Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 18/12/1981

 • Número del document 457/1981

 • Número de control 2415-81

 • Organisme emissor Departament Adjunt a la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 187

 • Data 21/12/1981

 • Pàgina 1783

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
                             
 Amb la finalitat d'honorar les persones que per llur esforç
 s'hagin d estacat  marcadament pels serveis prestats a
 Catalunya en el pla cívic i cultural,  cal instituir una
 distinció que sigui atorgada per la Generalitat de Catalunya
 als qui en siguin creditors;                
                               
 Per això, a proposta del Conseller Adjunt a la Presidència
 i d'acord amb el Consell Executiu,             
                               
 Decreto:                          
                               
 Article primer.- Es crea la Creu de Sant Jordi  de la
 Generalitat de Catalunya per distingir les persones naturals
 o jurídiques que, per llurs mèrits, s'hagin destacat pels
 serveis prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la
 seva identitat i de restauració de la seva personalitat o
 més generalment en el pla cívic i cultural.         
                               
 Article segon.- Aquesta condecoració, realitzada en argent
 i coral, tindrà una miniatura i adoptarà la forma de placa
 quan sigui atorgada a una persona jurídica. Els dissenys
 corresponents es reprodueixen a l'annex.          
                               
 Article tercer.- L'atorgament de la distinció serà fet per
 Decret, a proposta del President o d'un Conseller, previ
 acord del Consell Executiu.                 
                               
 Article quart.- L'atorgament tindrà lloc, salvant casos
 especials, en l'avinentesa de la festa de Sant Jordi de cada
 any.                            
                               
 Disposició transitòria                   
 Única.- En ocasió de la promulgació del present Decret serà
 feta la concessió d'aquesta condecoració a un cert nombre de
 personalitats a criteri del Consell Executiu.        
                               
 Disposició final                      
 Única.- Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la
 seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.     
                               
 Barcelona, 18 de desembre de 1981             
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Miquel Coll i Alentorn                   
 Conseller Adjunt a la Presidència              
                               
 Annex 

Amunt