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic.

Article 20

Creació del fitxer de les prestacions permanents per al pagament del lloguer

Es crea el fitxer que ha de contenir les dades personals de les persones sol·licitants de les prestacions regulades per la present Ordre, que està subjecte, a tots els efectes, al que preveuen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'obtenció de les prestacions s'han d'incloure en el fitxer que es crea amb la denominació de Fitxer de prestacions permanents per al pagament del lloguer, segons el que estableix l'article 20.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la regulació del qual consta a l'annex.

Disposicions addicionals

Primera

Crèdits pressupostaris i pròrrogues

a) Tal com estableix l'article 11.1, la resolució de convocatòria anual ha de preveure el crèdit total que es destini a noves sol·licituds de prestacions permanents per al pagament del lloguer.

b) Sens perjudici del crèdit a què fa referència l'article 11.1, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha de fer les previsions pressupostàries necessàries per atendre les despeses derivades de la pròrroga de les prestacions regulades per aquesta Ordre atorgades en exercicis anteriors. Els crèdits destinats a la pròrroga de les prestacions atorgades s'han de consignar separadament en el pressupost anual del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i no es poden incloure en els crèdits destinats a les convocatòries anuals.

Segona

Consorci d'Habitatge de Barcelona

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona exercirà les funcions que li atribueixen els seus estatuts en relació amb la matèria que regula aquesta Ordre.

Tercera

Reconeixement del dret a les prestacions regulades en aquesta Ordre a favor de les persones beneficiàries d'ajuts al pagament del lloguer

a) Les persones beneficiàries dels ajuts al pagament del lloguer reconeguts en la darrera convocatòria, aprovada a l'empara del Decret 244/2005, de 8 de novembre, passen a ser a partir de l'entrada en vigor del sistema de prestacions que regula aquesta Ordre perceptores de les prestacions permanents per al pagament al lloguer, sempre que compleixin les condicions que estableixen aquesta Ordre i la resolució de convocatòria anual.

b) L'efectivitat d'aquesta disposició resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 d'agost de 2009

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex

Fitxer de prestacions permanents per al pagament del lloguer

1. Identificació del fitxer: fitxer de prestacions permanents per al pagament del lloguer.

2. Finalitat: disposar d'uns sistemes d'informació sobre les persones sol·licitants de les prestacions i d'anàlisi de dades sobre les necessitats i dificultats de les persones que viuen a Catalunya per fer-se càrrec del pagament del lloguer; la detecció i prevenció de les situacions de risc de pèrdua de l'habitatge; la tramitació del procediment de concessió de les prestacions, i la gestió de les prestacions i els motius de la seva suspensió o extinció.

3. Usos previstos: informació, anàlisi de dades, detecció, gestió, prevenció, estadística i elaboració d'informes d'impacte de gènere. El fitxer disposa de les dades desagregades per sexes per facilitar els estudis estadístics i l'elaboració d'informes de gènere, d'acord amb la normativa reguladora vigent en aquesta matèria.

4. Tipus de fitxer: aplicació d'entorn web (Internet), realitzada amb llenguatge JAVA 2EE i base de dades Oracle. Fitxer parcialment automatitzat.

5. Procediment de recollida de dades: les dades les ha de recollir la persona interessada a partir de les sol·licituds presentades i de la documentació adjunta, en suport paper. Cal tenir en compte el principi de qualitat, i recollir només les dades necessàries i pertinents per complir la finalitat del fitxer (art. 4 LOPD)

6. Persones i col·lectius afectats: les persones sol·licitants de les prestacions permanents per al pagament del lloguer en l'àmbit de Catalunya i les persones membres de la seva unitat de convivència.

7. Dades de caràcter personal:

Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, NIF o targeta de residència, número de la Seguretat Social, adreces i telèfons.

Dades de característiques personals: sexe, estat civil, data i lloc de naixement, nacionalitat, dades familiars.

Dades de salut: grau de disminució.

Dades sobre ocupació laboral: altes i baixes.

Dades econòmiques i financeres: ingressos, dades bancàries, import del lloguer.

Dades judicials: documentació relativa a qualsevol procediment judicial que s'hagués pogut iniciar.

8. Cessió de dades: no hi ha cessions.

9. Transferències de dades a tercers països: no és prevista.

10. Responsable del fitxer: Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

11. Encarregat del tractament: Adigsa, o l'empresa que assumeixi les seves funcions.

12. Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria d'Habitatge, i Adigsa, empresa pública de la Generalitat, o l'òrgan que assumeixi les seves funcions

13. Nivell de mesures de seguretat: bàsic.

(09.201.071)

 

Amunt