Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 12/04/2010

  • Número del document VCP/0233/2010

  • Número de control 10103027

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència

Dades del DOGC
  • Número 5610

  • Data 19/04/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 30182

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE VCP/233/2010, de 12 d'abril, de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009).


L'ensenyament d'idiomes en règim especial, i particularment, el pla curricular dels ensenyaments de llengua catalana per part de les escoles oficials d'idiomes, ha estat modificat en els darrers anys, d'una banda, per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que organitza els ensenyaments d'idiomes de règim especial en tres nivells: el bàsic, l'elemental i intermedi, i de l'altra, pel Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, que determina amb caràcter bàsic que els nivells bàsic, intermedi i avançat de les escoles oficials d'idiomes tenen com a referència les competències pròpies, respectivament, dels nivells A2, B1 i B2 del Consell d'Europa, segons es defineixen aquests nivells en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (en endavant, MECR). Finalment, el Decret 4/2009, de 13 de gener, (DOGC núm. 5293, de 15.1.2009) regula, en aplicació d'aquesta normativa bàsica estatal, l'organització i el currículum dels ensenyaments d'idiomes que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes, inclosa la certificació que se'n pot obtenir.

L'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, va incorporar les noves equivalències amb els certificats de català expedits per les escoles oficials d'idiomes o per l'òrgan competent en matèria d'ensenyaments d'idiomes de règim especial de les comunitats autònomes, tenint en compte que els certificats de la Secretaria de Política Lingüística també tenen com a referència els nivells del MECR del Consell d'Europa. La correspondència dels certificats de català de la Secretaria de Política Lingüística amb les competències pròpies dels nivells del MECR del Consell d'Europa és la següent: el nivell bàsic de la Secretaria es correspon amb l'A2 MECR; el nivell elemental de la Secretaria, amb el B1 MECR; el nivell intermedi de la Secretaria, amb el B2 MECR, el nivell de suficiència (C) de la Secretaria, amb el C1 MECR, i el certificat de nivell superior (D) de la Secretaria, amb el C2 MECR.

D'altra banda, tot i que la normativa sectorial de les escoles oficials d'idiomes esmentada abans regula els ensenyaments de llengües només fins a la certificació equivalent a un nivell B2 MECR, s'hi estableix també la facultat de les escoles oficials d'idiomes per organitzar cursos que prenguin com a referència els nivells C1 i C2 del MECR i certificar-ne els coneixements corresponents. D'acord amb aquesta facultat, i amb la manifestació feta pel Departament d'Educació d'organitzar properament el currículum corresponent al nivell C1, l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, ja preveu a partir del 2009 l'equivalència del certificat C1 de les EOI amb el certificat de suficiència (C) de la Secretaria de Política Lingüística, atès que ambdós tenen com a referència el nivell C1 del MECR.

Amb la voluntat que l'aplicació del nou pla d'estudis derivat de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) a les escoles oficials d'idiomes no perjudiqui les expectatives d'obtenció d'equivalències amb els certificats de la Secretaria de Política Lingüística corresponents al pla antic de l'alumnat que ja hi havia començat la formació en llengua catalana, s'escau establir un període transitori de dos anys acadèmics a fi que l'alumnat afectat pel canvi de pla obtingui la mateixa equivalència dels seus estudis de català amb els certificats de la Secretaria que hagués obtingut en el pla antic .

D'altra banda, es preveu que el curs que les escoles oficials d'idiomes estableixin amb els continguts corresponents al nivell C2 MECR tingui l'equivalència amb el nivell superior (D) de la Secretaria de Política Lingüística.

Així mateix, es modifica, per millorar-ne la redacció, el text del punt 4.1 de l'apartat II de l'annex, dedicat als títols de l'ensenyament reglat no universitari, sense que, tanmateix, aquesta modificació del text comporti cap canvi en el contingut de la regulació ni en els requisits establerts per a l'equivalència, que es mantenen en termes idèntics als fixats per la normativa anterior esmentada.

Finalment, s'inclouen en la modificació els canvis esdevinguts en els certificats que expedeixen les universitats valencianes i la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a conseqüència de l'adaptació dels seus certificats al MECR..

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Incloure la disposició transitòria següent en l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística:

Disposició transitòria única. S'estableix un règim transitori per a l'alumnat de les Escoles oficials d'idiomes o els òrgans competents en matèria d'ensenyament d'idiomes de règim especial de les comunitats autònomes que en el moment d'implantar-se el nou pla d'estudis ja hi hagués iniciat la formació en llengua catalana, per tal que l'acreditació d'haver aprovat els cursos tingui l'equivalència amb els certificats de la Secretaria de Política Lingüística regulada abans de l'entrada en vigor de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, d'acord amb la relació següent:

1. Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic).

Acreditació d'haver aprovat el primer curs del nivell bàsic llengua catalana, en els cursos acadèmics 2007-2008, 2008-2009 o 2009-2010.

2. Certificat de nivell elemental de català (A elemental).

Acreditació d'haver aprovat el segon curs del nivell bàsic de llengua catalana en els cursos acadèmics 2007-2008, 2008-2009 o 2009-2010.

3. Certificat de nivell intermedi de català (B).

Acreditació d'haver aprovat el curs del nivell intermedi de llengua catalana en els cursos acadèmics 2007-2008, 2008-2009 o 2009-2010.

4. Certificat de nivell de suficiència de català (C).

Acreditació d'haver aprovat el quart curs (pla nou a partir del curs 1992-1993) en el curs 2008- 2009.

Acreditació d'haver aprovat el primer curs del nivell avançat de llengua catalana en els cursos acadèmics 2008-2009 o 2009-2010.

5. Certificat de nivell superior de català (D).

Acreditació d'haver aprovat el cinquè curs (pla a partir del curs 1993-1994) en el curs 2008-2009.

Acreditació d'haver aprovat el segon curs del nivell avançat de llengua catalana en els cursos 2008-2009 o 2009-2010.

El règim transitori establert en aquesta disposició s'aplica a partir de la data d'entrada en vigor de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

Article 2

Incorporar una nova titulació com a equivalent al certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, en l'apartat II de l'annex, punt 5.2, epígraf Escola Oficial d'Idiomes. Departament d'Ensenyament, amb el text següent:

Acreditació d'haver aprovat el nivell C2 de llengua catalana a partir del 2010.

Article 3

Modificar l'apartat II de l'annex, punt 4.1, que queda redactat de la manera següent:

4.1 Títols de l'ensenyament reglat no universitari.

Títol de graduació en educació secundària (ESO) sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l'ESO, i s'hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d'acreditació d'haver aprovat la matèria de llengua catalana és d'aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l'ESO, i que s'hagi cursat i aprovat l'àrea de llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.

Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per una escola de persones adultes autoritzada de la manera que determina la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Títol de batxillerat (LOGSE) sempre que s'hagin cursat a Catalunya tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l'ESO i el batxillerat i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

Títol de batxillerat (BUP), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i el BUP a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s'hagi cursat tota l'EGB, l'FP1 i l'FP2 a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.

Article 4

1. Incorporar en el punt 1 de l'apartat II de l'annex, les onze noves titulacions següents com a equivalents al certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) de la Secretaria de Política Lingüística:

Universitat de València:

Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.

Certificat de nivell A2 (bàsic)

Universitat Politècnica de València-Estudi General:

Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.

Certificat de nivell A2 (bàsic)

Universitat d'Alacant:

Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.

Certificat de nivell A2 (bàsic)

Universitat Jaume I de Castelló:

Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.

Certificat de nivell A2 (bàsic)

Universitat Miguel Hernández:

Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.

Certificat de nivell A2 (bàsic)

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana)

Certificat de coneixements orals de valencià expedit a partir del 2010.

2. Incorporar en l'apartat II de l'annex, punt 2, les disset noves titulacions següents com a equivalents al certificat de nivell elemental de català (A elemental) de la Secretaria de Política Lingüística, en els epígrafs corresponents a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández:

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir de 2010.

Universitat d'Alacant:

Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir del 2010.

Certificat de nivell B1 (elemental)

Universitat Jaume I de Castelló:

Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir del 2010.

Certificat de nivell B1 (Elemental).

Universitat Miguel Hernández:

Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir del 2010.

Certificat de nivell B1 (elemental)

Universitat Politècnica de València:

Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir del 2010.

Certificat de nivell B1 (elemental)

Universitat de València-Estudi General:

Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir del 2010.

Certificat de nivell B1 (elemental)

3. Incorporar en l'apartat II de l'annex, punt 3.2, les onze noves titulacions següents com a equivalents al certificat de nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, en els epígrafs corresponents a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández:

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.

Universitat d'Alacant:

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de nivell B2 (intermedi).

Universitat Jaume I de Castelló:

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de nivell B2 (intermedi).

Universitat Miguel Hernández:

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de nivell B2 (intermedi).

Universitat Politècnica de València:

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de nivell B2 (intermedi).

Universitat de València-Estudi General:

Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit fins al 2009.

Certificat de nivell B2 (intermedi).

4. Incorporar, en l'apartat II de l'annex, punt 4.2, les cinc noves titulacions següents com a equivalents al certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Secretaria de Política Lingüística, en els epígrafs corresponents a la Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández:

Universitat d'Alacant:

Certificat de nivell C1 (suficiència).

Universitat Jaume I de Castelló:

Certificat de nivell C1 (suficiència).

Universitat Miguel Hernández:

Certificat de nivell C1 (suficiència).

Universitat Politècnica de València:

Certificat de nivell C1 (suficiència).

Universitat de València-Estudi General:

Certificat de nivell C1 (suficiència).

5. Incorporar, en l'apartat II de l'annex, punt 5.2, les cinc noves titulacions següents com a equivalents al certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, en els epígrafs corresponents a la Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández:

Universitat d'Alacant:

Certificat de nivell C2 (superior).

Universitat Jaume I de Castelló:

Certificat de nivell C2 (superior).

Universitat Miguel Hernández:

Certificat de nivell C2 (superior).

Universitat Politècnica de València:

Certificat de nivell C2 (superior).

Universitat de València-Estudi General:

Certificat de nivell C2 (superior).

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat al DOGC.

Contra aquesta Ordre es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 12 d'abril de 2010

Josep-Lluís Carod-Rovira

Vicepresident del Govern

(10.103.027)

 

Amunt