Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 29/01/1979

 • Número de control 6698-79

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 15

 • Data 16/02/1979

 • Pàgina 170

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET de 29 de gener de 1979, pel qual el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és dotat de la seva estructura orgànica bàsica.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
  En virtut del Decret de 29 de setembre de 1978, el
 President de la Generalitat de Catalunya assignà  al
 Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  les
 competències  que,  en  matèria  d'agricultura,  foren
 transferides pel Reial Decret 1383/1978, de 23 de juny.  
                               
  Passada una primera etapa, durant la qual s'ha dut a
 terme una tasca orientada a la integració dels serveis
 traspassats en el marc del Departament d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca, procedeix ara dotar-lo d'una estructura
 orgànica bàsica que permeti desenvolupar les funcions que
 actualment li corresponen, i que s'anirà completant a
 mesura que ho exigeixi l'assumpció de noves competències. 
                               
  Amb aquest fi, atès el que disposen el Reglament de Règim
 Interior de la Generalitat de Catalunya, de 18 de març de
 1978, i el Decret de 18 de setembre de 1978, sobre
 Organització i Competències dels Departaments, a proposta
 del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord
 amb el Consell Executiu,                  
                               
  Decreto:                         
                               
  Article primer.- El Departament d'Agricultura, Ramaderia
 i Pesca, sota la  direcció  del  Conseller  titular,
 s'estructura en els següents òrgans directius:       
  a) Direcció  General  de  Promoció  i  Indústries
 Agroalimentàries.                     
  b) Direcció General de Promoció i Desenvolupament.    
  c) Direcció General del Medi Rural.           
  d) Secretaria General Tècnica.              
                               
  Article segon.-   Pel  present  Decret  s'estableix
 l'estructura orgànica inicial de les Direccions Generals de
 Producció i Indústries Agroalimentàries i de Promoció i
 Desenvolupament i de la Secretaria General Tècnica, pel fet
 de resultar directament afectades per les transferències
 que s'han produït fins ara.                
  L'organització  dels  altres  òrgans  directius  es
 determinarà a mesura que ho exigeixin les noves tasques a
 realitzar.                         
                               
  Article tercer.-  1. La Direcció General de Producció i
 Indústries Agroalimentàries tindrà al seu càrrec  les
 funcions assenyalades en el Decret de 30 d'octubre de 1978
 sobre regulació de l'exercici de les competències en
 matèria de Denominacions d'Origen de productes agraris, i
 totes aquelles altres que se li encomanin a mesura que es
 produeixin les transferències de l'Administració de l'Estat
 i de les Diputacions Provincials Catalanes.        
  2. El Director General de Producció  i  Indústries
 Agroalimentàries tindrà les facultats i exercirà  les
 funcions que s'assenyalen en l'article 7è. del Decret de 18
 de setembre de 1978 i aquelles altres que li siguin
 encomanades per ordre o delegació del Conseller.      
                               
  Article quart.-  La Direcció General de Producció i
 Indústries Agroalimentàries comprendrà inicialment  els
 següents Serveis i Seccions:                
  a) Servei de Protecció de la Qualitat:          
 Secció de Denominacions d'Origen.             
  b) Servei d'Agricultura.                 
  c) Servei de Ramaderia.                 
                               
  Article cinquè.-  1. Sense perjudici de les competències
 que, per aplicació paral·lela a Catalunya de la legislació
 vigent, cal atribuir al Consell Executiu, correspon al
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca l'exercici de
 les competències que, en matèria d'investigació, extensió i
 capacitació  agrària,  han estat  traspassades  a  la
 Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1383/1978, de 23
 de juny,  i  atribuïdes al Departament d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca per Decret de la Presidència de la
 Generalitat de 29 de setembre de 1978.           
  2. El Director General de Promoció i Desenvolupament
 exercirà les funcions necessàries per a la direcció i
 gestió dels afers relacionats  amb  les  competències
 referides a l'apartat anterior i aquelles altres que li
 siguin encomanades per ordre o delegació del Conseller.
 Tindrà les facultats derivades de l'article 7è. del Decret
 de 18 de setembre de 1978.                 
                               
  Article sisè.-  1. La Direcció General de Promoció i
 Desenvolupament  comprendrà  inicialment  els  següents
 Serveis:                          
  a) Servei d'Investigació Agrària.            
  b) Servei d'Extensió Agrària.              
  c) Servei d'Ensenyament i Capacitació Agrària.      
  2. L'organització territorial dels Serveis de Promoció i
 Desenvolupament s'establirà oportunament mitjançant  el
 corresponent Decret.                    
                               
  Article setè.-  La Secretaria General Tècnica tindrà al
 seu càrrec, dintre de l'àmbit  de  competències  del
 Departament, les funcions establertes a l'article 8è. del
 Decret sobre Organització i Competències dels Òrgans dels
 Departaments, de 18 de setembre de 1978.          
                               
  Article vuitè.- La Secretaria General Tècnica comprendrà
 els següents Serveis i Seccions:              
  a) Gabinet Tècnic, amb tres Seccions:          
  Secció d'Estudis i Programes.              
  Secció d'Estadística i Documentació.           
  Secció de Legislació i Assumptes Jurídics.        
  b) Secretaria Administrativa, amb tres Seccions:     
  Secció de Personal.                   
  Secció de Patrimoni i Pressupostos.           
  Secció de Registre General i Arxiu.           
                               
  Article novè.-  1. Es crea el Gabinet del Conseller
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el responsable del qual
 tindrà categoria de Cap de Servei. L'esmentat Gabinet
 dependrà directament del Conseller.            
  2. S'adscriu directament al Conseller la Secretaria del
 Consell Assessor d'Agricultura, Ramaderia i Boscos.    
                               
 Disposició final                      
  S'autoritza el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 a dictar les normes oportunes per al desplegament i
 aplicació del present Decret.               
                               
 Barcelona, 29 de gener de 1979               
                               
 Josep Tarradellas                     
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Josep Roig i Magrinyà                   
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca
Amunt